သိပၸံ၏လွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္

Share

သိပၸံ၏လွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္

 

သိပၸံ၏ လွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္ထဲတြင္ Logical ဟူေသာ ယုတၱိေဗဒနည္းက် ဆက္စပ္မႈ၊ Physical images4ဟူေသာ ႐ုပ္ဝတၳဳက်က် သာဓကရွိျခင္းဆိုင္ရာ လွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္ႏွင့္ Technical possibility ဆိုေသာ နည္းပညာဆိုင္ရာ ျဖစ္တန္ရာရွိမႈ လွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္မ်ား ရွိသည္။

ပထမျဖစ္ေသာ Logical လွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္နည္းမွာ non-contradictory character ဟူ၍ သတ္မွတ္ၾကသည္။ အဓိပၸာယ္မွာ ဆန္႔က်င္ေသာ အနက္အဓိပၸာယ္ကို ထူးကဲ၍ မေဖာ္ေဆာင္ရန္ ဟူေသာ လွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္ျဖစ္သည္။ ၎ကို non-contradictory character ဟူ၍ သတ္မွတ္ၾကသည္။

ဒုတိယျဖစ္ေသာ ႐ုပ္ဝတၳဳပိုင္းဆိုင္ရာ သာဓက လွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္မွာ non-contradictory to empirical laws ဟူ၍ သတ္မွတ္ၾကသည္။ အဓိပၸာယ္မွာ ႐ုပ္ဝတၳဳ အေတြ႕အႀကံဳဆိုင္ရာ ဥပေဒသမ်ားႏွင့္ အလြယ္တကူ အဆန္႔က်င္ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။

တတိယ နည္းပညာဆိုင္ရာ ျဖစ္တန္ရာေခ်ရွိမႈ လွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္မွာ being within the reach of known practical methods ဟူ၍ သတ္မွတ္ၾကသည္။ အဓိပၸာယ္မွာ လက္ေတြ႕သိရွိထားၿပီးျဖစ္ေသာ နည္းနိႆယတို႔၏ အတြင္း၌သာ တည္ရွိေဖာ္ေဆာင္ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။

ဤသံုးခ်က္ကို သိပၸံပညာရပ္က ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္လ်က္ ကမာၻကို လႊမ္းလာခဲ့သည္။ ၎တို႔သည္ အေတြ႕အႀကံဳကို အေျခခံ၍ ခိုင္မာေသာ ယုတၱိနည္းက် သီအိုရီမ်ားႏွင့္ တင္ျပခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ေဆာင္ရာ၌ ဤသံုးခ်က္ကို အဓိကထား အေလးေပးခဲ့ၾကသည္။ အတိုအားျဖင့္ –

1) Logical – ယုတၱိနည္းက် ဆက္စပ္မႈ

2) Physical – သဘာဝ႐ုပ္ဝတၳဳက်က် သာဓကမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္မႈ

3) Techninal possibility – နည္းပညာဆိုင္ရာ ျဖစ္တန္ရာေခ် အတြင္းမွ တင္ျပမႈ

ဟူေသာ သံုးခ်က္ကို အထူးအေလးေပးေၾကာင္း ေလ့လာေတြ႕ရွိရသည္။

သူတို႔သည္ ျဖစ္တန္ရာေခ် စက္ဝန္းကို တိုးခ်ဲ႕ႏိုင္ရန္ အဆင့္ဆင့္ ႀကိဳးစားခဲ့ၾကသည္။ ေနာက္ဆံုး Stephen Hawking ၏လက္ထက္၌ ျဖစ္တန္ရာေခ်၊ မိုးကုတ္စက္ဝိုင္း အေတာ္အသင့္ က်ယ္ျပန္႕လာသည္ဟု သတ္မွတ္ၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္လည္း ကိုေရးေသာ Stephen Hawking သည္ သေဘာတရားေရးရာဆိုင္ရာ ႐ူပေဗဒနွင့္ အာကာသစၾကဝဠာဆိုင္ရာ အေတြးအျမင္တို႔တြင္ ထင္ရွားေက်ာ္ေဇာ္ေသာ ပုဂၢိဳလ္ျဖစ္ခဲ့သည္။

ဤကား သိပၸံပညာရပ္၏ တိုးတက္ေစေသာ လွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္မ်ားပင္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း သတင္းေကာင္း ေပးအပ္ပါသည္။

 

ဗုဒၶစာေပဆုရ

ေဒါက္တာခ်စ္ငယ္(ဒႆန)

This entry was posted in Buddhism and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *