ပ်ံ႕မႊန္းေမႊးလိႈင္ၾကဴ -29

Share

ကိေလသာ ကုန္ခန္းျခင္း

ကိေလသာ ကုန္ခန္းေစေသာ က်င့္စဥ္မွာ နည္းပညာျဖစ္သည္။ နည္းပညာ ဆိုသည္မွာ အဘယ္နည္း။ ေပၚလာသမွ် စိတ္တို႔ကို ဉာဏ္ျဖင့္ အပ်က္႐ႈသတ္ရေသာ နည္းပင္ျဖစ္သည္။

ထိုသို႔ အပ်က္႐ႈေသာအခါ မည္သည့္ အက်ဳိးထူးမ်ား ရရွိႏိုင္ၿပီးေနာက္ ကိေလသာမ်ား ကုန္ခန္းၿပီး ျဖစ္ႏိုင္ပါသနည္း။

ေရွးဦးစြာ ေပၚစိတ္ကို အနိစၥ ႐ႈသတ္သျဖင့္ ႐ႈေသာဉာဏ္သည္ အင္အားေကာင္းလာျခင္း အ႐ႈခံ အပယ္ခံ အသတ္ခံ စိတ္တို႔သည္ ကိေလသာေလ်ာ့ပါးျခင္း တည္းဟူေသာ ေက်းဇူးျဖစ္ထြန္းမႈမ်ား စတင္ရရွိလာပါသည္။

ထိုအခ်င္းအရာသည္ အဘယ့္ေၾကာင့္ပါနည္း။ ထိုမွ မည္သို႔ အရဟတၱ မဂ္ဉာဏ္ဖိုလ္ဉာဏ္ပိုင္ရွင္ ျဖစ္လာရသနည္း။

႐ႈလွ်င္ ႐ႈဉာဏ္မွာ ရင့္က်က္လာသည္ႏွင့္အမွ် အ႐ႈခံစိတ္မ်ား ကိေလသာ ေလ်ာ့ပါးလာရျခင္းမွာ ဓမၼတာ သဘာ၀ တရားေၾကာင့္ပင္ျဖစ္ပါသည္။

ထိုမွ တဆင့္ ဉာဏ္ပညာ ရင့္သည္ထက္ ရင္က်က္လ်က္ ေနာက္ဆံုးစိတ္မ်ားသည္ ကိေလသာ ကုန္ဆံုးလ်က္လည္းေကာင္း၊ ႐ႈဉာဏ္သည္ အရဟတၱ မဂ္ဉာဏ္အျဖစ္သို႔ လည္းေကာင္း၊ အသီးသီး ျဖစ္ထြန္းရရွိလ်က္ သြားပါသည္။

ကိေလသာ ကုန္ဆံုးေသာအခါ ကိေလသာတို႔ကို ကုန္ဆံုးခ်ဳပ္ၿငိမ္းေအာင္ ႐ႈသတ္ႏိုင္ေသာ ဉာဏ္ပညာျဖင့္ အရဟတၱ မဂ္ဉာဏ္ဖိုလ္ဉာဏ္တို႔ကို ပိုင္ဆိုင္သြားရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

အရဟတၱ မဂ္ဉာဏ္ဖိုလ္ဉာဏ္ ရရွိပိုင္ဆိုင္ၿပီးသြားပါလွ်င္ ခႏၶာအေပၚ ေလာ္လီျခင္းကင္းလ်က္ ဉာဏ္ပညာ ဦးစီးခ်က္ေၾကာင့္ အပ်က္တရား ဖက္မထားဘဲ မဂ္ဓားႏွင့္ ျဖတ္ေတာက္ပယ္စြန္႔ကာ ျမင့္ရာ ျမတ္ရာ နိဗၺဴတာသို႔ မွန္ကန္စြာ ဉာဏ္အရာျဖင့္ ေကာင္းစြာ မ်က္ေမွာက္ ၀င္စားေရာက္ေသာ္ ကေမာက္ကမ ဒုကၡဖိစီး ခႏၶာႀကီးကို အၿပီးအပိုင္ ပယ္စြန္႔ႏိုင္၍ မဆိုင္ရာမွန္ ဘံုသံုးတန္မွ ဧကန္လြတ္ေျမာက္ ခရီးေရာက္သည္ အံ့ေလာက္ဘြယ္ရာ ၿငိမ္းၿငိမ္းတည္း။

ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္

 

This entry was posted in Buddhism and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *