Stephen Hawking -9

Share

သိပၸံပညာရွင္ စတီဖင္ေဟာ့ကင္း -9

ႏိႈင္းရသီအိုရီမ်ားကို ေတြ႕႐ွိထုတ္ေဖာ္ခဲ့ေသာ အိုင္းစတိုင္း သည္ (၁၈၇၉)ခုႏွစ္က ဂ်ာမနီ၌ ေမြးဖြားခဲ့သူျဖစ္သည္။ (၁၉၀၅)ခုႏွစ္တြင္ စာတမ္းသံုးေစာင္ ျပဳစုခဲ့ရာ ထိုစာတမ္းမ်ားသည္ ကမၻာ့ဦးေဆာင္သူ သိပၸံပညာ႐ွင္မ်ား စာရင္းတြင္ အိုင္းစတိုင္းအား သြတ္သြင္းေစခဲ့သည္။

အိုင္းစတိုင္း၏ သီအိုရီမ်ားသည္ အခ်ိန္အေပၚလည္းေကာင္း၊ ကာလ ဌာန အေပၚ၊ အမွန္တရားအေပၚ ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ နားလည္မႈမ်ားအား အေတာ္အသင့္ အတိုင္းအတာအထိ ေျပာင္းလဲေစႏုိင္ခဲ့သည္။ သဘာ၀ တရား၏ ဥပေဒသမ်ားသည္ လြတ္လပ္စြာ ေ႐ြလွ်ားေလ့လာေနေသာ ၾကည့္႐ႈေလ့လာ သူမ်ားအတြက္ အားလံုးကို အတူတူ အေျခအေနေပးသည္ ဆိုေၾကာင္း အိုင္းစတိုင္း၏ ႏႈိင္းရသီအိုရီက ထုတ္ေဖာ္ခဲ့သည္။

ထိုအခါ (၁၉) ရာစု၀န္းက်င္က ယံုၾကည္သက္၀င္မႈမ်ား ႐ွိခဲ့ေသာ ထာ၀ရ နားေနျခင္း၊ ကန္႔သတ္ ပိုင္းျခား ေသဆံုးအပ္ေသာ ထာ၀ရ အခ်ိန္ႀကီးဆိုေသာ အယူအဆမ်ားအား အိုင္းစတိုင္း သည္ ထုတ္ပယ္ႏုိင္ခဲ့သည္။ ျဒပ္ႏွင့္ အားသည္ တူညီေၾကာင္း E=MC2 ဟူေသာ ပံုေသနည္းကို လမ္းေပၚကလူတိုင္း အလြတ္ရေစေအာင္ ထင္ေပၚ ေက်ာ္ေဇာေစခဲ့သည္။

သူသည္ ျဒပ္ႏွင့္အား အားျခင္းညီမွ်ေၾကာင္း ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္သျဖင့္ “ဟီ႐ုိရွီးမားႏွင့္ နာကာစာကီတြင္” (၁၉၄၅)ခုႏွစ္က ဗံုးမ်ားခ်ရာ၌ နံပါတ္တစ္ တရားခံျဖစ္သည္ဟု အခ်ဳိ႕က စြပ္စြဲခ်င္ၾကသည္။ ဤသို႔ စြပ္စြဲျခင္းသည္ ဟာသသဖြယ္ ျဖစ္ေနသည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ကမၻာေျမႀကီး၏ ဆဲြအားကို ထုတ္ေဖာ္ခဲ့ေသာ နယူတန္ အား ေလယာဥ္ပ်ံပ်က္က်မႈ၌ တစ္တရားခံ ျဖစ္သည္ဟု စြပ္စြဲသကဲ့သို႔ တူေနေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

ကာလႏွင့္ ဌာနသည္ အျပားႀကီး မဟုတ္မူ၍ ေကြးေကာက္လွ်က္႐ွိေၾကာင္းကို အိုင္းစတိုင္း ကထုတ္ေဖာ္ခဲ့သည္။  ၁၉၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ေဒးဗစ္ေဟးလ္ဘတ္ (David Hilbert) ဆိုသူသည္ အိုင္းစတိုင္း ကဲ့သို႔ပင္ ပံုေသနည္းကို ရခဲ့ဖူးသည္ သို႔ေသာ္ ထို ေဒးဗစ္ေဟးလ္ဘတ္ ကိုယ္တိုင္က မိမိသည္ အိုင္းစတိုင္း ကဲ့သို႔ပင္ ပံုေသနည္း ေတြ႕ရွိေသာ္လည္း ကာလႏွင့္ ဌာန၏ ေကာက္ေကြးရစ္ပတ္မႈကို ေဖာ္ေဆာင္ရာ အိုင္းစတိုင္းက အထူးႀကိဳးစားသည္။ ကမၻာ့ဆြဲအားႏွင့္ ကာလဌာန ရစ္ပတ္မႈကို ေျဖရွင္းလိုေသာသေဘာ အိုင္းစတိုင္း၌ ဆႏၵရွိခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အိုင္းစတိုင္းသည္ ထိုက္တန္ပါသည္ဟု အဆိုပါ ပညာရွင္ ေဟးလ္ဘတ္ကိုယ္တိုင္ သေဘာတူ ၾကည္ျဖဴကာ ဖြင့္ဆိုတိုက္တြန္းခဲ့သည္။ တကယ္ေတာ့ ကာလဌာန၏ ေကြးေကာက္မႈကို ေဖာ္ျပေသာ သီအိုရီသည္ အိုင္းစအိုင္း၏ အေထြေထြႏိႈင္းရ သီအိုရီႀကီး၏ အႏွစ္သာရပင္ ျဖစ္သည္။

အိုင္းစတိုင္း၏ ပံုေသနည္းအရ စၾက၀ဠာႀကီးသည္ က်ယ္ျပန္႔ေနရမည္ (သို႔) က်ဥ္းခ်ဳပ္လာရမည္ဟု ေဟာကိန္း ထုတ္သည္။ အမွန္တကယ္ လက္ေတြ႕ ၾကည့္႐ႈ ေလ့လာေသာအခါ ၾကယ္စုမ်ားသည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ထံမွ အေ၀းသို႔ ေပးသြားေနၾကသည္သာ ျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိခဲ့ရသည္။ ေ၀းေသာၾကယ္စုမ်ားသည္ ပို၍အေျပးျမန္သည္ကို ေတြ႕ရွိရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ စၾက၀ဠာႀကီးသည္ အေျပးျမန္သည္ဟု ဆံုးျဖတ္ႏိုင္သည္။ ဤစၾက၀ဠာ က်ယ္ျပန္႔မႈကို ဟန္႔တားလို၍ အိုင္းစတိုင္းသည္ Cosmological Constant ေခၚ စၾက၀ဠာဆိုင္ရာ ပုဒ္တစ္ခုကို တီထြင္ဖန္တီးခဲ့ ေလသည္။ ေနာက္ပိုင္း၌ သူ၄င္းကဲ့သို႔ တီထြင္ျခင္းသည္ မွားယြင္းသြားါသည္ဟု ၀န္ခံေဖာ္ရသည္။

ကာလႏွင့္ဌာနတို႔သည္ ျဖစ္ရပ္တို႔၏ ေနာက္ခံကားအျဖစ္ ရပ္တည္႐ံုသာမက ျဖစ္ရပ္တို႔ေၾကာင့္ ကာလႏွင့္ ဌာနသည္လည္း သက္ေရာက္ျခင္းခံရကာ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ရွိသည္ဟု အိုင္းစတိုင္းက ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ေဟာ့ကင္းသည္ က်ယ္ျပန္႔ေနေသာ စၾက၀ဠာႀကီးကို ၾကည့္၍ တစ္ခ်ိန္က က်ဥ္းက့်ဳံခဲ့ေပလိမ့္မည္ဟု သခ်ာၤဆန္ဆန္ တြက္ခ်က္ရင္း ေနာက္ဆံုး က်ဥ္းခ့်ဳံ၍မရေသာ စၾက၀ဠာဥကေလးတစ္ခုကုိ ေတြ႕ရႏိုင္သည္ဟု ထုတ္ေဖာ္ခဲ့သည္။ ထိုဥကေလးမွ မဟာေပါက္ကြဲမႈ Big Bang ျဖစ္ေပၚလာသည္ဟု မွန္းဆႏိုင္သည္။ ဤ မဟာေပါက္ကြဲမႈကို အိုင္းစတိုင္းသည္ စိတ္၀င္စားလိုဟန္ မရွိပါ။

ေဟာ့ကင္းသည္ ပန္႐ိုစ့္ႏွင့္တြဲ၍ အေထြေထြႏိႈင္းရ သီအိုရီကို အေျချပဳကာ စၾက၀ဠာသည္ မဟာေပါက္ကြဲမႈမွ ျဖစ္ေပၚလာရသည္။ အစရွိသည္ဟု ယူဆႏိုင္ေၾကာင္း သခ်ာၤနည္းအားျဖင့္ သက္ေသ ထုတ္ႏိုင္ခဲ့သည္။ အိုင္းစတိုင္း၏ သီအိုရီသည္ စၾက၀ဠာႀကီး အစရွိသည္ကို ေဟာကိန္းထုတ္ေသာ္လည္း ထိုကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ အိုင္းစတိုင္းသည္  မေပ်ာ္ခဲ့ပါ။

အိုင္းစတိုင္းက ျဒပ္ထုရွိေသာၾကယ္တို႔သည္ အဆံုးစြန္သို႔ ေရာက္ေသာအခါ – တနည္းအားျဖင့္ ၾကယ္ထုတို႔၏ ဘ၀အဆံုးသည္ ၄င္းတို႔၏ နိဂံုးပင္ျဖစ္သည္ ဆိုသည္ကို အိုင္းစတိုင္းသည္ ၀န္မခံလိုခဲ့ပါ။ ဘ၀နိဂံုးသည္ ျဒပ္နိဂံုးပင္ ျဖစ္သည္ဆိုသည္ကို အိုင္းစတိုင္းသည္ လက္ခံရန္ ေႏွးေကြးခဲ့သည္ ဤကိစၥကို –

… Einstein was even more reluctant to admit that general relativity predicted that time would come to an end for massive stars when they reached the end of their life … ဟု ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

အဓိပၸာယ္မွာ ၾကယ္ႀကီးမ်ားသည္ ၄င္းတို႔ဘ၀ ေသဆံုးသြားလွ်င္ ၄င္းျဒပ္ထုႀကီးသည္လည္း အခ်ိန္၏နိဂံုးသို႔ ေရာက္သြားေပလိမ့္မည္ ဟူေသာသေဘာကို ၀န္ခံရန္ အိုင္းစတိုင္းသည္ ျငင္းဖ်က္ခဲ့သည္၊ ေႏွာင့္ေႏွးခဲ့သည္။ အမွန္ေတာ့မူ ၾကယ္မ်ားေသေသာအခါ ထိုၾကယ္မ်ားအား တည္ေဆာက္ထားေသာ ႐ုပ္ျဒပ္မ်ားသည္လည္း အခ်ိန္၏ နိဂံုးသို႔ ဆိုက္ေရာက္သြားရသည္ဟု အိုင္းစတိုင္း၏ သီအိုရီက ေဟာကိန္းထုတ္ႏုိင္သည္။

အေထြေထြႏိႈင္းရ သီအိုရီသည္ ဘလက္ဟိုးလ္၏ အတြင္းထဲ၌ အခ်ိန္နိဂံုးခ်ဳပ္ေနပံုကို ေဟာကိန္းထုတ္သည္။ စၾက၀ဠာသည္ သိပ္သည္းျခင္းဆိုင္ရာ အနႏၲတန္ဖိုးကို ေဆာင္လွ်က္ အမွတ္ထူးအျဖစ္သို႔ ဆိုက္ေရာက္ခဲ့ရေသာအခါ အားလံုးေသာ ဥပေဒသတို႔သည္ ခ်ဳပၿ္ငိမ္းရသည္ဟု အိုင္းစတိုင္း၏ သီအိုရီက ေဟာကိန္းထုတ္သည္။ သို႔ေသာ္ သိပၸံပညာရွင္တို႔သည္ သိပၸံဆိုင္ရာ ဥပေဒသမ်ား ခ်ဳပ္ဆံုးမႈကို လက္မခံႏိုင္ေခ်။ စၾက၀ဠာ မစခင္ကလည္း သိပၸံဆိုင္ရာ ဥပေဒသမ်ား တည္ရွိၿမဲ တည္ရွိေနလိမ့္မည္ဟုသာ မွန္းဆလိုေသာ သိပၸံပညာရွင္မ်ား ေပၚေပါက္ခဲ့သည္။

အိုင္စတိုင္းသည္ ပညာအား ေထာက္ခံလိုေသာ္လည္း ၁၉၀၅ ခုႏွစ္က သူ၏စာတမ္းျဖင့္ သူသည္ ႐ူပေဗဒဆိုင္ရာ ႏိုဗယ္ဆုကို ရခဲ့သည္။ ၄င္းစာတမ္းသည္ ကြမ္တမ္မကၠင္းနစ္ကုိ အေျခပ်ိဳးေသာ၊ ပံ့ပိုးကူညီေသာ စာတမ္းပင္ ျဖစ္သည္။

ကြမ္တမ္မကၠင္းနစ္ပညာ ဖြံၿဖိဳးတိုးတက္ရန္ ဟိုင္ဇင္ဘတ္သည္ မေသခ်ာျခင္း နိယာမကို ထုတ္ေဖာ္ေသာအခါ အိုင္းစတိုင္းသည္ အေတာ္အေႏွာက္အယွက္ျပဳျခင္းကို ခံခဲ့ရသည္။ သူသည္ စၾက၀ဠာ၏ မေသခ်ာမႈကို လက္မခံလိုပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ သူ၏ ေက်ာ္ၾကားလွေသာ အဆိုျပဳခ်က္ တစ္ခုျဖစ္သည့္ “God does not play dice” ဟု ေဖာ္ျပျခင္းသည္ စၾက၀ဠာအေပၚ သူ၏သေဘာထားျဖစ္၍ ကြမ္တမ္မကၠင္းနစ္ ပညာကို မေထာက္ခံႏိုင္ေၾကာင္း ဖြင့္ဆိုျခင္းျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ေနာက္ပိုင္း လက္ေတြ႕ျဖစ္ရပ္မ်ားသည္ ကြမ္တမ္မကၠင္းနစ္ ပညာရပ္၏ ဖြင့္ဆိုမႈမ်ား အတိုင္း မွန္ကန္စြာ ျဖစ္ေပၚလာရသည္ ျဖစ္ရာ၊ အိုင္းစတိုင္းသည္ ၄င္းျဖစ္ရပ္မ်ားကို မျငင္းဖ်က္ႏိုင္ေတာ့ေခ်။

သူသည္ ႏိုင္ငံေရး ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ ထမ္းေဆာင္ရန္ အစၥေရး၌ ကမ္းလွမ္းျခင္း ခံရေသာ္လည္း

“Politics is for the moment, but an equation is for eternity.” ဟူ၍ ခံယူကာ ႏိုင္ငံေရးသည္ ယာယီျဖစ္၍ သိပၸံဆုိင္ရာ ပံုေသနည္းတို႔သည္သာ ထာ၀ရရပ္တည္ေနလိမ့္မည္ဟု သေဘာရကာ ႏိုင္ငံေရးကို လက္မခံဘဲ ျငင္းပယ္ခဲ့သည္။ သူ၏ဖြင့္ဆိုခ်က္သည္ အမွန္ပင္ျဖစ္ပါသည္။ သူ႔သီအိုရီမ်ားသည္ စၾက၀ဠာတည္သေရြ႕ တည္ေနေတာ့မည္သာ ျဖစ္ပါသည္။ ဤကား အုိင္းစတိုင္းသည္ ကြမ္တမ္မကၠင္းနစ္ႏွင့္ ေထြေထြႏိႈင္းရ သီအိုရီတည္း ဟူေသာ ရူပေဗဒဆိုင္ရာ စာမ်က္ႏွာမွ အဓိကက်ေသာ အေျခအျမစ္က်ေသာ သီအိုရီႀကီး ႏွစ္ခုအား အေျခပ်ိဳးစတင္ မတည္ခဲ့ဖူးေသာ သိပၸံပညာရွင္အျဖစ္ သတ္မွတ္နားလည္ႏိုင္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။

Ref: The Universe in a Nutshell by Stephen Hawking (Chapter 1- A Brief History of Relativity)

ေဒါက္တာခ်စ္ငယ္(ဒႆန)

M.A, Ph.D (Philosophy in Religious Sciences) LONDON.

chitngephilo@chitnge.com

ျမန္မာႏိုင္ငံ

This entry was posted in Buddhism and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *