Stephen Hawking -6

Share

သိပၸံပညာရွင္ စတီဖင္ေဟာ့ကင္း – ၆

တစ္ခ်ိန္က စက္ယႏၲရားဆန္ေသာ တရားေသ၀ါဒ ေပၚထြန္းခဲ့ေသးသည္။ ထို၀ါဒကို Scientific Determinism ဟု နာမည္ေပးၾကသည္။ အဓိပၸာယ္မွာ “… There should be a set of scientific laws that would allow us to predict everything that would happen in the universe, …” ဟူ၍ ျဖစ္သည္။ စၾက၀ဠာထဲ၌ ျဖစ္သမွ် အရာအားလံုးကို ႀကိဳတင္ေျပာႏိုင္ေသာ သိပၸံနည္းက် ဥပေဒသမ်ား ေတြ႕ရွိႏိုင္သည္ဟူေသာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ရွိသည့္ အယူ၀ါဒပင္ ျဖစ္သည္။ ထို၀ါဒကို ႏွစ္ၿခိဳက္သူမ်ားအနက္ Laplace သည္ အထူး နာမည္ႀကီးခဲ့သည္။
သူက “…. the universe was completely deterministic.” ဟူ၍ အယူရွိခဲ့သည္။ အဓိပၸာယ္မွာ စၾက၀ဠာႀကီးသည္ ၿပီးျပည့္စံုစြာ သတ္မွတ္ ျပ႒ာန္းၿပီးသား ျဖစ္သည္ဟုယူသည္။ သို႔ေသာ္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ Werner Heisenberg ေခၚ သိပၸံပညာရွင္ ေပၚလာသည္။ သူ၏ ေတြ႔ရွိခ်က္အရ မေသခ်ာျခင္းနိယာမဟူ၍ သဘာ၀တြင္ လႊမ္းမိုးခ်က္ရွိေၾကာင္း ေဖာ္ျပႏိုင္ခဲ့သည္။
“…. Heisenberg, formulated his famous uncertainty principle.” ဟူ၍ မွတ္တမ္းရွိသည္။
အဓိပၸာယ္မွာ အမႈန္တစ္ခု၏ position ေရာ velocity ကိုပါ တိတိက်က် တိုင္းတာရန္ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ ႀကိဳးစားမႈျပဳတိုင္း တစ္ခုကို မွန္မွန္ကန္ကန္ တိုင္းတာႏိုင္လွ်င္ က်န္တစ္ခုကို မတိုင္းတာႏိုင္ေအာင္ ရွိေတာ့သည္။ ေနာက္ဆံုး၌ ထိုမေသခ်ာျခင္း နိယာမသည္ အရမ္း ေက်ာ္ၾကားသြားသည္။ အေျခခံအမႈန္ကို တိုင္းတာေသာအခါ တိုင္းတာျခင္းက အေျခခံအမႈန္ကို ေ႐ြ႕လ်ားသက္ေရာက္ေစသျဖင့္ အေျခခံအမႈန္ကို မည္သည့္အခါမွ တိတိက်က် မတိုင္းတာႏိုင္ေၾကာင္း သိရိွလာရသည္။ ၄င္းကို မေသခ်ာျခင္း နိယာမဟုေခၚသည္။
“… Heisenberg’s uncertainty principle is a fundamental, inescapable property of the world.”
ကမၻာ၏ ေျပာင္းလဲႏိုင္စြမ္း မရွိေသာ သတၱိတစ္ခုသည္ မေသခ်ာျခင္း နိယာမသာျဖစ္သည္။ ထိုအယူကို ယူ၍ အေျချပဳရင္း Quantum Mechanics ပညာလည္း ေပၚေပါက္လာခဲ့သည္။
Heisenberg, Erwin Schrödinger, Paul Dirac တို႔သည္ နာမည္ႀကီးေသာ Quantum Mechanics ပညာရပ္၏ ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ဤသို႔အားျဖင့္ Quantum Mechanics ပညာရပ္သည္ သိပၸံနယ္ထဲတြင္ မေသခ်ာျခင္း၊ ႀကိဳတင္ မေျပာႏိုင္ျခင္း၊ ပရမ္းပတာ ျဖစ္တတ္ျခင္းမ်ားကို မိတ္ဆက္ သြတ္သြင္းလာခဲ့သည္။
“Quantum Mechanics therefore introduces an unavoidable element of unpredictability or randomness into . …” ဟူ၍ ေကာက္ခ်က္ခ်ၾကသည္။
အိုင္းစတိုင္းသည္ ဤအေျခအေနကို ေတာ္ေတာ္ျငင္းဆန္ခဲ့သည္။ “Einstein objected to this very strongly, …”ဟူ၍ ေကာက္ခ်က္ ခ်ႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္ အိုင္းစတိုင္းသည္ Quantum Mechanics စတင္ေမြးဖြား ေပၚေပါက္ရျခင္းအတြက္ အေရးပါ အရာေရာက္ေသာ အခန္းက႑မွ စတင္ပ်ိဳးေထာင္မႈ ျပဳခဲ့ဖူးသည္။ ထို႔ေၾကာင့္လည္း အိုင္းစတိုင္းသည္ ႏိုဗယ္ဆုကို ရခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
“Einstein was awarded the Nobel Prize for his contribution to Quantum theory.” ဟု မွတ္ခ်က္ခ်ၾကသည္။
သို႔ေသာ္ အိုင္းစတိုင္းသည္ စၾက၀ဠာႀကီးအား ျဖစ္ခ်င္သလို ျဖစ္တတ္ေသာ သေဘာရွိျခင္းကို လက္မခံလိုေပ။
“Einstein never accepted that universe was governed by chance; his feeling were summed up in his famous statement ‘God does not play dice.’ …”
အိုင္းစတိုင္းက စၾက၀ဠာႀကီးသည္ မေတာ္တဆ၏ လႊမ္းမိုးမႈကို ခံရသည္ဟူေသာ အယူအဆကို ျငင္းဖ်က္လိုေသာ သေဘာျဖင့္ “God does not play dice.” ဟု ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ယင္းကား သူ၏ ေက်ာ္ၾကားလွေသာ စၾက၀ဠာ အျမင္ေပၚတြင္ သူ၏ခံစားခ်က္ကို သ႐ုပ္ေဖာ္သည့္ အႏွစ္ခ်ဳပ္ပင္ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ Quantum Mechanics ပညာရပ္သည္ လက္ေတြ႕ဘ၀၌ မ်ားစြာကိုက္ညီလွ်က္ အက်ိဳးျပဳႏုိင္စြမ္း ရွိခဲ့သည္။
ထိုမွတဆင့္ ျဖစ္တန္ရာေျခ ထုတ္လႊင့္မႈမ်ားဆိုင္ရာ ျပႆနာကို စဥ္းစားေစခဲ့သည္။ အရာရာ၌ ျဖစ္တန္ရာေျခ ထုတ္လႊင့္မႈမ်ား ရွိေၾကာင္း သတိျပဳမိလာၾကသည္။ ဤအခ်က္မွာ သိပၸံ၏ တိုးတက္လာေသာ အခ်က္ပင္ျဖစ္သည္။ သိပၸံသည္ ၿပီးျပည့္စံုေသာ သီအိုရီတစ္ခုကို မရေသးပါ။ သို႔ေသာ္ ႏိႈင္းရသီအိုရီႏွင့္ သီအိုရီတို႔ ပူးေပါင္းကာ ညိွႏိႈင္းေဆာင္႐ြက္မႈတို႔ျဖင့္ ၿပီးျပည့္စံုေသာ သီအိုရီတစ္ခုကို ျဖစ္ႏိုင္လိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္လာၾကပါသည္။
ဤကား မေသခ်ာျခင္း နိယာမ၏ သက္ေရာက္မႈ အစြမ္းမ်ားေပတည္း . . .

ေဒါက္တာခ်စ္ငယ္(ဒႆန)
M.A, PhD (Philosophy in Religious Sciences) LONDON.
chitngephilo@chitnge.com
ျမန္မာႏိိုင္ငံ

This entry was posted in Buddhism & Science, Frontpage and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *