ပ်ံ႕မႊန္းေမႊးလိႈင္ၾကဴ -34

Share

-34

သစၥာ၀ါဒီ အသွ်င္နႏၵ၀ံသ (မဟာ၀ိဇၨာ)ေဟာၾကားေတာ္မူအပ္ေသာ တရားေတာ္၀ိပႆနာ နည္းပညာ – အဆက္

မဂ္ဉာဏ္ ဖိုလ္ဉာဏ္နဲ႔ နိေရာဓကို မ်က္ေမွာက္ျပဳလိုက္တယ္ဆိုရင္ဘဲ၊ နိေရာဓသစၥာဉာဏ္ေတြရေတာ့ `နိေရာဓဉာဏံ သႆတဒိ႒ႎ နိ၀ေတၱတိ ကသၼာ ေဟတုနိေရာဓာ ဖလနိေရာေဓာတိ ဒႆနေတာ´ နိေရာဓဉာဏ္ ဒုကၡခ်ဳပ္ၿငိမ္းျခင္းသေဘာကို ႐ႈလိုက္တဲ့ ဒီဉာဏ္သည္သႆတဒိ႒ႎ နိ၀ေတၱတိ ႐ုပ္နာမ္ဒုကၡ ဆက္ျဖစ္ရဦးမွာဘဲ၊ ငါဟာ ဒုကၡဆက္ျဖစ္ရဦးမွာဘဲ၊ ငါ့လိပ္ျပာကေလး ဆက္ၿပီး ဘ၀ေတြ ဘ၀ေတြ ျဖစ္ေနဦးမွာဘဲလို႔  အဲဒီလို အယူအဆ လြဲမွားေနတဲ့ ဒိ႒ိကို ကုန္စင္ေစတယ္၊ ဆုတ္နစ္ေစတယ္၊ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းေစတယ္။

ကသၼာ အဘယ္အေၾကာင္းေၾကာင့္ထို နိေရာဓ သစၥာကိုျမင္ေသာ ဉာဏ္သည္ သႆတဒိ႒ႎဟုေခၚေသာ ဘ၀ ဆက္၍ ဆက္၍ ျဖစ္တတ္ေသာ သေဘာကို ယူဆေသာ သႆတဒိ႒ိႏွင့္ ယွဥ္သည့္ အယူမွားမႈကို ပယ္စြန္႔ႏိုင္သလို ေဟတုနိေရာဓာ ဖလနိေရာေဓာတိ ဒႆနေတာ ေနာက္ထပ္တဖန္ ထပ္မံ၍ ဒုကၡရရာ အေၾကာင္းခံတရားေတြ ကုန္ဆံုးခ်ဳပ္ၿငိမ္းေအာင္ ႐ႈသတ္လိုက္လို႔ အက်ဳိးတရားလည္း မရွိေတာ့ဘူး။

ေအာ္ . . . ဒီေတာ့ သစၥာသေဘာ ရိပ္မိစျပဳလာၿပီ၊ သစၥာရဲ႕သေဘာက ဘယ္လိုတုန္းဆိုေတာ့ မ်ဳိးေစ့ေကာင္းတစ္ခုကို ေရေတြဘာေတြေလာင္း၊ ေျမႀကီးၾသဇာ ေကာင္းေကာင္းေပးနဲ႔ အပူအေအး မွ်တစြာ စိုက္ရင္ေတာ့ ဒီမ်ဳိးေစ့ဟာ သစ္ပင္ေပါက္ၿပီး အသီးေတြ သီးေနဦးမယ္၊ ဘ၀ေတြ အမ်ဳိးမ်ဳိး ျဖစ္ဦးမယ္။

အဲဒီ အသီးေတြကလည္း ျပန္ၿပီးတဲ့ေနာက္ ထပ္မံ၍ မ်ဳိးေစ့ေတြ ျဖစ္ၿပီးေတာ့ အသီးအႏွံေတြ ထပ္မံ၍ ျပန္႔ကားလိမ့္ဦးမယ္။ မ်ဳိးေစ့ေတြ ထပ္မံ၍ ျပန္႔ကားလိမ့္ဦးမယ္။

ဒီတဏွာ မ်ဳိးေစ့ေလးကို အ၀ိဇၨာနဲ႔ တဏွာနဲ႔ ေပါင္းစပ္လိုက္လို႔ရွိရင္ ဒီအ၀ိဇၨာ၊ တဏွာေပါင္းျခင္းရဲ႕ အေၾကာင္းရင္း ဇစ္ျမစ္ေၾကာင့္မို႔ ဆက္လက္၍ ႐ုပ္နာမ္ေတြ ျပန္ရဦးမွာဘဲ။

ဒီမ်ဳိးေစ့ကေလးကို မီးအိုးကင္းေပၚမွာ ေလွာ္ၿပီးတဲ့ေနာက္၊ ကၽြမ္းေျခာက္သြားေအာင္ ေလွာ္လိုက္ေတာ့ ေနာက္ထပ္တဖန္ ထပ္မံ၍ သစ္ပင္မျဖစ္ႏိုင္၊ သစ္သီး မသီးႏိုင္ေတာ့သလိုဘဲ။

ေနာက္ထပ္ ဘ၀ေတြ ဒုကၡေတြ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းေအာင္လို႔ ဒုကၡကိုျဖစ္ေစတဲ့ ဒီသမုဒယကို ဉာဏ္ပညာနဲ႔ ေခ်ၿပီးေတာ့ မႈန္႔မႈန္႔ညက္ညက္ တခါထဲ အႂကြင္းအက်န္ မရွိေအာင္၊ ကုန္စင္ေအာင္၊ ေက်ညက္သြားေအာင္လို႔ ေခ်ဖ်က္လိုက္လို႔ရွိရင္ တခါထဲ အဲဒီမဂ္ဉာဏ္ရတယ္။

မဂ္ဉာဏ္ရလွ်င္ ေျခဖ်က္ႏိုင္တဲ့ မဂ္ဉာဏ္ေက်ပ်က္ၿပီးသားျဖစ္တဲ့ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းတဲ့ ဒီ နိေရာဓကို မ်က္ေမွာက္ျပဳလိုက္တယ္ဆိုရင္ဘဲ သစၥာတံခါး လမ္းပြင့္ၿပီ။

ေအာ္ . . . ဒါ့ေၾကာင့္ လမ္းစဥ္ေတာ့သိၿပီ ဘယ္လိုတုန္း။

ေအာ္ . . . ဒုကၡကို မလိုခ်င္လွ်င္ သစၥာကို မေတြ႕ႏိုင္တဲ့ ဒီဒုကၡ႐ုပ္နာမ္ႀကီး မလိုခ်င္လွ်င္ ဒုကၡ႐ုပ္နာမ္ႀကီး ရွိေနသမၽွ ကာလပတ္လံုး မၿငိမ္းေအးဘဲ၊ စစ္မွန္တဲ့ ခ်မ္းသာစစ္ကို မရမွာမို႔ ၿငိမ္းေအးတဲ့ ခ်မ္းသာစစ္ကို ရခ်င္လို႔ ဒုကၡ႐ုပ္နာမ္ႀကီးကို မလိုခ်င္လွ်င္ ဒီဒုကၡ႐ုပ္နာမ္ကို ျဖစ္ေစတဲ့ သမုဒယကို ေခ်ဖ်က္ရေတာ့မယ္။

ေအာ္ . . . သမုဒယကို ေခ်ဖ်က္လိုက္ေတာ့မွ သမုဒယကို ေခ်ဖ်က္တဲ့အခါ ဒုကၡႀကီး ေက်ပ်က္သြားၿပီ။ ဒုကၡေက်ပ်က္လို႔ ဒုကၡဆိတ္သုဥ္းလို႔ ဒုကၡလံုးလံုး ကုန္ဆံုးခ်ဳပ္ၿငိမ္းသြားတဲ့ သေဘာကို ဒုကၡကို ေခ်ဖ်က္ရဲတဲ့ သမုဒယကို ေၾကပ်က္ေစတဲ့ ဒီ မဂ္ဉာဏ္သည္ ဖိုလ္ဉာဏ္သို႔ကူးလ်က္ ဒုကၡခ်ဳပ္ၿငိမ္းတဲ့ နိဗၺာန္ကို မ်က္ေမွာက္ျပဳၿပီ ဆိုမွျဖင့္ သစၥာတံခါးႀကီး ဟင္းလင္းပြင့္ေတာ့မယ္။

ေအာ္ . . . ဒီေတာ့ သစၥာရဲ႕ သေဘာကိုေတာ့ ႐ိုးတိုးရိပ္တိတ္ ေပၚလာစျပဳလာၿပီး သစၥာသိခ်င္ရင္ သစၥာသိေအာင္ အေၾကာင္းခံရမယ္။

ေအာ္ . . . မိမိရဲ႕ အဇၩတၱ ရင္၀မွာ ေပၚလာၿပီး ေသာက ပရိေဒ၀ ဒုကၡ ေဒါမနႆ ဥပရာသဆိုတဲ့ ဒီမီးေတြ ေလာင္ၿမိဳက္ၿပီး ခ်စ္တဲ့ပုဂၢဳိ္လ္ေတြနဲ႔ ေကြကြင္းရေသာဆင္းရဲ။

မခ်စ္မႏွစ္သက္တဲ့ သခၤါရတရားေတြနဲ႔ ေတြ႕ၾကံဳရေတာ့ ဆင္းရဲ။

အိုရတဲ့ ဆင္းရဲ

နာရတဲ့ဆင္းရဲ

ေသရတဲ့ဆင္းရဲ

ေလာကဓံတရားေတြနဲ႔ အမ်ဳိးမ်ဳိး ေတြ႕ၾကံဳရတဲ့ ဆင္းရဲ

အို . . . ပဋိသေႏၶေနျခင္း ဆင္းရဲမွ စ၍ ေသျခင္းဆင္းရဲအထိ ဆင္းရဲမ်ဳိးစံု စုပံုၿပီး ဆင္းရဲျခင္း တခုၿပီးတခု ေျပာင္းလဲသြားတာသာ အဖတ္တင္တယ္။

တကယ္ေတာ့ ႐ုပ္နာမ္ႀကီးမွာ ပင္ပန္းႏြမ္းလွၿပီး ေနာက္ဆံုး ေသမင္းလက္ ၀ကြက္ အပ္ရလို႔ ေျမႀကီးၾသဇာ ျဖစ္ရရွာတယ္။

ေအာ္ . . . လက္စသတ္ေတာ့ ဘ၀႐ုပ္နာမ္ဆိုတာက အခ်ည္းႏွီးဘဲ ေနာက္ဆံုး ပ်က္စီးရတာဘဲ။

ဒီ ပ်က္စီးရတဲ့ ႐ုပ္နာမ္ေတြ ဘ၀ေတြ ထပ္ခါ ထပ္ခါရခ်င္လွ်င္

ထပ္ခါ ထပ္ခါ အိုဘို႔

ထပ္ခါ ထပ္ခါနာဘို႔

ထပ္ခါ ထပ္ခါ ေသဆံုးဘို႔ဘဲ ျဖစ္ေတာ့မွာမို႔ ဒီဘ၀႐ုပ္နာမ္ေတြ ခ်ဳပ္ၿငိမ္း႐ုပ္သိမ္းသြားဘို႔ ၿငိမ္းေအးတဲ့ ဓာတ္ျဖစ္တဲ့ သစၥာႀကီးကို မ်က္ေမွာက္ျပဳခ်င္ပါၿပီ။

ဒါ့ေၾကာင့္ ခႏၶာကိုယ္မွာ ေလာင္ကၽြမ္းတဲ့ ဒီ႐ုပ္နာမ္အပူမီးကို ၿငိမ္းသတ္ဘို႔ လိုၿပီလို႔ သေဘာေပါက္လိုက္လွ်င္ဘဲ ကိုယ္႐ုပ္နာမ္ကို အတၱလို႔ယူတဲ့ ဒီသကၠာယဒိ႒ိမွ ထြက္ခြာၾကဘို႔ပါဘဲ။

ေအာ္ . . . တကယ္ေတာ့ ငါ့႐ုပ္ ငါ့နာမ္မဟုတ္ဘူး၊ ဒီ႐ုပ္နာမ္ႀကီးဟာ တခ်ိန္ေတာ့ ေသမင္းလက္ ၀ကြက္အပ္ရမွာ၊

ၾကည့္ပါဦး၊ ေျမႀကီးၾသဇာႀကီးပါကလား။

ဒီ႐ုပ္နာမ္ႀကီးသည္ကားဆိုလွ်င္ မိနစ္မျခား စကၠန္႔မျခား ပ်က္စီးေနတဲ့ မိမိ ပကတိ အရွိသေဘာမွ ေ႐ြ႕ေလ်ာေနတာႀကီးပါကလား။

တခ်ိန္ေသမင္းလက္ ၀ကြက္အပ္ရအံ့၊

ဒီလို ေသမင္းလက္ ၀ကြက္အပ္ရေတာ့ ကိုယ္က သစၥာတရားေတြ႕ၿပီးသား မဟုတ္လို႔ရွိလွ်င္ . . .။

ပူမယ္၊ ေလာင္မယ္၊

ငါ့ခႏၶာႀကီး ငါ့ကိုယ္ႀကီးလို႔ စြဲၿပီး ေသမင္းလက္ ၀ကြက္မအပ္ႏိုင္ေသးပါဘူး။ ငါ့မွာ သားေတြ ရွိတယ္၊

သမီးေတြ ရွိတယ္။

ေခၽြရံသင္းပင္းေတြ ရွိတယ္။

လယ္ယာကိုင္းကၽြန္းေတြ ရွိတယ္။

လုပ္ငန္းေဆာင္တာေတြ ရွိတယ္။

တာ၀န္ေတြ မကုန္ေသးဘူး။

ဒီခႏၶာႀကီးကို ေသမင္းလက္၀ကြက္ မအပ္ႏိုင္ေသးဘူးလို႔ ျငင္းပယ္ခ်င္ေပမဲ့ မရဘူး။

မည္သူမဆို ေသခ်ိန္က် ေသရတာဘဲ။

မလြဲမေရွာင္သာတဲ့ ခရီးလမ္း ျဖတ္သန္းရမွာမို႔ ဒီဉာဏ္အေျမာ္အျမင္နဲ႔ ဆင္ျခင္လိုက္တဲ့ အခါက်ေတာ့ အေသမဦးခင္ သစၥာသိထားမွ။

သစၥာသေဘာေပါက္ထားမွ ဆိုေတာ့ သစၥာသိရေအာင္ ႀကိဳးစားၾကရေတာ့မယ္။

သစၥာသိရေအာင္ မိမိခႏၶာဉာဏ္စိုက္လိုက္တဲ့ အခါက်ေတာ့ ေရွးဦးစြာ ႐ႈရမွာကေတာ့ ဒုကၡသစၥာႀကီးကို ေရွးဦးစြာ ေတြ႕ရေတာ့မွာဘဲ။

ေအာ္. . . ဒုကၡသစၥာတရား ရရွိထားတဲ့ ႐ုပ္နာမ္ႀကီးသည္ ဒုကၡတံုးႀကီး။

ေသြးျပည္သလိပ္ အေကာင္ပုပ္ႀကီး

စက္ဆုတ္စရာႀကီး

႐ြံရွာစရာႀကီး

မသတီစရာႀကီး

ေနာက္ဆံုးေသမင္းလက္ ၀ကြက္အပ္ရမဲ့ ၀ဋ္တံုးႀကီး

၀ဋ္ေကာင္ႀကီးပါလား

ဒီလိုျမင္လိုက္ေတာ့မွ ေအာ္ . . . ဒီ၀ဋ္ကကၽြတ္ေအာင္ ဘယ္လိုလုပ္မလဲ

ဒီ၀ဋ္ကို ၀ဋ္လို႔ မသိႏိုင္တဲ့ အ၀ိဇၨာ တဏွာ ဦးစီးမႈေတြ ဉာဏ္ပညာနဲ႔ ထိုးေဖါက္ၿပီးေတာ့ ၾကည့္ရေတာ့မယ္။

ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္ –

This entry was posted in Buddhism and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *