Stephen Hawking-5

Share

သိပၸံပညာရွင္ စတီဖင္ေဟာ့ကင္း -5

အိုင္းစတိုင္းသည္ ေက်ာ္ၾကားေသာ E=MC2 ပံုေသနည္းကို ထုတ္ေဖာ္ႏိုင္ခဲ့သည္။ “E” သည္ “Energy” ျဖစ္၍၊ “M” သည္ “Mass” ျဖစ္ၿပီး၊ “C” သည္ “Speed of Light” ျဖစ္သည္။ ထို ဥပေဒသ၌ အလင္း၏ အလွ်င္ထက္ မည္သည့္အရာမွ ပိုမိုလွ်င္ျမန္စြာ မသြားႏိုင္ရ ဟူ၍ ကန္႕သတ္ သတ္မွတ္သည္။ အားႏွင့္ျဒပ္ ညီေသာအခါ – အားႀကီးရန္လိုတိုင္း ျဒပ္ႀကီးရမည္ ျဖစ္သည္။
အိုင္းစတိုင္းသည္ အစဥ္အလာ၏ ၿပီးျပည့္စံုေသာ တရားေသ အခ်ိန္ႀကီးအား ႐ိုက္ခ်ိဳးဖ်က္ဆီး ႏိုင္ခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ အခ်ိန္ႏွင့္ ေနရာ၏ အဓိပၸာယ္အသစ္ ဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ားကို ဖြင့္ဆိုေပးႏိုင္ခဲ့သည္။ အခ်ိန္ႏွင့္ ေနရာတို႔သည္ ၿပီးျပည့္စံုေသာ ထာ၀ရ တရားေသ သတ္မွတ္ခံထားရေသာ အရာမ်ား မဟုတ္ေၾကာင္း ဖြင့္ဆိုႏိုင္ခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ အခ်ိန္ႏွင့္ ေနရာ ဆက္စပ္ပံုကို ေဖာ္ျပခဲ့သည္။
ေနေရာင္သည္ ေနမွကမၻာသို႔ ျဖတ္လာရခ်ိန္ အခ်ိန္ (၈) မိနစ္ၾကာသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ ၾကယ္စုမ်ားသည္ လြန္စြာေ၀းသျဖင့္ အလင္းမ်ားသည္ ကမၻာသို႔ မေရာက္ႏိုင္ေလာက္ေအာင္ ၾကန္႔ၾကာရသည္။ အခ်ိန္ႏွင့္ ေနရာသည္ အျပားမဟုတ္၊ အေကြးဟု တင္ျပခဲ့သည္။ အခ်ိန္ႏွင့္ ေနရာသည္ အရာ၀တၳဳကို သက္ေရာက္ေစ႐ံုမွ်မက အရာ၀တၳဳမ်ား၏ သက္ေရာက္မႈမ်ားကိုလည္း အခ်ိန္ႏွင့္ ေနရာက ခံယူရသည္ဟု ဖြင့္ဆိုခဲ့သည္။
အိုင္းစတိုင္း၏ အေထြေထြႏိႈင္းရ သီအိုရီမွ ေဟာ့ကင္းႏွင့္ ပန္႐ိုစ့္ တို႔သည္ စၾက၀ဠာ၏ အစကို ေဖာ္ထုတ္ခဲ့သည္။ အကယ္၍ အိုင္းစတိုင္း၏ အေထြေထြႏိႈင္းရ သီအိုရီသာ မွန္ခဲ့လွ်င္ ဤစၾက၀ဠာသည္ အစရွိရလိမ့္မည္ဟု ေဟာ့ကင္းက ေဟာကိန္း ထုတ္ခဲ့သည္။ ဤအေၾကာင္းကို ေဟာ့ကင္း၏ ဒုတိယ အခန္းျဖစ္ေသာ Space and Time ၌ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ စၾက၀ဠာႀကီးသည္ ျပန္႔ကားေၾကာင္း ဆက္လက္ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ စၾက၀ဠာႀကီးသည္ က်ယ္ျပန္႔ေနသည္ဟု ေတြ႔ရွိရခ်က္သည္ ထူျခားႀကီးမားလွေသာ ေအာင္ျမင္မႈတစ္ရပ္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေဟာ့ကင္းသည္ ဤသို႔ေရးခဲ့သည္ . . .
… The discovery that the universe is expanding was one of the great intellectual revolution of the 20th century. … ဟု ေဖာ္ျပခဲ့သည္။
ကမၻာေျမႀကီးသည္ ဆြဲအားရွိေလရာ တစ္စကၠန္႔လွ်င္ (၇)မိုင္ အထက္ ေျပးသြားႏိုင္မွသာလွ်င္ ကမၻာေျမႀကီးမွ ထြက္ခြာ သြားႏိုင္ေပလိမ့္မည္။ ထို႔ထက္ ေႏွးေကြးပါက ကမၻာေျမႀကီးက ျပန္လည္၍ စြဲေပလိမ့္မည္။
ကာလႏွင့္ ဌာနသည္ အကန္႔အသတ္ ရွိႏိုင္ေသာ္ျငားလည္း အဆံုးစြန္နယ္ပယ္မ်ား မရွိႏိုင္ပါဟု ယူဆႏိုင္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ့သည္။
စၾက၀ဠာႀကီးကို တစ္ပတ္ ပတ္ခ်င္ပါသည္ဟု ေျပာသူတို႔သည္ လက္ေတြ႔အားျဖင့္ မျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း – တစ္ပတ္ ပတ္ရန္ႀကိဳးစား ေနဆဲမွာပင္ စၾက၀ဠာႀကီးသည္ ပ်က္စီးႏိုင္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ စၾက၀ဠာႀကီးသည္ ထာ၀ရ ေရွ႕ဆက္လက္၍ က်ယ္ျပန္႔ႏိုင္ေကာင္း က်ယ္ျပန္႔ ႏိုင္ေပလိမ့္မည္ဟု ေဖာ္ျပႏိုင္ေသာ သာဓကမ်ားေတြ႔ရေၾကာင္း ရွင္းခဲ့သည္။
စၾက၀ဠာထဲ၌ Dark Matter ေခၚ တိုက္႐ိုက္ျမင္ေတြ႕ျခင္းငွာ မအပ္ေသာ ျဒပ္မ်ားရွိရာ၊ ၄င္းတို႔ကို တိုက္႐ိုက္အားျဖင့္ လက္ေတြ႕ စမ္းသပ္၍ မရေခ်။ စၾက၀ဠာအစ၏ ဟိုမွာဘက္တြင္ အားလံုး ခ်ဳပ္ဆံုးအပ္ေသာ Singularity ေခၚ အမွတ္ထူး ရွိေၾကာင္း အိုင္းစတိုင္း၏ သီအိုရီက ေဖာ္ျပသည္။ သို႔ေသာ္ အရာရာ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းေနလွ်င္ စၾက၀ဠာႀကီးအား မည္သို႔ ျဖစ္ေပၚလာေစႏိုင္သည္ ဟူေသာ သိပၸံဆိုင္ရာ ဥပေဒသသည္လည္း ခ်ဳပ္ဆံုးသြားရမည္ ကဲ့သို႔ျဖစ္ေနသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အိုင္းစတိုင္း၏ သီအိုရီသည္ စၾက၀ဠာ၏ အရင္းအျမစ္ကုိ ေဖာ္ျပရာ၌ အခက္အခဲ ျဖစ္ေနသည္။ သဘာ၀ ဥပေဒသသည္ အၿမဲတမ္းရွိရမည္ ျဖစ္ရာ စၾက၀ဠာ မေပၚေပါက္ခင္က သဘာ၀ဥပေဒ မရွိပါဟူေသာ အယူအဆကို သိပံၸပညာရွင္ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက လက္မခံႏိုင္ေအာင္ ရွိခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ အိုင္းစတိုင္း၏ သီအိုရီအရ စၾက၀ဠာအစ၏ ဟိုမွာဘက္တြင္ မည္သည့္အရာမွ မရွိ ဘိတ္ဘိတ္တံုးနိဂံုး အမွတ္ထူးႀကီးရွိသည္ဟု ရည္ညႊန္းေဖာ္ျပရာ ေရာက္ေနသည္။
ေဟာ့ကင္းသည္ ALS ေရာဂါေၾကာင့္ တစ္ႏွစ္ ႏွစ္ႏွစ္အတြင္း ေသဖြယ္ရာရွိသည္ဟု ႀကိဳတင္သိထားရာမွ ေရာဂါသည္ ထင္သေလာက္ မဆိုးသျဖင့္ သူသည္ ဤသို႔ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့သည္ဟု ဖြင့္ဆိုခဲ့သည္။
…. In order to get married I needed a job and in order to get a job I needed a Ph.D. ဟု ယူဆကာ Ph.D ကို ရေအာင္ ႀကိဳးစားခဲ့သည္။
အေထြေထြႏိႈင္းရ သီအိုရီ မွန္ကန္ပါလွ်င္ စၾက၀ဠာအစ၏ မဟာေပါက္ကြဲမႈ မတိုင္မီ အမွတ္ထူးရွိရမည္ဟု ေဟာ့ကင္းတို႔ တြက္ခ်က္ခဲ့သည္။ သခ်ာၤနည္းအားျဖင့္ တြက္ခ်က္ခဲ့သျဖင့္ မည္သူမွ သဘာ၀က်စြာ ျငင္းခ်က္ မထုတ္ႏိုင္ေအာင္ ျဖစ္ခဲ့ရသည္။
… There must have been a Big Bang singularity provided only that general relativity is correct. … ဟု ေဖာ္ျပခဲ့သည္။
အေထြေထြႏိႈင္းရ သီအိုရီသည္ ပညာရပ္မ်ားႏွင့္ ညိွႏိႈင္းရန္ အခက္အခဲ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ၿပီးျပည့္စံုေသာ သီအိုရီတစ္ခုအျဖစ္ မသတ္မွတ္ႏိုင္ေအာင္ ရွိခဲ့ရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ႏိႈင္းရသီအိုရီႏွင့္ ကြမ္တမ္သီအိုရီတို႔ ပူးေပါင္းညိွႏိႈင္းႏိုင္ရန္ ႀကိဳးစားသင့္ေၾကာင္း – သိပၸံခရီးဆက္ရန္ရွိသည္ဟု သတ္မွတ္ၾကသည္။ ၄င္းကို ေဟာ့ကင္း ေရးသားေသာ A Brief History of Time စာအုပ္ Expanding Universe အခန္းတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ေဒါက္တာခ်စ္ငယ္(ဒႆန)
M.A, PhD (Philosophy in Religious Sciences) LONDON.
chitngephilo@chitnge.com
ျမန္မာႏိိုင္ငံ

This entry was posted in Buddhism & Science, Frontpage and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *