အသိပညာသစ္အတြက္ေျခလွမ္းမ်ား

Share

အသိပညာသစ္အတြက္ေျခလွမ္းမ်ား

သိပၸံသည္ အသိပညာသစ္အတြက္ ေျခလွမ္းမ်ား လြန္စြာသြက္သည္၊ လြန္စြာစိပ္သည္။ သူတို႔သည္ အသိပညာအတြက္ လြန္စြာလည္း စိတ္ဝင္စားသည္၊ လြန္စြာလည္း ထက္သန္သည္။

ဥပမာ — — စၾကဝဠာအေၾကာင္း သူတို႔သိျခင္းကို သူတို႔လြန္စြာ စိတ္ဝင္စားသည္။

What do we really know about the Universe? ဟူ၍ ေဆြးေႏြးၾကသည္။

How do we know it? ဟူ၍လည္း တင္ျပၾကသည္။ စၾကဝဠာအေၾကာင္း ဘယ္ေလာက္သိသလဲ?  ဘယ္လိုသိသလဲ? စသည္ျဖင့္ လြန္စြာ စိတ္ဝင္စားၾကသည္။

… where is it going? .. .. စၾက၀ဠာသည္ ဘယ္ကို ဦးတည္ေနပါသနည္း? စသည္ျဖင့္… စႀက၀ဠာအေၾကာင္းကို လြန္စြာစိတ္၀င္စားၾကသည္။ ယခင္က မသိသည္မ်ားလည္း သိလာသည္။ ထပ္၍ထပ္၍လည္း သုေတသန လုပ္ၾကသည္။ သူတို႔သည္ စၾက၀ဠာအေၾကာင္း သိသည္ကို ေပ်ာ္ေနၾကသည္။ သီအိုရိမ်ား အသစ္အသစ္ ဖန္တီး၍ ေလ့လာၾကည့္႐ႈမႈ အေျဖရလာဒ္မ်ားကို အသစ္အသစ္ ေဆြးေႏြးတင္ျပၾကသည္။

႐ုပ္ကမာၻဆိုင္ရာ ျပႆနာမ်ား အားလံုးကို ေျဖရွင္းဖို႔ သူတို႔ ႀကိဳးစားေနၾကသည္။ အခ်င္းခ်င္းလည္း အားေပးသမႈျပဳၾကသည္။

“We are lucky to live in an age in which we are still making discoveries. .. .” ဟူ၍ လက္ေတြ႕ သုေတသန ရွာေဖြဆည္းပူးျခင္းမ်ားဆိုင္ရာ ေခတ္တစ္ေခတ္ကို ရွင္သန္ရျခင္း၌ ကံေကာင္းသည္ဟု ခံယူၾကသည္။

“.. ..The age in which we live is the age in which we are discovering the fundamental laws of nature.” ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေနရေသာေခတ္သည္ သဘာ၀၏ အေျခခံဥပေဒသမ်ားကို ရွာေဖြေတြ႕ရွိေနေသာ ေခတ္ျဖစ္ေန၍ ဂုဏ္ယူၾကသည္ဟူေသာ သေဘာကို ခံယူထားၾကသည္။

အဓိကအားျဖင့္ စၾက၀ဠာႀကီး တစ္ခုလံုး၏သေဘာကိုပင္ ၿခံဳငံု၀င္စားၾကသည္။ ထိုအခါ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ ေကာင္းေသာ ရွာေဖြေတြ႕ရွိမႈမ်ားကို သူတို႔ ရင္ခုန္ၾကသည္။ အမွန္တရား၏ ပန္းခ်ီကားခ်ပ္အသစ္ကို တျဖည္းျဖည္း ေရးဆြဲလာတတ္ၿပီဟု သူတို႔ ခံယူလာၾကသည္။

ဤသို႔ျဖင့္ သိပၸံပညာရပ္၏ တိုးတက္မႈကို လြန္စြာ စိတ္၀င္စားၾကသည္။ စိတ္၀င္စားမည္ဆိုကလည္း စိတ္၀င္စားႏိုင္ပါသည္။ သူတို႔သည္ အေတာ္အသင့္ အတိုင္းအတာထိ စၾက၀ဠာအေၾကာင္းကို သိၾကသည္ မဟုတ္ပါလား . . .  သို႔ေသာ္ ခက္ခဲနက္နဲေသာ ေလာက၏လြန္ရာ အသိပညာကိုမူ သူတို႔သည္ စိတ္မ၀င္စား တတ္ၾကေသးေပ။ ဤကိစၥမွာ သူတို႔၏ အားနည္းခ်က္ျဖစ္သကဲ့သို႔ အသိပညာလိုင္းမွ စိတ္မေကာင္း စရာလည္း ျဖစ္သည္။

 

တစ္ခ်ိန္က အိုင္းစတိုင္းသည္ ကြမ္တမ္မကၠင္းနစ္ပညာကို စိတ္မ၀င္စားခဲ့ေခ်။ သူသည္ (Theory of everything) T.O.E ကိုသာ လိုက္ရွာခဲ့သည္။ ပညာရွင္မ်ားသည္ ထိုကဲ့သို႔ ကြမ္တမ္္ကၠင္းနစ္ ပညာရပ္ကို လ်စ္လ်ဴ႐ႈသည္မွာ ၀မ္းနည္းဖြယ္ရာေကာင္းသည္ဟု ေကာက္ခ်က္ခ်သည္။

ယခုလည္း အသိပညာေလာက၌ ေလာက၏လြန္ရာ အသိပညာမ်ားကို သိပၸံပညာရွင္မ်ားသည္ စိတ္မ၀င္စား​သည္မွာ ၀မ္းနည္းဖြယ္ရာ ေကာင္းသည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ေလာက၏ အသိပညာသည္ ၏ အသိပညာေလာက္ အံ့ၾသဖြယ္ရာမေကာင္းေၾကာင္းကို သူတို႔ မသိႏုိင္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

ေလာကုတၱရာ အသိပညာသည္ လြန္စြာမွ အံ့ၾသဖြယ္ရာ ေကာင္းသည္။ အရိယာတို႔၏ ထိုးထြင္းဉာဏ္၊ နိဗၺာန္ ေတြ႕ရွိပံု၊ သံသရာျဖတ္ေတာက္ပံု၊ (၃၁)ဘံုေျခကန္ပံုတို႔မွာ လြန္စြာမွ နက္႐ႈိင္း၍ အံ့ခမန္းလိလိျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ သိပၸံပညာရွင္မ်ား မခံစားရရွာေခ်။ ဤအခ်က္ကား သိပၸံပညာရွင္မ်ား၏ အားနည္းခ်က္ဟူ၍ သတ္မွတ္ႏုိင္သည္ဟု ယူဆမိပါသည္။

 

ေဒါက္တာခ်စ္ငယ္(ဒႆန)

ျမန္မာႏိုင္ငံ

 

 

 

This entry was posted in Buddhism & Science and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *