သိပၸံဒႆနပညာ – ၁၄

Share

သိပၸံဒႆနပညာ – ၁၄

philo2သိပၸံဒႆနပညာ နယ္ပယ္မွာတင္ျပတဲ့ ေ၀ါဟာရ စကားလံုးေတြဟာ တာ၀န္ယူႏုိင္တဲ့ စကားလံုးပဲ ျဖစ္ရမယ္။ တာ၀န္မယူႏုိင္ဘဲ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာမႈကင္းမဲ့စြာ မွန္းဆခ်က္ေတြနဲ႔ ထိုးေဖာက္ၿပီးေတာ့ သယ္ေဆာင္ေနတဲ့ စကားလံုးမ်ိဳးကို သံုးေလ့မရွိၾကဘူး။ သိပၸံဒႆနပညာရပ္မွာ အသိပညာဆိုတာ ရႏုိင္တဲ့ပံုသ႑ာန္နဲ႔ တည္ရွိဖို႔အတြက္သာ တည္ေဆာက္လိုတယ္။ အေတြ႕အႀကံဳကမာၻရဲ႕ လြန္ေနတဲ့ အမွန္တရားႀကီးကို လွစ္လွ်ဴရႈႏုိင္ရတယ္။

သိပၸံဒႆနပညာဟာ ယုတၱိနည္းက် တိက်တဲ့ နည္းစနစ္ကို ေလ့လာရတယ္။ ယုတၱိလြန္ ထင္ျမင္ခ်က္ကမာၻမွာပဲ အဆံုးမသတ္ေစရဘူး။ ဒါဟာ သိပၸံဒႆနပညာရွင္ေတြရဲ႕ အေရးႀကီးတဲ့ ခံယူခ်က္ ေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

“.. they feel responsible for every word they say from they don’t what you want for the conveyance of intuitive guesses and unanalyzed conjectures; they are willing to adjust his conception of knowledge to attainable forms of knowing, they cannot renounce the belief in superempirical truth; they regard analysis of knowledge as accessible to logical precision methods and they do not think that philosophy as an extralogical domain that there are fundamental ideas concerning having knowledge. ..”

သိပၸံဒႆနရဲ႕ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္ကေတာ့ အေတြ႕အႀကံဳက ေပးလာတဲ့ အသိပညာကို ယုတၱိနည္းက် ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာဖို႔ပါပဲ။

“.. they try to extend the precision of their method to the logical analysis of empirical knowledge.”

လို႔ သူတို႔ ခံယူထားၾကပါတယ္။

ေနာက္ၿပီးေတာ့ သီးျခားနယ္ပယ္ေတြမွာ သုေတသနလုပ္တာကေန သုေတသနလုပ္ပံုလုပ္နည္းဆိုင္ရာ ေဗဒနည္းက် စူးစမ္းဆင္ျခင္မႈကို တြန္းပို႔လိုတယ္။

“.. they try to turn from researches in their special fields to philosophic inquiry.”

လို႔ အႀကံျပဳၾကပါတယ္။

ဗုဒၶစာေပဆုရ

ေဒါက္တာခ်စ္ငယ္(ဒႆန)

This entry was posted in Philosophy of Science and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *