ကိုယ္သန္ရာမွအလွဆင္ျခင္း

Share

ကိုယ္သန္ရာမွအလွဆင္ျခင္း

လူအမ်ားသည္ ကၽြမ္းက်င္ရာ လိမၼာၾကသည္။ ကိုယ္သန္ရာသန္ရာကိုယ္ အလွဆင္ၾကသည္။ Stable (2)ကိုယ္မကၽြမ္းေသာ္လည္း ကၽြမ္းေသာပုဂၢိဳလ္မ်ား ရွိၾကသည္။ ကၽြမ္းေသာပုဂၢိဳလ္္မ်ားသည္ ကၽြမ္းက်င္ ႏိုင္နင္းေသာ က႑မ်ား အက်ိဳးေဆာင္ၾကသည္။

မိမိမွာေတာ့မူ ေလ့လာခဲ့ရသျဖင့္ ပဋိပတၱိပိုင္းမွ အလွဆင္လိုပါသည္။ အမ်ားသူငါလည္း သိၾကပါသည္ – ေလာကုတၱရာလိုက္လွ်င္ေတာ့မူ လက္ေတြ႕က်င့္ႀကံ အားထုတ္အလုပ္လုပ္ ႏွလံုးသြင္း မွသာလွ်င္ ေအာင္ျမင္မႈ ရႏိုင္လိမ့္မည္ဟု ယံုၾကည္ၾကပါသည္။

အမွန္အကန္လည္း ျဖစ္ပါသည္။ လက္ေတြ႕က်င့္ေသာအခါ ထူျခားေသာ အေတြ႕အႀကံဳမ်ားကို ရရွိႏိုင္သည္။ စာေရးသူလည္း လက္ေတြ႕က်င့္ႀကံခဲ့သျဖင့္ ဆရာသမားကို လြန္စြာေက်းဇူး ဦးခိုက္တင္မိေပသည္။ ကၽြမ္းက်င္ႏိုင္နင္းေသာ အပိုင္းမ်ား၌ ကၽြမ္းက်င္ႏိုင္နင္းစြာ ဗဟုသုတရရွိခဲ့သည္။ ထိုဗဟုသုတမ်ားကိုလည္း အခါအားေလ်ာ္စြာ ေရးသြားပါမည္။

တရားရလိုလွ်င္ေတာ့မူ ကိုယ့္ခႏၶာကိုယ္ကို ႐ႈရမည္သာျဖစ္သည္။ ႐ႈရမည္ဆိုသည္ကို အႏုစိပ္ေျပာရမည္ ဆိုပါက – ကိုယ့္ခႏၶာ၏ အပ်က္ကို ႐ႈရမည္ျဖစ္သည္။ ဤေနရာ၌ ႐ႈရမည္ဆိုသည္ကို သေဘာေပါက္ရမည္။ ၾကည္ေန၍ေတာ့ မရေခ် – ၾကည့္႐ံုသက္သက္ႏွင့္ကေတာ့မူ အဝိဇၨာဥခြံ ကြဲမွာလည္း မဟုတ္ေခ်။ အနမတဂၣ သံသရာက အဝိဇၨာႏွင့္တဏွာ အလႊမ္းမိုးခံခဲ့ရေသာ ဤ႐ုပ္နာမ္သည္ – ယခုအခါ၌လည္း အဝိဇၨာႏွင့္ တဏွာက လႊမ္းမိုးလွ်က္ ရွိေနမည္သာ ျဖစ္သည္။ ႐ႈႏိုင္မွ ေတာ္ကာက်မည္၊ မ႐ႈေသးဘဲႏွင့္ ၾကည့္ေနလွ်င္ေတာ့မူ အဝိဇၨာအကာႀကီးကိုသာ ေတြ႕ျမင္ရေပလိမ့္မည္။

႐ႈလိုက္မွ ပ်က္မည္ — ထို႔ေၾကာင့္ အပ်က္ျမင္ မဂၢင္ဆိုေသာ စကားလည္းရွိသည္။ အပ်က္မျမင္ေသးသမွ် စိတ္မခ်ရေခ်။ တနည္းအားျဖင့္ အပ်က္မျမင္လွ်င္ ဝိပႆနာ စခန္းရယ္လို႔ သတ္မွတ္ႏိုင္ခြင့္ မရွိေပ– သမထမ်ားသည္ အျဖစ္ၾကည့္ၾကသည္။  သို႔ေသာ္ သမထက်င့္စဥ္ ဆိုသည္မွာလည္း လြယ္ကူေသာ ကိစၥေတာ့မူ မဟုတ္ပါေခ်။

မိမိကေတာ့မူ ဝိပႆနာသမားျဖစ္၍ ဝိပႆနာအေၾကာင္း အဓိကထား၍ ေရးလိုပါသည္ — ဝိပႆနာ၌ အပ်က္႐ႈရမည္။  အပ်က္႐ႈေသာအခါ မိမိခႏၶာကိုယ္ကိုပင္လွ်င္ အပ်က္႐ႈရမည္။ တပါးေသာ ခႏၶာကိုယ္မ်ားကို သြား၍ အပ်က္႐ႈရန္မဟုတ္ဘဲ မိမိခႏၶာကိုယ္၏ ပ်က္ေနေသာ သေဘာမ်ားအား ျမင္ရန္႐ႈရမည္။ ႐ႈမွသာျမင္မည္၊ ျမင္မွသာ မုန္းႏိုင္ ဆံုးႏိုင္ေပလိမ့္မည္။

ထို႔ေၾကာင့္ အပ်က္ကို ႐ႈရမည္ဟူ၍ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ရပါလိမ့္မည္။ ဤကား သတင္းေပးျခင္း ျဖစ္ပါသည္။  ဝိပႆနာ အမွန္က်င့္ႀကံ အားထုတ္ အလုပ္လုပ္လိုေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ ကိုယ့္ခႏၶာ၌ အပ်က္ရႈရန္သာ လိုရင္းျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းေကာင္း ေပးအပ္ပါသည္။

 

ဗုဒၶစာေပဆုရ

ေဒါက္တာခ်စ္ငယ္(ဒႆန)

 

This entry was posted in Buddhism and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *