ဉာဏ္ပန္းေမႊးလိႈင္ၾကဴ – 7

Share

အခန္း (၂)

ဆရာျမတ္၏ အဆံုးအမမ်ား

 

(က) သံသရာေဘး၏ ေၾကာက္မက္ဖြယ္ေကာင္းပုံ။

(ခ) အကုသိုလ္မီးမ်ားသိပ္သည္းက်စ္လစ္ပံု။

(ဂ) ေသျခင္းတရား၏ ဆိုး၀ါပံု။

(ဃ) ေလာကဓံ လိႈင္းဂယက္မ်ား။

(င) တရားရွင္ျဖစ္ရန္ ႀကိဳးစားေနသူတို႔၏အျမင္။

(စ) အေသစိတ္ခ်ရသူႏွင့္ အေသစိတ္မခ်ရသူ။

 

ဆရာျမတ္ထံ တပည့္ခံ၍ ၀ိပႆနာတရား က်င့္ၾကံအားထုတ္ရာ၌ ဦးတည္ခ်က္ ရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ား ထားရွိရန္လိုအပ္ေၾကာင္း ဆံုးမေတာ္မူသည္။ သံသရာမွ ထြက္ေျမာက္ရန္ ဆႏၵရွိၾကေသာ စာေရးသူတို႔အတြက္ သံသရာ လြတ္ေၾကာင္းမွတပါး အျခားသို႔ အာ႐ုံမျပဳရပါ။ မိမိကိုယ္ကို၎၊ တပါးေသာ ေယာဂီကို၎၊ သံသရာမွ လြတ္ေျမာက္ေအာင္ က်င့္ၾကံအားထုတ္ေနသူမ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ခံယူ နားလည္ထားရပါသည္။ မည္သည့္ ထူးျခားေသာ ဂုဏ္ထူး ၀ိေသသနကို ပိုင္ဆိုင္သူမဆို ထူးျခားျမင့္ျမတ္ေသာ အသိပညာစြမ္းရည္ ဘုန္းတန္ခိုး အတြက္ အမွန္တကယ္ႏွင့္ ထူးထူးျခားျခား က်င့္ၾကံအားထုတ္ခဲ့ရသည္သာျဖစ္သည္။

ဤခံယူခ်က္ ေယဘူယ် လမ္းညႊန္မႈအတိုင္း ပညာရည္၀ ႏွလံုးလွလိုေသာ စာေရးသူတို႔တေတြသည္ ၀ိပႆနာ စစ္စစ္ကို အမွန္တကယ္ ပိုင္ဆိုင္ရရွိလိုသျဖင့္ လက္ေတြ႕က်င့္စဥ္ အမ်ဳိးမ်ဳိးကို အထူး ၀ိရိယစိုက္ထုတ္ က်င့္ၾကံႀကိဳးစားခဲ့ရပါသည္။ ၀ိပႆနာ ဓမၼက်င့္စဥ္ဆိုသည္မွာ မိမိရင္တြင္း၌ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ကိေလသာတို႔ကို အလိုလိုက္ခြင့္မရွိပါ။ ပယ္သတ္႐ႈျဖတ္ျခင္းအမႈကို ျပဳေနရပါသည္။ ဤအလုပ္သည္ လြယ္ကူေသာ အလုပ္တစ္ခုမဟုတ္ပါ။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ တသံသရာလံုး၌ အလိုလိုက္ခဲ့ရေသာ မိမိအတၱကို ဤဘ၀ ဤေနရာတြင္ အျပတ္အသတ္ ပိုင္းျဖတ္ပယ္စြန္႔ေနရေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ ဤလုပ္ငန္းမွာ ၀ိပႆနာ ေယာဂီတစ္ဦးအဖို႔ မေရွာင္မလႊဲႏိုင္ေသာ မလုပ္လွ်င္မျဖစ္ေသာ လုပ္ငန္းတစ္ရပ္လည္း ျဖစ္ေနပါသည္။

သံသရာ၌ ေခ်ာ့၍ ေပ်ာ့ခဲ့ရေသာ အတၱသည္ ဤေနရာတြင္ နာနာက်င္က်င္ ပယ္သတ္ပိုင္းျခား ျခင္း ခံရေလရာ ေတာ္႐ုံတန္႐ုံဇြဲ ရွိသူတို႔အဖို႔ ခက္ခဲ၀န္ေလး အ႐ႈံေပး၍ ေနာက္ျပန္ေျပးခ်င္စရာ ေကာင္းလွေသာ အေခ်အေနမ်ားကို ေတြ႕ၾကံဳရင္ဆိုင္ရတတ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ အနတၱ၀ါဒီ တရားရွင္တစ္ဦး ျဖစ္ႏိုင္ေစရန္ ာႏု၀ါဒီသမား အျဖစ္မွ မိမိကိုယ္ကို မေထာက္မညွာ ရက္ရက္စက္စက္ ပယ္စြန္႔ေသာ သတၱိရွိရပါလိမ့္မည္။ သာသနာ့ အာဇာနည္ျဖစ္လိုေသာ ပုဂၢဳိလ္တို႔သည္ လူသာမန္မ်ား မိုက္မွားစြာ တပ္မက္စြဲလန္းေနမႈမ်ားကို ႐ြံရွာ စက္ဆုပ္ ေၾကာက္လန္႔ စြန္႔ပယ္ႏိုင္ရမည္မွာ ဓမၼတာပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ပညာသားပါပါ ျပတ္သားပီျပင္လွေသာ အထက္ေဖၚျပပါ ဆရာျမတ္၏ အဆံုးအမမ်ားေအာက္၌ လက္ေတြ႕က်င့္ၾကံႀကိဳးစား အားထုတ္ခဲ့ရေသာ ဦးပၪၨင္တို႔ တေတြသည္ ေလာကီအာ႐ုံ ကာမဂုဏ္မ်ားကို ပယ္စြန္႔ႏိုင္ခဲ့ၾကသည္မွာ အံ့ၾသဘြယ္ရာေတာ့ မဟုတ္ေခ်။

 

(က) သံသရာေဘး၏ေၾကာက္မက္ဘြယ္ေကာင္းပံု

 

စိတ္တခဏသည္ပင္လွ်င္ နည္းအမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ ႏွိပ္စက္တတ္သည္ျဖစ္ရာ စိတ္တခဏေပါင္း ေျမာက္မ်ားစြာ ရွိေသာ ဘ၀တစ္ခုသည္ မည္မွ်ေၾကာက္မက္ဘြယ္ ေကာင္းပါမည္နည္း။ ဘ၀တစ္ခုသည္ပင္လွ်င္ ေၾကာက္မက္ ဘြယ္ ေကာင္းလွသည္ျဖစ္ရာ ဘ၀ေပါင္း ေျမာက္မ်ားစြာျဖင့္ တည္ေဆာက္အပ္ေသာ သံသရာႀကီး၏ ေဘးဒုကၡတို႔သည္ အနမတဂၢ ေၾကာက္မက္ဘြယ္ ေကာင္းလြန္းလွသည္သာတည္း။ ဤကဲ့သို႔ ေၾကာက္မက္ဘြယ္ ေကာင္းေၾကာင္းကို ပညာသားပါပါ မသိျမင္ေသးသမွ် ကာလပတ္လံုး ကၽြတ္တန္း၀င္လိုသည္ နိဗၺာန္ေရာက္လို သည္ဆိုေသာ စကားမ်ားမွာ တရားမ၀င္ေသာ လိမ္ညာလွည့္ျဖားမႈႏွင့္ ယွဥ္ေသာ စကားမ်ားသာ ျဖစ္ၾကသည္။

သံသရာစက္ရဟတ္ႀကီး၏ ေၾကာက္မက္ဘြယ္ေကာင္းလွေသာ ေဘးဆိုးဒုကၡႀကီးမ်ားကို သိျမင္နားလည္ ၿပီးပါမွ ထိုစက္ယႏၲရားႀကီးထဲမွ လြတ္ေျမာက္လိုေသာ ဆႏၵမ်ား ေပၚေပါက္လာႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ႐ုပ္နာမ္ႀကီးသည္ ဒုကၡသေဘာႀကီးမွ်သာျဖစ္၍ ဤဒုကၡခႏၶာႀကီးသည္ မျမဲျခင္းသေဘာ၊ အနိစၥသေဘာ၊ ပကတိ လက္ရွိအေျခအေနမွ ေသြဖီေဖါက္ျပန္တတ္ေသာသေဘာ၊ မပိုင္မဆိုင္အပ္ေသာသေဘာ ႐ုပ္နာမ္၏ အပ်က္တရားအား မလႊမ္းမိုးႏိုင္ ျခင္းသေဘာ၊ ႐ုပ္နာမ္၏ အပ်က္အင္အားကို မလြန္ဆန္ႏိုင္ေသာ သေဘာမ်ားကို ပိုင္းပိုင္းျခားျခား သိျမင္နားလည္ ေနရန္ လြန္စြာအေရးႀကီးသည္။ အပ်က္တရား၏ ဒဏ္ခ်က္အေပၚ ဟုတ္တိုင္းမွန္စြာ သံုးသပ္ႏိုင္ေသာ ဉာဏ္စြမ္းရည္ သတၱိထူးကို အမွန္တကယ္ ရရွိပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ရန္ လိုအပ္လွေၾကာင္း။ ထိုသို႔ေသာ စြမ္းရည္ကို ရရွိပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ရန္အတြက္ သံသရာႀကီး၏ ေဘးဒုကၡကို ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ နက္႐ႈိင္းစြာ သိျမင္ နားလည္ ထားရမည္သာျဖစ္သည္။ သစၥာေလးပါး တရားေတာ္ကို လကၡဏာေရးသံုးပါးႏွင့္ ယွဥ္တြဲ၍ ထိုးထြင္းဆင္ျခင္ သိျမင္ႏိုင္ရန္ ဒုကၡသစၥာတည္းဟူေသာ ရရွိထားေသာ ႐ုပ္နာမ္ခႏၶာ၏ ဒုကၡသေဘာကို နက္နက္နဲနဲ ပိုင္းျခားသိျမင္ႏိုင္ရန္ လိုအပ္လွသည္သာျဖစ္ေၾကာင္း ေဖၚျပခဲ့ေပၿပီ။ ႐ုပ္နာမ္တစ္ခု၏ ဒုကၡ အက်ဳိးၿပီးပံုကို ဆင္ျခင္သံုးသပ္ရာ၌ တိက်ေလးနက္ပိုင္ႏိုင္စြာ သိရွိနားလည္ထားၿပီးေသာအခါမွ ထိုဒုကၡတရားႀကီး၏ လြတ္ေျမာက္ရာကို ရခ်င္ေရာက္ခ်င္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

႐ုပ္နာမ္တစ္ခုသည္ ဒုကၡႀကီးသာျဖစ္သည္ဟု သိနားလည္ပါမွ ထိုဒုကၡမွ လြတ္ေျမာက္လိုစိတ္ရွိမည္။ ဤသို႔လြတ္ေျမာက္လိုသျဖင့္ ႀကိဳးစား႐ုန္းကန္ရာ၌ ဤဒုကၡမျမဲပံု ပ်က္စီးခ်ဳပ္ေပ်ာက္တတ္ပံုတို႔ကို ဆင္ျခင္ရသည္ ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔မျမဲေၾကာင္း ဉာဏ္အျမင္ ဆင္ျခင္ထိုးထြင္း၍ သိေသာအခါ၊ ပ်က္သြားေသာ ဒုကၡတရားသည္ မိမိမပိုင္ေၾကာင္း၊ သူ၏ ပင္ကိုယ္စြမ္းရည္ သေဘာျဖစ္ေသာ အပ်က္သေဘာ၏ ဓမၼတာအတိုင္း ခ်ဳပ္ေပ်ာက္ပ်က္စီးသြားရသျဖင့္ မိမိမပိုင္မဆိုင္ေၾကာင္း အနတၱဉာဏ္ျဖင့္ ဆင္ျခင္ရမည္။

႐ုပ္နာမ္သည္ ဒုကၡျဖစ္ေၾကာင္းသိေလေလ ဤဒုကၡမွ လြတ္ေျမာက္ထြက္ေျပးလိုစိတ္ ထက္သန္ ေလေလျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သံသရာေဘးဒုကၡ၏ ေၾကာက္မက္ဘြယ္ရာမ်ားကို သိႏိုင္သ၍ သိေအာင္ ႀကိဳးစားျခင္းသည္ သံသရာ၀ဲၾသဃမွ လြတ္ေျမာက္လိုေသာ ပုဂၢဳိလ္တို႔အဖို႔ အေရးႀကီးလွသည္သာ ျဖစ္ပါ၏။

 

(ခ) အကုသိုလ္မီးမ်ား သိပ္သည္းက်စ္လစ္ပံု

 

ေလာဘ၊ ေဒါသ၊ ေမာဟႏွင့္ တဏွာ၊ မာန၊ ဒိ႒ိမ်ားသည္ အကုသိုလ္မီးမ်ားပင္ ျဖစ္သည္။ ႐ုပ္နာမ္တစ္ခုတြင္ အဆိုပါမီးမ်ားေတာက္ေလာင္လာသည္ကို ၿငိမ္းသတ္ျခင္းအမႈ မျပဳဘဲ လက္ခံအားေပး ခြင့္ျပဳပါက အဆိုပါမီးမ်ားသည္ သိပ္သည္းက်စ္လစ္၍ ပိုမိုခိုင္မာလာမည္။ ေလာဘ၊ ေဒါသ၊ ေမာဟမီးမ်ားသည္ ၎၊  တဏွာ၊ မာန၊ ဒိ႒ိမီးမ်ားသည္၎ သိပ္သည္းက်စ္လစ္၍ ခိုင္မာလြန္းလာပါလွ်င္ ၿငိမ္းသတ္ ၿဖိဳဖ်က္ တိုက္ခိုက္  ေက်ာ္လႊား ေအာင္ျမင္ႏိုင္ရန္ လြယ္ကူေတာ့မည္မဟုတ္။

ထို႔ေၾကာင့္ အဆိုပါမီးမ်ားကို လူတို႔အား ေကာင္းက်ဳိးမေပးႏိုင္ေသာ မီးမ်ားဟု သိျမင္နားလည္ သေဘာေပါက္ကာ ထိုမီးတို႔၏ ဆင္းရဲဒုကၡ ျဖစ္ပံုကို၎၊ ျဖစ္ေပၚလာၿပီးေနာက္ ပ်က္စီးတတ္သည့္ အခ်င္းအရာကို၎၊ ထိုးထြင္းဆင္ျခင္ ဉာဏ္သက္၀င္ရမည္သာျဖစ္သည္။ ဤသို႔ ႐ုပ္နာမ္အား ေလာင္ၿမိဳက္ေသာ အကုသိုလ္မီးမ်ားကို အနိစၥလက္နက္ မဂ္ေရျဖင့္ ၿငိမ္းသတ္ႏိုင္မွ ေတာ္႐ုံက်မည္ျဖစ္သည္။ သို႔မဟုတ္ပါက ဤမီးမ်ားသည္ လြန္စြာမွ သိပ္သည္းက်စ္လစ္ ထုထယ္အင္အား ေကာင္းလြန္းလွ်က္ ႐ုပ္နာမ္ရွိသူတို႔အား ႀကီးစြာေသာ ဒုကၡကို လွလွႀကီး ေပးလိမ့္မည္သာျဖစ္သည္။

ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္

Admin (www.chitnge.com)

This entry was posted in Buddhism and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *