အေခါင္ျမတ္ပန္း ေအာင္ပန္းေမႊးလိႈင္ၾကဴ -38

Share

အေခါင္ျမတ္ပန္း ေအာင္ပန္းေမႊးလိႈင္ၾကဴ

အခန္း(၂၈)

( ေဒါက္တာခ်စ္ငယ္ ၏ ငယ္မူ ကေလာင္ခြဲ လက္ရာမ်ား )

နိဗၺာန္ဆိုတာဘာလဲ

၀င္တို႔အတြက္ အႀကံေပးခ်က္မ်ား သို႔မဟုတ္ ရည္မွန္းခ်က္ ထားရွိၿပီး ေအာင္ျမင္ၿပီးေျမာက္ႏုိင္ ေစရန္ ႀကံစည္ႀကိဳးစားေလ့လာျခင္း။

သာသနာေတာ္အတြင္း၌ ဗုဒၶဘာသာ၀င္တို႔၏ စြမ္းရည္ကို အေသးစိတ္ အသံုးခ်ထုတ္လုပ္၍ နည္းစနစ္ မ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ကာ ရည္မွန္းခ်က္ ေပါက္ေျမာက္သည္အထိ က်င့္ႀကံႀကိဳးစား အာားထုတ္ရန္ စီစဥ္ျခင္း ..။

နံပါတ္(၁) ရည္မွန္းခ်က္တစ္ခုကိုထားရွိၿပီး၊ ထိုရည္မွန္းခ်က္၏ အေျခခံသေဘာသဘာ၀ကို ေလ့လာျခင္း။

ဗုဒၶဘာသာ၀င္တို႔၏ ရည္မွန္းခ်က္မွာ ျဖစ္သည္။ ဗုဒၶဘာသာ၀င္တို႔သည္ နိဗၺာန္သို႔ ရည္မွန္းရေပမည္။ ထိုအခါ ၏ သေဘာသဘာ၀၊ အေျခခံမ်ားကို သိနားလည္ထားရန္ လိုအပ္ေလသည္။ ဥပမာ … နိဗၺာန္သည္ ဆင္းရဲဒုကၡမွ ကင္းလြတ္သည္။ ခ်မ္းသာသည္။ နိဗၺာနံ ပရမံ သုခံ။ ၌ အိုျခင္း၊ နာျခင္း၊ ေသျခင္း မရွိ။ ေမြးဖြားျခင္းမရွိသျဖင့္ ေသဆံုးျခင္းမရွိ။ နိဗၺာန္သို႔ ဘုရား၊ ရဟႏၲာမ်ား စံ၀င္ၾကသည္။ ႐ုပ္နာမ္ ခ်ဳပ္ဆံုးသည္။ (႐ုပ္နာမ္ ခ်ဳပ္ဆံုး၊ ဆိတ္သုဥ္းသည္ဆိုသည္မွာ သဘာ၀က်သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ႐ုပ္နာမ္ရရွိထားသျဖင့္ အိုရ၊ နာရ၊ ေသရျခင္း ျဖစ္ေပသည္။ ေလာကဓံေတြ႕ရျခင္းျဖစ္သည္။ ဆင္းရဲဒုကၡဟူသည္ ႐ုပ္နာမ္ရွိေန၍ ျဖစ္ေပၚလာရျခင္း ျဖစ္သည္။ မျဖစ္ခ်င္တာလည္း ျဖစ္ႏိုင္သည္။ ျဖစ္ခ်င္တာလည္း မျဖစ္ပဲ ေနခ်င္ေနမည္။ ႐ုပ္နာမ္ခ်ဳပ္ၿငိမ္းျခင္းသည္ ဒုကၡခ်ဳပ္ၿငိမ္းျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ လြန္စြာခ်မ္းသာေသာ ၊ ခ်မ္းသာစစ္တည္ရာ ၊ ဆင္းရဲမႈတို႔မွ ကင္းလြတ္ေသာ နိဗၺာန္သည္ ႐ုပ္နာမ္ကို လက္မခံ။ ႐ုပ္နာမ္ မျဖစ္ရ။ ႐ုပ္နာမ္ ခ်ဳပ္ဆံုးရမည္ ဆိုသည္မွာ သဘာ၀က်သည္၊ ေရွ႕ေနာက္ ညီၫြတ္သည္။)

စကားခ်ပ္။      ။ ဤေနရာ၌ ဗုဒၶဘာသာ၀င္တို႔ ၀င္စားျဖစ္ေအာင္ ေရးသားေဖာ္ျပေနျခင္းျဖစ္သည္။ တရားေတာ္ ကိုတန္ဖိုးျဖတ္ေနသည့္ အဓိပၸါယ္မဟုတ္။

ဤေနရာ၌ ႐ုပ္နာမ္သည္ ပြားမ်ားအပ္ေသာ အရာမဟုတ္။ ဒုကၡျဖစ္သည္။ ဆင္းရဲသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ယင္း႐ုပ္နာမ္ ခ်ဳပ္ဆံုး၊ ဆိတ္သုဥ္းေအာင္ ႀကံေဆာင္ရမည္ဆိုသည္ကို ဗုဒၶဘာသာ၀င္တို႔ သတိခ်ပ္သင့္သည္။ ႐ုပ္နာမ္သည္ မပြားမ်ားအပ္ေသာ ဒုကၡသစၥာမွ်သာ ျဖစ္သည္။ ပိုင္းျခားအပ္ေသာ ဒုကၡမွ်သာ ျဖစ္သည္။ ပရိညာတဗၺကိစၥ ျဖစ္သည္။ ထိုအခ်က္ကို ေသေသခ်ာခ်ာ သေဘာေပါက္ရန္လိုသည္။ ႐ုပ္နာမ္ကို ပြားမ်ား ေစသူသည္ ဘယ္ေသာအခါမွ နိဗၺာန္သို႔ မေရာက္ပါေစႏွင့္ဟု ကိုယ့္ဖာသာကိုယ္ ၫႈိ႕ယူေနသူျဖစ္သည္။ အမွန္မွာ နိဗၺာန္သို႔ ေရာက္ေစလိုလွ်င္ ႐ုပ္နာမ္ကို ခ်ဳပ္ၿငိမ္းေစရမည္။ ႐ုပ္နာမ္ကို ပယ္စြန္႔ႏုိင္ရမည္။ ႐ုပ္နာမ္ေတြ က်င္လည္က်က္စားေနေသာ (၃၁) ဘံုႀကီး တစ္ခုလံုးကို ေျခကန္ စြန္႔ပယ္ႏုိင္ရမည္။ သို႔မွသာ သဘာ၀က်သည္။ ေရွ႕ေနာက္ ညီၫြတ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ႐ုပ္နာမ္ကို မပြားႏွင့္။ နားလည္ရန္ ႀကိဳးစားၿပီး ပိုင္းျခားလိုက္ပါ။

နံပါတ္(၂) တာ၀န္မ်ား စြမ္းေဆာင္က်င့္ႀကံမႈမ်ားႏွင့္ အေျဖရလဒ္မ်ား၊ ဆက္စပ္မႈမ်ားႏွင့္ ကြဲျပား ျခားနားမႈမ်ား။

(က) a.တာ၀န္မ်ား (RESPONSIBILITIES)

နိဗၺာန္သို႔ စံျမန္းလိုသူ ဗုဒၶဘာသာ၀င္တို႔သည္ တာ၀န္ယူၾကရမည္ ျဖစ္သည္။ ဗုဒၶ၀ါဒသည္ ေၾကာင္းက်ဳိး ဥပေဒသကို အေျခခံသည္။ `ေယဓမၼာ ေဟတုပၸ၀ါ´ ျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္ အေၾကာင္းခံတရားရွိၾကသည္။ Off things that proceed from a cause ဒုကၡဆင္းရဲျဖစ္ရပ္သည္ သမုဒယ အေၾကာင္းခံေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ဗုဒၶ၀ါဒသည္ အေၾကာင္းအက်ဳိး၀ါဒျဖစ္ရာ နိဗၺာန္စံလိုသူ ဗုဒၶဘာသာ၀င္တိုင္းသည္ နိဗၺာန္စံေစႏုိင္ေလာက္ေသာ တာ၀န္မ်ားကို ရယူရမည္။ အေၾကာင္းမဲ့ နိဗၺာန္သို႔ မစံျမန္းႏုိင္။ အေၾကာင္းမဲ့ မိမိ၏ ရည္မွန္းခ်က္သို႔ မဆိုက္ ေရာက္ႏုိင္။

ဥပမာ … ငါသည္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္တစ္ဦးျဖစ္သည္။ ဗုဒၶ ျမတ္စြာဘုရားသည္ အေၾကာင္းအက်ဳိးတရားဓမၼကို ေဟာေတာ္မူခဲ့သည္။ ငါသည္ ဘုရားကိုယံုၾကည္သူျဖစ္သည္။ နိဗၺာန္သို႔ ေရာက္ခ်င္သည္။ နိဗၺာန္မေရာက္လွ်င္ အိုမည္၊ နာမည္၊ ေသမည္ကို ငါသိသည္။ ႐ုပ္နာမ္ရွိသမွ် ထိုဒုကၡမ်ားကို ခံရမည္။ နိဗၺာန္၌ ႐ုပ္နာမ္မရွိ ႐ုပ္နာမ္ခ်ဳပ္ၿငိမ္းသည္။ ငါသည္ ဒုကၡမခံလိုေတာ့။ မအိုခ်င္ေတာ့။ မနာခ်င္ေတာ့။ မေသခ်င္ေတာ့။ ဒီေတာ့ နိဗၺာန္ေရာက္ေအာင္ လုပ္ရမည္။ နိဗၺာန္ေရာက္ေစႏုိင္ေသာ တာ၀န္ကို ယူရမည္။ က်င့္ႀကံရမည္။ မက်င့္ႀကံလွ်င္ နိဗၺာန္မေရာက္ႏုိင္။ စား၀တ္ေနေရးသည္ ငါ့အတြက္ အေရးႀကီးသည္။ ထို႔အတူ နိဗၺာန္ေရာက္ေရးသည္လည္း ငါ့အတြက္ ထပ္တူထပ္မွ် အေရးႀကီးသည္။ ပို၍ေတာင္အေရးႀကီးေသးသည္။ အဓိကက်သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ငါတာ၀န္ယူရမည္။ ႐ုပ္နာမ္သည္ ဒုကၡျဖစ္သည္ဟု ယံုၾကည္သည္။ ျမတ္ဗုဒၶ ဤအတိုင္း ေဟာေတာ္မူခဲ့သည္။ ေစတနာထား၍ မဟာဂ႐ုဏာေတာ္ႏွင့္ ေကာင္းစြာေဟာေတာ္မူခဲ့သည္။ ငါႀကိဳးစားမည္။ ျမတ္ဗုဒၶ အလိုေတာ္က်ျဖစ္ေအာင္ ငါတာ၀န္ယူမည္။ ျမတ္ဗုဒၶသည္ ႐ုပ္နာမ္မေကာင္းေၾကာင္း၊ သံသရာလည္ရျခင္း သည္ ဆင္းရဲေၾကာင္း၊ ဒုကၡအမ်ဳိးမ်ဳိးေတြ႕ရေၾကာင္း၊ အို၊နာ၊ေသေဘး ေျပးမလြတ္ေၾကာင္း၊ နိဗၺာန္ေရာက္မွ ခ်မ္းသာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ရဟန္းသံဃာမ်ားကို နိဗၺာန္ေရာက္ရန္ က်င့္ႀကံၾကဖို႔ ဆံုးမေတာ္မူခဲ့သည္။ သတၱ၀ါ ေတြကို ရင္၀ယ္သားကဲ့သို႔ သနားသျဖင့္ ကယ္တင္ေဟာခၽြတ္ေတာ္မူခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ငါနာခံက်င့္ႀကံမည္။ တာ၀န္ယူမည္။ ဟုတ္သည္။ ႐ုပ္နာမ္သည္ ဒုကၡေပးဖို႔ အၿမဲအသင့္ျဖစ္ေနသည္။ ဒုကၡတံုးႀကီးလည္းျဖစ္သည္။ တျဖည္းျဖည္း အိုေနသည္။ တစ္ေန႔ ေသရမည္မွာ ေျမႀကီးလက္ခတ္မလြဲျဖစ္သည္။ ငါနိဗၺာန္ေရာက္မွခ်မ္းသာမည္။ ယခုပင္ နိဗၺာန္ေရာက္ရန္ တာ၀န္မ်ားကို ထမ္းေဆာင္ေတာ့မည္ဟု သႏၶိ႒ာန္ ခ်မွတ္သင့္ေလသည္။

(ခ) b. စြမ္းေဆာင္က်င့္ႀကံမႈမ်ား (activities)

နိဗၺာန္ေရာက္ရန္ စြမ္းေဆာင္ႏုိင္ရမည္။ က်င့္ႀကံႏုိင္ရမည္။ ဤေလာက၌ အက်င့္မရွိလွ်င္ ဘာမွမျဖစ္ႏုိင္။ အရာရာသည္ စိတ္ကူးယဥ္႐ုံမွ်ႏွင့္ ျပည့္စံု ၿပီးေျမာက္လာသည္မဟုတ္ေပ။ လက္ေတြ႕က်င့္ႀကံ၊ ႀကိဳးစားအားထုတ္ မွသာ ျဖစ္ထြန္းေပၚေပါက္လာႏုိင္မည္။ ထို႔ေၾကာင့္ နိဗၺာန္ေရာက္ရန္ လက္ေတြ႕ က်င့္ႀကံေတာ့မည္၊ စြမ္းေဆာင္ ေတာ့မည္ဟု ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္ရေပမည္။

စာေရးသူသည္ တစ္ခါက `ဆူးၿခံဳပုတ္´ တစ္ခုကို ရွင္းလင္းရေသာ တာ၀န္ကို ယူခဲ့ရဖူးေလသည္။ ထိုဆူးၿခံဳမွာ `အိမ္ခန္းေလး တစ္ခန္းစာမွ်ေလာက္´ ရွိေလသည္။ ထိုစဥ္က မိမိ၌ လက္နက္ကိရိယာ၊ ေပါက္ျပား၊ ဓား စသည္တို႔ ေကာင္းေကာင္း မရွိေခ်။ ၀ယ္ယူရန္လည္းမလြယ္ကူ။ သို႔ေသာ္ ရွိသမွ်ႏွင့္လုပ္ေဆာင္မည္ဟု ဆံုးျဖတ္ကာ `သစ္ပင္ၫွပ္ကပ္ေၾကး´ ျဖင့္ အကိုင္းငယ္မ်ားကို စတင္ကိုက္ျဖတ္ရေလသည္။ ထိုအခါ ဆူးၿခံဳမွာ အနည္းငယ္ ေသးလာ၍ ရွင္းလင္းေသသပ္စျပဳလာသည္ကိုပင္ ေတြ႕ရသည္။ ထို႔ေနာက္ မိတ္ေဆြတစ္ဦးက ေပါက္ျပားငယ္ေလးတစ္ခု လာေပးသည္။ စာေရးသူ ဆူးၿခံဳကို ေပါက္ျပားငယ္ျဖင့္ အားစိုက္၍ေပါက္ၾကည့္သည္။ ထို႔ေနာက္ ေအာက္ပါအတိုင္း စဥ္းစားမိပါေတာ့သည္။ ေလာက၌ လက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္ၾကည့္မွ ရည္မွန္းခ်က္ႏွင့္ နီးစပ္မည္။ လက္ေတြ႕လုပ္ၾကည့္မွ မသိတာေတြ သိလာရမည္။ မတတ္တာေတြ တတ္လာသည္။ လက္ေတြ႕ လုပ္ျခင္းသည္ ရည္မွန္းခ်က္ ၿပီးေျမာက္ျခင္း၏ အဓိက မ႑ဳိင္ျဖစ္သည္။ လက္ေတြ႕လုပ္ေသာအခါ အလုပ္က သင္ေပးသည္။ `မုဆိုးစိုင္သင္´ ဆိုေသာ စကားပံုကဲ့သို႔ အလုပ္လုပ္ျခင္းျဖင့္ နားလည္မႈေတြ တိုးလာသည္။ အလုပ္လုပ္ရသည္မွာ စိတ္၀င္စားဖြယ္ေကာင္းသည္။ ဂုဏ္ရွိသည္။ အလုပ္လုပ္တိုင္း ရည္မွန္းခ်က္ႏွင့္ နီးစပ္ လာေၾကာင္း ေတြ႕ျမင္သိရွိရသည္။ အလုပ္သည္ လြန္စြာမွ အားကိုးဖြယ္ေကာင္းေသာ စြမ္းအင္ထုတ္လုပ္ႏုိင္ျခင္း တစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ လူတိုင္းသည္ အလုပ္လုပ္ျခင္းျဖင့္ ကိုယ့္ကိုကိုယ္ ခ်စ္သင့္သည္။ အဆင့္ျမွင့္သင့္သည္။ ကိုယ့္ရည္မွန္းခ်က္ကို ေရာက္ေစသင့္သည္။

မွတ္ခ်က္။       ။ နာရီေပါင္း (၁၄)နာရီ အလုပ္လုပ္ၿပီးေသာအခါ မူလက အိမ္တစ္ခန္းစာ ျခံဳပုတ္သည္ လူတစ္ထိုင္စာေလာက္သာ က်န္ပါေတာ့သည္။ လက္နက္ႀကီးငယ္ မျပည့္စံုပဲ တစ္ဦးတည္း လုပ္ေဆာင္ခဲ့ရေသာ အမွန္ျဖစ္ရပ္ တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ (စကားခ်ပ္ )

 

(ဂ) c. အေျဖရလာဒ္မ်ား (results)

တာ၀န္ပိုင္းမ်ားကိုယူ၍ လက္ေတြ ့လုပ္ေဆာင္ၾကည့္ၿပီးေသာအခါ အက်ိဳးသက္ေ႐ာက္မႈရလာဒ္မ်ားကို ေလ့လာစီစစ္ သုံးသပ္ရပါလိမ့္မည္။ ဥပမာ … နိဗၺာန္သည္ ကိေလသာကုန္ခန္ းခ်ဳပ္ၿငိမ္းသည္။ ေလာဘ၊ ေဒါသ၊ ေမာဟ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းသည္။ ႐ုပ္နာမ္ ခ်ဳပ္ဆုံးသည္။ ငါသည္ နိဗၺာန္ေရာက္ရန္ က်င့္ၾကံေနသည္။ ငါ၏ကိေလသာသည္ အဘယ္သုိ႔ ႐ွိသနည္း။ ငါ၌ ေလာဘ၊ ေဒါသ၊ ေမာဟ မည္မ်ွေလ်ာ့နည္းေနၿပီနည္း။ ငါသည္ ေဒါသျဖစ္လြယ္ ပါသလား။ (သို႔မဟုတ္) လူသားေတြကိုနားလည္ဖို႔ ႀကဳိးစားပါသလား။ ငါသည္ ဘယ္ေလာက္ခြင့္လႊတ္ ႏိုင္ပါသနည္း။ ငါသည္ သူတပါး၏ ေစာ္ကားမႈကုိ လ်စ္လွ်ဴ႐ႈနိုင္စြမ္း႐ွိပါ၏ေလာ။ ငါသည္မထိုက္တာကို လိုခ်င္တတ္သလား။ ငါ မရသင့္တာကို ရခ်င္ပါသလား။ ငါသည္ ရေအာင္အေၾကာင္းမျပဳလုပ္ပဲ သက္သက္ အလကား ရခ်င္စိတ္ ေလာဘကိန္းေအာင္းေနပါသလား။ ငါသည္ သူတစ္ပါး သိပ္ၾကည့္ေနပါသလား။ ငါသည္အဘယ္ေၾကာင့္ ငါလုပ္ေဆာင္စရာ ႐ွိသည္တို႔ကိုမလုပ္ေဆာင္ပဲ တစ္ပါးသူေတြကို စိတ္၀င္စား ေနရပါသလဲ။ ငါသည္ အပိုလုပ္ငန္းေတြ ဘာေၾကာင့္ လုပ္ေဆာင္ေနရပါသလဲ။ ငါသည္ သူတစ္ပါးကို ေခ်ာက္တြန္းခ်င္ေသာ ဆႏၵမ်ား တိတ္တခိုးေပၚေနပါသလား။

ဘာေၾကာင့္ ဒီလိုစိတ္ဓာတ္မ်ဳိး ေပၚေပါက္ရသလဲ။ ဒါ ငါ့အလုပ္ဟုတ္ရဲ႕လား။ ငါ့အလုပ္ဟာ ငါတိုးတက္ဖို႔ ငါ့ဖာသာႀကိဳးစားရမွာ မဟုတ္ပါလား။ ဘာအတြက္ တစ္ပါးသူကို ျငဴစူၿငိဳျငင္ ျပစ္တင္ကဲ့ရဲ႕ခ်င္ေနရတာလဲ။ ငါ ဒီလိုသာဆို နိဗၺာန္နဲ႔ေ၀းမယ္။ ငါ့က်င့္စဥ္ဟာ ေလာဘနည္းရမယ္။ မရထိုက္တာ မလိုခ်င္ရဘူး။ ရခ်င္လွ်င္ ရထိုက္ေအာင္လုပ္႐ုံပဲ။ အမွန္တကယ္ရခ်င္လွ်င္ အမွန္တကယ္ႀကိဳးစား႐ုံပဲ။ တစ္ပါးသူနဲ႔ ငါနဲ႔ ဘာဆိုင္လဲ။ သူေတာ္တာ သူ႔ဖာသာသူ၊ ကိုယ္ေတာ္ခ်င္လွ်င္ ေတာ္ေအာင္ႀကိဳးစား႐ုံပဲ။ ဒါ ဗုဒၶ၀ါဒပဲ။ အေၾကာင္းအက်ဳိး၀ါဒပဲ။ ငါ မသိမႈ () မ်ားေနသလား။ တဏွာ ကိေလသာ အားႀကီးေနသလား။ ေလာဘ၊ ေဒါသ၊ ေမာဟေရာ ဘယ္လို လဲ။ စသည္ျဖင့္ ရလဒ္ႏွင့္ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ားကို စီစစ္၊ စစ္တမ္းထုတ္ရပါလိမ့္မည္။

နံပါတ္(၃) ရည္မွန္းခ်က္ႏွင့္ က်င့္စဥ္ဆက္စပ္ပံုကို ရွင္းျပႏုိင္ရမည္။

ဗုဒၶဘာသာ၀င္တစ္ဦး၏ က်င့္စဥ္သည္ မိမိ၏ ရည္မွန္းခ်က္သို႔ ဆိုက္ေရာက္ႏုိင္ေၾကာင္း ရွင္းျပ၊ ေရးျပ၊ ေျပာျပႏုိင္ရမည္။ ဗုဒၶဘာသာ၀င္တိုင္း၏ ရည္မွန္းခ်က္သည္ နိဗၺာန္ျဖစ္သည္။ မိမိက်င့္စဥ္သည္ နိဗၺာန္သို႔ ဆိုက္ေရာက္ႏုိင္ေၾကာင္း ရွင္းျပႏုိင္ရမည္။ ဥပမာ … နိဗၺာန္သည္ ၿငိမ္သက္သည္။ သိမ္ေမြ႕ ႏူးညံ့သည္။ မိမိသည္ နိဗၺာန္ေရာက္ရန္ တည္ၿငိမ္ေသာ သမာဓိကို တည္ေဆာက္သည္။ တည္တည္ၿငိမ္ၿငိမ္ရွိသည္။ မိမိသည္ နိဗၺာန္ေရာက္ေၾကာင္း က်င့္စဥ္ကို က်င့္ႀကံအားထုတ္သျဖင့္ မူလကထက္ ပိုမိုသိမ္ေမြ႕လာသည္။ ႏႈိင္းႏႈိင္းခ်ိန္ခ်ိန္ သုခမိန္သို႔ ပညိေျႏၵသိမ္ေမြ႕ေစ ဆိုေသာ စကားႏွင့္ ကိုက္ညီလာသည္။ မိမိသည္ ေလာဘ၊ ေဒါသ၊ ေမာဟ၏ ေက်းကၽြန္ အၾကမ္းစား အႀကီးစားေတာ့ မဟုတ္ေတာ့ေခ်။ ဥဒဟ႐ုဏ္အားျဖင့္ မိမိလက္ေတြ႕က်င္စဥ္မွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္သည္။

နိဗၺာန္၌ ေလာဘ၊ ေဒါသ၊ ေမာဟ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ငါ့၌ ေဒါသေပၚလာလွ်င္ ငါလက္ခံ၍ မျဖစ္။ လက္ခံလွ်င္ ေဒါသကို အားေပးရာေရာက္သည္။ ငါ ေဒါသမျဖစ္ေအာင္ ေနမည္။ ျဖစ္လာလွ်င္လည္း ေဒါသကို ထိန္းခ်ဳပ္မည္။ ၀ိပႆနာ႐ႈမည္။ ျဖစ္ပ်က္႐ႈမည္။ အနိစၥလကၡဏာတင္မည္။ ေဒါသဆိုသည္မွာ အေၾကာင္းအက်ဳိး တိုက္ဆို္င္သျဖင့္ ေပၚေပါက္လာရျခင္းျဖစ္သည္။ စိတ္၏ ျဖစ္ရပ္တစ္ခုသာ ျဖစ္သည္။ ဒီလိုဆို ေဒါသစိတ္လည္း ပ်က္စီးရေသာ သဘာ၀ရွိသည္။ ငါယံုရမည္။ ဘုရားေဟာတရားကို ငါ လိုက္နာက်င့္ႀကံရမည္။ ဒါမွ နိဗၺာန္ေရာက္ မည္။ ဒီေဒါသစိတ္ရဲ႕ေက်းကၽြန္ ငါမလုပ္။ ငါပညာရွိလုပ္မည္။ ေဒါသစိတ္သည္ ဒုကၡသမားျဖစ္သည္။ သူ ပ်က္ကို ပ်က္ရမည္။ မပ်က္ပဲ မေနႏုိင္ေအာင္ ပ်က္ရမည္။ သူကို မပ်က္နဲ႔လို႔ တားလို႔ေတာင္ မရပါဘူး။ အရင္က ကိုယ္လည္း ေဒါသျဖစ္ခဲ့ဖူးတာပဲ။ ဒါေပမယ့္ ပ်က္ခဲ့ၿပီ။ အခုလည္း ေဒါသျဖစ္လာျပန္ၿပီ။ ပ်က္ဦးမွာပါ။ ငါတရားက်င့္ေနတယ္။ နိဗၺာန္ေရာက္ခ်င္လို႔။ ဒီေဒါသကို ငါလက္ခံလွ်င္ ဘယ္နိဗၺာန္ေရာက္မလဲ။ ဟုတ္တယ္။ လက္မခံဘူး။ အပ်က္ပဲ၊ သိတယ္။ နားလည္ၿပီ။ ေဒါသလည္းေလွ်ာ့သြားၿပီ။ မေလွ်ာ့လို႔ ဘယ္ျဖစ္မလဲ။ ငါမွ အားမေပးတာ၊ ဒါ ဗုဒၶ၀ါဒပဲ။ အေၾကာင္းအက်ဳိး၀ါဒပဲ။ ေဒါသစိတ္လိုပဲ ဘာစိတ္ေပၚေပၚ ဒါအပ်က္၊ ပ်က္ရမယ္လို႔ ပယ္လိုက္လွ်င္ ၿပီးတာပဲ။ ငါ ေလာဘ၊ ေဒါသ၊ ေမာဟေလွ်ာ့ေအာင္လုပ္တယ္။ ဒါ နိဗၺာန္နဲ႔ နီးစပ္တဲ့ လက္ေတြ႕ က်င့္စဥ္ပဲ။ ေလာဘစိတ္၊ ေဒါသစိတ္၊ ေမာဟစိတ္ကို ပယ္ေလေလ၊ နိဗၺာန္နဲ႔ နီးစပ္ေလေလ၊ ရည္မွန္းခ်က္ ေပါက္ေရာက္ႏုိင္ေလေလ၊ ဒါ သဘာ၀က်တဲ့ က်င့္စဥ္နဲ႔ ခံယူခ်က္ပဲ။ ဒါရည္မွန္းခ်က္အတြက္ စီမံကိန္းနဲ႔ ႀကံေဆာင္အားထုတ္ေနတဲ့ သစၥာရွာေဖြသူ ေယာဂီရဲ႕ က်င့္စဥ္နဲ႔ လမ္းစဥ္ပဲ၊ စသည္ျဖင့္ ဆင္ျခင္ ၀င္စား စစ္တမ္း ထုတ္ရေပလိမ့္မည္။

ဤကား ဗုဒၶဘာသာ၀င္တို႔၏ စြမ္းအင္ကို အေသးစိတ္ ထုတ္လုပ္ အသံုးခ်၍ ရည္မွန္းခ်က္ ေပါက္ေျမာက္သည္ အထိ နည္းစနစ္ကို ထိန္းခ်ဳပ္ကာ ႀကိဳးစားက်င့္ႀကံျခင္းဆိုင္ရာ အႀကံျပဳခ်က္ေပတည္း။

 

ေရြစာမ်က္ႏွာမ်ား (သို႔) အေခါင္ျမတ္ပန္း ေအာင္ပန္းေမႊးလိႈင္ၾကဴ ေဆာင္းပါးမ်ား ဤတြင္ ၿပီးပါၿပီ။

ေလးစားစြာျဖင့္

Admin (www.chitnge.com)


This entry was posted in Buddhism and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *