ပဋိပတၱိပညာ

Share

ပဋိပတၱိပညာ
ပဋိပတၱိပညာကို စာေရးသူသည္ ဆရာေကာင္းသမားေကာင္းထံ အေႏၱ၀ါသိက တပည့္ခံ၍ က်င့္ႀကံအားထုတ္ အလုပ္လုပ္ခဲ့ဖူးသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ပဋိပတၱိပညာရပ္ အေၾကာင္းကို အထိုက္အေလွ်ာက္ ေျပာႏုိင္၊ ဆိုႏုိင္၊ ေဟာႏုိင္၊ ကိုယ္တိုင္ က်င့္ႀကံ အားထုတ္ႏုိင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။
စာေရးသူတို႔သည္ သတိပဌာန္ ေလးမ်ဳိးစလံုး က်င့္တတ္ေလသည္။ စာေရးသူအား ဘာတတ္သနည္းဟု ေမးလွ်င္ တရားက်င့္တတ္သည္ဟု ရဲရဲရင့္ရင့္ ေျဖတတ္ေလသည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ကိုယ္တိုင္ က်င့္ႀကံအားထုတ္တတ္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။
ယခုအခါ စိတၱာႏုပႆနာအေၾကာင္း ေကာင္းေကာင္း နားလည္ေနၾကသည္။ ယင္းအခ်က္မွာ ၀မ္းသာစရာ ေကာင္းသည္။ ဆိုသည္မွာ စိတ္၏ အပ်က္ကို ႐ႈျခင္းျဖစ္သည္။ ေပၚလာေသာစိတ္အား ပ်က္သည္ဟု ႐ႈေနျခင္းသည္ ႐ႈျခင္းျဖစ္သည္၊ ႐ႈျခင္းျဖစ္သည္။ အပ်က္ျမင္ မဂၢင္ ျဖစ္သည္။ ေပၚေသာစိတ္အား ခင္မင္၊ ႏွစ္သက္၊ လံုးဖက္ျခင္းငွာ မအပ္မူ၍ စြန္႔ပယ္၊ ျဖတ္ေတာက္ႏုိင္ျခင္းသည္ ၀ိပႆနာ၏ က်င့္စဥ္ပင္ျဖစ္သည္။
ပါဠိအားျဖင့္ ကိေလေသမာရေႏၱာ နိဗၺာနံ ဂစၥတီတိ မေဂၢါ ဟု လာေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ့ဖူးသည္။ ကိေလသာႏွင့္ ယွဥ္ေသာစိတ္ မည္သည့္စိတ္ကိုမဆို ေလာဘ၊ ေဒါသ၊ ေမာဟႏွင့္ ယွဥ္ေသာ စိတ္တို႔အား အပ်က္ဟု ႐ႈျခင္းျဖင့္ ထို ေလာဘ၊ ေဒါသ၊ ေမာဟစိတ္ တို႔မွ ထြက္ခြာလာခဲ့ရာက်သည္။ ထိုအခါ မဂၢင္ေဖာင္ႀကီး စီးဖို႔အတြက္ ျပင္ဆင္ၿပီးသား ျဖစ္သည္။
ထို႔ေၾကာင့္ ယခုအခ်ိန္တြင္ ၀ိပႆနာ မ႐ႈခ်င္လွ်င္ မ႐ႈဘဲေနႏုိင္သည္။ ႐ႈခ်င္ပါသည္ နည္းနာ မသိလို႔ပါ ဟူေသာ သေဘာ မရွိၾကေတာ့ေခ်၊ နည္းနာမွာ အပ်က္တင္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ေပၚလာသမွ်ေသာ စိတ္အား အနိစၥလကၡဏာတင္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ဤနည္းနာကို ပဋိပတၱိသမားတိုင္း တတ္သိ ကၽြမ္းက်င္ခဲ့ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ က်င့္ခ်င္ေသာအခါ က်င့္သည္၊ မက်င့္ခ်င္ေသာအခါ မက်င့္ေခ်။
စာေရးသူတို႔သည္ က်င့္အား ေတာ္ေတာ္ေကာင္းသျဖင့္ အေလ့အက်င့္ ေတာ္ေတာ္ ေကာင္းသည္၊ သမာဓိမ်ား ထူးထူးျခားျခား တိုးတက္သည္။ စာေရးသူ၏ သမာဓိမွာ အထူး၀န္ခံဖူးသည့္အတိုင္း သခၤ်ဳိင္းကုန္းမ်ား၌ ၀ိပႆနာ က်င့္ခဲ့ဖူးျခင္းေၾကာင့္ ပိုမို ထူးျခား တိုးတက္ ေျပာင္ေျမာက္သည္ဟု သတ္မွတ္ႏုိင္သည္။
ဤကိစၥမွာ စာေရးသူ၏ ကံေကာင္းခ်က္ တစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ ယခုအခါ စာေရးသူ တရားအားထုတ္ေသာ သခၤ်ဳိင္းမ်ား မရွိေတာ့ၿပီ၊ ထိုသခၤ်ဳိင္းမ်ားတြင္ တရားအားထုတ္ခ်င္ပါသည္ ဆို၍ မရႏုိင္ေတာ့ေခ်။ စာေရးသူသည္ တစ္ေခတ္တစ္ခါ ေကာင္းစြာ မီလိုက္ေသာ သေဘာရွိသည္။
ျမန္မာျပည္ အရပ္ရပ္၌ သခၤ်ဳိင္းကုန္းမ်ားအား တရားထိုင္ဖူးရာ ရန္ကုန္ႏွင့္ မႏၱေလး သခၤ်ဳိင္းမ်ား အကုန္နီးနီး တရားထိုင္ခဲ့သည္။ ထိုစဥ္က မိမိသည္ အရြယ္ေကာင္းစဥ္ျဖစ္၍ သခၤ်ဳိင္းမ်ားကို တရားအားထုတ္ရန္ ထက္သန္ခဲ့ဖူးသည္၊ က်င့္ႀကံ၊ ႀကိဳးစား၊ အားထုတ္ခဲ့ဖူးသည္။ အေတြ႕အႀကံဳမ်ားကို စာေပစီစစ္ေရးမွ ခြင့္ျပဳႏုိင္သည့္ အတိုင္းအတာအတြင္း၌ ထုတ္ေဖာ္ေရးခဲ့သည္။ အေသးစိတ္ကိုမူ မေရးသားပါေခ်၊ အဘယ့္ေၾကာင့္ ဆိုေသာ္ ခက္ခဲနက္နဲေသာ အၾကားအျမင္ဓာတ္မ်ား ပါရွိရာ စာေပစီစစ္ေရးမွ သံသယျဖစ္ဖြယ္ရာ ရွိမည္စိုး၍ အေသးစိတ္မေရးပါ။ သို႔ေသာ္ တရားအားထုတ္ေသာ ပုဂၢဳိလ္တို႔သည္ ၾကားႏုိင္ ျမင္ႏုိင္သည္ ဟူေသာ အဆိုကိုမူ မိမိ လံုး၀ေထာက္ခံသည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ကိုယ္တိုင္ ျမင္ခဲ့ဖူးေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ဤကိစၥမ်ား၌ သက္ေသျပရန္က လြန္စြာ ခက္ခဲသည္။ အထူးသျဖင့္ တိုက္႐ုိက္ သက္ေသျပရန္ လြန္စြာ ခက္ခဲသည္။
ထို႔ေၾကာင့္ အခ်ဳိ႕ေသာ အပိုင္းမ်ား၌ သည္းခံခဲ့ရသည္၊ ခ်န္လွပ္ခဲ့ရသည္။ စာဖတ္ပရိတ္သတ္မ်ားအား ႁခြင္းျခန္လို၍ေတာ့မူ မဟုတ္ေခ်။ သို႔ေသာ္ အထူးက်င့္ႀကံ အားထုတ္ဖူးသူမ်ားသာလွ်င္ ေတြ႕ရွိႏုိင္ေသာ အၾကားအျမင္ဓာတ္ကိုမူ ႐ုိး႐ုိး စာဖတ္ပရိတ္သတ္ႀကီးအား တင္ျပရန္ ခက္ခဲမႈမ်ား ရွိသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အခ်ဳိ႕ေသာ အပိုင္း၌ သည္းခံ ခ်န္လွပ္ခဲ့ရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
တရားက်င့္သည္ဆိုလွ်င္ ျမင္ႏိုင္ ၾကားႏုိင္ေသာ သဘာ၀သည္ အမွန္အကန္ရွိသည္။ စိတ္မ်ားသည္ လြန္စြာ ၾကည္လင္လာေသာအခါ ေသာ္လည္းေကာင္း သမာဓိ လြန္စြာေကာင္းလွ်င္ ေသာ္လည္းေကာင္း ဉာဏ္ပညာရွိလာလွ်င္ ေသာ္လည္းေကာင္း တစ္နည္းနည္းျဖင့္ ျမင္ႏုိင္ ၾကားႏုိင္ပါသည္။
သို႔ေသာ္ စာေရးသူသည္ အျမင္အၾကား သက္သက္ကို မလိုက္ခဲ့ပါ။ အခ်ဳိ႕အပိုင္းမ်ား၌ ဥေပကၡာ ျပဳခဲ့ပါသည္၊ ၀ိပႆနာတရားကိုသာ ဆက္လက္ က်င့္ႀကံအားထုတ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ စာေရးသူ၏ ၀ိပႆနာသည္ လြန္စြာမွ စင္ၾကယ္၊ သန္႔ရွင္း၊ အျပစ္ကင္းေလသည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ ဆိုေသာ္ အပ်က္တရား ျမတ္စြာဘုရား ေဟာမိန္ေတာ္မူသည့္ ဆရာေကာင္း သမားေကာင္း သြန္သင္သည့္ အပ်က္တရားကိုသာ တစ္စိုက္မတ္မတ္ ႐ႈခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
စာေရးသူသည္ အသက္ လြန္စြာ ႀကီးလာၿပီျဖစ္ရာ ႐ႈသတ္လုပ္အား အားျဖင့္ ေတာ္ေတာ္ ျဖတ္သန္းခဲ့ဖူးၿပီ ျဖစ္၍ မိမိအသက္၏ တစ္၀က္ေက်ာ္ေက်ာ္သည္ ၀ိပႆနာႏွင့္သာ က်င္လည္ က်က္စားခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အေတြ႕အႀကံဳ ရင့္က်က္သည္၊ ထို႔ေၾကာင့္ ပဋိပတၱိသာသနာ အေၾကာင္း ေကာင္းေကာင္း ေျပာတတ္ ေဟာတတ္သည္။
က်င့္လွ်င္ရပါသည္၊ ဤကိစၥမွာ ေလာက ဓမၼတာျဖစ္ပါသည္။ အားကစားက်င့္လွ်င္ အားကစား ရသည္၊ ကြန္ျပဴတာ က်င့္လွ်င္ ကြန္ျပဴတာ ရသည္၊ ကိုယ္လိုက္စားရ ကိုယ္ရသည္။ စာေရးသူသည္ ၀ိပႆနာ က်င့္ခဲ့ရာ ၀ိပႆနာ က်င့္ျခင္းျဖင့္ ရရွိအပ္ေသာ သီလ၊ သမာဓိ၊ ပညာကို ရခဲ့သည္။ ဤကိစၥကို တစ္ပါးသူအား ၀င့္ႂကြားလိုရန္ အေၾကာင္းေတာ့မူ မရွိေခ်။ က်င့္ႀကံ၊ ႀကိဳးစား၊ အားထုတ္ေသာအခါ တိုးတက္ တတ္ေသာ သီလ၊ သမာဓိ၊ ပညာ အေၾကာင္းကိုသာ ေဆြးေႏြးတင္ျပလိုျခင္း ျဖစ္သည္။
စာေရးသူ၏စိတ္သည္ လြန္စြာ တည္ၿငိမ္သည္၊ ဤကား က်င့္ႀကံ၊ ႀကိဳးစား၊ အားထုတ္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ အထူး၀န္ခံရေသာ္ သခၤ်ဳိင္းကုန္းမ်ား၌ တရားအားထုတ္ခဲ့မိ ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ ပိုမိုတည္ၿငိမ္မႈ ရရွိလာသည္ဟု သံုးသပ္ႏုိင္သည္။ စာေရးသူသည္ သခၤ်ဳိင္းကုန္တြင္ တရားအားထုတ္ၿပီး နံနက္မိုးလင္း ျပန္လာေသာအခါ မိမိက်ုယ္တိုင္ လြန္စြာမွ တည္ၿငိမ္ေသာ ပုဂၢဳိလ္ႀကီး အျဖစ္ ျပန္လာခဲ့ရသည္ကို ေကာင္းစြာ မွတ္မိပါသည္။
ယခုအခါ အထာလည္းက် အနည္လည္းထိုင္ ရင့္က်က္မႈလည္း ရွိေနသျဖင့္ တည္ၿငိမ္မႈမွာမူ အထူးအင္အား ေကာင္းပါသည္။ ဉာဏ္ပညာမီသမွ် ၀င္စားရာ၌ သမာဓိသည္ စာေရးသူအား အထူး အားေပးလွ်က္ ရွိပါသည္။ မလိုတမာရွိသူမ်ားသည္ စာေရးသူအား အမ်ဳိးမ်ဳိး ေျပာလိုၾကေသာ္လည္း စာေရးသူ၏ သမာဓိသည္ ထိုပုဂၢဳိလ္မ်ား ေျပာေသာေၾကာင့္ မပ်က္စီးပါ။ လြန္စြာ တည္ၿငိမ္မႈရွိပါသည္၊ ကိုယ္တိုင္ လက္ေတြ႕ ခံစား၊ သိရွိ၊ နားလည္ထားရျခင္း ျဖစ္သည္။
မိမိကဲ့သို႔ သမာဓိ လိုေသာ ပုဂၢဳိလ္မ်ားအား က်င့္နည္း၊ ႀကံနည္းမ်ားအား မွ်ေ၀ ခံစားေစပါသည္။ ၀င္ေလ ျဖစ္တယ္၊ ထြက္ေလ ပ်က္တယ္ဟု ေကာက္ခ်က္ခ်ေနလွ်င္လည္း သမာဓိတက္ေၾကာင္းကို အႀကိမ္ႀကိမ္ တင္ျပ ခဲ့ဖူးပါသည္၊ ေဟာေျပာခဲ့ဖူးပါသည္။ ကိုယ္တိုင္က်င့္ေသာအခါ ကိုယ္တိုင္ သိလာပါလိမ့္မည္။ သို႔ေသာ္ ဇြဲေတာ့ ေကာင္းရပါလိမ့္မည္။ တစ္ထိုင္ ငါးမိနစ္ရရ၊ ဆယ္မိနစ္ရရာ က်င့္ရင္းက်င့္ရင္းႏွင့္ ရင့္က်က္လာေသာ အခါ မိမိ၏သမာဓိကို မိမိကိုယ္တိုင္ အားရေက်နပ္ ႏွစ္သိမ့္ႏုိင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။
အရာရာသည္ က်င့္လွ်င္ တိုးတက္ၾကသည္ ျဖစ္ရာ သမာဓိသည္လည္း က်င့္လွ်င္ တိုးတက္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ စာေရးသူသည္ သက္ေသအျဖစ္ ရပ္တည္ပါသည္၊ က်င့္ႀကံလွ်င္ တိုးတက္ပါသည္၊ ဇြဲရွိဖို႔ အေရးႀကီးသည္။
စာေရးသူသည္ ဇြဲရွိသလိုျဖစ္သြားသည္ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ က်င့္ႀကံအားထုတ္ေသာ ႏွစ္ပရိေစၦဒ လြန္စြာ ၾကာေညာင္းခဲ့ၿပီ ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အေတြ႕အႀကံဳ လြန္စြာ ရင့္က်က္ေသာ ပုဂၢဳိလ္တစ္ဦး အေနႏွင့္ သိသမွ် ဗဟုသုတမ်ားအား လက္ဆင့္ကမ္းပါသည္။ ဆက္လက္၍လည္း လက္ဆင့္ကမ္းေနမည္သာ ျဖစ္ပါသည္။

ဗုဒၶစာေပဆုရ
ေဒါက္တာခ်စ္ငယ္(ဒႆန)
ျမန္မာႏိုင္ငံ

This entry was posted in Buddhism and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *