ခက္ခဲနက္နဲပါသည္ဟု ဆိုအပ္ေသာ သိပၸံပညာရပ္ဆိုင္ရာ နိဒါန္းပိုင္း အခန္းက႑

Share

ခက္ခဲနက္နဲပါသည္ဟု ဆိုအပ္ေသာ သိပၸံပညာရပ္ဆိုင္ရာ နိဒါန္းပိုင္း အခန္းက႑

စာေရးသူသည္ မၾကာခဏ သိပၸံအေၾကာင္း ေရးေနသည္။ အခ်ဳိ႕ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားမွာမူ သာမန္အားျဖင့္ ခက္ခဲနက္နဲႏုိင္သည္ဟု ယူဆႏုိင္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ခက္ခဲနက္နဲေသာ သိပၸံပညာရပ္ဆိုင္ရာ အခန္းက႑၏ နိဒါန္းပိုင္းမ်ားကို အေျခပ်ဳိး၍ တင္ျပလိုသည္။

သိပၸံပညာရွင္မ်ားသည္ အမ်ားသူငါ​ သတ္မွတ္ထားသည့္အတိုင္း လူေတာ္မ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ဆိုလွ်င္မူ တိက်ေသခ်ာမႈကို အျမတ္တႏိုး တန္ဖိုးထားသည္။ မေသခ်ာျခင္းကို လက္မခံလိုေခ်။ ထို႔ေၾကာင့္ မေသခ်ာျခင္းဆိုင္ရာ သိပၸံနိယာမ သဘာ၀ကိုပင္ ျငင္းဆန္ခဲ့ေလသည္။

ဤေနရာ၌ သိပၸံပညာရပ္၏ မေသခ်ာျခင္းနိယာမႏွင့္ အိုင္းစတိုင္း၏ အေၾကာင္းအက်ဳိး နိယာမတို႔သည္ စာမ်က္ႏွာတစ္ခုစီ ျဖစ္ေနၾကသည္။ သို႔ေသာ္ စာအုပ္တစ္အုပ္ထဲမွ စာမ်က္ႏွာ တစ္ခုစီျဖစ္သည္ဟု ယူဆႏုိင္ သည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ အိုင္းစတိုင္း ကိုယ္တိုင္လည္း ပညာရပ္အတြက္ ႀကီးစြာေသာ အေထာက္အပံ့ ျပဳခဲ့ဖူးသည္။ သို႔ေသာ္ သူသည္ ပညာရပ္၏ အေျဖ ရလာဒ္မ်ားကို လက္မခံႏုိင္ေခ်၊ သူသည္ ေသခ်ာမႈကိုသာ လိုလားခဲ့သည္။ တစ္စံုတစ္ရာက မေသခ်ာေအာင္ ဖ်က္ဆီးလိုက္မည္ကို မလိုလားေခ်။ ဤမလိုလားမႈႏွင့္ပင္ အိုင္းစတိုင္းသည္ သူ၏ဘ၀ နိဂံုးခ်ဳပ္ခဲ့သည္။

အေထြေထြသီအိုရီႀကီး ေဖာ္ျပၿပီးတဲ့ေနာက္ (Theory of Everything) ေခၚ အားလံုးေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ားကို ေျဖရွင္းႏုိင္သည့္ သီအိုရီတစ္ခု ရွာေဖြတည္ေဆာက္ရန္ ႀကိဳးစားမည္ဟု အားခဲရင္းႏွင့္ သူ၏ ေနာက္ပိုင္းေန႔ရက္မ်ား အခ်ိန္ကုန္ခဲ့သည္။ အခ်ဳိ႕ကြမ္တမ္မကၠင္းနစ္ ပညာရွင္မ်ားကမူ ဤကိစၥကို စိတ္မေကာင္းၾက၊ လြမ္းေမာတသၾကသည္။ အိုင္းစတိုင္းသာ အကယ္၍ ကြမ္တမ္မကၠင္းနစ္ ပညာရပ္ဘက္က ရပ္တည္လိုက္လွ်င္မူ ကြမ္တမ္ ပညာရပ္သည္ ဒီ့ထက္ တိုးတက္လိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ ကိုးစားၾကသည္။ သို႔ေသာ္ အိုင္းစတိုင္းသည္ မေသခ်ာမႈကို မလိုလားပါ၊ ဤသို႔ျဖင့္ ဘ၀နိဂံုးခ်ဳပ္ခဲ့ရသည္။

ယခုအခါေတာ့မူ မေသခ်ာျခင္းနိယာမသည္ ေရပန္းစားေနသည္။ ဟိုင္ဇင္ဘတ္၊ ဒီရက္၊ မက္(စ္)ဘြန္း၊ ႐ႈိး(လ္) ဒင္းဂါး၊ ဘ႐ု(တ္)လီတို႔၏ အယူအဆမ်ားမွ အႀကံဳး၀င္ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားသည္ အမ်ားသူငါ လက္ခံလွ်က္ရွိၾက သည္။ ကြမ္တမ္မကၠင္းနစ္ ပညာရပ္သည္ ယခုထက္တိုင္ ကမာၻ၌ ေရပန္းစားေနဆဲ ျဖစ္သည္ဟု ဆိုရေပ လိမ့္မည္။

ေဟာ့ကင္းသည္ ကြမ္တမ္မကၠင္းနစ္ ဘက္ေတာ္သားျဖစ္သည္။ သူသည္ အိုင္းစတိုင္း၏ အေထြေထြႏႈိင္းရ သီအိုရီကို နားလည္ရန္ ႀကိဳးစားခဲ့ၿပီးေနာက္ အမွတ္ထူးမ်ား (singularity) ဘလက္ဟို(လ္)မ်ား (black holes) တြင္းမဲမ်ားကို ဆက္လက္ ထုတ္ေဖာ္ ေဆြးေႏြးႏုိင္ခဲ့သည္။ ေဟာ့ကင္းသည္ ေနာက္ဆံုးတြင္ (The Highest Triumph of Human Knowledge) လူ႔အသိပညာ၏ အထြတ္အထိပ္ကို သိသင့္သည္ဟု ေကာက္ခ်က္ဆြဲသြားခဲ့သည္။

ဤေကာက္ခ်က္မွာ သူ႔လက္ထက္၌ ထူးျခားသည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ႏုိဘယ္(လ္)ဆုရ မက္(စ္)ဘြန္း တို႔ လက္ထက္တြင္ သိပၸံပညာရွင္မ်ားသည္ ရည္ရြယ္ခ်က္ပန္းတိုင္ မထားၾကဟု အတိအလင္းေဖာ္ျပခဲ့သည္။

 

“. . . We have no Aim, but make inquisition and going on and on without End  .. ..” (Max Born -The Nobel Prize Winner i.e. in his famous book Cause and Chance.)

ပန္းတိုင္ထား၍ ထိုပန္းတိုင္သို႔ ေရာက္ၿပီဆိုလွ်င္ လူသားတို႔သည္ နားေနသြားၾကေပလိမ့္မည္၊ ယင္းအေျခ အေနကို မလိုလားပါဟု ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း တင္ျပလာခဲ့ၾကသည္။

သို႔ေသာ္ ေဟာ့ကင္းလက္ထက္တြင္မူ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္ ရွိလာခဲ့သည္။ ယင္းကား ျဖစ္သည္  … to have the Ultimate Triumph of Human reason. (Hawking-A Brief History of Time)

 

ယခုအခ်ိန္ထိမူ သိပၸံသည္ လူ႔အသိပညာ၏ အထြတ္အထိပ္ကို ရွာေဖြေတြ႕ရွိ ႏုိင္ျခင္း မရွိေသးေခ်။ ေတြ႕ရွိႏုိင္သည္ဟုလည္း တရား၀င္ ခိုင္ခိုင္မာမာ မေၾကျငာႏုိင္ေခ်။ သူတို႔စကားအတိုင္း T.O.E ေခၚ ( Theory of everything) ကိုမူ ခိုင္ခိုင္မာမာ ေတြ႕ႏုိင္ဖို႔ အခက္အခဲျပႆနာမ်ား မ်ားစြာရွိေန ေၾကာင္းကို ေလ့လာ ေတြ႕ရွိႏုိင္ေပသည္။

ေဒါက္တာခ်စ္ငယ္(ဒႆန)

ျမန္မာႏိုင္ငံ

This entry was posted in Buddhism & Science and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *