ဉာဏ္ပန္းေမႊးလိႈင္ၾကဴ -39

Share

အခန္း (၁၀)
သစၥာ၀ါဒီ ပီသသူတို႔အတြက္ သတိေပးခ်က္မ်ား

(ဋ) နိဗၺာန္ခ်မ္းသာျမတ္အေၾကာင္းႏွင့္ နိဂံုးခ်ဳပ္ျခင္း

သစၥာ က်မ္းငယ္တစ္ဆူျဖစ္၍ မဂ္ဉာဏ္ ဖိုလ္ဉာဏ္ နိဗၺာန္ခ်မ္းသာျမတ္ အေၾကာင္းတို႔ကို ဖတ္႐ႈမွတ္သားႏိုင္ရန္ ဆႏၵမ်ားထ

ားရွိခဲ့ၾကေပလိမ့္မည္။ ဤဆႏၵတို႔သည္ အထိုက္အေလ်ာက္ ျပည့္စံုၾကလိမ့္မည္ဟု စာေရးသူအေနႏွင့္ ေမွ်ာ္လင့္ထားမိေပသည္။ အခ်ိန္အနည္းငယ္အတြင္း ျပည့္စံုၿပီးေျမာက္ ႏိုင္ရန္ ေရးသားျပဳစုရသျဖင့္ အခ်ဳိ႕ေသာ ေနရာမ်ားတြင္ အလွ်င္စလို ေဆာင္႐ြက္လိုက္ရျခင္းမ်ား ပါ၀င္သြားပါ သည္။
သို႔ေသာ္ ဆရာေကာင္း ဆရာျမတ္၏ တပည့္တစ္ဦးျဖစ္၍ သစၥာ၀ါဒီျဖစ္ေအာင္ အမွန္တကယ္ က်င့္ၾကံႀကိဳးစား အားထုတ္ခဲ့ရဘူးသူ တစ္ဦးအေနျဖင့္ မဂ္ဉာဏ္အေၾကာင္း ဖိုလ္ဉာဏ္အေၾကာင္း နိဗၺာန္ခ်မ္းသာ ျမတ္ အေၾကာင္းတို႔ကို ပီပီသသ တိတိက်က်ႏွင့္ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း မိမိဉာဏ္မွီသေ႐ြ႕ ဟုတ္တိုင္းမွန္စြာ ထုတ္ေဖၚတင္ျပႏိုင္ရန္ ႀကိဳးစားလိုက္ရပါသည္။ ထို႔ထက္ပို၍ မဂ္ဉာဏ္အေၾကာင္း ဖိုလ္ဉာဏ္အေၾကာင္း နိဗၺာန္ခ်မ္းသာျမတ္ အေၾကာင္းကို ျဖည့္စြက္ဖြင့္ဆိုရပါမူ . . . . .
မဂ္ဆိုသည္မွာ ၾကည္လင္ျခင္း သေဘာရွိသည္။ မၾကည္မလင္ျဖစ္လွ်င္ မဂ္မဟုတ္ပါ။
ဖိုလ္ဆိုသည္မွာ ဧျမျခင္းသေဘာရွိသည္။ ပူေလာင္ျခင္းသေဘာ ရွိေနလွ်င္ ဖိုလ္မဟုတ္ပါ။
႐ုပ္နာမ္ကို မလိုခ်င္ျခင္းသည္ မဂ္သေဘာျဖစ္ပါသည္။ ႐ုပ္နာမ္ကို လိုခ်င္ေနလွ်င္ မဂ္သေဘာမဟုတ္ပါ။
တဏွာ သမုဒယကို ပိုင္းျဖတ္ပယ္သတ္ျခင္းသည္ မဂ္သေဘာျဖစ္ပါသည္။ တဏွာ သမုဒယကို လက္ခံျခင္းသည္ မဂ္သေဘာမဟုတ္ပါ။
မဂ္ေလးတန္ ဖိုလ္ေလးတန္ နိဗၺန္ဟူ၍ ေလာကုတၱရာတရား (၉)ပါးရွိရာ . . .
ပထမမဂ္ ပထမဖိုလ္ရၿပီးသူပင္လွ်င္ မဂ္ဉာဏ္အား ဖိုလ္ဉာဏ္အား ႀကီးမားေစရန္ ဆက္လက္ က်င့္ႀကံ ႀကိဳးစား ပြားမ်ားေနရသည္သာျဖစ္သည္။ တရားရွင္ဟူသည္ ဘယ္အဆင့္ေရာက္လွ်င္ေတာ္ၿပီဟု သေဘာမထား ရပါ။ သေဘာထားၾက႐ုိး ထံုးစံႏွင့္ အဆံုးအမ အစဥ္အလာလည္းမရွိပါ။
ကိေလသာ အညစ္အေၾကးဟူသမွ်တို႔ စင္ၾကယ္သန္႔ရွင္းေစလွ်က္ ႐ုပ္နာမ္ခႏၶာႏွင့္တကြ (၃၁) ဘံုႀကီးကို အၿပီးအပိုင္ ေျခကန္ပိုင္းျခား ပယ္စြန္႔ႏိုင္သည္အထိ ႀကိဳးစားရမည္ဟူေသာ အဆံုးအမ အစဥ္အလာသာ ရွိခဲ့ပါသည္။
မဂ္ဉာဏ္သည္ ကိေလသာကို ျဖတ္ေတာက္ၿပီးေနာက္ ဖိုလ္ဉာဏ္ျဖင့္ နိဗၺာန္ခ်မ္းသာျမတ္ အေၾကာင္းကို ထိုးထြင္းဆင္ျခင္ရသည္။ နိဗၺန္ဟူသည္ ဒုကၡခပ္သိမ္းကင္းၿငိမ္းရာ၊ တဏွာကုန္ခန္းရာေပတည္း။ တဏွာကုန္ခန္း ေစေသာ အက်င့္သည္ ေရာက္ႏိုင္ေသာ အက်င့္ပင္တည္း။
တဏွာတိုးပြားေစေသာ အက်င့္သည္ ဒုကၡသံသရာ ၀ဲလည္ေစေသာ အက်င့္ပင္တည္း။ နိဗၺန္ေရာက္ လိုသူသည္ တဏွာေလ်ာ့ပါးေစရန္၊ ကုန္ခန္းေစရန္ က်င့္ၾကံထားရမည္သာတည္း။ ထို႔ေၾကာင့္ မဂ္ဉာဏ္ ဖိုလ္ဉာဏ္ နိဗၺန္ျမတ္ခ်မ္းသာတို႔အေၾကာင္း အျမတ္တႏိုး တန္ဖိုးထား နားလည္လိုသူတို႔သည္ တဏွာေလ်ာ့ပါး ကုန္ခန္းေစ ေသာ ပဋိပတ္ အက်င့္မ်ားကို က်င့္ၾကံအားထုတ္ရန္သာ လိုပါေၾကာင္း။

ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္

Admin (www.chitnge.com)

This entry was posted in Buddhism and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *