ပ်ံ႕မႊန္းေမႊးလိႈင္ၾကဴ – 31

Share

-၃၁

၆။ သာသနာေတာ္ စည္ပင္သာယာေစျခင္း

တရားေတာ္ ေကာက္ခ်က္မ်ား။

 

ျမတ္ဗုဒၶ၏ သာသနာ ဆိုသည္မွာ ျမင့္ျမတ္လွစြာေသာ သဗၺညဳတ ေ႐ႊဉာဏ္ေတာ္ရွင္ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ႀကီး၏ အဆိုအဆံုးအမမ်ားပင္ ျဖစ္သည္။ ျမတ္ဗုဒၶ၏ အဆိုအဆံုးအမမ်ားသည္ ႐ုပ္နာမ္ရွိသူတို႔ အတြက္ ၿငိမ္းေအးခ်မ္းသာမႈကို ျဖစ္ေစႏိုင္သည္။

႐ုပ္နာမ္တို႔အား ဆင္းရဲပူေလာင္ေစေသာ ေလာဘ၊ ေဒါသ၊ ေမာဟမီးမ်ားကို မဂ္ေရစင္ျဖင့္ ၿငိမ္းသတ္၍ ၿငိမ္းေအးေစႏိုင္သည္။ မဂ္ေရစင္ကို ျမတ္ဗုဒၶ သာသနာေတာ္၌ ရရွိေလသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ျမတ္ဗုဒၶ သာသနာေတာ္သည္ စည္ပင္သာယာေစရန္လည္းေကာင္း၊ အဓြန္႔ရွည္ တည္တံ့ ေစရန္လည္းေကာင္း၊ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ျခင္းသည္ ျမင့္ျမတ္ေသာ က်င့္စဥ္တစ္ခုျဖစ္သည္။

႐ုပ္နာမ္ရွိေသာ လူသားမ်ား အတြက္ အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းေစေသာ က်င့္စဥ္တစ္ခုျဖစ္သည္။

လူတိုင္း လူတိုင္း မိမိတို႔၏ ရင္ထဲ၌ သာသနာတည္ရန္ သို႔မဟုတ္ ဓမၼေစတီတည္ရန္ က်င့္ၾကံႀကိဳးစား အားထုတ္သင့္လွသည္။ မိမိတို႔၏ ရင္ထဲ၌ သာသနာ ဓမၼေစတီ တည္ထားကိုးကြယ္ျခင္းသည္ ျမတ္ဗုဒၶ သာသနာေတာ္အတြက္ တဖက္တလမ္းမွ ေဆာင္ထမ္းရာမည္ပါသည္။ သာသနာ စည္ပင္သာယာေစေရးႏွင့္ အဓြန္႔ရွည္ တည္တံ့ေစေရးအတြက္ ရည္ညႊန္းလ်က္။

 

 

၇။ တရားသိလွ်င္ ဘုရားရွိသည္ တရားေတာ္ ေကာက္ခ်က္မ်ား။

            အမွန္တရား ေလးမ်ဳိးရွိသည္။ ပထမ အမ်ဳိးအစားမွာ ႐ုပ္နာမ္သည္ ဆင္းရဲသည္ဟူေသာ သေဘာပင္ ျဖစ္သည္။

ဒုတိယ အမ်ဳိးအစားမွာ ဆင္းရဲေသာ ႐ုပ္နာမ္၏ အေၾကာင္းရင္းသည္ အမွန္ရွိ၏ ဟူေသာသေဘာပင္ ျဖစ္၏။

တတိယ အမ်ဳိးအစားမွာ ဆင္းရဲျခင္း၏ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းရာ သေဘာအမွန္ပင္ ျဖစ္သည္။

စတုတၳႏွင့္ ေနာက္ဆံုး အမ်ဳိးအစားမွာ ဆင္းရဲျခင္း၏ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းရာ သေဘာႏွင့္ ပတ္သက္၍ ခိုင္လံုေသာ အေၾကာင္းရင္းမွန္ ဧကန္ရွိသည္ ဟူ၍ျဖစ္သည္။

ဆင္းရဲျခင္းကို သိနားလည္ျခင္း၊ ဆင္းရဲျခင္း၏ ေၾကာင္းရင္းကို သိနားလည္ျခင္း၊ ဆင္းရဲျခင္း ခ်ဳပ္ၿငိမ္းရာ ကို သိနားလည္ျခင္း၊ ဆင္းရဲျခင္း ခ်ဳပ္ၿငိမ္းျခင္း၏ အေၾကာင္းကို သိနားလည္ျခင္းသည္ တရားသိျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။

ထို တရားကိုသိလွ်င္ သဗၺညဳတ ျမတ္စြာဘုရားသခင္ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ႀကီး၏ တည္ရွိမႈကို ကိုယ္တိုင္ ကိုယ္က် ကိုယ္ပိုင္ဉာဏ္ျဖင့္ သိရွိနားလည္ သေဘာေပါက္ သြားပါလိမ့္မည္။

ထို႔ေၾကာင့္ တရားစစ္ တရားမွန္ကို သိရွိနားလည္ေသာ ပညာရွင္မ်ားသာလွ်င္ ဘုရားစစ္ ဘုရားမွန္၏ သို႔မဟုတ္ သေဗၺညဳတ ေ႐ႊဉာဏ္ေတာ္ႀကီး၏ တည္ရွိမႈကို ဟုတ္တိုင္းမွန္စြာ ဉာဏ္ပညာႏွင့္ ေကာင္းစြာသိျမင္ ထိုးထြင္းဆင္ျခင္ ႏိုင္ပါလိမ့္မည္ ဟူသတည္း။

 

၈။ လက္ေတြ႕က်င့္ၾကံ အားထုတ္ရာ၌ ၾကံဳေတြ႕ရေသာ

အခက္အခဲမ်ား၊ တရားေတာ္ ေကာက္ခ်က္မ်ား။

          ၀ိပႆနာ နည္းပညာသည္ မိမိအတၱကို ပယ္စြန္႔ရေသာ က်င့္စဥ္နည္းပညာ ျဖစ္သည္။ အနမတဂၢ သံသရာမွ အက်င့္ရ အေလ့ထံုလာေသာ ငါအတၱ သိပ္သည္းက်စ္လစ္မႈကို တလႊာျခင္း တလႊာျခင္း ေခ်ဖ်က္ရသည္ျဖစ္၍ ခက္ခဲနက္နဲသည္။

၀ိပႆနာ က်င့္စဥ္သည္ ႏူးညံ့သိမ္ေမြ႕ေသာ ဉာဏ္ပညာႏွင့္ ယွဥ္ရသည္ျဖစ္၍ သိႏိုင္၊ ျမင္ႏိုင္၊ တတ္ကၽြမ္းႏိုင္ရန္ ခက္ခဲနက္နဲသည္။

၀ိပႆနာက်င့္စဥ္သည္ တိက်ေသခ်ာရသည္ျဖစ္၍ အတိမ္းအေစာင္း မခံသျဖင့္ ခက္ခဲနက္နဲသည္။

အာသ၀တို႔၏ ယိုစီးမႈကို ဟန္႔တာပိတ္ပင္ ေခ်ဖ်က္ေအာင္ျမင္ျခင္း၌ ခက္ခဲနက္နဲသည္။ အ၀ိဇၨာကို ၀ိဇၨာဉာဏ္ျဖင့္ ထိုးေဖါက္႐ႈသတ္ ပိုင္းျဖတ္ျခင္း၌ ခက္ခဲနက္နဲသည္။

 

 

၉။ သစၥာရွင္သည္ ေမတၱာရွင္ျဖစ္သည္

တရားေတာ္ ေကာက္ခ်က္မ်ား။

          သစၥာရွင္သည္ အမွန္ျမင္ရန္ ဉာဏ္ယွဥ္ရေသာ ပုဂၢဳိလ္ျဖစ္သည္။ သစၥာရွင္သည္ အမွန္သစၥာအား ဖံုးလႊမ္းေနေသာ ေမာဟေခၚ အ၀ိဇၨာကို တိုက္ခိုက္ၿဖိဳဖ်က္သည္။

သစၥာရွင္သည္ မိမိကိုယ္တုိင္ အျပစ္ကင္းစင္သူျဖစ္ေအာင္ တည္ေဆာက္သည္။ သစၥာရွင္သည္ မိမိကိုယ္ကို အမွန္အတိုင္း ျမင္သိႏိုင္ရန္ ႀကိဳးစားျခင္း အမႈ၌ အက်င့္ရေနသူ ျဖစ္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ တပါးေသာ ႐ုပ္နာမ္တို႔ အေပၚ၌လည္း ပုဂၢဳိလ္စြဲ မထားမူ၍ ယထာဘူတက်က် ႐ႈျမင္သံုးသပ္ ႏိုင္မႈရွိသည္။ သစၥာရွင္သည္ ႐ိုင္းစိုင္းၾကမ္းတမ္း ညစ္ေထးမႈမ်ားကို ပယ္စြန္႔ထားသည္ျဖစ္၍ တပါးသူအေပၚ ယဥ္ေက်းသိမ္ေမြ႕စြာ အျပဳသေဘာျဖင့္ ေကာင္းက်ဳိးလိုလားသည္။ သစၥာရွင္သည္ တပါးသူကို ခ်မ္းသာေစခ်င္၏။

ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္ .. ..

 

This entry was posted in Buddhism and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *