ခက္ခဲနက္နဲပါသည္ဟု ဆိုအပ္ေသာ သိပၸံပညာရပ္ဆိုင္ရာ နိဒါန္းပိုင္း အခန္းက႑-4

Share

ခက္ခဲနက္နဲပါသည္ဟု ဆိုအပ္ေသာ သိပၸံပညာရပ္ဆိုင္ရာ နိဒါန္းပိုင္း အခန္းက႑-4

သက္ရွိထင္ရွား ထင္ေပၚေၾကာ္ေဇာေသာ စတီဖင္

စတီဖင္ေဟာ့ကင္းသည္ ေလာေလာဆယ္ သက္ရွိထင္ရွားလွ်က္ရွိေသာ ထင္ေပၚေၾကာ္ေဇာေသာ ပညာရွင္ ျဖစ္သည္။ အဓိကအားျဖင့္ေတာ့ သေဘာတရားေရရာဆိုင္ရာ ႐ူပေဗဒပညာရွင္ ျဖစ္သည္။ ေဟာ့ကင္းသည္ ေလ့လာသူတိုင္း ထူးခၽြန္သည္ဟု အသတ္မွတ္ခံရေသာ ပုဂၢဳိလ္ျဖစ္သည္။

အထူးသျဖင့္ သူသည္ ဤေခတ္ကို စူးစမ္းရွာေဖြ၍ အထိုက္အေလွ်ာက္ေတြ႕ရွိေသာေခတ္ဟု သတ္မွတ္ သည္။ ယင္းကိစၥကို သူဂုဏ္ယူသည္။ စူးစမ္းရွာေဖြ ေနၾကေသာ ေခတ္၌ လူျဖစ္ရသည္မွာ ေပ်ာ္စရာေကာင္း သည္ဟု မၾကာခဏ သံုးသပ္တင္ျပသည္။

သိပၸံပညာရွင္တို႔သည္ စူးစမ္းရွာေဖြမႈေတာ့ ျပဳၾကသည္မွာ မွန္ပါသည္။ အသစ္အဆန္းမ်ားလည္း ေတြ႕ရွိၾကပါ သည္။ အထူးသျဖင့္ မေသခ်ာျခင္းနိယာမႏွင့္ ပညာ၏ လႊမ္းမိုးမႈေၾကာင့္ သဘာ၀ ဆိုင္ရာ အေျခခံဓာတ္သဘာ၀ အမႈန္မ်ားကိုေလ့လာေတြ႕ရွိရာ ေနာက္ဆံုး၌ (Sum over History) ဟု ေခၚေသာ  ဖာမင္၏ အယူအဆသည္ ထင္ေပၚေၾကာ္ေဇာလာသည္။

ယင္းအယူအဆ၏ အဓိပၸာယ္မွာ ေလွနံဓားထစ္မမွတ္ပါႏွင့္ အေၾကာင္းအက်ဳိးညီညြတ္တိုက္ဆိုင္သလို ျဖစ္ပ်က္လာသည့္ သမိုင္းစဥ္ ျဖစ္တန္ရာေခ် အေျမာက္အမ်ား ရွိသည္ဟူေသာ သေဘာပင္ျဖစ္သည္။ (Sum over History) ဟု သံုးႏႈန္းၾကပါသည္။ ယင္းကို ေနာက္ပိုင္း သိပၸံပညာရွင္ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက တန္ဖိုးထား ၾကသည္။

သမိုင္းသည္ တရားေသ သတ္မွတ္ထားျခင္း မဟုတ္မူ၍ အေၾကာင္းအက်ဳိးေပၚသလို ျဖစ္ေပၚႏုိင္သည္ျဖစ္ရာ သမိုင္းသည္ အေျခအေနအမ်ဳိးမ်ဳိးကို ျဖစ္ေပၚႏုိင္ေသာ အလားအလာရွိေၾကာင္း သတ္မွတ္ခံယူၾကသည္။ တနည္းအားျဖင့္ တရားေသကို စြန္႔လႊတ္လာၾကသည္။ အေတြ႕အႀကံဳကို တန္ဖိုးထားကာ လက္ေတြ႕ျဖစ္ရပ္ မ်ားျဖင့္ စမ္းသပ္ သုေတသန ျပဳၾကသည္။

ထိုသုေတသနျပဳမႈမ်ားကို အေျခခံ၍ အသစ္အဆန္း သီအိုရီမ်ား ႀကိဳးစား၍ ထုတ္လုပ္ေလ့ရွိရာ ဤေခတ္ကို ေဟာ့ကင္းတို႔ အပါအ၀င္ သိပၸံပညာရွင္အမ်ားအျပားက ဂုဏ္ယူဖြယ္ရာ ေကာင္းေသာေခတ္၊ ေပ်ာ္စရာ ေကာင္းေသာေခတ္၊ အသိပညာရွာေဖြ စူးစမ္းေသာေခတ္ဟု သတ္မွတ္ၾကသည္။ အထိုက္အေလွ်ာက္ ႀကိဳးစားမႈႏွင့္ အထိုက္အေလွ်ာက္ ေအာင္ျမင္မႈမ်ား ရရွိၾကသည္ျဖစ္၍ မဆိုးဘူးဟု သတ္မွတ္လွ်င္ေတာ့ ရသည္ဟု ယူဆလိုပါသည္။

တစ္ခါတစ္ခါေတာ့မူ စာေရးသူသည္ – ဗုဒၶဘာသာသူေတာ္စင္မ်ား သိပၸံပညာရွင္မ်ားကဲ့သို႔ ၀ိပႆနာတရားကို လက္ေတြ႕ က်င့္ႀကံ၊ ႀကိဳးကုတ္၊ အလုပ္လုပ္လွ်င္ မည္မွ်ေကာင္းပါလိမ့္မည္နည္း – ဟူ၍ စဥ္းစားမိ ျဖစ္ခဲ့ သည္မ်ား ရွိခဲ့ဖူးသည္။ မိမိကိုယ္တိုင္မူ တတ္ႏုိင္သမွ်ေတာ့ ႀကိဳးစားပါသည္။ ႀကိဳးစားသမွ်လည္း တတ္ႏုိင္ သမွ်ေတာ့ တင္ျပပါသည္။

တစ္ခုေကာင္းတာကေတာ့မူ မိမိသည္ လက္ခံသည္ျဖစ္ေစ လက္မခံသည္ျဖစ္ေစ ႐ိုး႐ိုးသားသား ႀကိဳးစား တင္ျပေနျခင္း အမႈကိုသာ တာ၀န္ယူခဲ့သည္။ ဤသို႔ သေဘာထားႏုိင္သျဖင့္ မိမိအား မွန္သည္ဟု သတ္မွတ္ ပါ၊ အသိအမွတ္ျပဳပါ၊ ေထာက္ခံပါဟု ေတာင္းဆိုျခင္းငွာ မအပ္ဟု ခံယူထားသကဲ့သို႔ ရွိသည္။ စာေရးသူ အေနႏွင့္မူ မွန္သည္ဟုယူဆေသာ အေတြ႕အႀကံဳဆိုင္ရာ အသိအျမင္မ်ားကိုသာ လက္ေတြ႕ စမ္းသပ္ၿပီး ျဖစ္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားျဖင့္ တင္ျပေလ့ရွိေၾကာင္း စာဖတ္သူမ်ား အကဲခတ္ႏိုင္ ၾကပါလိမ့္မည္။

ေဟာ့ကင္းတို႔လက္ထက္မွာ ေနာက္ဆံုးေပၚ သိပၸံေတြ႕ရွိခ်က္ေတြကို အေျချပဳၿပီး ထူးျခားေျပာင္းလဲလာေသာ အခ်က္တစ္ခုကေတာ့ “ႀကိဳတင္ေျပာတယ္” ဆိုတဲ့ စကားလံုးရဲ႕ အဓိပၸာယ္ကို အသစ္ဖြင့္ျခင္းပါပဲ။ ႀကိဳတင္ ေျပာတယ္ ဆိုတာက မွန္တာကို ႀကိဳတင္ေျပာတယ္ဆိုတဲ့ သေဘာ မဟုတ္ေတာ့ဘူး။ ျဖစ္တန္ရာေခ် ရွိတာ ေတြကို ႀကိဳတင္ေျပာတဲ့သေဘာပါပဲ။ အဲဒီ ျဖစ္တန္ရာေခ်ေတြ ဆိုတာကလည္း ကြမ္တမ္မကၠင္းနစ္ ပညာက ခြင့္ျပဳတဲ့ သူ႔ရဲ႕ အတိုင္းအတာအတြင္းက ျဖစ္တန္ရာေခ်ကို ႀကိဳေျပာတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီေတာ့ ႀကိဳေျပာတယ္ ဆိုလို႔လည္း ေဗဒင္ေတြ၊ လကၡဏာေတြလုိ ႀကိဳေျပာတဲ့သေဘာမ်ဳိးမဟုတ္ဘူး။ ျဖစ္တန္ရာေခ် ရွိျခင္းကို ႀကိဳေျပာတဲ့ သေဘာလို႔ အဓိပၸာယ္ ျပန္လာၾကတယ္။ ဒီေတာ့ သိပၸံတိုးတက္တယ္ ဆိုတာလည္း ဒီလိုသေဘာေတြ တိုးတက္တာပါပဲ။ မေသခ်ာျခင္းမွ ေသခ်ာျခင္းသို႔ ဆိုတဲ့ သေဘာအထိေတာ့ မတိုးတက္ပါဘူး။ မေသခ်ာျခင္း ကေနၿပီးေတာ့  မေသခ်ာျခင္းထဲကမွ ျဖစ္ႏုိင္တာေတြ ျဖစ္တန္ရာေခ်ေတြ အမ်ားႀကီးကို ႀကိဳတင္ေျပာတဲ့သေဘာကို သူတို႔ ႀကိဳေျပာတယ္လို႔ အဓိပၸာယ္သစ္ဖြင့္ဆိုၾကတာကို သစ္သစ္ ဆန္းဆန္းေလး နားလည္သေဘာေပါက္လာရပါတယ္။

ဒါ ေဟာ့ကင္းတို႔ လက္ထက္မွာ တိုးတက္ေျပာင္းလဲလာတဲ့ စကားလံုးေတြရဲ႕ အနက္အဓိပၸါယ္ ဖြင့္ဆိုခ်က္ေတြ ျဖစ္ပါတယ္။

ေဒါက္တာခ်စ္ငယ္(ဒႆန)

ျမန္မာႏိုင္ငံ

This entry was posted in Buddhism & Science and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *