သိၾကားဟစ္ဘုရား၌တရားအားထုတ္ျခင္း

Share

သိၾကားဟစ္ဘုရား၌တရားအားထုတ္ျခင္း

စာေရးသူတို႔သည္ ညအခ်ိန္ ဘုရားအမွတ္ (၂၄၉) သိၾကားဟစ္ဘုရား၌ တရားထိုင္ျဖစ္ၾကသည္။ ကြမ္းထမ္းမင္းရာဇာ ေစတီ၀န္းက်င္တြင္ သိၾကားပုန္း၊ သိၾကားဟစ္ စသည္ျဖင့္ ေစတီမ်ား အုပ္စုလိုက္ကဲ့သို႔ တည္ထားလွ်က္ ရွိသည္။ ညအခ်ိန္ မီးမရွိသျဖင့္ ကားမွ မီးႏွင့္၄င္း၊ Auto-Lamp -ေအာ္တိုလန္႔(မ္) ကေလးမ်ားႏွင့္လည္းေကာင္း တရားထိုင္ၾကသည္။ တရားထုိင္ရသည္မွာ ေကာင္းပါသည္။ အမွန္ေတာ့မူ အာ႐ုံ၏ ကၽြန္မခံရန္ ႀကိဳးစားရျခင္း ျဖစ္ေပလိမ့္မည္။

စာေရးသူတို႔သည္ ျမတ္စြာဘုရားကို ႐ုပ္နာမ္ႏွစ္ပါး ခႏၶာငါးပါးလွဴ၍၊ ဦးထိပ္ထား ဦးထိပ္ထား၍ တရား႐ႈၾကပါသည္။

စာေရးသူတို႔သည္ တရား႐ႈဖန္မ်ားေသာအခါ ေတာ္ေတာ္အဆင္ေျပသည္ကို သတင္းေပးရမည္ ျဖစ္သည္။ ယင္းမွာ တစ္ေနကုန္ တစ္ေနခန္း တရားက လႊမ္မိုးေနကဲ့သို႔ ျဖစ္သည္။ စာေရးသူသည္ တရား႐ႈသက္ ေတာ္ေတာ္ရင့္က်က္လာပါသည္။ သို႔ေသာ္ ပုဂံဘုရားမ်ား၌ တရားထုိင္ေသာအခါ

၁) Serious စီးရီးယက္(စ္) ျဖစ္ရျခင္း အေလးအနက္ျပဳရျခင္း

၂) ညအခ်ိန္ ဂ႐ုတစ္စိုက္ ကရိကထမ်ားစြာ သြားရျခင္း

၃) အားထုတ္ေသာအခါ ပတ္၀န္းက်င္၏ (Frequency) ဖရီကြန္စီေခၚေသာ လႈိင္းဂယက္မ်ား ထိမ္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ရင္း တိုက္ခိုက္ ႐ႈသတ္ရျခင္း စေသာ ကုသိုလ္မ်ားျဖင့္ ေလးေလးနက္နက္ ႐ႈရေသာ အပိုင္းမ်ား ပါလွ်က္ရွိရာ တရား၌ အင္အား ေကာင္းလာသည္ဟု ၀န္ခံရေပလိမ့္မည္။

စာေရးသူသည္ ေနရာအမ်ဳးိမ်ဳိး၌ တရားထိုင္ခဲ့ဖူးေၾကာင္း အစီရင္ခံဖူးပါသည္။ သုႆာန္မ်ား၊ ဂူမ်ား၊ ရွားပါးေသာေနရာမ်ား၊ လူေနနည္းေသာေနရာမ်ား၊ ေတာမ်ား၊ ေတာင္မ်ား စသည္ျဖင့္ အားထုတ္ခဲ့ဖူးရာ အေတြ႕အႀကံဳ ေျမာက္မ်ားစြာရသည္။

ယခုအခါ ပုဂံၿမဳိ႕ရွိဘုရားမ်ား၌ တရားအားထုတ္ေသာအခါ အေလးအနက္ျပဳရသည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ေပလိမ့္မည္။ တရားမ်ား တိုးတက္သည္၊ သမာဓိမ်ား ရင့္က်က္သည္ဟု  ဆိုရမည္။ ဉာဏ္ပညာမ်ားမွာမူ အထူး ကိန္း၀ပ္လွ်က္ရွိရာ ဆင္ျခင္၀င္စားတိုင္း အင္အားရွိေနသည္၊ ျပည့္၀ေနသည္ကို ခံစားမိသည္။ အာ႐ုံ၏ ကၽြန္ခံဖို႔ဆိုသည္မွာ ေမ့ေလွ်ာ့ေပါ့တန္စြာ ေနမွသာလွ်င္ ျဖစ္ႏုိင္သည္။

အာ႐ုံ၏အရွင္သခင္ မင္းျဖစ္ရန္မွာမူကား တရားကို အေလးအနက္ ၀င္စား၍ ႐ႈသတ္ပြားမ်ားေသာအခါ ေအာင္ျမင္လွ်င္ မင္းျဖစ္သည္။ က်င့္ျခင္းသည္ လြန္စြာ အဖိုးတန္ေၾကာင္းကို ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က် က်င့္ၾကည့္ေသာအခါ ေကာင္းစြာသိသည္။

အခ်ဳိ႕ေသာ ကမာၻ႕ပညာရွင္မ်ားက ဗုဒၶဘာသာကို ပံုျပင္ဟု စြပ္စြဲရာ ယင္းကိစၥမွာ မွားယြင္းေနၾကာင္းကို မိမိ ေကာင္းစြာ နားလည္သည္။ သူတို႔၏ေဖာ္ျပခ်က္မွာ ဘာသာေရးဟူသည္ လက္ေတြ႕ က်င့္ႀကံအားထုတ္မႈ မပါ၊ အသိပညာဉာဏ္ အမွန္အကန္လည္း မေပး၊ ကိုယ္က်င့္တရားအတြက္ ေကာင္းႏုိးရာရာ ပံုျပင္ဆန္ဆန္ လုပ္ႀကံထားေသာ ဇာတ္လမ္းမ်ား ျဖစ္သည္ဟူ၍သာ သတ္မွတ္ၾကသည္။

ယင္းကိစၥမွာ မွားယြင္းေနပါသည္၊ တစ္ကမာၻလံုး မွားယြင္းေနပါသည္။ ဗုဒၶဘာသာသည္ ထိုသို႔မဟုတ္ပါ။ ဗုဒၶဘာသာ၌ ေလ့က်င့္ရျခင္းရွိသည္။ ဗုဒၶဘာသာ၌ ေလ့က်င့္သျဖင့္ ပဋိပတၱိပညာဉာဏ္ ထိုးထြင္းသိျမင္မႈမ်ား ရရွိႏုိင္သည္။ ကိုယ္တုိင္ကုိယ္က် က်င့္ေသာအခါ ကိုယ္တိုယ္ ကိုယ္က်ေတြ႕မည္ ျဖစ္သည္။

ကမာၻမွာမူ ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က် မက်င့္ပဲ ရမ္းသမ္း၍ ႏွိမ္သကဲ့သို႔ေသာ္၄င္း၊ ေစာလွ်င္စြာ ေယဘုယ်ျပဳျခင္း (Hasty Generalization) ျပဳ၍ေသာ္လည္းေကာင္း မွားယြင္းေသာ ဆင္ျခင္ျခင္းမ်ားကို လုပ္ကိုင္ ေဆာင္ရြက္လွ်က္ ေကာက္ခ်က္ခ်သည္မွာ ကမာၻ၏ အားနည္းခ်က္ပင္ ျဖစ္သည္။

အမွန္မွာမူ ျမတ္စြာဘုရား၏ သာသနာေတာ္၌ ပဋိပတၱိဟူေသာ အခန္းက႑သည္ လြန္စြာအေရးပါသည္။ အက်င့္အႀကံမ်ားလည္း ရွိသည္၊ က်င့္သျဖင့္ သိသည္မ်ားလည္း ရွိသည္။ အာ႐ုံအား အနိစၥ႐ႈသျဖင့္ အာ႐ံုမ်ား ၾကည္သြားေသာ္၊ အေႂကြးမ်ား ရွင္းသြားေသာ္ ရွင္းႏုိင္ေအာင္ ႐ႈလိုက္ေသာဉာဏ္သည္ ၾကည္လင္ေတာက္ပ သျဖင့္ ဉာဏ္ပညာကို ျဖစ္ေစသည္။

ဤအေၾကာင္းကို တရားမက်င့္ဖူးေသာ ကမာၻသည္ မသိပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ ကမာၻအတြက္ေသာ္လည္းေကာင္း အမွန္အကန္ သတင္းေပးရမည္ဆိုလွ်င္ ဗုဒၶဘာသာ၌ အက်င့္ရွိေၾကာင္းႏွင့္ ဗုဒၶဘာသာသည္ အသိဉာဏ္ပညာ ထိုးထြင္း ဆင္ျခင္မႈ ေပးေၾကာင္းကို ဖြင့္ဆိုလိုပါသည္။ ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က်လည္း သက္ေသ သာဓကအျဖစ္ ရပ္တည္ႏုိင္ ပါသည္။ ဉာဏ္ပညာဦးစီးႏုိင္ေသာ အခြင့္အေရးသည္ ပဋိပတၱိသာသနာမွ ရရွိႏုိင္သည္ျဖစ္ရာ မက်င့္ဖူးေသာ ဗုဒၶသာသနာအက်င့္ျဖင့္ မတည္ေသာ ကမာၻသည္ ဤကိစၥ၌ ေခတ္ေနာက္က်ေနသည္။

မိမိတို႔သည္ အဆင့္ျမင့္၍ လူ႔ျဖစ္က်ဳိးနပ္ေအာင္ စြမ္းေဆာင္ႏုိင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေကာင္းစြာ သေဘာေပါက္ ခံယူမိသည္။ တရားသည္ က်င့္လွ်င္ က်င့္သေလာက္ တိုးတက္သည္ ဆိုသည္မွာ ကိုယ္တိုင္က်င့္ၾကည့္၍ ကိုယ္တုိင္ သိထားၿပီး ျဖစ္သည္။ ဤကိစၥမွာ အမွန္အကန္ႀကီးျဖစ္၍ မျငင္းသာ မတတ္သာေအာင္ သာဓကအျဖစ္ ထင္ရွားလွ်က္ရွိေၾကာင္းကို ေတြ႕ရသည္။

စာေရးသူတို႔သည္ သိၾကားဟစ္ဘုရား၌ တရားအားထုတ္ရင္း ပတ္၀န္းက်င္ အေျခအေနမ်ားကို အမွ်ေမတၱာ ေပးေ၀မိပါသည္။ အစဥ္အလာအားျဖင့္ အင္မတန္ ႀကီးမားေသာ ပုဂံၿမိဳ႕၌ ထူးျခားေသာ ေစတီေတာ္ ပုထိုးေတာ္မ်ားရွိရာ ကြမ္းထမ္းမင္းရာဇာဘုရား အနီး၌ သိၾကားပုန္း၊ သိၾကားဟစ္ တို႔သည္လည္း သမိုင္းတြင္ ထင္ရွားေသာ ေစတီမ်ား၊ ျဖစ္ရပ္ဆန္းမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ ေနရာထူး၊ ေနရာျမတ္ ျဖစ္ရာ ပုဂံ၏ အႏွစ္သာရပိုင္းပါေသာ ဌာနေကာင္း ၊ ဌာနမြန္မ်ားအျဖစ္ ခံယူရင္း တရားကို ေအာင္ျမင္စြာ ႐ႈခဲ့မိပါေတာ့သည္။

ဗုဒၶစာေပဆုရ

ေဒါက္တာခ်စ္ငယ္(ဒႆန)

 

This entry was posted in Buddhism and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *