ဓမၼဓိဌာန္က်ေသာအသိပညာႏွင့္ပတ္သက္၍ (The Problem of Objective Knowledge)

Share

ဓမၼဓိဌာန္က်ေသာအသိပညာႏွင့္ပတ္သက္၍

The Problem of Objective Knowledge

လူသားတို႔သည္ အတၱဘက္သို႔ ငဲ့ကြက္ေလ့ ရွိသည္။ သို႔ေသာ္ ေခတ္ပညာတတ္မ်ားသည္ တစ္သီးပုဂၢလ အျမင္ကို လက္မခံလို၍ ဓမၼဓိဌာန္က်ေသာ အျမင္ကိုသာ တန္ဖိုးထားေလ့ရွိသည္။ တစ္သီးပုဂၢလအျမင္သည္ မမွီခိုအပ္ေသာ သေဘာရွိသည္။

Human beings are naturally inclining towards subjectivism. However most of the intelligentsias are trying to appreciate objective knowledge. Subjective outlook is not accepted by learned persons because subjective outlook is not reliable and not significant.

သိပၸံသည္ သဘာ၀ သတင္းမ်ားကို ရယူရန္ ႀကိဳးစားေသာအခါ ဓမၼဓိဌာန္က်က် သတင္းမ်ားကိုသာ ရယူလိုသျဖင့္ ကိရိယာမ်ားကို အသံုးျပဳၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ကိရိယာမ်ားကို အသံုးျပဳသျဖင့္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ မေသခ်ာမႈ နိယာမႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရသည္။

So, scientists are trying to have objective informations about the natural phenomena by using apparatus. On the long run, even scientists, they are to face principal of Uncertainty.

မေသခ်ာမႈနိယာမ ဆိုသည္မွာ ကိရိယာသံုး၍ ေလ့လာလိုက္ေသာ သဘာ၀ ျဖစ္ရပ္သည္ အရွိအတိုင္း ဆက္လက္မေနဘဲ ကိရိယာေၾကာင့္ ေရႊ႕လွ်ားသြားေသာ သေဘာရွိသည္။ ဤအခ်က္ေၾကာင့္ သဘာ၀၏ အရွိ အရွိ အတိုင္းကို သိပၸံပညာမ်ား အေသးစိတ္ မရရွိႏိုင္ျခင္း ျဖစ္သည္။

This means we use the apparatus in the observation which are affecting the natural phenomena; consequently we can’t have natural data as it is.

ထိုအခါ ႐ူပေဗဒသည္ အေျခခံက်ေသာ အမႈန္မ်ားကို ေလ့လာရာ၌ တိက်ေသျခာမႈကို မရႏိုင္ပါဟု ၀န္ခံရျခင္း ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ဓမၼဓိဌာန္က်ေသာ ပညာအတြက္ ခိုင္လံုတိက်ေသာ အေျဖမ်ားကို ေပးႏုိင္ေသာ နည္းစနစ္မ်ား ရွိသည္၊ ဥပမာ ဗုဒၶဘာသာျဖစ္သည္။ ဗုဒၶဘာသာသည္ ဓမၼဓိဌာန္က်ေသာ အသိပညာကို ေပးႏုိင္သည္၊ သို႔ေသာ္ မွန္မွန္ကန္ႏွင့္ ေလးေလးနက္နက္ က်င့္ႀကံ အားထုတ္မွသာ ျဖစ္ႏုိင္သည္။

So, that is the problem for scientists in searching for objective knowledge. On the other hand there are some methods such as Buddhistic teachings which are reliable for objective knowledge. But most of the Buddhists realize that we are to take practice seriously to be objective.

နည္းနိႆယမွာ ေပၚေသာစိတ္ကို ျငင္းဖ်က္ရန္ ျဖစ္သည္။ ဤသို႔ ေပၚလာသမွ်ကို ပယ္ျခင္း၊ ျငင္းဖ်က္ျခင္း၊ အနိစၥ႐ႈျခင္း၊ အပ်က္တင္ျခင္း လုပ္ေသာအခါ တစ္သီးပုဂၢလဆိုင္ရာ အေတြးမ်ားသည္ အပယ္ခံရေလ့ ရွိသျဖင့္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ အတၱကို ဗဟိုျပဳေသာ စိတ္အသိမ်ားကို ပယ္ႏုိင္လာသည္။ ထို ပယ္ႏိုင္လာေသာ စြမ္းရည္သည္ ဓမၼဓိဌာန္က်မႈႏွင့္ ယွဥ္သည္။ ဤကား လက္ေတြ႕ က်င့္မွသာ သိႏုိင္သည္။

The method is to cancel the subjective ideas whenever it occurs in our mind, so to speak. They practice seriously, every now and then and in the long run they are experts to cancel the subjective ideas, and with the result the power that can cancelled the subjectivism would be objective. So Buddhists, they realize the method of having objective outlook by taking meditations.

ထို႔ေၾကာင့္ ဗုဒၶဘာသာမ်ားသည္ ဓမၼဓိဌာန္က်ေသာ အသိပညာကို ၀ိပႆနာျဖင့္ ရရွိႏုိင္ေၾကာင္း နားလည္ သေဘာေပါက္ကာ အသိပညာ၌ ေရွ႕တန္းေရာက္လာသည္။ ဤသို႔ က်င့္ႀကံရာ၌ ဆရာေကာင္းလိုသည္။ နည္းစနစ္ကလည္း ျမတ္ဗုဒၶအလိုေတာ္က် ျဖစ္မွသာ ေအာင္ျမင္မည္။

In this case to take meditation, we must have good learned master and the method might be exactly what Buddha taught.

ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ ဤအတိုင္းက်င့္ေသာ ပုဂၢဳိလ္မ်ား မ်ားျပားလွသည္။ ဤနည္းျဖင့္ ဓမၼဓိဌာန္က်ေသာ အျမင္ကို ခံယူႏုိင္စြမ္းရွိေသာ ပုဂၢဳိလ္မ်ား ေျမာက္မ်ားစြာ ရွိလာသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔ အပါအ၀င္ပင္ ျဖစ္သည္။ ဤသို႔ က်င့္ျခင္းျဖင့္ ဓမၼဓိဌာန္က်ေသာ ဉာဏ္အျမင္ျဖစ္ကာ၊ မဂ္ဉာဏ္ ဖိုလ္ဉာဏ္ ေပါက္ေျမာက္ ေအာင္ျမင္၍ နိဗၺာန္ကိုပင္ မ်က္ေမွာက္ျပဳ တတ္လာသည္။

In Myanmar we practice seriously according to and with the practical research, we have some ideas about objective outlook. Slowly and gradually Buddhists who practice practically attain the objective knowledge and also they have the power to visualize the noble element what you call .

ထို႔ေၾကာင့္ တစ္နည္းေျပာရလွ်င္ ဗုဒၶဘာသာသည္ ဓမၼဓိဌာန္က်ေသာ အသိပညာရွာေဖြရာ၌ ေကာင္းစြာ လမ္းညႊန္ႏုိင္သည္ဟု ဆိုရမည္ ျဖစ္သည္။ ဗုဒၶဘာသာမ်ားသည္ နိဗၺာန္ကို မ်က္ေမွာက္ျပဳေသာအခါ လြတ္ေျမာက္မႈမ်ား၊ ခ်မ္းသာမႈမ်ား ရရွိသည္။

So Buddhism can solve the problem of objectivity by practical practicing Vippasanna and attaining Buddhistic goal which means Nibbana, the real freedom.

ဤက်င့္စဥ္သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ အထင္အရွား ရွိသည္ျဖစ္ရာ ဓမၼဓိဌာန္က်ေသာ အသိပညာကို တည္ေဆာက္ရာ၌ ျမန္မာမ်ားသည္ ကမာၻ႔ထက္ ေရွ႕ေရာက္ ဦးေဆာင္ေနၿပီဟု ယူဆႏုိင္ေလသည္။

Now in Myanmar we had already established the method to attain Nibbana that means to have the objective knowledge slowly and sincerely.

 

ဗုဒၶစာေပဆုရ

ေဒါက္တာခ်စ္ငယ္(ဒႆန)

 

 

This entry was posted in Buddhism and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *