သိပၸံဒႆနပညာ – ၀၈

Share

သိပၸံဒႆနပညာ – ၀၈

scientificphilosophyသိပၸံပညာႏွင့္အတူ သိပၸံဒႆနပညာ တိုးတက္လာသည္ႏွင့္အမွ် သိပၸံဒႆနသည္ သိပၸံအေပၚသာ လံုး၀ မွီခိုလာေၾကာင္း ေလ့လာသိရွိလာရသည္။

” .. it constructs theory of knowledge by the analysis of the results of science and is aware of the fact that  neither the physics of the universe nor that of the atom can be understood in the terms of concepts derived from everyday life.”

သိပၸံရဲ႕ ရွာေဖြေတြ႕ရွိမႈမွာ စၾက၀ဠာႀကီး ရွာေဖြေတြ႕ရွိမႈနဲ႔ျဖစ္ျဖစ္ အက္တြမ္တစ္ခုနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ျဖစ္ျဖစ္ အသိပညာ ေဖာ္ေဆာင္တဲ့အခါ ေန႔စဥ္သံုး ေ၀ါဟာရမ်ားကို အသံုးမျပဳရေၾကာင္း သိသာထင္ရွားလာသည္။ ေန႔စဥ္သံုး ေ၀ါဟာရမ်ားမွာ လြန္စြာ၀ိုး၀ါး၍ မတိမက်၊ မပီမျပင္ျဖစ္ရာ သိပၸံသည္ ၎ကိုအသံုးျပဳ၍ မရေၾကာင္း သိသာထင္ရွားလာသည္။

“Scientific philosophy, in contrast, refuses to accept any knowledge of the physical world as absolutely certain. Neither the individual occurrences, nor the laws controlling them, can be stated with certainty.”

သိပၸံဒႆနပညာသည္ ရုပ္ယႏၱရားဆိုင္ရာ အသိပညာႏွင့္ ပတ္သက္၍ တိက်ေသခ်ာျခင္း ဟူသည္ကို ျငင္းဖ်က္သည္။ တစ္စံုတစ္ခုေသာ အေတြ႕အႀကံဳျဖစ္ေစ ၎ကိုထိန္းခ်ဳပ္ေနေသာ ဥပေဒသမ်ားကို ျဖစ္ေစ ေဖာ္ေဆာင္ရာ၌ တိက်ေသခ်ာမႈ ဆိုေသာအယူကို မယူၾကေခ်။ ဤကား ၏ သီးျခားလက္ေတြ႕ဆန္ေသာ မေရရာေသာ ပညာကို လက္မခံေသာ အဓိပၸာယ္ကို သိပၸံဒႆနပညာ၌ ပူးတြဲေဖာ္ေဆာင္ခဲ့သည္။

“Scientific philosophy has abandoned completely the plan of advancing moral rules.”

သိပၸံဒႆနပညာသည္ လူမႈေရးဆိုင္ရာ ဥပေဒသမ်ားကို ဖယ္ထုတ္သည္။

သိပၸံဒႆနပညာသည္ အစဥ္အလာ ဆႏၵေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကို အဓိပၸာယ္ ေျပာင္းလဲေစခဲ့သည္။ လက္ေတြ႕ႏွင့္ မယွဥ္ေသာ စိတ္ကူးဆန္ေသာ အေတြးအေခၚ အယူအဆမ်ားကို လက္မခံအပ္ေၾကာင္း သိပၸံဒႆနပညာက ေဖာ္ထုတ္ခဲ့သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ အဓိကအားျဖင့္ ျဖစ္တန္ရာေခ်ရွိေသာ အသိပညာကိုသာ အေျခခံလ်က္ ေမးအပ္ေသာ သဘာ၀ဆိုင္ရာ ပညာရပ္မ်ားအား အေျဖထုတ္ေပးရန္ တာ၀န္ယူလိုက္သည္။ ဤကား သိပၸံဒႆနပညာရပ္၏ ေျခလွမ္းသစ္မ်ားပင္ျဖစ္သည္။

ဗုဒၶစာေပဆုရ

ေဒါက္တာခ်စ္ငယ္()

This entry was posted in Philosophy of Science and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *