အသိပညာႏွစ္မ်ဳိးႏွစ္စား….

Share

အသိပညာႏွစ္မ်ဳိးႏွစ္စား….

အသိပညာကို ႏွစ္မ်ဳိးႏွစ္စားဟု ေဖာ္ျပေလ့ရွိၾကတယ္။ တစ္မ်ဳိးမွာ အေၾကာင္းအခ်က္အားျဖင့္ ဆိုင္ရာ အသိပညာ (Knowledge about facts) လို႔ သံုးၾကတယ္။ ေနာက္အသိပညာ တစ္ခုက အခ်က္အလက္ တစ္ခုနွင့္တစ္ခု ယုတၱိနည္းက် ဆက္စပ္ေနတဲ့ အသိပညာပဲ။ ဒါကိုေတာ့ (Knowledge about the logical relation between facts) လို႔ သံုးၾကတယ္။

ကမာၻကေတာ့ အသိပညာႏွစ္ခုစလံုးကို လိုက္တယ္လို႔ေတာ့ ၀န္ခံၾကပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ (Knowledge of facts) ကို နံပါတ္ကုန္ မလိုက္ႏုိင္ဘူး။ (Relation) ေတြဘက္ကို ပိုမ်ားတယ္။ သူတို႔ဟာ ႐ုပ္ဥပေဒသေတြကို သိပ္သိခ်င္တယ္။ ရွာလည္းရွာတယ္၊ ေတြ႕လည္းေတြ႕တယ္၊ အသံုးလည္းခ်တယ္၊ ေတာ္လည္းေတာ္တယ္။ လူ႔အသံုးအေဆာင္အတြက္ အထူးအေရးပါ အရာေရာက္လို႔ ေက်းဇူးလည္း ျပဳႏုိင္တဲ့စြမ္းရည္ ရွိပါတယ္။

ဗုဒၶဘာသာမွာေတာ့ အေၾကာင္းအခ်က္ဆိုင္ရာ အသိပညာကို ဒုကၡသစၥာသိျခင္း၊ သမုဒယသစၥာသိျခင္းနဲ႔ ရွင္းႏုိင္တယ္။ အေၾကာင္းအခ်က္ အခ်င္းခ်င္း ဆက္စပ္မႈ သေဘာကိုေတာ့ သမုဒယ အေၾကာင္းခံရင္ ဒုကၡ ျဖစ္တယ္ဆိုတဲ့ ဆက္စပ္မႈနဲ႔ ရွင္းႏုိင္တယ္။ ဗုဒၶဘာသာကေတာ့ နံပါတ္ကုန္ေအာင္ လိုက္တဲ့အခါက်ေတာ့ ဥပမာ —- စိတၱာႏုပႆနာဆိုရင္ စိတ္ကို နံပါတ္ကုန္လိုက္ေတာ့ ျဖစ္ၿပီးပ်က္တဲ့ အခ်ည္းႏွီး အလဟသတ္ သေဘာကို ေတြ႕ၾကတယ္။

ကမာၻကေတာ့ အေၾကာင္းအခ်က္ဆိုင္ရာကို နံပါတ္ကုန္ မလိုက္ေတာ့ အခ်ည္းႏွီးလို႔ ေကာက္ခ်က္မခ်ႏုိင္ပဲ အခ်က္အလက္ တစ္ခုနဲ႔ တစ္ခုရဲ႕ ဆက္စပ္ေနတဲ့ ႐ုပ္ပိုင္းဆို္င္ရာ ဥပေဒသ သေဘာေတြကို ပိုမိုၿပီးေတာ့ ၀င္စားေလ့လာ ၾကတယ္။ ဒီေတာ့ ႐ုပ္ဆက္ဆံေရးေတြကို အရမ္း သိလာၾကတယ္။ ဒါေပမယ့္ စိတ္ပိုင္းကိုေတာ့ မလိုက္ႏုိင္ၾကဘူး။

တကယ္ေတာ့ စိတ္ပညာ ဆိုတာလည္း စိတ္ကိုေလ့လာရင္းနဲ႔ စိတ္ကို မေတြ႕ေတာ့ (Brain Function) တို႔၊ (nervous system) တို႔ စတဲ့ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ လႈပ္ရွားျပဳမူ မႈေတြကိုပဲ ေလ့လာရသလို ျဖစ္လာတယ္။ စိတ္ကို တိတိက်က် ေလ့လာတာကေတာ့ ဗုဒၶဘာသာပါပဲ။ နံပါတ္ကုန္ ေလ့လာတဲ့ အခါက်ေတာ့ စိတ္ဟာ ျဖစ္ၿပီး ပ်က္တဲ့ အခ်ည္းႏွီး ဓာတ္သဘာ၀တစ္ခုမွန္း သိလာတယ္။

႐ုပ္ကိုေလ့လာတဲ့ သူတို႔က ႐ုပ္ဥပေဒသေတြကို ေတြ႕ၿပီးတဲ့ေနာက္ အသံုးခ်လာတယ္။ စိတ္ကိုေလ့လာတဲ့ ဗုဒၶဘာသာကေတာ့ စိတ္ရဲ႕ ျဖစ္ရပ္မွန္ကို နံပါတ္ကုန္ ၾကည့္လိုက္ေတာ့ ဘာမွမဟုတ္တဲ့ ျဖစ္ေပၚၿပီး ပ်က္တဲ့ အခ်ည္းႏွီးဓာတ္သဘာ၀ကို သိလာတယ္။ ဒီအခါ စိတ္ကို မမွီခိုေတာ့ ပညာရွိ သူေတာ္ေကာင္း ျဖစ္တာေပါ့။

သူတို႔ကေတာ့ ႐ုပ္တစ္ခုႏွင့္ တစ္ခု ဆက္စပ္မႈကို ေဖာ္ျပႏုိင္ေတာ့ လူ႔ေလာကမွာ လြန္စြာ စြမ္းေဆာင္ႏုိင္တဲ့၊ အက်ဳိးျပဳလုပ္ငန္းေတြလည္း လုပ္ေပးႏုိင္တဲ့ လူမႈေရး ေလာကီပညာရွင္ေတြ ျဖစ္လာတယ္၊ ပညာထူး ပညာဆန္းေတြလည္း ရလာတယ္။

ဤနည္းအားျဖင့္ အသိပညာႏွစ္မ်ဳိးကို လိုက္စားရာမွာ ဗုဒၶဘာသာက နံပါတ္ကုန္ လိုက္ၿပီးတဲ့ေနာက္ စိတ္ဘက္ကိုပါ ကၽြမ္းတယ္။ ကမာၻကေတာ့ ႐ုပ္ရဲ႕ ဆက္စပ္မႈေတြကို နားလည္ၿပီးတဲ့ေနာက္ အသံုးခ်ကာ လူမႈေရးဆိုင္ရာ ကိရိယာ တန္ဆာပလာေတြကို တီထြင္ဖန္တီးရင္းနဲ႔ လူ႔သမိုင္းႀကီးကို ေက်းဇူးျပဳတယ္ ဆိုရင္လည္း ေက်းဇူးျပဳသလို ျဖစ္ေနတာေပါ့။

ဒါကေတာ့ အသိပညာဆိုင္ရာ ႏွစ္မ်ဳိးကို ႏွစ္မ်ဳိးစလံုး ရွိတဲ့အနက္ တစ္မ်ဳိးကို ဗုဒၶဘာသာက နံပါတ္ကုန္ လိုက္တယ္၊ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာပဲ။ ကမာၻက စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာကို နံပါတ္ကုန္ မလိုက္ေတာ့ဘဲ ႐ုပ္ရဲ႕ ဥပေဒသ ေတြကို လိုက္သြားေၾကာင္း ေလ့လာေတြ႕ရွိရတယ္။ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ေတာ့ ခ်ီးက်ဴးစရာ ေကာင္းေပမယ့္ အက်ဳိးအရွိဆံုးကေတာ့ ဗုဒၶဘာသာရဲ႕ စိတ္ဟာ အခ်ည္းႏွီးဆိုတာကို နားလည္တဲ့ အသိပညာက ပိုမိုၿပီးေတာ့ ထူးခၽြန္ ျမင့္ျမတ္ေၾကာင္းကို ေတြ႕ရွိ၊ နားလည္၊ ခံစားလာရပါတယ္။

 

ေဒါက္တာခ်စ္ငယ္(ဒႆန)

ျမန္မာႏိုင္ငံ

 

This entry was posted in Buddhism & Science and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *