သိပၸံဒႆနပညာ – ၀၄

Share

သိပၸံဒႆနပညာ – ၀၄

_Werner_Heisenbergေရွ႕ပိုင္းတြင္ ဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ားကို ေလ့လာၾကည့္လွ်င္ သိပၸံပညာဟာ အနာဂတ္နဲ႔ ပတ္သက္လို႔ အာမခံခ်က္ မေပးႏိုင္တာေတြ ရွိေၾကာင္း သိသာပါတယ္။ သူတို႔ဟာ –

“Future is uncertain.. ” လို႔ေခၚတဲ့ အနာဂတ္ဟာ မေသခ်ာပါဘူး ဆိုတဲ့အဆိုကို လက္ခံထားတယ္။

သိပၸံပညာရွင္ ဟိုက္ဇင္ဘတ္ကလည္း “Principle of indeterminacy”  ဆိုတာ အနာဂတ္ကို သူတို႔ ဆံုးျဖတ္လို႔ မရတာေတြ ရွိတဲ့အေၾကာင္း ဥပေဒသအျဖစ္နဲ႔ တင္ျပခဲ့ဖူးတယ္။ ဒါကို သိပၸံပညာရွင္ အားလံုးက လက္ခံအတည္ျပဳၾကရပါတယ္။

သူတို႔ဟာ အနာဂတ္ကို မေရရာဘူးလို႔ ေျပာရင္းနဲ႔ အေတြ႕အႀကံဳဘက္ကို ဦးစားေပးမႈေလးေတြက မ်ားျပားလာတယ္။ အမွန္တရား ေဖာ္ေဆာင္ဖို႔အတြက္ အေတြ႕အႀကံဳလိုတယ္။ အေတြ႕အႀကံဳဆိုရာမွာ အနာဂတ္နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အေတြ႕အႀကံဳဆိုတာ မရွိဘူး။ ပစၥဳပၸန္နဲ႔ပတ္သတ္လို႔ အေတြ႕အႀကံဳဆိုတာ ရွိတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေတြ႕ႀကံဳၿပီးမွသာလွ်င္ အမွန္အကန္ ေျပာျပႏိုင္ေၾကာင္း သူတို႔သတင္းေကာင္း ေပးထားခဲ့ပါတယ္။

သူတို႔ကေတာ့ လက္ေတြ႕ လုပ္ငန္းခြင္ကိုသာ အေျချပဳၿပီးေတာ့ အမွန္တရားကို ေဖာ္ေဆာင္ ၾကတာပါ။ အေတြ႕အႀကံဳဟာ အဓိကပါလို႔ သူတို႔က ရဲရဲ၀ံ့၀ံ့ ၀န္ခံၾကတဲ့သေဘာလို႔ ယူႏိုင္ပါတယ္။

(ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္)

ဗုဒၶစာေပဆုရ

ေဒါက္တာခ်စ္ငယ္()

This entry was posted in Philosophy of Science and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *