ပ်ံ႕မႊန္းေမႊးလိႈင္ၾကဴ -27

Share

\

နိဗၺာန္ကို မ်က္ေမွာက္ျပဳနည္း

* နိဗၺာန္သည္ ႐ုပ္နာမ္၏ ခ်ဳပ္ရာျဖစ္သည္။

* နိဗၺာန္သည္ ဒုကၡကို လက္မခံပါ။

* ဒုကၡသည္ အလိုလို မခ်ဳပ္ပါ။

* သမုဒယကိုသတ္မွ ဒုကၡေသပါသည္။

* နိဗၺာန္ မ်က္ေမွာက္ျပဳလိုသူသည္ သမုဒယကို သတ္ႏိုင္ရပါလိမ့္မည္။

* သမုဒယ ရွင္သန္ေနေသးသမွ်ေတာ့ နိဗၺာန္ႏွင့္ နီးစပ္ႏုိင္မည္ မဟုတ္ပါ။

* ထိုသို႔ဆိုသျဖင့္ နိဗၺာန္ မ်က္ေမွာက္ျပဳေနျခင္း သည္ပင္လွ်င္ သမုဒယ မဟုတ္ပါသေလာဟု ေစာေၾကာ            ဘြယ္ ရွိသည္။

* မဟုတ္ပါဟု ေျဖဆိုရပါမည္။

* အဘယ္ေၾကာင့္ပါနည္း။

* သမုဒယဆိုသည္မွာ ဒုကၡျဖစ္ရျခင္း၏ အေၾကာင္းရင္းမွ်သာျဖစ္သည္။ ဒုကၡေရာ သမုဒယပါ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းရာသို႔ ဉာဏ္အရာျဖင့္ မ်က္ေမွာက္ျပဳလိုျခင္းသည္ သမုဒယ အေၾကာင္းခံေနသည္ မဟုတ္ေပ။ ဒုကၡ အက်ဳိးကို လိုလားေနသည္လည္း မဟုတ္ေပ။ ဒုကၡကို ခ်ဳပ္ၿငိမ္းအပ္သည္ဟု မွန္စြာသိေသာ ဉာဏ္ပညာ အေျမာ္အျမင္ႏွင့္ ဆင္ျခင္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဒုကၡခ်ဳပ္ရာ နိဗၺဴတာသို႔ မွန္စြာကန္စြာ ဉာဏ္ပညာျဖင့္ ေကာင္းစြာျပဳလို၊ ျမတ္ရာခိုခ်င္ျခင္းသည္ အပိုေလာဘ သမုဒယမဟုတ္ ယုတ္ညံ့ရာပယ္ သုခနယ္သို႔ ဉာဏ္၀ယ္မ်က္ေမွာက္ သက္ေရာက္လိုျခင္း သေဘာျဖစ္သည္။

* ထို႔ထက္ပို၍ အဆိုျပဳပါ ေတာင္းခံပါလွ်င္ ဆင္ျခင္စရာ ေဖာ္လွစ္ပါမည္။ ပညာထြင္း၍ လင္းပါေစ။ ဤေလာက၌ ဉာဏ္ပညာကင္းမဲ့ ပိတ္တံုးျခင္းသည္ မလိုလားအပ္ဆံုးေသာ အ႐ႈံးဘ၀၊ အသံုးမက်သည့္ ျဖစ္ရပ္အေျခအေန အမ်ဳိးအစားပင္ ျဖစ္သည္။

* ေလာက သဘာ၀ကိုလည္းေကာင္း၊ စိတၱ သဘာ၀ကိုလည္းေကာင္း၊ ဓမၼ သဘာ၀ကိုလည္းေကာင္း၊ မသိမျမင္ျခင္းသည္ အကင္းမပါး ယြင္းမွားေစသည့္ အဖ်င္းတရားမ်ားျဖစ္သည္။

* သစၥာ၀ါဒီသည္ ဉာဏ္ပညာရွိရသည္။

* ဉာဏ္ပညာဟူသည္ ျဖစ္လတံ့ေသာ အေျခအေနကို ေျမာ္ျမင္ဆင္ျခင္ သိျမင္ႏိုင္ရမည္။

* ေလာက သဘာ၀ကိုလည္းေကာင္း၊ စိတၱ သဘာ၀ကိုလည္းေကာင္း၊ ဓမၼ သဘာ၀ကိုလည္းေကာင္း၊ ေျမာ္ျမင္ဆင္ျခင္ႏိုင္ရမည္။

 

 

နိဗၺာန္ကို အဘယ္ေၾကာင့္

မ်က္ေမွာက္ျပဳ ခ်င္ရပါသနည္း

            ၿငိမ္းေအးခ်မ္းသာမႈကို လိုခ်င္သူသည္ နိဗၺာန္ကို မ်က္ေမွာက္ျပဳခ်င္သူျဖစ္သည္။ ႐ုပ္နာမ္သည္ ပူေလာင္သည္၊ ဆင္းရဲသည္ဟု သိနားလည္သူသည္ ဆင္းရဲပူေလာင္မႈကို မခံစားေစလို၊ မေတြ႕ၾကံဳေစလို၊ ထို႔ေၾကာင့္ ႐ုပ္နာမ္ကို စြန္႔လ်က္ နိဗၺာန္သို႔ ေအးၿငိမ္းရာအမွန္ ျပည္နိဗၺာန္သို႔ အျမန္အဆန္ မ်က္ေမွာက္ျပဳလိုသည္။ သို႔ေသာ္ နိဗၺာန္ကို ဉာဏ္ျဖင့္သာ မ်က္ေမွာက္ျပဳႏိုင္သည္ျဖစ္၍ ဉာဏ္ပညာအင္အား ႀကီးမားခိုင္ခံ့ေစရန္ က်င့္ၾကံရျခင္းသည္ . . .

အေၾကာင္း ျဖစ္သည္လည္း ဟုတ္သည္။

အက်ဳိး ျဖစ္သည္လည္း ဟုတ္သည္။

အေၾကာင္းျဖစ္သည္ဆိုရာ၀ယ္ နိဗၺာန္ ေတြ႕ျခင္း၏ အေၾကာင္းပင္၊ အက်ဳိးျဖစ္သည္ဆိုရာ၀ယ္ အေျမာ္အျမင္ႏွင့္ယွဥ္သည့္ ေကာင္းျမတ္ေသာ ဆႏၵ၏ အက်ဳိးတည္း။ ထိုသို႔ က်င့္ၾကံရျခင္းသည္ ဥဒါဟ႐ုဏ္အားျဖင့္ –

(၂) နံပါတ္သည္ (၃) နံပါတ္၏ ေရွ႕မွလည္းဟုတ္သည္။ (၁) နံပါတ္၏ ေနာက္မွလည္းဟူေသာ သေဘာပင္ တည္း။

အျခားနည္းကား သစ္ပင္သံုးပင္မွ အစဥ္အဆက္ ေပါက္ဖြား သီးပြင့္လာေသာ သစ္သီး သံုးလံုးတြင္ ဒုတိယ သစ္သီးသည္ ပထမ အသီး၏ အက်ဳိးတရားအပိုင္းမွာ ပါ၀င္သကဲ့သို႔ တတိယသစ္သီး၏ အေၾကာင္းတရား ေထာက္ကူခ်က္အပိုင္းမွာ ပါ၀င္ေနေပသည္တကား။

* မဂ္ဉာဏ္ဖိုလ္ဉာဏ္ကို မည္သို႔ တည္ေဆာက္ရပါမည္နည္း။

က်င့္စဥ္ျဖင့္တည္ေဆာက္ရပါမည္။

*မည္ကဲ့သို႔ေသာ က်င့္စဥ္ အမ်ဳိးအစားပါနည္း။

ျမတ္ဗုဒၶ ညႊန္ၾကားေတာ္မူခဲ့ေသာ က်င့္စဥ္အမ်ဳိးအစားပင္ျဖစ္ပါသည္။ ၀ိပႆနာ က်င့္စဥ္လုပ္ငန္းခြင္ ပင္ျဖစ္ပါသည္။

*၀ိပႆနာ က်င့္စဥ္ဆိုသည္မွာ အဘယ္သို႔ပါနည္း။

၀ိပႆနာ က်င့္စဥ္ဆိုသည္မွာ ႐ုပ္နာမ္ခႏၶာကိုယ္ကို ဒုကၡဟု သတ္မွတ္နားလည္ၿပီး ယင္း၏အပ်က္ကို ဉာဏ္လက္နက္ျဖင့္ ထိုးေဖာက္႐ႈသတ္ရပါသည္။

*႐ႈသတ္သည္ဆိုသည္မွာ အဘယ္သို႔ေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ပါနည္း။ မ႐ႈလွ်င္ တရားမရႏိုင္ဟု ဆိုႏိုင္ပါသေလာ။

႐ႈသတ္သည္ဆိုသည္မွာ ဉာဏ္ပညာျဖင့္ ႐ုပ္နာမ္အေပၚ လကၡဏာတင္ ဆင္ျခင္ရျခင္းျဖစ္ပါသည္။ မ႐ႈသတ္ မပိုင္းျဖတ္လွ်င္ တရားမရႏိုင္ပါ။

*အဘယ့္ေၾကာင့္ပါနည္း။

မ႐ႈသတ္လွ်င္ ဒုကၡမခ်ဳပ္ၿငိမ္းႏိုင္သျဖင့္ ဒုကၡခ်ဳပ္ၿငိမ္းေသာ သုခစစ္ နိဗၺာန္အား ေတြ႕သိႏိုင္မည္ မဟုတ္သာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။

*ဒုကၡသည္ အမွန္တကယ္ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းႏိုင္ပါသေလာ။

ခ်ဳပ္ၿငိမ္ႏိုင္ေလာက္ေသာ အေၾကာင္းခံတရား ျပည့္စံုလံုေလာက္ပါလွ်င္ ႐ုပ္နာမ္ဒုကၡသည္ အမွန္တကယ္ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းႏိုင္ပါသည္။

*႐ုပ္နာမ္ခ်ဳပ္ၿငိမ္းလွ်င္ မည္ကဲ့သို႔ေသာ အျခင္းအရာသည္ ျဖစ္ေပၚႏိုင္ပါသနည္း။

႐ုပ္နာမ္ဒုကၡကို ခ်ဳပ္ၿငိမ္းေအာင္ အၿပီးအပိုင္ ႐ႈသတ္ပိုင္းျဖတ္ႏိုင္ေသာ မဂ္ဉာဏ္ဖိုလ္ဉာဏ္ျဖင့္ ဒုကၡခ်ဳပ္ရာ နိဗၺဴတာသို႔ ဟုတ္တိုင္းမွန္စြာ ဉာဏ္အရာႏွင့္ ထိုးထြင္းဆင္ျခင္သိျမင္ႏိုင္ပါသည္။

*နိဗၺာန္သည္ ရွိပါသေလာ။

ရွိပါသည္။

*နိဗၺာန္ရွိေၾကာင္း မည္သို႔ သိႏိုင္ပါသနည္း။

နိဗၺာန္ရွိေၾကာင္း ဒုကၡအား ကုန္ဆံုးခ်ဳပ္ၿငိမ္းေအာင္ ႐ႈသတ္ႏိုင္ေသာ ဉာဏ္ပညာျဖင့္ ေတြ႕သိႏိုင္ပါသည္။

*ထိုဉာဏ္ပညာကို မည္သို႔ တည္ေဆာက္ရပါသနည္း။

အႏုစား ဉာဏ္ပညာကို ျမတ္ဗုဒၶ၏ သာသနာေတာ္ အတြင္းရွိ အဆိုအဆံုးမမ်ားျဖင့္ စတင္ရရွိ ပ်ဳိးေထာင္ႏိုင္ပါသည္။ အရင့္စား ဉာဏ္ပညာကိုမူ ကိုယ္တိုင္က်င့္ၾကံႀကိဳးစား အားထုတ္မွသာ ရရွိႏိုင္ပါသည္။

*မည္သို႔ က်င့္ၾကံႀကိဳးစား အားထုတ္ရပါမည္နည္း။

၀ိပႆနာ က်င့္စဥ္လုပ္ငန္းခြင္ နည္းစံနစ္အတိုင္း က်င့္ၾကံႀကိဳးစား အားထုတ္ရပါမည္။

ထို႔ေၾကာင့္ နိဗၺာန္ကို ကိုယ္တိုင္ေတြ႕သိလိုေသာ ေယာဂီပုဂၢဳိလ္သည္ ၀ိပႆနာ က်င့္စဥ္လုပ္ငန္းခြင္ကို ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က် က်င့္ၾကံႀကိဳးစား အားထုတ္ရပါမည္။

*၀ိပႆနာ နည္းပညာ ဘာႏွင့္႐ႈရသနည္း။

ဉာဏ္ျဖင့္ ႐ႈရသည္။

*ဘာကို ႐ႈရသနည္း။

႐ုပ္နာမ္ဒုကၡကို ႐ႈရသည္။

*႐ႈသည္ ဆိုသည္မွာ အဘယ္နည္း။

ဉာဏ္ျဖင့္ အပ်က္ဟု လကၡဏာတင္ရသည္။

*ဘယ္မွာ ႐ႈရမည္နည္း။

အတြင္း႐ုပ္နာမ္ ဘ၀င္မေနာေပါက္ ဓမၼသခ်ဳၤ ိင္း၌ ႐ႈရမည္။

*႐ႈလွ်င္ ဘာျဖစ္မည္နည္း။

နိဗၺာန္ ေတြ႕မည္။

*မ႐ႈလွ်င္ေကာ။

မ႐ႈလွ်င္ သံသရာလည္မည္။ အိုမည္၊ နာမည္၊ ေသမည္၊ ဒုကၡ ခံစားရမည္။

This entry was posted in Buddhism and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *