Stephen Hawking -4

Share

သိပၸံပညာရွင္ စတီဖင္ေဟာ့ကင္း

သိပၸံပညာရွင္ေဟာ့ကင္းသည္ ဌာနႏွင့္ ကာလ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ေလ့လာခဲ့ေလသည္။ ထို အေၾကာင္းအရာမ်ား ႏွင့္ပတ္သက္၍ သူ စာအုပ္တစ္အုပ္ေရးရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။ သူစိတ္၀င္စားေသာ အေၾကာင္းအရာမွာ –

စၾက၀ဠာသည္ ဘယ္ကလာပါသနည္း?

ဘာျဖစ္လို႔ စတင္ျဖစ္ေပၚ လာခဲ့ပါသနည္း?

ဘယ္လို ျဖစ္လာပါသနည္း?

သူသည္ တေန႔ပ်က္မွာလား?

ပ်က္လွ်င္ ဘယ္လိုပ်က္မွာလဲ? စသည့္ ေမးခြန္းမ်ားကို စိတ္၀င္စားခဲ့သည္။

အဓိက ကေတာ့ စၾက၀ဠာ၏ ကံၾကမၼာႏွင့္ အရင္းအျမစ္ The Origin and Fate of the Universe ကို စိတ္၀င္စား ခဲ့သည္။ ထို အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ေရးသားလိုေသာ ဆႏၵရွိသည္။ သို႔ေသာ္ သိပၸံပညာ အေျခခံတတ္မွသာလွ်င္ နားလည္ႏိုင္မည္ဟု သူက မေတာင္းဆိုလိုေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ သိပၸံပညာ မတတ္ေသာ္ျငား၊ သခ်ာၤေဗဒ မကၽြမ္းက်င္ေသာ္ျငား သူ႔စာအုပ္ကို နားလည္ရန္ ေရးသားမည္ဟု ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။ ထိုသို႔ သူႀကိဳးစားခဲ့သည္ကို စာဖတ္ပရိသတ္ႀကီးအား ဆံုးျဖတ္ပါရန္ A Brief History of Time ေၾကျငာခ်က္တြင္ ထုတ္ေဖာ္ ၀န္ခံထားသည္။

ထိုစာအုပ္တြင္ Carl Sagan က နိဒါန္းေရးသည္။ Carl Sagan က Why nature is the way it is. သဘာ၀တရားဟာ သူ႔သဘာ၀အတိုင္း သူ ဘယ္လို ဘာေၾကာင့္ျဖစ္ေနရသလဲ? ဆိုေသာ ေမးခြန္းကို ေမးလိုသည္။ ေဟာ့ကင္းက သူတတ္စြမ္းသလို ေျဖလိမ့္မည္ဟု သူယံုၾကည္ခဲ့သည္။

လူသားတို႔၏အသိပညာသည္ မည္မွ် အကန္႔အသတ္ရွိပါသနည္း? စၾက၀ဠာႀကီး ဘာေၾကာင့္ျဖစ္ေနရပါ သနည္း? စေသာ ေမးခြန္းမ်ားကို Carl Sagan ကလည္း စိတ္၀င္စားခဲ့သည္။ ေနာက္ဆံုးေတာ့ လူ႔အသိပညာ၏ အကန္႔အသတ္ နယ္ေျမကို ၀င္စားလိုသည္။ ေဟာ့ကင္းသည္ အထူးေလ့လာထားေသာ သခ်ၤာပညာရွင္ (သို႔) သိပၸံပညာရွင္မ်ားသာ နားလည္ႏိုင္ေသာ စာအုပ္အမ်ိဳးအစားကို မေရးမူ၍၊ သူတတ္သမွ်ေသာ ႐ူပေဗဒပညာ စၾက၀ဠာေဗဒ ပညာရပ္မ်ားကို သတၱိရွိရွိ ရဲရဲရင့္ရင့္ႏွင့္ ပရိသတ္ႀကီး အားလံုးအတြက္ နားလည္ေစရန္ ႀကိဳးစားထားေၾကာင္း Carl Sagan က ဖြင့္ဆိုခဲ့သည္။

စၾက၀ဠာကို ဖန္ဆင္းရာ၌ GOD သည္ မည္မွ် အခြင့္အေရးရွိသနည္း? အိုင္းစတိုင္း၏ နာမည္ေက်ာ္ၾကားေသာ ေမးခြန္းျဖစ္သည္။ “Einstein’s famous question about whether God had any choice in creating the universe.” ဆိုေသာ ေမးခြန္းကုိ ေဟာ့ကင္းသည္ သတၱိရွိရွိ ေျဖလိုက္သည္ – “ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ GOD ၏ စိတ္ကို သိရန္ ႀကိဳးစားႏိုင္သည္” ဟု ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေျပာခဲ့သည္။ စၾက၀ဠာသည္ သူ႔သဘာ၀ႏွင့္သူ ျဖစ္ေနရာ GOD မလိုေၾကာင္း ေဟာ့ကင္း၏ စာအုပ္၌ ဖတ္႐ႈႏိုင္သည္ဟု ေရးခဲ့သည္။

ေဟာ့ကင္းသည္ စၾက၀ဠာႀကီး၏ ပံုပန္းသ႑န္ကို မွန္းဆၾကည့္သည္။ တိုလ္မီသည္ တစ္ခ်ိန္က “ကမၻာဗဟို ေနက ပတ္သည္” ဟု ယူဆခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ ေကာ့ပါးနီးကပ္(စ) ႏွင့္ ဂယ္လီလီယိုတို႔က “ေနကဗဟို ကမၻာကပတ္ရသည္- ကမၻာသည္ အျပား မဟုတ္၊ အလံုးျဖစ္သည္” ဟု ဖြင့္ဆိုခဲ့သည္။ ယင္းကား သိပၸံပညာ၏ အဆင့္ျမင့္ ေက်ာ္လႊားထိုးေဖာက္ ေအာင္ျမင္မႈပင္ ျဖစ္သည္။

စၾက၀ဠာသည္ GOD ၏ ဖန္ဆင္းျခင္းကို သ႐ုပ္ေဖာ္ျခင္း မဟုတ္မူ၍၊ မိမိသဘာ၀အတိုင္း မိမိ သဘာ၀ ဥပေဒသႏွင့္ သ႐ုပ္ေဖာ္ေနသည္ဟု ယူဆေသာဘက္မွ ေဟာ့ကင္းသည္ ရပ္ခဲ့သည္။

စၾက၀ဠာႀကီးသည္ အၿငိမ္မေန အခ်ိန္ႏွင့္အတူ ေျပာင္းလဲ လႈပ္ရွားေနသည္။ သိပၸံပညာရပ္တြင္ အထူးသျဖင့္ ႐ူပေဗဒ ပညာရပ္တြင္ အေထြေထြႏိႈင္းရ သီအိုရီႏွင့္ သီအိုရီ တို႔သည္ နာမည္ႀကီးခဲ့ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ အဆိုပါ သီအိုရီႏွစ္ခုကို ေပါင္းစပ္၍ မျဖစ္ႏိုင္ေအာင္ အေျခအေနက ျဖစ္ေပၚလာသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အေထြေထြႏိႈင္းရ သီအိုရီသည္ ၿပီးျပည့္စံုေသာ သီအိုရီ မဟုတ္ေသးဟု ေကာက္ခ်က္ခ်ႏိုင္သည္။ သီအိုရီမွ ေပးအပ္လာေသာ အေျဖမ်ားသည္ ေနာင္ေသာအခါ အေတြ႕အႀကံဳႏွင့္ စမ္းသပ္၍ အမွန္အကန္ သာဓကမ်ား ရရွိလာသည္။

ဒါ၀င္၏ Natural Selection သဘာ၀ကို လက္ခံရမည္ကဲ့သို႔ ျဖစ္ေနသည္။ သဘာ၀သည္ ကၽြန္ေတာ္တို႔အား မွန္ကန္ေသာ လမ္းစဥ္သို႔ ပို႔ေဆာင္ႏိုင္ပါမည္လား ဟု ၀င္စားစရာရွိသည္။ ပရိသတ္သည္ သဘာ၀ျဖစ္ရပ္မ်ားကို စပ္ဆက္ေျဖရွင္းေပးမွ ေက်နပ္သည္။ သဘာ၀ျဖစ္ရပ္ကို ရွင္းလင္းမေပးႏိုင္လွ်င္ မေက်နပ္ေခ်။ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ပရိသတ္မ်ား ေက်နပ္ေအာင္ သဘာ၀၏ ျဖစ္ရပ္မ်ားကို ရွင္းလင္းႏိုင္လွ်င္ ၄င္းသည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ရည္မွန္းခ်က္ပင္ ျဖစ္ေလသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေနေသာ စၾက၀ဠာႀကီးထဲ၌ မည္သည့္အရာ မည္သို႔ျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းလင္းေဖာ္ျပႏိုင္လွ်င္ ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ ေအာင္ျမင္သည္ဟု ဆိုရမည္သာ ျဖစ္သည္။ အဓိကကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဘယ္ကလာသနည္း? ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဒီကို ဘာေၾကာင့္ ေရာက္ေနသနည္း? ဆိုေသာ ေမးခြန္းကို ေျဖၾကားရန္ ၀င္စားအပ္သည္။ အထက္ပါ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို A Brief History of Time စာအုပ္၏ Our Picture of the Universe ဟု ေခါင္းစဥ္ေပးထာေသာ အခန္း(၁) တြင္ ေဖာ္ျပထားေလသည္။

ေဒါက္တာခ်စ္ငယ္(ဒႆန)

M.A, PhD (Philosophy in Religious Sciences) LONDON.

chitngephilo@chitnge.com

ျမန္မာႏိိုင္ငံ

This entry was posted in Buddhism & Science, Frontpage and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *