သိပၸံဒႆနပညာ – ၀၉

Share

သိပၸံဒႆနပညာ – ၀၉

orthorhombic ပညာက အေၾကာင္းအက်ိဳး ဆက္သြယ္မႈ တရားေသဆန္ျခင္းကို အခုလို ေဖၚျပထားတယ္။

” .. causality is an empirical law and holds only for macroscopic objects, whereas it breaks down in the atomic domain.”

သူတို႔ခံယူခ်က္က ေန၊ လ၊ နကၡတာရာ ေတြြနဲ႔ပက္သက္လို႔ အေၾကာင္းအက်ဳိး ဆက္သြယ္မႈ တရားကိုေဖၚရင္ ေဖၚလို႔ရတယ္၊ သို႔ေသာ္ အက္တြမ္ ကမာၻမွာေတာ့ အေၾကာင္းအကိ်ဳး ဆက္သြယ္မႈ ဥပေဒသက မလႊမ္းမိုးႏိုင္ဘူး။ ပရမ္းပဒါ ကိစၥေလးေတြရွိေၾကာင္း ေဖာ္ညႊန္းၾကတယ္။

သူတို႔ဆက္လက္တင္ျပတာက –

“There is the question as to predictive knowledge, answered through a theory of probability and induction, according to which predictions are posits, are the best instruments available to predict the future if such prediction is possible.”

သူတို႔တင္ျပတဲ့ ျပႆနာကေတာ့ အနာဂတ္ဆိုင္ရာ ႀကိဳတင္ေျပာ ေဟာကိန္းထုတ္ျခင္း ကိစၥပါပဲ။ ဒါကို သူတို႔က ျဖစ္တန္ရာေခ်နဲ႔ ၿခံဳယူဆင္ျခင္း သီအိုရီေတြကို အေျချပဳၿပီးေတာ့ အေျဖေပးေလ့ရွိၾကတယ္။ ႀကိဳတင္ေျပာတယ္ဆိုတာကေတာ့ (posit) ထုတ္လုပ္မႈပါပဲ။ ႀကိဳတင္ေျပာ ေဟာကိန္းထုတ္မႈဟာ ျဖစ္ႏိုင္တယ္ ဆိုရင္ (posit) ထုတ္လုပ္ျခင္းဟာ အနာဂတ္နဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ေဟာကိန္းထုတ္ရာမွာ အေကာင္းဆံုးေသာ ကရိယာတန္ဆာအျဖစ္ ရပ္တည္တယ္လို႔ တင္ျပၾကပါတယ္။

ဗုဒၶစာေပဆုရ

ေဒါက္တာခ်စ္ငယ္(ဒႆန)

This entry was posted in Philosophy of Science and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *