ကမာၻကိုသာသနာျပဳရာတြင္ .. ..

Share

ကမာၻကိုသာသနာျပဳရာတြင္ .. ..

ကမာၻကို သာသနာျပဳရာတြင္ စကားလံုး အသုံးအႏႈန္းမ်ား အေရးႀကီးေလသည္ .. ..

ဥပမာ —-၌ ဘာမွမရွိ” ဆိုေသာ စကားကို ၄င္းတို႔သည္ လြန္စြာမုန္းၾကေလသည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ ဆိုေသာ္ ဘာမွမရွိေသာ အရာအတြက္ ရွိေသာေကာင္းေသာ အရာေတြကို စြန္႔လႊတ္ရမည္ ဆိုသည္ကို ၄င္းတို႔သည္ မမွန္းဆႏိုင္တတ္ေခ် .. ..

ဗုဒၶဘာသာတို႔၏ ရည္မွန္းခ်က္ ပန္းတိုင္မွာလည္း ဘာမွမရွိသည့္ အရာအတြက္ စြန္႔စြန္႔စားစား လုပ္ကိုင္ေနရသည္ ဆိုသည္ကို တန္ဖိုးမထားတတ္ႏိုင္ေခ် – မိမိ၏ လက္ထက္တြင္ နိဗၺာန္၌ မေကာင္းတာ ဘာမွ မရွိဟု ျပန္ေျပာခဲ့ရေလသည္။ ဥပမာ —- ဒုကၡမရွိ၊ ႐ုပ္နာမ္ မရွိ၊ ေသာကမရွိ၊ ေလာကဓံမရွိ – ဤကဲ့သို႔ေသာ အရာမ်ား မရွိဟုသာ ေဖာ္ျပ၍၊ လြတ္ေျမာက္မႈ ရွိသည္၊ ခ်မ္းသာစစ္ ခ်မ္းသာမွန္ရွိသည္ ဟု ေျပာရေလသည္။ ထိုမွသာလွ်င္ ၄င္းတို႔သည္ တန္ဖိုးထားတတ္လာၾကသည္၊ ၏ ရည္မွန္းခ်က္ ပန္းတိုင္ကိုလည္း အေလးအစား ခံစားတတ္လာၾကသည္၊ ထို႔ေၾကာင့္ အသံုးအႏႈန္းမ်ားသည္ လြန္စြာ အေရးႀကီးေလသည္။

နိဗၺာန္ကို မဂ္စိတ္ႏွင့္ စံသည္ဟု သံုးႏႈန္းရာ၌ ၄င္းတို႔သည္ – မဂ္ဆိုသည္မွာ ၊ စိတ္ဆိုသည္မွာ ၊ ေလာကီႏွင့္ ေလာကုတၱရာ နိဗၺာန္ကို စံသည္ဟူေသာသေဘာ သက္ေရာက္ေသာအခါ နားလည္ရန္ လြန္စြာခက္ခဲ သြားေလသည္။

ဤေနရာ၌ မဂ္စိတ္ဟူေသာ စကားကို သံုးႏႈန္းမိသျဖင့္ အခက္အခဲ မ်ားစြာေတြ႕ႏိုင္ေလသည္။

စိတ္ဆိုသည္မွာ ခႏၶာ၏ အဖြဲ႕အစည္း ျဖစ္၍၊ မဂ္ဆိုသည္မွာ ေလာကုတၱရာ ျဖစ္ေလသည္။ ေလာကုတၱရာႏွင့္ ေလာကီအား တြဲ၍ နိဗၺာန္စံသည္ဟု ေျဖရွင္းပါက ၄င္းတို႔ မည္ကဲ့သို႔မွ လက္ခံႏိုင္စရာ အေၾကာင္းမရွိေခ်။

ေလာကုတၱရာသည္ ေလာကုတၱရာျဖစ္ရမည္ – အသၤခတဓာတ္သည္ အသၤခတဓာတ္ ျဖစ္ရမည္၊ သခၤတသည္ သခၤတျဖစ္ရမည္၊ ေလာကီကို မလို၍ ေလာကီကို စြန္႔ရာ၌ ေလာကုတၱရာ ေရာက္ေသာအခါ စိတ္ႀကီး ပါေနလွ်င္ မည္သို႔မွ အခ်ိဳးမက်ေခ် – အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ စိတ္သည္ ခႏၶာ၏ အစိတ္အပိုင္း တစ္ခုသာ ျဖစ္ေလသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ဤကဲ့သို႔ေသာ ေရွ႕ေနာက္ မညီညြတ္ေသာ အသံုးအႏႈန္းမ်ားအား ကမာၻသို႔ သာသနာျပဳရာ၌ ဗုဒၶဘာသာ၏ တန္ဖိုးကို နားမလည္ႏိုင္ဘဲ သာသနာျပဳျခင္းကို ႏွာေခါင္း႐ႈံ႕လာဖြယ္ရာ ရွိေလသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လြန္စြာမွ သတိထားအပ္ေလသည္၊ ေစတနာ ဆႏၵသည္ ေကာင္းမြန္၍ သာဓုေခၚအပ္ေသာ္လည္း မိမိတို႔က ျပည့္စံုေသာ အရည္အခ်င္း ရွိမွသာလွ်င္ လိုရင္းစခန္း ၿပီးေျမာက္ႏိုင္လိမ့္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းေကာင္း ေပးလိုပါသည္။


ဗုဒၶစာေပဆုရ

ေဒါက္တာခ်စ္ငယ္(ဒႆန)

ျမန္မာႏိုင္ငံ

This entry was posted in Buddhism and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *