ဓမၼဓိ႒ာန္က်တဲ့ အသိပညာ

Share

 ဓမၼဓိ႒ာန္က်တဲ့ အသိပညာ၊

ဒႆနပညာမွ သိပၸံသို႔၊ သိပၸံမွ ဗုဒၶဘာသာသို႔

(The Objective Character from Philosophy to ,

from scientific knowledge to .)

 

beautiful-road-ဒႆနပညာ၌ ဓမၼဓိ႒ာန္က်ျခင္း ဟူေသာ စကားလံုးအား အထူးေလ့လာ ဆင္ျခင္ၾကသည္။ (Objectivity of History) ဟူေသာ သမိုင္းဆိုင္ရာ ဒႆနပညာ၌ သမိုင္းအျမင္တို႔၏ ဓမၼဓိ႒ာန္က်ႏုိင္မႈ၊ မက်ႏုိင္မႈတို႔ကို စိစစ္ ေ၀ဖန္ၾကသည္။ သမိုင္းအား သမိုင္းေရးသူ ေျပာခ်င္သလိုေျပာ၍ မျဖစ္ႏုိင္၊ ျဖစ္ခဲ့ေသာ အေၾကာင္းအခ်က္အလက္ မွန္ကန္တိက်ဖို႔ လိုသည္။ သို႔မွသာလွ်င္ ဓမၼဓိ႒ာန္က်ႏုိင္မည္ ဟူ၍ သမိုင္းဆိုင္ရာ ဒႆနပညာတြင္ သမိုင္းပညာရပ္၏ ဓမၼဓိ႒ာန္က်မႈ မက်မႈကို အထူးေလ့လာသည္။

ဒႆနပညာသည္ ပုဂၢလိကဆႏၵႏွင့္ ဓမၼဓိ႒ာန္က်ေသာ အျမင္မ်ားအား ခဲြျခားစိစစ္ေလ့ရွိသည္။ ၎မွတဆင့္ သိပၸံပညာသို႔ ကူးဆက္ႏုိင္သည္။ သိပၸံပညာသည္လည္း ဓမၼဓိ႒ာန္က်မႈကို တန္ဖိုးထားသည္။ လူမ်ားကို တန္ဖိုးမထားေခ်။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ လူမ်ားသည္ ပုဂၢလိကဆႏၵစြဲႏွင့္ ေျပာတတ္သည္ဟု သတ္မွတ္ၾကသည္။ ထိုေၾကာင့္ သိပၸံပညာရွင္တို႔သည္ ကိရိယာ တန္ဆာပလာမ်ားကို သံုးၾကသည္။

ဤသို႔ျဖင့္ ကိရိယာ တန္ဆာပလာမ်ား၏ အကူအညီယူကာ သဘာ၀တရား၏ ျဖစ္ရပ္မွန္ကို ရွာသည္။ သို႔ေသာ္ တေျဖးေျဖးႏွင့္ နက္နဲလာေသာအခါ ကိရိယာတန္ဆာပလာမ်ား သံုးျခင္းေၾကာင့္ အခက္အခဲ ေပၚလာသည္။ ဥပမာ-ကြမ္တမ္မကၠင္းနစ္ပညာ၌ ၾကည့္ပါ။ ေလ့လာစူးစမ္းေသာ ကိရိယာေၾကာင့္ အေလ့လာခံရေသာ သဘာ၀ျဖစ္ရပ္သည္ ေရြ႕လ်ားသြားသည္၊ သက္ေရာက္မႈ ခံရသည္။ ထိုအခါ သဘာ၀တရားကို သူ႔အတိုင္း သိနားလည္ရန္ မျဖစ္ႏုိင္ေခ်။ ယင္းသည္ မေသျခာျခင္းနိယာမ (Principle of Indeterminacy) ၏ ေသာ့ခ်က္ပင္ ျဖစ္သည္။

ေလ့လာေသာအရာသည္ အေလ့လာခံသဘာ၀အား တနည္းနည္းျဖင့္ သက္ေရာက္ ေစေတာ့သျဖင့္ မည္သည့္အခါမွ သဘာ၀တရားကို သူ႔အရွိအတိုင္း မၾကည့္ႏုိင္ေတာ့ပါ။ သိမ္ေမြ႔ ႏူးညံ့ေလေလ ခက္ခဲေလေလ ျဖစ္လာပါသည္။ ဤဥပေဒသသည္ ယခုထက္တိုင္ ကမာၻ႔ ဥပေဒသဟု အသိမွတ္ အျပဳခံရသည္။ (World Formula) အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားဆဲပင္ ျဖစ္သည္။

ေသးငယ္ေသာ အမႈန္မ်ားကို ေလ့လာေသာအခါ ေလ့လာမႈမ်ားက ထိုေသးငယ္ေသာ အမႈန္မ်ားအား ေရြ႕လ်ားေစသည္ဟု လက္ေတြ႕စမ္းသတ္မႈက ေဖာ္ျပေနသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အမွန္တရားကို အေသးစိတ္အထိ မသိႏုိင္သျဖင့္ (Future is uncertain.) ဟူေသာ အနာဂါတ္၌ မေသခ်ာျခင္း မေရရာျခင္း ရွိသည္ဟု ၀န္ခံၾကရျခင္း ျဖစ္သည္။ ဤကား သိပၸံ၏ အေျခအေနျဖစ္သည္။

ထိုမွတဆင့္တက္ေသာ္ ဗုဒၶဘာသာ၌ ကိရိယာကို မသံုးေခ်။ လူ၏ အတၱႏွင့္ ယွဥ္ေသာ စိတ္ကိုလည္း မသံုးေခ်။ ဓမၼဓိ႒ာန္က်ေသာ ဉာဏ္အေျမာ္အျမင္ကိုသာ သံုးသည္။ ဉာဏ္အေျမာ္အျမင္ကို သံုးေသာအခါ သံုးရင္းႏွင့္ ေအာင္ျမင္ေသာအခါ ဉာဏ္အေျမာ္အျမင္သည္ တေလာကလံုးအား ဓမၼဓိ႒ာန္က်က် ျမင္လာ သည္။ မိမိကိုယ္ကိုယ္လည္း ဓမၼဓိ႒ာန္က်က် ျမင္လာသည္။ မိမိကိုယ္ကိုယ္ သဘာ၀၏ အစိတ္အပိုင္း တစ္ခုလို ျမင္လာသည္။ တနည္းအားျဖင့္ အနိစၥ၊ ဒုကၡ၊ အနတၱဟု ျမင္လာသည္။ ထိုအခါ ဗုဒၶဘာသာသည္ ေအာင္ျမင္သည္။ အမွန္တရားကို ဓမၼဓိ႒ာန္က်ေသာ အရိယာတို႔၏ မဂ္ဉာဏ္ ဖိုလ္ဉာဏ္ႏွင့္ သိႏုိင္ေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ႏုိင္သည္။

ဤကား ဒႆနပညာမွ သိပၸံသို႔၊ သိပၸံပညာမွ ဗုဒၶဘာသာသို႔ ဟူေသာ စကားရပ္၏ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ အေျဖပင္ ျဖစ္ပါသည္။

 

ဗုဒၶစာေပဆုရ

ေဒါက္တာခ်စ္ငယ္(ဒႆန)

 

This entry was posted in Articles and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *