နိဗၺာန္အေၾကာင္းတေစ့တေစာင္း ေဟာေျပာပြဲဖိတ္ၾကားလႊာ

Share

Something about Nirvana

နိဗၺာန္အေၾကာင္းတေစ့တေစာင္း

ေဟာေျပာပြဲဖိတ္ၾကားလႊာ

အခမ္းအနားစတင္သည့္အခ်ိန္မွစၿပီး Live ကို Youtube မွ တစ္ဆင့္ထုတ္လႊင့္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ေအာက္ပါလင့္ခ္ တြင္ ၀င္ေရာက္ၾကည့္႐ႈႏုိင္ပါသည္။ ေန႕ရက္ အခ်ိန္ကို သတိျပဳပါရန္။

ibc-card-2017c ibc-card-2017eng

This entry was posted in Buddhism and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *