သိပၸံဒႆနပညာ – ၁၅

Share

သိပၸံဒႆနပညာ – ၁၅

Albert_Einstein_Portrait_by_stonetat2သိပၸံပညာရွင္မ်ား၏ တစ္ဦးေပၚတစ္ဦး အယူအဆဆိုင္ရာ လႊမ္းမိုးသက္ေရာက္မႈ ရွိပံု

အိုင္းစတိုင္းသည္ သိပၸံနယ္ပယ္တြင္ လႊမ္းမိုးမႈ အရွိဆံုးျဖစ္၍ ေၾကာက္စရာ ေကာင္းေလာက္ေအာင္ သူ႕အယူအဆမ်ားက တစ္ျခားသိပၸံပညာရွင္မ်ားကို သက္ေရာက္ေစသည္။

ဥပမာ — (The Fundaments of Theoretical Physics) စာေစာင္တြင္ “.. never completely final,” ဟု သံုးႏႈန္းလိုက္ရာ ၎စကားကို အေျချပဳ၍ က်န္သိပၸံပညာရွင္ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက “.. never completely final,” စကားကို လိုက္၍ယူၾကသည္။

အခ်ိဳ႕က (Final) ဆိုသည္မွာ မရွိေလာက္ေအာင္ကိုပင္ ယူလိုက္သည္၊ သူတို႔၌ (Final) ဆိုသည္မွာ မရွိ။ (Final) မရွိသျဖင့္ (Goal) ဆိုသည္မွာ မရွိ၊ ရည္မွန္းခ်က္ ပန္းတိုင္ဆိုသည္မွာ မရွိ၊ သူတို႔ သြားေနျခင္း သက္သက္သာျဖစ္သည္။ ရည္မွန္းခ်က္ ပန္းတိုင္ကို မထားေခ်။ ရည္မွန္းခ်က္ ပန္းတိုင္သည္ ထားေကာင္းေသာအရာ မဟုတ္ဟူ၍ပင္ ယူလာၾကသည္။

ထိုအခါ သူတို႔သည္၊ အလုပ္လုပ္ျခင္း၊ ရွာေဖြျခင္းအေပၚမွာပဲ စိတ္၀င္စားၾကေသာ သေဘာအားျဖင့္ မွီခိုထားၾကသည္။ ရည္မွန္းခ်က္ ရည္ရြယ္ခ်က္ အၿပီးအပိုင္ ေရာက္ရမည့္ကိန္းခန္းကို မလိုလားၾကေခ်။

ဤသို႔ျဖင့္ အိုင္စတိုင္းမွ မက္စ္ဘြန္းသို႔ လည္းေကာင္း၊ မက္စ္ဘြန္းတို႔မွ ေဟာ့ကင္းသို႔ လည္းေကာင္း၊ လက္ဆင့္ကမ္း၍ ကူးဆက္သြားၾကရာ – ေနာက္ဆံုး၌ ရည္မွန္းခ်က္ ပန္းတိုင္မရွိသည္က ပိုေကာင္းသည္ဟူေသာ အျမင္ထိေအာင္ တစ္ခ်ိဳ႕ေရာက္သြားၾကသည္၊ အစြန္းတစ္ဖက္ ေရာက္သြားၾကသည္။ ရည္မွန္းခ်က္ မထားေခ်၊ ရည္မွန္းခ်က္ထား၍ ေရာက္လွ်င္ ရပ္တန္႔သြားမည္ကို စိုးရိမ္လာၾကသည္။

ဤနည္းအားျဖင့္ အိုင္စတိုင္း၏လႊမ္းမိုးမႈသည္ ေနာင္လာေနာင္သား သိပၸံပညာရွင္မ်ားအား အထူးလႊမ္းမိုးလွ်က္ရွိရာ၊ ေၾကာက္မက္ဖြယ္ ေကာင္းေလာက္ေအာင္ပင္ အစြဲအလန္းႀကီးစြာ လႊမ္းမိုးမႈကို ခံယူၾကေၾကာင္း သတင္းေကာင္း ေပးအပ္ပါသည္။

ဗုဒၶစာေပဆုရ

ေဒါက္တာခ်စ္ငယ္()

This entry was posted in Philosophy of Science and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *