ကမာၻသို႔သာသနာျပဳေသာအခါ

Share

ကမာၻသို႔ျပဳေသာအခါ


ယခုအခါ သာသနာအတြက္  ေစတနာထားေသာပုဂၢိဳလ္မ်ား ေပၚထြန္းလွ်က္ ႐ွိေနသည္။

ယင္းေစတနာသည္ လြန္စြာမွ မြန္ျမတ္ေသာ ေစတနာျဖစ္ေလသည္။ သို႔ေသာ္ ကမာၻကို သာသနာျပဳရာတြင္ ႀကိဳတင္သိ႐ွိထားရန္ အခ်က္အလက္အခ်ဳိ႕႐ွိေပသည္။ ၄င္းတို႔မွာ …

၁) ကမာၻသည္ ေ႐ွ႕ေနာက္မညီညြတ္ေသာအသံုးအႏႈန္းကို လက္မခံပါ။

ဥပမာအားျဖင့္ —- နိဗၺာန္၌ ႐ုပ္နာမ္မ႐ွိဟု ေစာေစာပိုင္းက အဆိုျပဳၿပီး၊ ေနာက္ပိုင္း၌ နိဗၺာန္၌႐ုပ္နာမ္႐ွိ၏ဟု အဆိုျပဳလွ်င္ ယင္းအဆိုမ်ားသည္ ေ႐ွ႕ေနာက္မညီညြတ္ၾကပါ။ ၄င္းကဲ့သို႔ ေ႐ွ႕ေနာက္မညီညြတ္ေသာ အဆိုအျပဳမ်ားကို ကမာၻကအလြယ္တကူ လက္ခံလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။

သူတို႔၏စကားအရ (non-contradictory character) ဟု သံုးႏႈန္းၾကပါသည္။ ေ႐ွ႕စကား ေနာက္စကား ညီညြတ္ရန္ ျဖစ္ပါသည္။ ယုတၱိနည္းက်၍ လက္ခံႏုိင္ဖြယ္ရာ (logical and reasonable) ျဖစ္ရပါလိမ့္မည္။ ဤအခ်က္ကို သတိျပဳရပါလိမ့္မည္။

၂) ဒုတိယအခ်က္မွာ သူတို႔အဆိုအရ (non-contradictory to empirical laws) ဟူ၍ ႐ွိသည္။ ႐ုပ္ယႏၱရားႏွင့္ အေတြ႕အႀကံဳ ဥပေဒသမ်ားကို မဆန္႔က်င္ရပါ၊ ဆန္႔က်င္လွ်င္ သူတို႔သည္ အလြယ္တကူ လက္ခံလိမ့္မည္ မဟုတ္ပါ။ သူတို႔၌ အေတြ႕အႀကံဳမွ ေပးအပ္ေသာ ႐ုပ္ယႏၱရားဆိုင္ရာ ဥပေဒသမ်ား ေဖာ္ထုတ္ထားျခင္းမ်ား ႐ွိသည္။ ဤအခ်က္ကို ကမာၻသို႔တင္ျပေသာအခါ သတိထားရပါလိမ့္မည္။ မိမိတို႔၏ ဘာသာ သာသနာအယူအဆမ်ားသည္ လက္ေတြ႕ဥပေဒသမ်ား ျဖစ္ရပ္မ်ားကို ဆန္႔က်င္လွ်င္ အထူးလိမၼာပါးနပ္စြာ တင္ျပဖို႔  လိုပါလိမ့္မည္။

၃) တတိယႏွင့္ ေနာက္ဆံုးအခ်က္မွာ သူတို႔အဆိုအရ (being within the reach of known practical methods) သတ္မွတ္၊ နားလည္၊ လက္ခံအတည္ျပဳၿပီးေသာ လက္ေတြ႕ နည္းစနစ္မ်ား၏ အတြင္းမွာ ျဖစ္ရပါလိမ့္မည္။ မိမိတို႔၏ေျပာဆိုမႈ၊ တင္ျပမႈ၊ အခ်က္ အလက္ဆိုင္ရာ အက်ဳိးအေၾကာင္း အမိန္႔အဆိုတို႔သည္ လက္ေတြ႕ သိ႐ွိနားလည္ လက္ခံထားၿပီးေသာ နည္းစနစ္ပိုင္း၏ အတြင္း၌သာ တည္႐ွိရပါလိမ့္မည္။ ထိုအခါ ၄င္းတို႔သည္ အလြယ္တကူ လက္ခံႏုိင္၍ အလြယ္တကူ ျငင္းပယ္လိမ့္မည္ မဟုတ္ပါ။ ဤအခ်က္မ်ားကို သိနားလည္ထားလွ်င္ ကမာၻသို႔သာသနာျပဳရာ၌ ေလွ်ာေလွ်ာလ်ဴလ်ဴ ေလးေလးနက္နက္ ေအာင္ျမင္ႏုိင္သည္။

ကမာၻသို႔ စီးပြားေရးရွာျခင္း၊ အျခား လူမႈေရးရာ ကိစၥလုပ္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍မူ ဆက္ဆံေရးေျပလွ်င္ ေျပသလို ျဖစ္ထြန္းႏုိင္ျငားေသာ္လည္း သာသနာႏွင့္ပတ္သက္၍ စစ္စစ္မွန္မွန္၊ တိတိက်က်၊ ထြင္းထြင္းေပါက္ေပါက္၊ ႏွစ္ႏွစ္ကာကာ၊ နက္နက္႐ႈိင္း႐ႈိင္း ထိုးေဖာက္၍ တင္ျပလိုေသာ အခ်က္အလက္မ်ား ႐ွိပါက အထက္ပါ ကန္႔ သတ္ခ်က္မ်ားကို သတိျပဳရန္လိုအပ္ေၾကာင္း အႀကံျပဳလိုပါသည္။

သာသနာစိတ္၀င္စားေသာပုဂၢိဳလ္မ်ား ေပၚထြန္းသည္ကို လြန္စြာမွ သာဓုေခၚဖြယ္ရာ ေကာင္းပါသည္။ မိမိတို႔ စိတ္ဆႏၵအတိုင္း သာသနာျပဳႏုိင္ရန္ေစရန္မူ ၏အေျခအေနမ်ားကို သိနားလည္လွ်င္၊ ဗဟုသုတ႐ွိထား လွ်င္ ပိုမို၍အဆင္ေခ်ာႏုိင္ပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ သာသနာျပဳရသကဲ့သို႔ လြယ္ကူလိမ့္မည္ေတာ့ မဟုတ္ပါ။ ျမန္မာႏုိင္ငံက ဗုဒၶဘာသာကို တိမ္းညြတ္ၿပီးသားျဖစ္သျဖင့္ ေဟာသမွ် ေျပာသမွ်ကို သာဓုေခၚ လက္ညိဳးေထာင္ ေခါင္းညိတ္ႏုိင္မည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း၊ ကမာၻကေတာ့မူ မိမိတို႔၏အဆိုအမိန္႔ တင္ျပခ်က္မ်ားကို အလြယ္တက လက္ညိဳးေထာင္ ေခါင္းညိတ္လိမ့္မည္ မဟုတ္မူ၍၊ ၄င္းတို႔၏ ေ၀ဖန္ဆန္းစစ္မႈ၊ အေတြ႕အႀကံဳႏွင့္ ညႈိႏႈိင္းမႈ၊ ေၾကာင္းက်ဳိးဆီေလွ်ာ္မႈ၊ ယုတၱိနည္းက်မႈ စသည္ျဖင့္ ဂုဏ္ရည္မ်ားကိုမူ ၄င္းတို႔၏ထံုးစံအတိုင္း စီစစ္ၿပီးမွသာလွ်င္ လက္ခံသင့္က လက္ခံလိမ့္မည္ျဖစ္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ သာသနာအစစ္အမွန္ျပဳလိုသူမ်ားသည္ စာေတြသာမက လက္ေတြ႕ပါ က်င့္ႀကံအားထုတ္ အလုပ္ လုပ္ထားလွ်င္ ပို၍သင့္ေတာ္ေလ့႐ွိေၾကာင္း သတင္းေကာင္း ေပးအပ္ပါသည္။

ဗုဒၶစာေပဆုရ

ေဒါက္တာခ်စ္ငယ္(ဒႆန)

ျမန္မာႏိုင္ငံ

This entry was posted in Buddhism and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *