ဉာဏ္ပန္းေမႊးလိႈင္ၾကဴ -40

Share

နိဂုံး

ျမတ္စြာဘုရားသခင္ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ႀကီးသည္ ေ၀ေနယ် သတၱ၀ါအေပါင္းတို႔ကို သံသရာ၀ဋ္ဒုကၡမွ ကၽြတ္လြတ္ေစေရးအတြက္ မေရမတြက္ႏိုင္ေသာ ဘ၀ေပါင္းမ်ားစြာ၌ ဒုကၡအမ်ဳိးမ်ဳိးခံ၍ ပါရမီ ျဖည့္ဆည္းေတာ္ မူခဲ့သည္။ ပါရမီအဟုန္ ျပည့္စံုေသာဘ၀တြင္ သဗၺညဳတေ႐ႊဉာဏ္ေတာ္ႀကီးကို ရရွိ၍ သစၥာတရားကို အေျခခံ ရထားသူတို႔အား ထိုက္တန္ခ်ိန္၌ ထိုက္တန္သလို သစၥာဉာဏ္ပန္းကို ခ်ီးျမွင့္ ေပးသနားေတာ္မူခဲ့သည္။
မ်ဳိးေစ့ပါေသာ ပုဂၢဳိလ္တို႔အဖို႔ ေရာ့ – အင့္ ဟူေသာ သေဘာအတိုင္း အလြယ္တကူ ျဖစ္ေစႏိုင္ေတာ္မူ ခဲ့ျငားေသာ္လည္း အခ်ဳိ႕ေသာ ပုဂၢဳိလ္တို႔မွာ မသိမႈအ၀ိဇၨာ လိုခ်င္မႈ တဏွာတို႔ လြန္စြာမ်ားျပားလွ်က္ ကၽြတ္တန္းသို႔ မ၀င္ႏိုင္ဘဲ ရွိခဲ့ၾကရသည္။ အခ်ဳိ႕ပုဂၢဳိလ္တို႔ကား သဗၺညဳတ ေ႐ႊဉာဏ္ေတာ္ႀကီးကို သာမန္ဟု မွတ္ထင္ခဲ့ၾကသည္။ သဗၺညဳတ ေ႐ႊဉာဏ္ေတာ္ကို ရရာရေၾကာင္း ျဖည့္ဆည္းရသည့္ ပါရမီမ်ားကို ျမတ္ဗုဒၶ ကိုယ္ေတာ္တိုင္သာလွ်င္ အသိဆံုးျဖစ္သည္။
သာမန္ပုဂၢဳိလ္တို႔ မသိႏိုင္ မၾကံစည္အပ္ေသာ ဉာဏ္ေတာ္ အမ်ဳိးအစားလည္းျဖစ္သည္။ အဆိုပါ ျမတ္စြာဘုရားသခင္ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ႀကီးသည္ပင္လွ်င္ ႐ုပ္နာမ္ကို ဆင္းရဲသည့္တရားဟု ဉာဏ္ႏွင့္ ထိထိမိမိ သိသူမ်ဳိးကိုသာ ကၽြတ္တမ္း၀င္ေအာင္ ခၽြတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ မိမိ႐ုပ္နာမ္မ်ားကို ႏွစ္သက္ခံုမင္ စြဲလန္းလြန္း၍ တဏွာထူသူ အမ်ဳိးအစားမ်ားမွာ ကၽြတ္တမ္း၀င္ႏိုင္လိမ့္မည္ မဟုတ္။ သံသရာ၏ ဒုကၡကို တကယ္စင္စစ္ ေၾကာက္ပါ၏ေလာ။ တရားေတာ္ျမတ္ကို အမွန္တကယ္ ယံုၾကည္အားထား ကိုးစားပါ၏ေလာ။
ဤေမးခြန္းမ်ား၏ အေျဖမ်ားသည္ တရားအားထုတ္သူမ်ားအဖို႔ အေရးႀကီးသကဲ့သို႔ တရားျပသူမ်ား အဖို႔လည္း အေရးႀကီးသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ႐ုပ္နာမ္ခႏၶာအေပၚ အနိစၥ တစ္ခ်က္မွ် မျမင္ႏိုင္သူတို႔အား တရားျပ၍မျဖစ္ႏိုင္။ လစ္လ်ဴ႐ႈျခင္းသာ တတ္ႏိုင္ေပသည္။ အကယ္၍ ခႏၶာအေပၚတြင္ လကၡဏာေရး သေဘာမ်ားကို ဆင္ျခင္ႏိုင္ပါက မည္မွ်ႏုံခ်ာပါေစ မည္မွ်ပင္ပန္းပါေစ မည္သူမည္၀ါ မည္ကဲ့သို႔ပင္ ေျပာပါေစ အဆင္းရဲ အမ်ဳိးမ်ဳိးကိုခံကာ ကၽြတ္တမ္း၀င္ေစသည္အထိ အကူအညီ ေပးရန္သာ အစဥ္အလာရွိေပသည္။
တရားေတာ္ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ လုပ္ငန္းေဆာင္တာ တာ၀န္မ်ားကို လုပ္ေဆာင္ျခင္းမွာ တန္ဖိုးလြန္စြာမွ ႀကီးမားေၾကာင္းကို ကိုယ္ပိုင္ဉာဏ္ျဖင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်ႏိုင္ေလာက္ေပသည္။ ဉာဏ္ပညာ ထူးျခားမႈႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ လုပ္ငန္း၏ တန္ဘိုးဆိုင္ရာ တာ၀န္မ်ားကို ေလးေလးစားစား လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရမည္သာ ျဖစ္သည္။ ဤကဲ့သို႔ လုပ္ေဆာင္ရာ၌ ျပတ္ျပတ္သားသား ႀကိဳးစားရမည္။
တီထြင္သင့္ေသာ ေနရာတို႔၌ တီထြင္ရမည္။ တာ၀န္ကို အသိစိတ္ျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ရမည္။ အလုပ္တရားကို ႀကိဳးစားရာ၌ ကိေလသာမ်ား မေကာင္းမႈ ဒုစ႐ိုက္မ်ားကို တျဖည္းျဖည္း ေအာင္ျမင္ႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးစားရမည္။ ကိေလသာသည္ ႐ုပ္နာမ္မ်ားအေပၚ ဖုံးအုပ္လာပါလွ်င္ ကိေလသာ၏ အညစ္အေၾကးကို အညစ္အေၾကးမွန္း မသိေတာ့။ ေကာင္းသည္ဟူ၍သာ ထင္တတ္ၾကသည္။
ဤသေဘာကို ဉာဏ္အရာျဖင့္ ၾကည့္လွ်င္ ကိေလသာသည္ အေပၚယံ သေဘာအားျဖင့္ လွည့္စားေနေၾကာင္း ပညာသားပါပါ ဆံုးျဖတ္ႏိုင္ရမည္။ ကိေလသာသည္ အညစ္အေၾကးသာလွ်င္ျဖစ္ေၾကာင္း ဉာဏ္ျဖင့္ အၿပီးအပိုင္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ထားရမည္။ မိမိ၏ ကိေလသာ အညစ္အေၾကးကို မိမိကိုယ္တိုင္ ဆင္ျခင္ႏိုင္ရန္ လြန္စြာမွ အေရးႀကီးသည္။ ကိေလသာသတ္ျခင္း လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ တာ၀န္ကို ေက်ေက်ပြန္ပြန္ လိုေလေသးမရွိေအာင္ သတိရွိရွိ ႀကိဳးစားမွ တရားဓမၼဆိုင္ရာ တက္လမ္းရွိမည္ဟု မွတ္ယူထုိက္သည္။ ဒုကၡအတြင္း၌ ရွိေနေသးေသာ ႐ုပ္နာမ္မ်ားအဖို႔ ဤလမ္းသည္သာ တစ္ခုတည္းေသာ ထြက္ရပ္လမ္းျဖစ္သည္။ တရားသေဘာကို လုပ္ေဆာင္ေသာ အခါတိုင္း မွန္ကန္ရန္ တိက်ရန္ ျပတ္သားရန္လိုသည္။ တရားသေဘာ ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းက်င့္စဥ္ကို ဓမၼဓိ႒ာန္က်စြာ လုပ္ေဆာင္ရေသာ လုပ္ငန္းက်င့္စဥ္ပင္ျဖစ္သည္။
တရားလုပ္သည္ဆိုလွ်င္ မည္ကဲ့သို႔ပင္ လုပ္ေဆာင္ပါေစ ဟုတ္မွန္သည္ဟု မတြက္ႏိုင္။ ေပါ့ေပါ့ဆဆ သေဘာထားလွ်င္ မမွန္ရာလမ္းသို႔ လိုက္သြားမိႏိုင္သည္။ ခႏၶာကိုယ္႐ုပ္နာမ္ အေကာင္ပုပ္ႀကီးကို မငဲ့ကြက္ျခင္း၊ အလိုမလိုက္ျခင္း၊ မညွာတာျခင္းသည္ တရားက်င့္စဥ္၏ အေျခခံ သေဘာမ်ားပင္ျဖစ္သည္။ တရား၌ ေပါ့ေပါ့ႏွင့္ ရလိုေသာ ဆႏၵမ်ဳိး မေမြးရ သဘာ၀က်က် အမွန္တကယ္ ျပတ္ျပတ္သားသား ႀကိဳးစားရမည္။ လုပ္ငန္းစဥ္သည္ အခ်ိန္မဆြဲေလ ေကာင္းေလျဖစ္သည္။ ထက္သန္ေသာတရားႏွင့္ စြန္႕စြန္႕စားစား ပိုင္းပိုင္းျခားျခား ႀကိဳးစား ရန္သာလိုေတာ့သည္။
ဟုတ္ရာ မွန္ရာလုပ္ေဆာင္၍ မဟုတ္ရာ မမွန္ရာကို ေရွာင္ၾကဥ္ရမည္သာ ျဖစ္သည္။ ပစၥဳပၸန္ အနာဂတ္ အက်ဳိးမယုတ္ေစရန္ ခ်င့္ခ်င့္ခ်ိန္ခ်ိန္ ေအးေအးေဆးေဆး ဉာဏ္ပညာျဖင့္ ဆင္ျခင္သံုးသပ္ လုပ္ေဆာင္အပ္သည္ သာ ျဖစ္သည္။ ကိေလသာဟူသမွ် ျမဴမွ်မက်န္ေလေအာင္ `စြန္႕၊ သတ္၊ ျဖတ္၊ ပယ္ ဤေလးသြယ္ကို လက္၀ယ္ ပိုင္ပိုင္ ထားရွိႏိုင္ေရး´သည္သာ အဓိကျဖစ္သည္။ သစၥာတရားကို ထိုးထြင္းသိျမင္ျခင္းျဖင့္ အတိုင္းအတာ အကန္႔အသတ္မရွိ အံ့ၾသဘြယ္ေကာင္းေလာက္ေအာင္ ဘုန္းတန္ခိုးႀကီးမား တိုးတက္ႏိုင္သည္သာ ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေလးေလးစားစား နာယူက်င့္ၾကံရန္သာ လိုအပ္ေနပါေတာ့သည္။
သစၥာတရားကို ေပါက္ေပါက္ေျမာက္ေျမာက္ ဉာဏ္ဆိုက္ေရာက္ႏိုင္ေလာက္ေအာင္ သြန္သင္ဆံုးမ နည္းေပးလမ္းျပ ႏိုင္မႈမ်ား လြန္စြာမွ ရွားပါးလွ်က္ရွိရာ ေတြ႕ဆံုၾကံဳႀကိဳက္ေသာအခါ အဖန္တလဲလဲ သံုးသပ္၍ ထက္ျမက္သည္ထက္ ထက္ျမက္ေအာင္ ႀကိဳးစားရန္ႏွင့္ မမွိတ္မသုန္ ဟုတ္တိုင္းမွန္စြာ ႏွလံုးသြင္း ဆင္ျခင္ ေနၾကရန္သာ လိုအပ္ေပေတာ့သည္။
တနည္းဆိုေသာ္ တရားေတာ္ျမတ္ကို က်င့္ၾကံအားထုတ္ရာ၌ မိမိကိုယ္ပိုင္ယံုၾကည္ခ်က္ျဖင့္ က်င့္ၾကံ အားထုတ္ရမည္။ ဤသို႔ ကိုယ္တိုင္က်င့္ၾကံ အားထုတ္မွသာလွ်င္ ကိုယ္တိုင္သိရမည္ျဖစ္သည္။ `သူတပါးကို အားကိုးရဦးမည္၊ အျခားေသာ အေျခအေနတစ္ခုကို အားကိုးရဦးမည္´ဟူ၍ သေဘာမထားရ။ မိမိကိုယ္သာ အားကိုးအားထား ျပဳရမည္။ မိမိတို႔ ကိုယ္တိုင္သိဖို႔အတြက္ မိမိတို႔ကိုယ္တိုင္ အလုပ္လုပ္ရမည္။ ဇြဲ ၀ိရိယ ေရွ႕ထား၍ အလုပ္လုပ္လွ်င္ ရ ရမည္ဟူေသာ သေဘာထားကို အၿပီးအပိုင္ ေမြးျမဴရန္ျဖစ္သည္။
ဤကား တရားကို ေစာင့္သည့္ လူပုဂၢဳိလ္ သို႔မဟုတ္ ရဟန္းပုဂၢဳိလ္တို႔၏ က်င့္စဥ္ျဖစ္၍ တရားကို ဉာဏ္မွာထားလွ်က္ ခႏၶာကိုယ္ကို သံုးသပ္ေနသူတို႔သည္ အက်င့္သီလ ဉာဏ္ပညာႏွင့္ ျပည့္စံုေနေသာ ေလာကအလယ္ သံသရာအလယ္၌ ပညာရဲရင့္ ပြဲလယ္တင့္ႏိုင္ေသာ အက်င့္သိကၡာႏွင့္ လူပုဂၢဳိလ္ သိုမဟုတ္ ရဟန္းပုဂၢဳိလ္အျဖစ္ မိမိကိုယ္ကို ပီပီျပင္ျပင္ အားတက္သေရာ တည္ေဆာက္ေနသူတို႔၏ က်င့္စဥ္မ်ဳိးသာ ျဖစ္ေပေတာ့သည္။

ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္

Admin (www.chitnge.com)

This entry was posted in Buddhism and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *