ပ်ံ႕မႊန္းေမႊးလိႈင္ၾကဴ – 36

Share

-36

သစၥာ၀ါဒီ အသွ်င္နႏၵ၀ံသ (မဟာ၀ိဇၨာ)ေဟာၾကားေတာ္မူအပ္ေသာ တရားေတာ္၀ိပႆနာ နည္းပညာ – အဆက္ . . .

ဒုကၡခပ္သိမ္း ကင္းျပတ္ၿငိမ္းတဲ့အခါ ဒုကၡ မရွိေတာ့တဲ့ ဒုကၡမရွိလို႔ သုခႀကီး ျဖစ္ေပၚလာတဲ့ သေဘာကို အပ်က္႐ႈတဲ့ဉာဏ္မွ ရင့္သန္ၿပီးေတာ့ သြားတဲ့အခါက်ေတာ့ အဲဒီအခါမွာ ေအာ္ . . . ဒုကၡကမၻာ ဆိတ္သုဥ္းခ်ဳပ္ၿငိမ္း ေတာ့ သုခကို ေတြ႕ရတယ္။

အပ်က္ကမၻာ ဆိတ္သုဥ္းခ်ဳပ္ၿငိမ္းေတာ့ မပ်က္တဲ့ သေဘာကို ေတြ႕ရတယ္။

ေအာ္ . . . နိဗၺာန္ႀကီးေတြ႕ရေတာ့ နိဗၺာန္ဟာ ဘယ္လိုတုန္း၊ နိဗၺာန္ဆိုတာကေတာ့ အသက္ရွင္လ်က္နဲ႔ သိတဲ့ နိဗၺာန္က်ေတာ့ သဥပါဒိေသသ နိဗၺာန္လို႔ နားလည္ၾကရၿပီး၊ သဥပါဒိေသသဆိုတာ ေယာဂီမ်ား တရားရွာလို႔ သစၥာတရားေတြ႕လိုက္ရင္ဘဲ အဲဒီ သစၥာတရားေတြ႕တဲ့ဉာဏ္က နိဗၺာန္ႀကီးကို ဆင္ျခင္လိုက္လို႔ နိဗၺာန္ႀကီးကို သိတဲ့အခါမွာ အဲဒီ အသိခံရတဲ့ နိဗၺာန္သည္သဥပါဒိေသသတဲ့။

ခႏၶာကိုယ္က အသက္ရွင္လ်က္ ႂကြင္းက်န္လ်က္ရွိရက္နဲ႔ ေတြ႕ရတဲ့နိဗၺာန္၊ ေနာက္နိဗၺာန္တမ်ဳိးကေတာ့ အႏုပါဒိေသသ နိဗၺာန္တမ်ဳိးဘဲ။

႐ုပ္ နာမ္ကို ႐ုပ္ နာမ္ လို႔ သိလို႔ နာမ႐ူပ ပရိေစၧဒဉာဏ္ ရခဲ့တာေပါ့။

႐ုပ္နာမ္ႀကီးဟာ ငါ မဟုတ္ဘူး။ ငါဟာ ႐ုပ္နာမ္ မဟုတ္ဘူး။ ႐ုပ္နာမ္ထဲမွာ ငါ မရွိဘူး။ ငါထဲမွာ ႐ုပ္နာမ္ မရွိဘူး။

႐ုပ္နာမ္ဟာ ႐ုပ္နာမ္ဒုကၡ သက္သက္ႀကီးလို႔သိေတာ့ နာမ႐ူပပရိေစၧဒဉာဏ္ ဒီ႐ုပ္နာမ္ႀကီး ဘာေၾကာင့္ျဖစ္ မိုးေပၚက က်လာတာလား။

မဟုတ္ဘူး၊ အေၾကာင္းသမုဒယေၾကာင့္ အက်ဳိးဒုကၡျဖစ္တတ္လို႔ ေၾကာင္းက်ဳိးဆက္ႏြယ္ၿပီးေတာ့ ဆက္သြယ္မႈ ဥပေဒသနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ နားလည္သေဘာေပါက္ေတာ့ ပစၥယပရိဂၢဟဉာဏ္၊

ေအာ္ . . . ႐ုပ္နာမ္ဟာ အေၾကာင္းမဲ့မဟုတ္ဘူး။ ဒီဉာဏ္နဲ႔ ဆင္ျခင္ယင္းနဲ႔ ဒီ႐ုပ္နာမ္ဟာ တကယ္ေတာ့ ထာ၀ရ တည္ျမဲေနတာ မဟုတ္ေသးဘူး။ သစၥာနယ္ပယ္က နိဗၺာန္ႀကီးလို မဟုတ္ဘူး။

သူဟာ ပ်က္စီးေနတဲ့ မိနစ္မလပ္၊ စကၠန္႔မလပ္၊ ေအာ္ . . . ပ်က္စီးေနတဲ့ တရားပါလား၊ ဆင္းရဲတဲ့ တရားပါလား၊ မပိုင္မဆိုင္တဲ့ တရားပါလားလို႔ သိလိုက္ေတာ့ ႐ုပ္နာမ္မွာ လည္း အဲဒီလို လကၡဏာေရးသံုးပါး ျမင္လိုက္ေတာ့ သမၼသနဉာဏ္နဲ႔ ဆင္ျခင္ယင္းနဲ႔ ႐ုပ္နာမ္သည္ကားဆိုလွ်င္ တကယ္တန္းက်ေတာ့ ျဖစ္ေပၚၿပီးေနာက္ ပ်က္စီးတာဘဲ။ ေမြးဖြားၿပီးတဲ့ေနာက္၊ ေနာက္ဆံုးေတာ့ ေသဆံုးရတာဘဲ။

ဒီမွာဘက္ ႐ုပ္နာမ္ဟာ မေကာင္းေသးဘူး။ နိဗၺာန္္ႀကီးကမွ ေကာင္းတာ၊ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းတာ၊ ဒီမွာဘက္႐ုပ္နာမ္ က ျဖစ္ၿပီးပ်က္တယ္လို႔ အျဖစ္နဲ႔ အပ်က္ကို ျမင္ေတာ့ ဥဒယဗၺယဉာဏ္။

ဥဒယဗၺယဉာဏ္ အျဖစ္နဲ႔ အပ်က္ကို ျမင္လာၿပီဆိုေတာ့ ယထာဘူတဉာဏ္ ဟုတ္တိုင္းမွန္စြာ ဆင္ျခင္တတ္လာၿပီး

႐ုပ္နာမ္သည္ ျဖစ္ျခင္းသေဘာ ရွိလာၿပီဆိုလွ်င္ ဟုတ္တိုင္းမွန္ရာ ယထာဘူတက်က် ႐ႈသတ္ဆင္ျခင္ယင္းနဲ႔ ႐ုပ္နာမ္သည္ ႐ႈသတ္ပါမ်ားေတာ့ အို . . . တဖြးဖြားနဲ႔ ပ်က္ေနတာဘဲ၊ မိနစ္မလပ္၊ စကၠန္႔မလပ္ ပ်က္ေနတာဘဲ။

ေအာ္ . . . လက္စသတ္ေတာ့ အပ်က္တရားႀကီးဘဲလို႔ ဆင္ျခင္လိုက္ေတာ့ ဘဂၤဉာဏ္။ ဘဂၤဉာဏ္ အပ်က္ႀကီးျမင္ေတာ့ ဟင္ . . . ပ်က္ေနတဲ့ တရားႀကီးပါလား၊ သခၤ်ဳိင္းကုန္ဆီသို႔ တလွမ္းျခင္း တလွမ္းျခင္း တခ်ိန္ထဲ သြားေနပါလားလို႔ အပ်က္တရားရဲ႕ ေဘးဆိုးဒဏ္ခံၿပီးေတာ့ ေဘးအႏၲရာယ္ႀကီးကို ျမင္လိုက္ေတာ့ ဘယဉာဏ္

ဘယဉာဏ္ ျမင္ပါမ်ားလာေတာ့ လက္စသတ္ေတာ့ ဒီေဘးႀကီးသည္ ေၾကာက္ၿပီး လန္႔ၿပီး စိုးရိမ္ၿပီး အာဒီန၀ဉာဏ္ ႐ြံ႕ေၾကာက္ၿပီး ႐ြံ႕ေၾကာက္ယင္းနဲ႔ ဒီ႐ုပ္နာမ္ ပ်က္စီးေနတဲ့ ေဖါက္ျပန္ေနတဲ့ ႏွိပ္စက္တတ္တဲ့ သေဘာသဘာ၀ကို ျမင္ေတာ့ သူ႕ကို မလိုခ်င္ေတာ့ပါဘူး။

မုန္းၿပီး ၿငီးေငြ႕ၿပီးဆိုေတာ့ ၿငီးေငြ႕ေတာ့ နိဗၺိႏၵဉာဏ္ ၿငီးေငြ႕ေတာ့ ဒီ႐ုပ္နာမ္ႀကီး မလိုခ်င္လွ်င္ ဒီ႐ုပ္နာမ္ႀကီးမွ ထြက္ေအာင္ ႀကိဳးစားရမွာေပါ့။

ထြက္ခ်င္တဲ့ သေဘာ၀င္လာေတာ့ မုဥၥိတုကမ်တၱဉာဏ္၊ မုဥၥိတုကမ်တၱဉာဏ္ ၀င္လိုက္တဲ့အခါက်ေတာ့ ႐ုပ္နာမ္ကို ျပန္လည္ သံုးသပ္တဲ့အခါက်ေတာ့ ပဋိသခၤါဉာဏ္။

ေအာ္ . . . လက္စသတ္ေတာ့ ဒီ႐ုပ္နာမ္သည္ ငယ္စဥ္ေတာင္ေက်း ကေလးတုန္းကလည္း စိတ္ေတြ ႐ုပ္ေတြ ကာယကံ ၀စီကံ မေနာကံေတြျဖစ္ၿပီး ပ်က္ခဲ့၊ လူလတ္ပိုင္း အခ်ိန္မွာလည္း ျဖစ္ၿပီးပ်က္ခဲ့ ျဖစ္ၿပီးပ်က္ခဲ့၊။

ေအာ္ . . . အခု အခ်ိန္ပိုင္းလည္း ျဖစ္ၿပီးပ်က္ေနတာပါဘဲလား။ ဒီေတာ့ ျဖစ္ျခင္းသေဘာရွိၿပီး ပ်က္ျခင္းသေဘာရွိတဲ့ အနိစၥလကၡဏာ။ ဒုကၡလကၡဏာ၊ အနတၱလကၡဏာရယ္လို႔ လကၡဏာေရးသံုးပါး အေသးစိတ္ျမင္ေတာ့ ပဋိသခၤါဉာဏ္၊ သခၤါ႐ူေပကၡဉာဏ္။

ေအာ္ . . . ေကာင္းဆိုးႏွစ္တန္ မိမိက သြားၿပီး မွီခိုလို႔မျဖစ္ဘူး၊ ေကာင္းဆိုးႏွစ္ျဖာ ထိုအရာ အိုနာေသ၍ ေနေတာ့မယ္လို႔ သခၤါရေတြ ဥေပကၡာျပဳေတာ့ ဒီသခၤါရေတြေပၚမွာ ၀မ္းနဲျခင္း ၀မ္းသာျခင္းကို အလိုမရွိေတာ့ဘဲနဲ႔ သခၤါရ ဥေပကၡျပဳေတာ့ သခၤါ႐ူေပကၡာဉာဏ္၊ သခၤါ႐ူေပကၡာဉာဏ္ကေနၿပီး ဆင္ျခင္ယင္းနဲ႔ ရင့္က်က္လာေတာ့ အႏုေလာမဉာဏ္ အႏုလံုပဋိလံုဆင္ျခင္ၿပီး သစၥာတရားကို ေတြ႕ေတာ့မယ္ေနာ္၊ ဉာဏ္ကထက္ထက္လာၿပီ။

ေအာ္ . . .လက္စသတ္ေတာ့ ႐ုပ္နာမ္ႀကီး ဒုကၡျဖစ္တယ္၊ ႐ုပ္နာမ္ႀကီး ဒုကၡျဖစ္ေတာ့ အ၀ိဇၨာဦးစီးတယ္၊ အ၀ိဇၨာ ဦးစီးေတာ့ တဏွာကပ္တယ္။ တဏွာကပ္ေတာ့ ဒုကၡလိုခ်င္တယ္။ ဒုကၡလိုခ်င္ေတာ့ ဒုကၡရေအာင္ ျပဳလုပ္တယ္။ ဒုကၡရေအာင္ျပဳလုပ္ေတာ့ ဒုကၡႀကီးရ၊ ဒုကၡႀကီးရေတာ့ ခံစားရတယ္။ ပင္ပန္းလိုက္တာ၊ ဆင္းရဲလိုက္တာ၊ ႏြမ္းနယ္လိုက္တာ၊ ႏွိပ္စက္ျခင္းဒဏ္ ခံရထားတဲ့ ၀ဋ္ေကာင္ႀကီးပါလား။

ဒီ ၀ဋ္ေကာင္ႀကီးက လြတ္ေအာင္႐ုန္းမွဘဲ၊ လြတ္ေအာင္႐ုန္းမွ သစၥာတရားကို ေတြ႕မွာဘဲလို႔ အႏုလံု ပဋိလံုနဲ႔ ဆင္ျခင္လိုက္ေတာ့ အႏုေလာမဉာဏ္က တခါထဲေပၚ လက္စသတ္ေတာ့ ဒီပုထုဇဥ္စ႐ိုက္ဆိုးကို ႐ိုက္ခ်ဳိးဖ်က္ဆီးဖို႔ေတာ္ၿပီ။

အဲဒီလို ဒီ ပုထုဇဥ္စိုက္ဆိုးမွ တခါထဲ အရိယာစ႐ိုက္သို႔  ကူးေျပာင္းမဲ့အတြက္ ခုန္ၿပီး လွန္ၿပီး ကူးေျပာင္း မဟဲ့လို႔ ေဂါၾတဘူဉာဏ္ကေနၿပီး။

ေဟ့ . . . ႐ုပ္နာမ္ႀကီး ပ်က္တဲ့တရားႀကီး၊ ပ်က္တာ မင္းဟာမင္းပ်က္တာ ေနခဲ့ေတာ့၊ မင္းကို မမွီခိုေတာ့ ဘူး။ မင္းကို မတပ္မက္ေတာ့ဘူး၊ မင္းကို မကပ္ၿငိေတာ့ဘူး၊ မင္းနဲ႔ငါ အိုးစားကြဲၿပီေလ။

ျဖတ္ခ်လိုက္၊ ျဖတ္ရဲေတာက္ရဲေတာ့ ၾကည္လင္ထက္ျမက္တဲ့ ဒီ မဂ္ဉာဏ္သည္ကားဆိုလွ်င္ မဂ္ဉာဏ္မွ ဖိုလ္ဉာဏ္သို႔ ကူးေတာ့ ဖိုလ္ဉာဏ္မွ ေအးၿငိမ္းခ်မ္းသာၿပီး ထိုးထြင္းလိုက္တဲ့အခါက်ေတာ့ ပစၥ၀ကၡဏာဉာဏ္ ဆင္ျခင္လိုက္တယ္ ဆိုရင္ဘဲ၊ သစၥာတံခါးႀကီးပြင့္ၿပီ။

လက္စသတ္ေတာ့ မဂ္ဉာဏ္ဆိုတာ ဒီလိုဘဲ၊ ၾကည္လင္တယ္၊ ထက္ျမက္တယ္၊ ျပတ္သားတယ္၊ ပိုင္းျဖတ္ႏိုင္တယ္၊ ဖို္လ္ဉာဏ္သည္ ဒီလိုဘဲ ထိုးထြင္းႏိုင္တယ္၊ ေအးျမတယ္၊ ခ်မ္းသာတယ္၊ ဆင္ျခင္ႏိုင္တယ္။

နိဗၺာန္ႀကီးဟာ ဒီလိုဘဲ ခ်မ္းသာမ်ဳိးစံု စုပံုလ်က္ပါတကား။ မေတြ႕ဘူးတဲ့ ခ်မ္းသာေတြ၊ မခံစားဘူးတဲ့ ခ်မ္းသာေတြကို ခံစားရတာကေတာ့ နိဗၺာန္နန္းမွာ ပါတကား။

ခံစားရတယ္ ဆိုေပမဲ့ ႐ုပ္နာမ္နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ခံစားတဲ့ အတုခ်မ္းသာမ်ဳိး မဟုတ္ဘဲနဲ႔ တကယ့္ကို စစ္မွန္စင္ၾကယ္ ၾကည္လင္ၿပီးတဲ့ေနာက္ တဏွာေတြ ကုန္ခန္းတဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းတဲ့ ခ်မ္းသာမႈမ်ဳိး သႏၲိသုခ ရသမဟာ စစ္မွန္တဲ့ ခ်မ္းသာ နိဗၺာန္မွာ ေတြ႕ရပါကလား။

နိဗၺာန္မွာမွ `နိဗၺာနံ ပန ေလာကုတၱရ သခၤတံ´ သခၤတ ေလာကႀကီးက လြန္ေျမာက္လာတဲ့ ဒီနိဗၺာန္သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈ အစုစုတို႔ကို ေတြ႕ႏိုင္လို႔ စိတ္ၿငိမ္လ်က္ရွိေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းတဲ့သေဘာမွ ခ်မ္းသာတဲ့ သေဘာမွ တရံတဆစ္မွ မေ႐ြ႕လ်ားဘူးတဲ့။

ခ်မ္းသာၿပီးယင္း ခ်မ္းသာယင္း၊ နိဗၺာန္ကို ဆင္ျခင္လို႔ရွိရင္ေတာ့ ခ်မ္းသာၿပီးယင္း ခ်မ္းသာယင္း၊ ခ်မ္းသာျခင္း မ်ဳိးစံုသာ စုပံုၿပီး ေတြ႕ရတဲ့သေဘာဘဲ။

အင္မတန္ ခ်မ္းသာတဲ့ ခ်မ္းသာစစ္ ခ်မ္းသာမွန္ ဧကန္ ေတြ႕ရၿပီလို႔၊ ပစၥေ၀ကၡဏာဉာဏ္နဲ႔ ဆင္ျခင္လိုက္ေတာ့။

ေအာ္ . . .မိမိသည္ သစၥာတရားႀကီးကို မေတြ႕ခင္က ကပ္ၿငိခဲ့တဲ့ ဒိ႒ိေတြ၊ ၀ိစိကိစၧာေတြ အခုပယ္ လိုက္ၿပီ၊ ၿပီးပါေရာလား၊ ေအာ္ . . . ငါ့႐ုပ္ ငါ့နာမ္လို႔ မယူေတာ့ဘူး။

႐ုပ္နာမ္ႀကီးဟာ အပ်က္တရားႀကီးလို႔ သိသြားၿပီး၊ ရတနာျမတ္သံုးပါးကို ဦးထိပ္ထားၿပီး၊ ဘုရားရတနာ၊ တရားရတနာ၊ သံဃာရတနာ၊ ရတနာျမတ္သံုးပါးအား သံသယ မျဖစ္ေတာ့ဘူး။

သေဗၺညဳတ ေ႐ႊဉာဏ္ေတာ္ရွင္ ျမတ္စြာဘုရားသခင္ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ႀကီးဟာ အင္မတန္မွ ၾကည္ညိဳစရာ ေကာင္းတဲ့ အရဟံ လူနတ္ျဗဟၼာသတၱ၀ါ အေပါင္းတို႔၏ ပူေဇာ္အထူးကို ခံယူထိုက္တဲ့ ျမတ္စြာဘုရားပါကလား။

ျမတ္စြာဘုရားသခင္ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ႀကီး၏ ဂုဏ္ေက်းဇူးသည္ အင္မတန္မွ ႀကီးမားလွပါတကား။ တရားေတာ္ျမတ္၏ ဂုဏ္ေက်းဇူးသည္လည္း ဤကဲ့သို႔ေသာ သစၥာတရား ေတြ႕သိျခင္းအားျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းတဲ့ သေဘာကို ဤတရားသည္ ေပးသျဖင့္ တရားေတာ္ျမတ္၏ ဂုဏ္ေက်းဇူးကလည္း အင္မတန္မွ ႀကီးမားပါကလား။

ေအာ္ . . . အရိယာ သံဃာေတာ္ အရွင္သူျမတ္ေတြလဲ ဒီလမ္းစဥ္ ေလွ်ာက္သြားေတာ္မူၾကတာဘဲ။ သစၥာ တရားေတြ႕ရွိၿပီး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေတာ္ မူၾကတယ္။

အားက်စရာေကာင္း၊ ၾကည္ညိဳစရာေကာင္း၊ ေလးစားစရာေကာင္း၊ ျမတ္ႏိုးစရာေကာင္း၊ ဦးထိပ္မွာ ပန္ဆင္စရာေကာင္းတဲ့ တကယ့္အာဇာနည္၊ အာဇာနည္ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ႀကီး သာသနာ့ အက်ဳိးေဆာင္ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ႀကီးေတြက အင္မတန္မွ ၾကည္ညိဳစရာ ေကာင္းပါဘဲကလားဆိုၿပီး ရတနာျမတ္သံုးပါး ဦထိပ္မွာ ထားၿပီးတဲ့ေနာက္ မိမိသည္ ရတနာျမတ္သံုးပါးနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ၀ိစိကိစၧာ သို႔ေလာသို႔ေလာမျဖစ္ ႐ုပ္နာမ္အပ်က္ကို ပိုင္းျခားထင္ထင္ ဉာဏ္သက္၀င္ၿပီးေတာ့ ပယ္စြန္လိုက္တဲ့ ဒီဒိ႒ိေတြ ဒီ၀ိစိကိစၧာေတြ ဒီကိေလသာေတြ အေၾကာင္းကိုသိ မပယ္ရေသးလို႔ ႂကြင္းက်န္ေနရင္လည္း ႂကြင္းက်န္ေနေသးတဲ့ ကိေလသာေတြအေၾကာင္းကို သိတဲ့ ပစၥေ၀ကၡဏာဉာဏ္နဲ႔ ဆင္ျခင္လိုက္ေတာ့မွ . . . ။

ေအာ္ . . .သစၥာတရားရဲ႕ နယ္ပယ္ဟာ အင္မတန္ ၿငိမ္းခ်မ္းလြန္းလို႔ တသံသရာလံုးက ပုထုဇဥ္ စ႐ိုက္ဆိုးေတြနဲ႔ ဘယ္လိုမွ မၾကံဳဘူးတဲ့ အဖိုးတန္လွတဲ့ အဖိုးနဂၢထိုက္တဲ့ ခ်မ္းသာျခင္းကိုေတာ့ ဤမွာဘက္ ေလာကုတၱရာမွာသာ စံျမန္းႏိုင္ၿပီလို႔ ထိုမဂ္ဉာဏ္ဖိုလ္ဉာဏ္  ပစၥေ၀ကၡဏာဉာဏ္ေတြနဲ႔ ဆင္ျခင္လိုက္ရင္ဘဲ သစၥာတရား ေတြ႕ရွိသြားၿပီ။ သစၥာတရား ေတြ႕ရွိသြားၿပီဆိုေတာ့ သံုးဆယ့္တစ္ဘံုႀကီးကို ျပန္ေစာင္းေတာင္ မၾကည့္ခ်င္ေတာ့ဘူးတဲ့။

ဒီ သံုးဆယ့္တစ္ဘံုႀကီးကို ၾကည့္စမ္းပါဦး . . . ေလာဘမီးေတြ ေဒါသမီးေတြ ေမာဟမီးေတြ တဟုန္းဟုန္းေတာက္ ေနလိုက္တာ။

တဏွာ ေရာဂါ ေရစီးေခ်ာင္းထဲ နစ္ေမ်ာေနလိုက္တာ။

အိုလိုက္ နာလိုက္ ေသလိုက္ ေသျခင္းေဘး အမ်ဳိးမ်ဳိးနဲ႔ ၾကံဳေနရ၊ ေလာကဓံ အမ်ဳိးမ်ဳိးနဲ႔ ေတြ႕ေနရတဲ့ ဒီ သံုးဆယ့္တစ္ဘံု အပူမီးေလာင္ၿမိဳက္ၿပီး ရာဂမီးေတြ ေလာင္ၿမိဳက္ေနတဲ့ ဒီ သံုးဆယ့္တစ္ဘံုႀကီးကို ျပန္ေစာင္း မလွည့္ၾကည့္ခ်င္ေတာ့ဘဲနဲ႔ သံုးဆယ့္တစ္ဘံုက လြတ္ေျမာက္ရာျဖစ္ေသာ နိဗၺာန္ဆိုတဲ့ အင္မတန္ ၿငိမ္းခ်မ္းေသာ သာယာေသာ ခ်မ္းသာေသာ ၾကည္ႏူးဘြယ္ အတိၿပီးေသာ ပညာျဖင့္သာလွ်င္ ခ်မ္းသာ၍ ဉာဏ္ပညာျဖင့္သာ ၾကည္ႏူးဘြယ္အတိၿပီးေသာ အင္မတန္မွ ဂုဏ္ယူ၀မ္းေျမာက္စရာ ေကာင္းလွေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းလွေသာ ႏူးညံ့ေသာ သိမ္ေမြ႕ေသာ အသိခက္ေသာ ႏိႈင္းခိုင္းစရာ ဥပမာ ဤမွာဘက္ ေလာကီဘက္မွာ မရွိေသာ အျမတ္တကာ့ အျမတ္ဆံုး မိမိထက္ ထပ္တူထပ္မွ် ျမတ္တဲ့တရားရယ္လို႔ အဲဒီနိဗၺာန္နဲ႔ ႏိႈင္းယွဥ္စရာ မရွိထေသာ အသခၤတတည္းဟူေသာ ကံေတြ စိတ္ေတြ ဥတုေတြ အာဟာရေတြ ျပဳျပင္စီရင္လို႔မရေသာ မည္ကဲ့သို႔ေသာ အေၾကာင္းခံတရားကမွ အက်ဳိးျဖစ္စရာ အေၾကာင္းမရွိေသာ မိမိပကတိ ထူးဆန္းအံ့ၾသဘြယ္ရာ ပရမတၳအားျဖင့္ အထင္အရွား သိမ္ေမြ႕စြာျဖင့္ တည္ရွိေနေသာ အမွန္တကယ္ ေတြ႕ျမင္ႏိုင္ေသာ ဆင္ျခင္ႏိုင္ေသာ တရားႀကီးကို ဒီ ပစၥေ၀ကၡဏာဉာဏ္ေတြနဲ႔ ဆင္ျခင္ၿပီး ေတြ႕သိလိုက္တယ္ ဆိုမွေတာ့ သံုးဆယ့္တစ္ဘံုမွ ကၽြတ္လြတ္ၿပီျဖစ္၍ ထိုနိဗၺာန္ႀကီးရဲ႕ ေအးျမတဲ့ ဓာတ္ကို ထိုသစၥာတရားေတြ႕တဲ့ ဉာဏ္ပညာရွင္ ပုဂၢဳိလ္ထူး ပုဂၢဳိလ္ျမတ္တို႔သည္ ထိုၿငိမ္းေအးတဲ့ ဓာတ္ သဘာ၀ကို စံျမန္းႏိုင္ၾကတယ္။

ရင္ထဲ ေနာက္ထပ္တဖန္ သံုးဆယ့္တစ္ဘံု ျပန္လည္၍ မလည္ရေအာင္ ဟသၤာတို႔သည္ ၾကာမ်ဳိးငါးပါးနဲ႔ ျပည့္စံုတဲ့ ေရအိုင္မွာဘဲ ေပ်ာ္ျမဴးၾကသလိုဘဲ သမုဒၵရာတို႔မည္သည္ ျမစ္ႀကီးငါးသြယ္ ျမစ္ငယ္ငါးရာ ေခ်ာင္းအျဖာျဖာက စီးဆင္းတဲ့ ေရေတြကို ေတာ္ၿပီ တန္ၿပီ မစီးေတာ့နဲ႔ ေရာင့္ရဲၿပီ တင္းတိမ္ၿပီလို႔ မဆိုသလိုဘဲ ဒီသစၥာတရား ေတြ႕သြားတဲ့ ပုဂၢဳိလ္ေတြရဲ႕ မဂ္ဉာဏ္ ဖိုလ္ဉာဏ္တို႔သည္ နိဗၺာန္အေၾကာင္းကို ဆင္ျခင္ၿပီး ထိုးထြင္း မ်က္ေမွာက္ျပဳၿပီး ကိုယ္တိုင္ေတြ႕ၿပီး ကိုယ္တိုင္ဉာဏ္သက္၀င္ဖို႔ဆိုတာ ဘယ္ေသာအခါမွ ေရာင့္ရဲတယ္၊ တင္းတိမ္တယ္ မရွိဘူး။ ဒီလို ေရာင့္ရဲျခင္း တင္းတိမ္ျခင္း မရွိႏိုင္တဲ့ ဉာဏ္ပညာရွင္ေတြ ဆင္ျခင္တဲ့ အဲ့ဒီ နိဗၺာန္လမ္းကို စံျမန္းဘို႔ရာအတြက္ မိမိတို႔သည္ ေရွးဦးစြာ ၀ိပႆနာ နည္းပညာကို သိထား၍ ၀ိပႆနာ က်င့္စဥ္အတိုင္း မိမိခႏၶာ ဉာဏ္ေရာက္၍ ႐ႈသတ္ရမည္။

ပယ္ဖ်က္ရမည္။

ပိုင္းသတ္ရမည္။

ထိုကဲ့သို႕ ၀ိပႆနာႏွင့္ ပိုင္းျဖတ္႐ႈသတ္လို႔ မိမိမွာ အရိယာ ဉာဏ္မ်က္လံုး ရၿပီဆိုေတာ့  အရိယာ ဉာဏ္မ်က္လံုးနဲ႔ ရရွိထားတဲ့ ႐ုပ္နာမ္ကို အပ်က္ျမင္လွ်င္ မဂၢင္လမ္း ပြင့္ေစတဲ့ ၀ိပႆနာ နည္းပညာ က်င့္စဥ္ အစစ္ပါဘဲ။

ကဲဒီေန႔ေတာ္ၿပီ။

သာဓု . . . သာဓု . . . သာဓု . . .။

ပ်ံ႕မႊန္းေမႊးလိႈင္ၾကဴစာစုမ်ား ဤတြင္ၿပီးပါသည္။

ေက်းဇူးတင္ပါသည္ – Admin (www.chitnge.com)

 

This entry was posted in Buddhism and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *