ကြမ္တမ္မကၠင္းနစ္ပညာႏွင့္ ၀ိပႆနာနည္းပညာ

Share

ကြမ္တမ္မကၠင္းနစ္ပညာႏွင့္ ၀ိပႆနာနည္းပညာ

 

Bism and Sciကြမ္တမ္မကၠင္းနစ္ပညာ၌ ႐ုပ္ကို ႐ုပ္ျဖင့္ တိုင္း၍ မရႏုိင္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။ ယင္းဥပေဒကို သိပၸံပညာရွင္ ႏုိဗယ္ဆုရ ဟိုင္ဇင္ဘတ္က ေဖာ္ျပခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ႐ုပ္၀တၳဳတစ္ခုအား ႐ုပ္၀တၳဳတစ္ခုႏွင့္ တိုင္းေသာအခါ အတိုင္းခံရေသာ ႐ုပ္၀တၳဳသည္ မူလအေျခအေနမရွိဘဲ ေ႐ြ႕လွ်ားသြားတတ္သည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ အတိုင္းခံရေသာ ႐ုပ္၀တၳဳသည္ တိုင္းေသာ ႐ုပ္၀တၳဳထက္ ပို၍ မၾကမ္းတမ္း ႏုိင္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ႐ုပ္ကို ႐ုပ္ျဖင့္ တိုင္း၍ မရေခ်။

၌ စိတ္ကို စိတ္ႏွင့္ ႐ႈ၍ မရေခ်။ မူလစိတ္သည္ ႐ႈေသာစိတ္ထက္ ပို၍ မၾကမ္းတမ္းေခ်။ ၾကမ္းတမ္းမႈ အတူျဖစ္ေနလွ်င္မူ ႐ႈေသာစိတ္ေၾကာင့္ မူလစိတ္သည္ ေ႐ြ႕လွ်ား သက္ေရာက္သြားမည္သာ ျဖစ္သည္။ သူ႔သဘာ၀ကလည္း ေ႐ြ႕လွ်ားေသာ သေဘာရွိသည္။ ထိုအခါ ႐ႈေသာစိတ္သည္ တြန္းအား ေပးလိုက္သကဲ့သို႔ ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ၀ိပႆနာ၌ စိတ္ကို စိတ္ႏွင့္ မ႐ႈရ စိတ္ကိုဉာဏ္ျဖင့္႐ႈရသည္။

ဉာဏ္ျဖင့္႐ႈေသာအခါ ဉာဏ္သည္ ႐ႈအပ္ေသာစိတ္ထက္ ပို၍ သိမ္ေမြ႕ႏူးညံ့သည္။ ထိုအခါ ဖမ္းမိႏုိင္သည္။ စိတ္ကို ဖမ္းမိေသာအခါ ဉာဏ္က စိတ္ကို ေခ်လိုက္၍ ေၾကသြားလွ်င္ ဉာဏ္မ်ား တိုးတက္ ရင့္က်က္လ်က္ ေနာက္ပိုင္း အရိယာ ျဖစ္ႏုိင္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ စိတ္ကို ဉာဏ္ျဖင့္႐ႈရမည္။ ဤေနရာ၌ ႐ုပ္သဘာ၀ႏွင့္ စိတ္သဘာ၀တို႔သည္ အလားတူညီသကဲ့သို႔ ျဖစ္ေၾကာင္း ႏႈိင္းယွဥ္၍ သတင္းေကာင္း ေပးအပ္ပါသည္။

ဗုဒၶစာေပဆုရ

ေဒါက္တာခ်စ္ငယ္(ဒႆန)

This entry was posted in Buddhism & Science and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *