ပ်ံ႕မႊန္းေမႊးလိႈင္ၾကဴ -25

Share

 

ႏိႈင္းႏိႈင္းခ်ိန္ခ်ိန္ သုခမိန္

            တစံုတခုကို လုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြက္ေတာ့မည္ ရွိေသာအခါတိုင္း ႏိႈင္းႏိႈ္င္းခ်ိန္ခ်ိန္ သုခမိန္သို႔ ပညိေႃႏၵ သိမ္ေမြ႕ေစရန္ အေရးႀကီးေပသည္။ ဉာဏ္အေျမာ္အျမင္ ခ်ိန္ဆတြက္ခ်က္မႈ မျပဳဘဲ အရမ္းဆင္ကန္းေတာတိုး မလုပ္ေဆာင္သင့္ေပ။ လုပ္ေဆာင္ရေသာ ကိစၥတိုင္း၌ ရည္မွန္းခ်က္၊ ရည္႐ြယ္ခ်က္ ထားရွိရသည္သာ ျဖစ္ေလသည္။

ရည္မွန္းခ်က္၊ ရည္စူးခ်က္ မရွိဘဲ မည္သည့္ကိစၥမွ အရမ္းလုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြက္ျခင္း မျပဳသင့္ေပ။ မိမိ၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္သည္ မိမိ ရည္မွန္းခ်က္အတြက္ ထိေရာက္စြာ ကူညီျဖည့္စြမ္းႏိုင္ေသာ အင္အားကို ျဖစ္ေစသင့္သည္သာ ျဖစ္လ်က္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္တိုင္းကို တန္ဖိုးထားရမည္ျဖစ္သည္။ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားသည္ အခ်ည္းႏွီး အလဟႆ မျဖစ္သင့္ေပ။  ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္အတြက္ တန္ဖိုးရွိေသာ စြမ္းပကားကို ေပးေဆာင္ႏိုင္သင့္သည္သာျဖစ္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ မိမိလုပ္ေဆာင္ခ်က္တိုင္းကို မိမိ တန္ဖိုးထားရမည္။ မိမိတရားထိုင္မႈကို မိမိ တန္ဖိုးထားရ မည္။ အပ်င္းေျပ လူျမင္ေကာင္းရန္ တရားထိုင္ေနၾကသည္ မဟုတ္ေပ။ သံသရာ ၀ဋ္ဒုကၡမွ လြတ္ေျမာက္လို၍ တရားႀကိဳးစား အားထုတ္ေနၾကရျခင္းျဖစ္သည္။

တခ်ိန္ႏွင့္ တခ်ိန္ တရားတိုးတက္ေနရမည္သာ ျဖစ္သည္။ ထိုင္ေတာ့ ထိုင္ပါတယ္ အက်ဳိးသိပ္မထူး ပါဘူးဟူေသာ ညီးတြားမႈမ်ဳိးကို မျပဳသင့္ေပ။ အက်ဳိးထူးေအာင္ ထိုင္ရမည္ျဖစ္သည္။ အက်ဳိးထူးစရာ က်င့္စဥ္မ်ားကို ဆရာသမား လုပ္သူက ေဟာေျပာဆံုးမ၍ ေနၾကသည္ျဖစ္ရာ အလုပ္လုပ္တိုင္း အက်ဳိးထူး ရမည္သာတည္း။

အလုပ္လုပ္ပါလ်က္ အက်ဳိးမထူးဟုဆိုလွ်င္ လုပ္ပံုကိုင္ပံု အခ်ဳိးမက်၍ေသာ္၎၊ လုပ္နည္းစနစ္ မမွန္ကန္၍ေသာ္၎၊ တစံုတခု မွားယြင္းအံေခ်ာ္ေန၍သာ ျဖစ္ႏိုင္ေပသည္။ စံနစ္တက် အခ်ဳိးတက် လုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြက္သည့္ အခါတိုင္း ထူးျခားေသာ အက်ဳိးေက်းဇူး ျဖစ္ထြန္းမႈမ်ားကို ရယူစားသံုးႏိုင္ ၾကရမည္သာျဖစ္သည္။

ထိုသို႔ ေက်းဇူးမ်ားျပားဘြယ္ရာ က်င့္စဥ္မ်ဳိးကိုလည္း ဆရာသမားမ်ားက နည္းေပးလမ္းျပ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ ရွိေနၾကရာ ငွက္ေပ်ာသီး အခြံႏႊာၿပီး ပါးစပ္ထဲ ခြံ႕ထည့္ေလာက္မတတ္ စီမံေဆာင္႐ြက္ ထားခဲ့ၾကၿပီးလည္းျဖစ္သည္။ ပါးစပ္ထဲေရာက္လို႔မွ ၀ါးမ်ဳိမခ်လွ်င္ ဆရာသမား၏ တာ၀န္မဟုတ္ေတာ့ သည္သာတည္း။

 

႐ုပ္တို႔နာမ္တို႔သည္

ကိုယ္ပိုင္ဥစၥာမ်ား မဟုတ္ၾက

          ႐ုပ္နာမ္တို႔သည္ ကိုယ္ပိုင္ဥစၥာမ်ား မဟုတ္ၾက။ သူ႕အက်ဳိးႏွင့္ သူ႕အေၾကာင္း ေၾကာင္းက်ဳိးဆက္စပ္ ျဖစ္ေပၚလ်က္ သူ႕ ဥပေဒသႏွင့္ သူ စခန္းသြားေနၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ ႐ုပ္တို႔၌၎၊ နာမ္တို႔၌၎၊ သူ႕အကန္႔အသတ္ႏွင့္သူ သီးျခားကင္းလြတ္စြာ ျဖစ္ေပၚေနၾကသည္။

မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္၏ တစ္သီးပုဂၢလ အတၱဆႏၵႏွင့္ ကိုက္ညီေစရန္ ျဖစ္ေပၚေပးေနၾကသည္ မဟုတ္ေပ။ ႐ုပ္သည္ အိုမင္းရင့္ေရာ္လာလွ်င္ ေလးလံထိုင္းမိႈင္းလာသည္။ အင္အားဆုတ္ယုတ္လာသည္။ ငယ္႐ြယ္ႏုပ်ဳိစဥ္ကႏွင့္ မတူႏိုင္ေတာ့ေခ်။ ႐ုပ္သည္ အကန္႔အသတ္ရွိသည္မွာ ေသခ်ာလွေပသည္။ ထိုအကန္႔အသတ္ကို ေက်ာ္လြန္၍ မျဖစ္ႏိုင္ေခ်။ တကယ္ေတာ့ ႐ုပ္နာမ္သည္ စိတ္ကူးယဥ္ရစေကာင္းေသာ အရာမဟုတ္ေခ်။ ျဖစ္ျခင္းပ်က္ျခင္းရွိ၍ ထိုျဖစ္ျခင္းပ်က္ျခင္းတို႔သည္ သူ႕အက်ဳိးႏွင့္ သူ႕အေၾကာင္းအတိုင္း အစားထိုးျဖစ္ေပၚေနၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ အေၾကာင္းႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီညြတ္စြာ အက်ဳိးျဖစ္ေပၚလာရသည္။

အေၾကာင္းမွ ကင္း၍ အက်ဳိးသည္ မျဖစ္ေပၚေကာင္းေပ။ စြမ္းရည္ဆိုသည္မွာ ေကာင္းေသာ အေၾကာင္းခံတရားမ်ားကို ထုတ္လုပ္ေပးႏိုင္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ေကာင္းက်ဳိးစံလိုသူမ်ား၏ မေရွာင္မလႊဲသာေသာ ျဖည့္ဆည္းအပ္သည့္ တာ၀န္မွာ ေကာင္းေၾကာင္းအင္အားစုမ်ားပင္တည္း။

လူ႕စိတ္သည္လည္း အေၾကာင္းအက်ဳိးမကင္းသည္ျဖစ္၍ လူ႕စိတ္ သေဘာသဘာ၀ကို အထိုက္ အေလ်ာက္ သိနားလည္ထားရန္ လိုအပ္ေပသည္။ လု႕စိတ္ေလ့လာေသာ (ဆိုက္ကိုေလာ္ဂ်စ္) ဆိုသည္မွာ (ဆိုက္ခိေလာ့ေဂါ့စ္) To study the mine ဟု အဓိပၸါယ္ရေလသည္။ လူတစ္ေယာက္၏ စိတ္သေဘာ သဘာ၀သည္ မည္သို႔ရွိသနည္း။ စိတ္သည္ လြန္စြာမွ အႏုစိတ္သည္။ ျမစ္ႀကီးငါးသြယ္၊ ျမစ္ငယ္ငါးရာ၊ ေခ်ာင္းအျဖာျဖာတို႔မွ စီး၀င္လာေသာေရတို႔၏ စုစည္းမိရာ သမုဒၵရာမွ ေရတစက္ကို ယူရဘိသကဲ့သို႔ စိတ္တစိတ္ျဖစ္ေပၚရာ၌ အႏုစိတ္အင္အားအမ်ားႀကီး ေရာေထြးယွက္တင္ အား၀င္ေနၾကေလသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ စိတ္သေဘာ သဘာ၀ကို သိထားဘို႔ လိုအပ္ေပသည္။ ထိုစိတ္သည္ သူ႕သဘာ၀အတိုင္း ျဖစ္ေပၚတတ္သည္ ျဖစ္၍ စိတ္သဘာ၀ကို သိနားလည္သူသည္ သူ႕အေၾကာင္း၊ ကိုယ့္အေၾကာင္း၊ လူ႕အေၾကာင္း ဟုတ္မွန္စြာ ေ၀ဖန္ပိုင္းျခား နားလည္ သေဘာထားတတ္ႏိုင္ေပသည္။ သို႔ေသာ္ ဤကိစၥသည္ ဓမၼဓိ႒ာန္က်က် က်ဳိးစားရေသာ တာ၀န္ရွိသည့္ က်င့္စဥ္တစ္ရပ္ျဖစ္သည္။

အတၱေနာမတိ ၀င္ေရာက္စြက္ဖက္၍ မျဖစ္ႏိုင္ေပ။ ထိုစိတ္သဘာ၀ကို နားလည္ေသာ `ဉာဏ္ပညာ´ ျဖင့္ ဦးစီးႏိုင္ရန္ အေရးႀကီးေလသည္။ ထို `ပညာ´သည္ အတၱမဘက္ အနတၱ သက္သက္ျဖင့္ ခက္ဆစ္ကိုၿဖိဳ အလိုသို႔ မလိုက္ဘဲ တစိုက္မတ္မတ္ ဆန္းစစ္တတ္သည့္ အျမတ္တရား ပညာဉာဏ္ပင္ျဖစ္သည္။

ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္

Admin (www.chitnge.com)

This entry was posted in Buddhism and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *