ၿပီးျပည့္စံုေသာအမွန္တရားကို အနက္အဓိပၸာယ္ —-

Share

ၿပီးျပည့္စံုေသာအမွန္တရားကို အနက္အဓိပၸာယ္ မေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ေသးေသာ

စကားလံုးလွလွေလးမ်ား

 

ယခုတေလာ ေရပန္းစားေနေသာ စကားလံုး လွလွေလးမ်ားသည္ အမွန္တကယ္ အနက္အဓိပၸာယ္ကို ေလ့လာေသာအခါ ၿပီးျပည့္စံုေသာ အမွန္တရားကို ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ျခင္း မရွိသည္ကို ေတြ႕ရသည္။

 

ဥပမာ — “လူ႔အခြင့္အေရး” “ပြင့္လင္းျမင္သာထင္သာမႈ”

 

အမ်ားသူငါသည္ ပြင့္လင္းျမင္သာထင္သာမႈကို ေတာင္းဆိုသကဲ့သို႔ ျဖစ္လာၾကသည္။ အမွန္ေတာ့မူ ပြင့္လင္းျမင္သာထင္သာမႈကို လူတိုင္းေတာင္းဆိိုျခင္းငွာ မအပ္ဟု ယူဆရမည္ ျဖစ္သည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ပြင့္လင္းျမင္သာထင္သာမႈ အားလံုးကို မွန္ကန္စြာ ႏွလံုးသြင္းနိုင္ေသာ အရည္အခ်င္း ရွိပါသလား? ဆိုေသာ ေမးခြန္း ရွိေနသည္။ အခ်ိဳ႕သည္ ပြင့္လင္းျမင္သာထင္သာမႈကို ေဖာ္ျပေသာအခါ မွန္ကန္စြာ ႏွလံုးမသြင္းႏိုင္ေခ် – ထိုအခါ စည္း႐ံုးေရးမ်ား ပ်က္ျပားၿပီး ကေမာက္ကမ ကိုးလို႔ကန္႔လန္႔ ျဖစ္တတ္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ႏွလံုးသြင္းႏိုင္ နားလည္ႏိုင္ေသာ အသိုင္းအဝိုင္း၌  ပြင့္လင္း ျမင္သာထင္သာမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း၊ ႏွလံုးမသြင္းႏိုင္ နားမလည္ႏိုင္ေသာ ပတ္ဝန္းက်င္မ်ားအား ပြင့္လင္း ျမင္သာထင္သာမႈ ေပးျခင္းသည္ အက်ိဳးမဲ့ရာ ေရာက္ႏိုင္သည္။ ယခုအခါ မွန္ကန္မႈႏွင့္ အက်ိဳးရွိမႈသည္ လြန္စြာ အေရးႀကီးေနရာ အက်ိဳးရွိရာကိုသာ လုပ္ေဆာင္ရေပလိမ့္မည္။ အက်ိဳးမဲ့ ျဖစ္သြားေသာ ကိစၥမ်ားအား လုပ္ေဆာင္ရန္မသင့္ေခ်။

ပြင့္လင္း ျမင္သာထင္သာ အပ္ပါသည္ဟု ေတာင္းဆိုပင္ ေတာင္းဆိုျငားေသာ္လည္း အမွန္တကယ္ ပြင့္လင္း ျမင္သာထင္သာေအာင္ လုပ္ေဆာင္ျပေသာအခါ နားလည္မႈ မရွိျခင္း၊ ႏွလံုးသြင္းမွန္ကန္မႈ မရွိျခင္းတို႔ေၾကာင့္ စည္း႐ံုးေရး ပ်က္ျပားျခင္း၊ အက်ိဳးမဲ့ ျဖစ္ျခင္းမ်ား ျဖစ္လာႏိုင္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ပြင့္လင္း ျမင္သာထင္သာ ဆိုေသာစကားလံုးကို အျပည့္အဝ မေတာင္းဆိုပါႏွင့္ ထို႔အတူ လူ႔အခြင့္အေရးကိုလည္း အဓိပၸာယ္ မွားယြင္းစြာ မေတာင္းဆိုပါႏွင့္ – ယင္းတို႔သည္ ၿပီးျပည့္စံုေသာ အမွန္တရားအား ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ေသာ အနက္အဓိပၸာယ္ မရွိေၾကာင္း လက္ေတြ႕ေလ့လာေသာအခါ သိရသည္။

“လူ႔အခြင့္အေရး” ” လူ႔အခြင့္အေရး” ဟု ေတာင္းဆိိုရင္း ေတာင္းဆိုေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားက ေလသံမာမာနွင့္ က်ယ္က်ယ္ေလာင္ေလာင္ ေျပာဆိုတတ္လွ်င္ အျခားေသာလူမ်ားသည္ အခြင့္အေရးမ်ား ပိတ္ပင္သြားတတ္သည္ကို သတိျပဳရမည္ ကဲ့သို႔ျဖစ္ေနသည္။ ထို႕အတူ ပြင့္လင္း ျမင္သာထင္သာ သင့္ပါသည္ဟု႔ ေတာင္းဆိုသျဖင့္ ပြင့္လင္း ျမင္သာထင္သာမႈမ်ား ျပေသာအခါ မၾကည့္တတ္၊ မရႈတတ္၊ ႏွလံုးမသြင္းတတ္၊ အက်ိဳးရွိရာ ရွိေၾကာင္း မေပၚေပါက္ဘဲ၊ အက်ိဳးမဲ့ရာ မဲ့ေၾကာင္း ျဖစ္ေပၚလာတတ္ေသာ ခံစားမႈမ်ားလည္း ရွိတတ္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ မွန္ကန္ ျပည့္စံုေသာ အနက္အဓိပၸာယ္ကို မေဖာ္ေဆာင္ႏို္င္ေသာ စကားလံုး လွလွေလးမ်ားအား – ထာဝရ အမွန္တရားအျဖစ္ ေတာင္းဆိုျခင္းငွာ မအပ္ေၾကာင္း ေရးသားရပါသည္။ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုလွ်င္ အားလံုးဟာ လူျဖစ္သည္ကို သတိထားရမည္ကဲ့သို႔ – ပြင့္လင္း ျမင္သာထင္သာ ပါသည္ဟူေသာ ေတာင္းဆိုခ်က္၌ ပြင့္လင္း ျမင္သာထင္သာ လာေသာအခါ အမွန္တကယ္ နားလည္ေပးႏိုင္ ပါသလား? ႏွလံုးသြင္းႏိုင္ပါသလား? သေဘာေပါက္ႏိုင္ပါသလား? အက်ိဳးရွိရာ ရွိေၾကာင္းကို ခံယူတတ္ပါဟူ သလား? ေမးခြန္းမ်ားသည္ ေနာက္ဆက္တြဲ ေပၚလာပါသည္။

“ပြင့္လင္းျမင္သာထင္သာ” “ပြင့္လင္းျမင္သာထင္သာ” ဟူ၍ အျပည့္အဝေတာင္းဆိုရန္ မသင့္ေတာ္ေခ် — ထို႔အတူ “လူ႔အခြင့္အေရး” ” လူ႔အခြင့္အေရး” ဟူ၍ အျပည့္အဝ ေတာင္းဆိုရန္ မသင့္ေတာ္ေခ်။ အခါအားေလ်ာ္စြာ “လူ႔အခြင့္အေရး” ကပင္လွ်င္ “လူ႔အခြင့္အေရး” ကို ဆံုး႐ံႈးေစသည္။ ထို႔အတူ ပြင့္လင္း ျမင္သာထင္သာ ဟူေသာ ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားက ပြင့္လင္း ျမင္သာထင္သာမႈမ်ားကို ႏွလံုးမသြင္းတတ္၊ မပိုင္ႏိုင္ မခံယူတတ္ နားမလည္ႏိုင္ေသာအခါ မလိုလားအပ္ေသာ အဓိပၸာယ္မ်ား သက္ေရာက္ေစႏိုင္ေၾကာင္း သတင္းေကာင္း ပါးပါသည္။

 

ဗုဒၶစာေပဆုရ

ေဒါက္တာခ်စ္ငယ္(ဒႆန)

 

This entry was posted in Frontpage and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *