ဟုတ္ရာမွန္ရာအက်ဳိးရွိရာ

Share

ဟုတ္ရာမွန္ရာအက်ဳိးရွိရာ

၌ ဟုတ္ရာ မွန္ရာ အက်ဳိးရွိရာကို ေျပာႏုိင္ခြင့္ရွိေလသည္။

မဟုတ္ရာ၊ မမွန္ရာ၊ အက်ဳိးမဲ့ရာကိုမူ မေျပာရေခ်။ ဟုတ္မွန္ေနလွ်င္ ဗုဒၶဘာသာ၌ ေျပာပိုင္ခြင့္ ရွိေလသည္။ သံုးေလာကထြတ္ထား ကိုယ္ေတာ္တိုင္သည္ပင္လွ်င္ ဟုတ္ရာ၊ မွန္ရာ၊ အက်ဳးိရွိရာကို မိန္႔ေတာ္ မူဖူးေလသည္ –

“ငါအျမတ္ဆံုး၊ ငါအႀကီးအကဲျဖစ္ဆံုး၊ ငါအေအာင္ျမင္ဆံုး” ဟူ၍လည္းေကာင္း

“တဏွာလက္သမား ယခုအခါ ခႏၶာအိမ္ မဖြဲ႕ႏုိင္ေတာ့ၿပီ၊ ေနာက္ဘ၀ မရွိၿပီ” ဟူ၍လည္းေကာင္း

ေၾကြးေၾကာ္ေတာ္ မူခဲ့ဖူးေလသည္။ ရဟႏာၱမ်ားသည္ အသီးသီး ဥဒါန္းက်ဴးေတာ္ မူခဲ့ၾကေလသည္။

ထို႔အတူပင္ ျမတ္စြာဘုရား၏ သားေတာ္မ်ားသည္ ဟုတ္လွ်င္ မွန္လွ်င္ အက်ဳိးရွိရာရွိေၾကာင္း ေျပာေကာင္းသည္သာ ျဖစ္သည္။ မဟုတ္လွ်င္ မမွန္လွ်င္ အက်ဳိးမဲ့ရာကိုေတာ့မူ မေျပာအပ္ေခ်။ အခ်ဳိ႕ အဓိပၸာယ္ေကာက္ လြဲေနၾကသည္။ တရားအေၾကာင္း မေျပာရဟူ၍ အဓိပၸါယ္ေကာက္ လဲြေနၾကသည္။ လာဘ္ေမွ်ာ္၍ မေျပာရ၊ မရွိေသာ အရည္အခ်င္းအား ရွိသကဲ့သို႔ မေျပာရ – ဟူေသာ ကန္႔သတ္ခ်က္သာ ရွိေလသည္။ လာဘ္မေမွ်ာ္မူ၍ အမွန္တကယ္ ျဖစ္ပ်က္သည္တို႔အား ဟုတ္ရာမွန္ရာ အက်ဳိးရွိရာ ဖြင့္ဆို ေကာင္းသည္သာ ျဖစ္သည္။ ဤေခတ္၌ အမွန္ကို သတင္းေပးရသည္ျဖစ္ရာ အထူးေျပာဖို႔ လိုအပ္ေလသည္။ မွန္ဖို႔ေတာ့ အေရးႀကီးေလသည္။ မမွန္လွ်င္ အရွက္ကြဲႏုိင္သည္။

ဤေခတ္သည္ မမွန္သည္ကို ေၾကြးေၾကာ္၍ မရေသာေခတ္ ျဖစ္သည္။ မမွန္သည္ကို ေၾကြးေၾကာ္လွ်င္ ေရရွည္မခံႏုိင္ စစ္တမ္းထုတ္ေသာအခါ မမွန္လွ်င္ တျဖည္းျဖည္း ပ်က္ျပယ္သြားႏုိင္သည္။ မွန္လွ်င္မူ စစ္ေလေဆးေလ ႀကံ့ခိုင္ေလ အရည္အေသြး ေတာက္ေျပာင္ေလ ျဖစ္ေပလိမ့္မည္။

အားကစားသည္လည္းေကာင္း၊ စီးပြားေရးသည္ လည္းေကာင္း၊ ပန္းခ်ီ၊ ပန္းပု၊ အႏုပညာ စသည္ လည္းေကာင္း၊ အတတ္ပညာ၊ အသိပညာ၊ ကြန္ျပဴတာနည္းပညာ စသည္လည္းေကာင္း – အမ်ဳိးမ်ဳိး ဟုတ္ရာ မွန္ရာ အက်ဳိးရွိရာကို ေျပာဆိုလုပ္ကိုင္လွ်က္ ရွိၾကသည္သာ ျဖစ္သည္။ သတင္းအမွန္မ်ား ေပးေနၾကသည္သာ ျဖစ္သည္။

ဤကိစၥကို အခ်ဳိ႕ေသာ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ား အဓိပၸာယ္ အေကာက္လြဲၾကသည္။ အမွန္မွာ – “မဟုတ္ေသာ အရည္အခ်င္းအား ဟုတ္သည္ဟူ၍ မေျပာေကာင္း” ဟူေသာ သေဘာသာ ရွိသည္။ “ဟုတ္ေနလွ်င္ မွန္ေနလွ်င္ ေျပာဖို႔လိုအပ္က ေျပာပိုင္ခြင့္ရွိသည္သာျဖစ္သည္” .. ..

ဗုဒၶဘာသာ၌ လြတ္လပ္ခြင့္ရွိသည္။ ဗုဒၶဘာသာႏွင့္ပတ္သက္၍ အခ်ဳိ႕ အယူအဆေလးေတြ အဓိပၸာယ္ လြဲမွားစြာ ေကာက္ယူေနၾကရာ ဤအခ်က္ကိုလည္း အထူးသတိျပဳသင့္သည္။ မွန္ေအာင္ က်င့္ၾကရေပ လိမ့္မည္။ ဟုတ္ေအာင္ က်င့္ၾကရေပလိမ့္မည္။ ဟုတ္လည္းဟုတ္ၿပီ မွန္လည္း မွန္ၿပီဆိုလွ်င္ အက်ဳိးရွိရာရွိေၾကာင္း ေျပာရသည္သာ ျဖစ္သည္။ ပိတ္ပင္ျခင္းငွာ မစြမ္းေပ၊ ပိတ္ပင္ျခင္းငွာ မအပ္ေပ၊ မပိတ္ပင္ ေကာင္းေပ၊ အမွန္အကန္ျဖစ္ရန္သာ အေရးႀကီးသည္။

သိုမွသာလွ်င္ သာသနာေတာ္ျမတ္ႀကီး ပြင္းကားစည္ပင္ ႏုိင္ေပလိမ့္မည္။ သို႔မဟုတ္ပါမူ သာသနာေတာ္ျမတ္သည္ ပြင္းကားစည္ပင္စရာ အေၾကာင္းမရွိေခ်။ ညိဳးငယ္၊ တိမ္ျမဳပ္၊ ပေပ်ာက္ သြားရန္သာ ရွိေပလိမ့္မည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အမွန္အကန္က်င့္၍ အမွန္အကန္ ေျပာေကာင္းေသာေခတ္ဟု နားလည္ထိုက္ေပသည္။ အမွန္အကန္က်င့္ရန္သာ အေရးႀကီးသည္။ အမွန္အကန္ က်င့္သူသည္ သူကိုယ္တိုင္ က်င့္ဖူးသျဖင့္ လက္ေတြ႕ ျဖတ္သန္းရာ၌ ရွင္းလင္းတင္ျပႏုိင္သည္။

ဥပမာ —- မိမိကိုယ္တိုင္ဆိုလွ်င္ ႏုပႆနာေလးမ်ဳိးအနက္ သံုးမ်ဳိးကို က်င့္ႏုိင္သည္။ မိမိသည္ အခ်ိန္မေရြး ရွင္းျပႏုိင္သည္။ အခ်ိ္န္မေရြးလည္း အားထုတ္ျပႏုိင္သည္။ အားထုတ္ပံု အားထုတ္နည္း အေသးစိတ္ကိုလည္း ေကာင္းစြာသိသည္။ တစ္ခုခ်င္း ေကာင္းစြာ က်င့္တတ္ေလသည္။ က်င့္ပံုက်င့္နည္းကိုလည္း ေျပာႏုိင္ေလသည္။ က်င့္ေသာအခါ မည္ကဲ့သို႔ ျဖစ္သည္ဟူ၍လည္း ေျပာတတ္ေလသည္။ ဘာ့ေၾကာင့္က်င့္ရသည္၊ ဘယ္လိုက်င့္ရသည္၊ မက်င့္ျခင္းႏွင့္ က်င့္ျခင္း၏ ကြာျခားခ်က္မ်ားကို ေကာင္းစြာ ေျပာတတ္ေလသည္။ ဤသို႔က်င့္ျခင္းအားျဖင့္ မိမိကိုယ္တိုင္ သမာဓိ အထိုက္အေလွ်ာက္ တိုးတက္ တည္ၿငိမ္လာသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ တရားေတာ္၏ ဂုဏ္ေက်းဇူးေတာ္ပင္ ျဖစ္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ အမွန္အကန္ က်င့္ရန္သာ အေရးႀကီးသည္။ အမွန္အကန္ က်င့္လွ်င္မူ ဟုတ္တိုင္းမွန္စြာ ေျပာခြင့္ ရွိသည္ – ထိုအမွန္အကန္က်င့္သူ၏ အခြင့္အေရးပင္ ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းေကာင္း ပါးအပ္ပါသည္။

ဗုဒၶစာေပဆုရ

ေဒါက္တာခ်စ္ငယ္(ဒႆန)

ျမန္မာႏိုင္ငံ

 

This entry was posted in Buddhism and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *