တရားအားထုတ္တယ္ဆိုတာ —

Share

တရားအားထုတ္တယ္ဆိုတာ —

dsc_7081တရားအားထုတ္တယ္ဆိုတာ ေရာက္ေအာင္ အားထုတ္တာ။ ဒါေၾကာင့္ ေရာက္ေၾကာင္း နည္းလမ္းေကာင္းပဲ ေဟာရ ေျပာရမွာပါ။ မဂ္ဉာဏ္ ဖိုလ္ဉာဏ္ တည္ေဆာက္ျခင္း အေၾကာင္းပဲ ေျပာရ ေဟာရမွာပါ။ တစ္ျခားဗဟုသုတေတြကေတာ့ ေျပာလို႔ရပါတယ္။ ဗဟုသုတေတြက အမ်ားႀကီးပဲ၊ စာေပ ပရိယတ္လည္းရွိတာပဲ တစ္ျခားဗဟုသုတလည္း ရွိတာပဲ။ တရားအားထုတ္ျခင္းကိုသာ ၀င္မေႏွာက္ယွက္ဖို႔ေကာင္းေၾကာင္း သတင္းေပးတာျဖစ္ပါတယ္။

ဗုဒၶဘာသာ သူေတာ္စင္ေတြဟာ အမွန္အကန္ကို ႀကိဳက္တယ္။ တရားအားထုတ္တယ္ဆိုရင္ ရည္ရြယ္ခ်က္က ဘာလည္း ? နိဗၺာန္ကိုသြားမွာ။ နိဗၺာန္ကို သြားမယ္ဆိုရင္ သံသရာလည္ေနလို႔ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္လည္ေနလို႔ မျဖစ္ဘူး၊ ျဖတ္ရမယ္။ ေရွ႕ကျဖစ္ပ်က္ ေနာက္ကမဂ္ဆိုတာ အပ်က္ကို ျဖတ္ရမယ္။ အပ်က္ကို မျဖတ္ဘဲနဲ႔ သခၤါရေတြ အစားထိုးေနရင္ေတာ့ အလုပ္ပိုေနတာပါပဲ၊ နိဗၺာန္ေတာ့ ေရာက္မွာမဟုတ္ဘူး။

ဒီေတာ့ တရားအားထုတ္ျခင္းအေၾကာင္းကို မေဟာဘဲ အျခားဗဟုသုတေတြတတ္ရင္ အျခားဗဟုသုတေတြ ေဟာတာက ေကာင္းပါတယ္။ ဒီေခတ္မွာ ကၽြမ္းက်င္ရာလိမၼာပဲ။ ကိုယ္ကၽြမ္းက်င္ရာ ကိုယ္ေျပာၾကတာပဲ။ ကၽြမ္းက်င္တာေတြ အမ်ားႀကီးရွိတာပဲ ေျပာေပါ့။ မကၽြမ္းက်င္တာကို ဘာျဖစ္လို႔ ၀င္ေျပာခ်င္ရတာလည္း။ ဒီလိုေျပာတဲ့အခါက် တစ္ခ်ိဳ႕နားေယာင္သြားေတာ့ သာသနာက အင္မတန္ နစ္နာတယ္။ မပိုင္ရင္ မေျပာတာပဲ ေကာင္းပါတယ္။ ပိုင္တဲ့အရာပဲ ေျပာေပါ့။ စာေပအေၾကာင္းေျပာေပါ့၊ ဗဟုသုတအေၾကာင္းေျပာေပါ့၊ အဘိဓမၼာလည္း ေျပာခ်င္ရင္ေျပာေပါ့။

ဒါေပမယ့္ တရားအားထုတ္ျခင္း နိဗၺာန္သြားျခင္းနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ကေတာ့ မတတ္ရင္ မေျပာတာဘဲ ေကာင္းပါတယ္။ ကိုယ္တိုင္လည္း ေပါက္ေပါက္ေျမာက္ေျမာက္ အားထုတ္တာ မဟုတ္ေတာ့ အိုးေျပာ ခ်ိဳးေျပာနဲ႔ အယူမွားစရာေတြ ျဖစ္ေပၚလာတယ္။ ဒါကေတာ့ မသင့္ေတာ္ပါဘူး။

တရာအားထုတ္တယ္ဆိုတာ စိတၱသခၤါရ အစားထိုးတာ မဟုတ္ဘူးဆိုတာေလာက္ေတာ့ နားလည္ထားမွ ျဖစ္မယ္။ ဗုဒၶဘာသာေတြ နားေယာင္ကုန္ၿပီ။ ဒီေတာ့လည္း မသင့္ေတာ္ပါဘူး။ အမွန္အကန္ပဲ ျဖစ္ေစခ်င္ပါတယ္။ အပ်က္တရားကို ဆင္ျခင္တာကေတာ့ နိဗၺာန္ေရာက္ဖို႔အတြက္ အဓိကျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းေကာင္း ေပးပါတယ္။

ဗုဒၶစာေပဆုရ

ေဒါက္တာခ်စ္ငယ္(ဒႆန)

This entry was posted in Buddhism and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *