ဉာဏ္ပန္းေမႊးလိႈင္ၾကဴ -37

Share

အခန္း (၁၀)

သစၥာ၀ါဒီ ပီသသူတို႔အတြက္ သတိေပးခ်က္မ်ား

(စ်) အနတၱဉာဏ္ အျမင္ေၾကာင့္ ႐ုပ္နာမ္ဒုကၡ သက္သာရာရပံု

႐ုပ္နာမ္တစ္ခု ဆင္းရဲျခင္း ခ်မ္းသာျခင္း ဆိုသည္မွာ ႐ုပ္နာမ္၏ကိေလသာ ထုထည္ပမာဏ အနည္းအမ်ား ေပၚတြင္ မူတည္သည္။ ႐ုပ္နာမ္တစ္ခုတြင္ ကိေလသာထုထည္ ႀကီးမားသိပ္သည္း ေနေလေလ ထို႐ုပ္နာမ္သည္ ဆင္းရဲျခင္း အပူမီးကို ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ခံစားရ ေလေလျဖစ္သည္။ ႐ုပ္နာမ္တစ္ခုတြင္ ကိေလသာအား ေခါင္းပါးေလ်ာ့နည္းေလေလ ခ်မ္းသာမႈကို ႏွစ္ႏွစ္ကာကာ ခံစားရေလေလျဖစ္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ႐ုပ္နာမ္တစ္ခု ခ်မ္းသာျခင္း ဆင္းရဲျခင္းသည္ ထို႐ုပ္နာမ္ႏွင့္ ကပ္ၿငိေနေသာ ကိေလသာ အေပၚ၌မူတည္သည္။ ႐ုပ္နာမ္ကို ငါဟု ႐ႈမွတ္လွ်င္ အနတၱကို မွီရာမက်၊ အတၱကိုသာ မွီရာက်သည္။ အတၱသည္သာ ဒုကၡအားလံုး ၀န္းရံမႈကို ခံယူရသည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ထိုျပဳတ္သြားလွ်င္ ႏွင့္အတူ ဒုကၡတရားမ်ားပါ ျပဳတ္က်သြားရမည္သာျဖစ္သည္။ အတၱျပဳတ္လွ်င္ အနတၱဉာဏ္ ပိုင္ပိုင္ႏိုင္ႏိုင္ ဦးစီးမည္ျဖစ္၌ ႐ုပ္နာမ္ဒုကၡတို႔သည္လည္း မခံမရပ္ႏိုင္ေလာက္ေအာင္ မျဖစ္ရေတာ့ဘဲ သက္ေတာင့္သက္သာ ခ်မ္းသာစြာ တည္ရွိေနလိမ့္မည္သာ ျဖစ္သည္။

အနတၱဉာဏ္၏ ေအာက္တြင္ ကိေလသာတရားမ်ားလည္း ဆိတ္သုဥ္းေပ်ာက္ကြယ္ သြားရမည္ျဖစ္၍ ဆင္းရဲမႈဟူသမွ်တို႔ ခ်ဳပ္ၿငိမ္း႐ုပ္သိမ္းလွ်က္ ခ်မ္းသာျခင္း၌ ဉာဏ္သက္၀င္ႏိုင္ေပလိမ့္မည္။ ထပ္မံရွင္းျပပါဦးမည္။

႐ုပ္နာမ္သည္ ဒုကၡအစုအေ၀းျဖစ္သည္မွာ အမွန္ပင္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ဒုကၡကို ငါပိုင္သည္ ငါဆိုင္သည္ ဟု မသိမ္းပိုက္ဘဲ အနတၱဉာဏ္ျဖင့္ ဆင္ျခင္ႏိုင္လွ်င္ ႐ုပ္နာမ္ဒုကၡသည္ သက္သာရာ ရသည္မွာ အမွန္ပင္ ျဖစ္သည္။ ဒုကၡ႐ုပ္နာမ္ကို ငါဟု သိမ္းပိုက္ေသာအခါ ဒုကၡႏွင့္ငါ လံုးေထြးေနသျဖင့္ ဒုကၡ႐ုပ္နာမ္၏ ႏွိပ္စက္ပံုကို ငါက ခံေနရသည္။ ငါသည္ ဒုကၡမွ မလြတ္ႏိုင္ေပဘဲကိုး၊ ႐ုပ္နာမ္ဒုကၡ၏ အပ်က္ကို ဉာဏ္သက္၀င္ ႐ႈျမင္ဆင္ျခင္ေသာအခါ ဒုကၡတရားကေလးမ်ားသည္ ပ်က္စီးသြားၾကသည္ ျဖစ္၍ ထိုအပ်က္ဒုကၡကို ငါပိုင္သည္ ငါဆိုင္သည္ဟူ၍ သက္မွတ္ရန္ မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့။

ဒုကၡျဖစ္ေနရေသာေၾကာင့္လည္း ဤအရာသည္ငါမဟုတ္ ဒုကၡျဖစ္၏။ ငါဟုတ္ပါက ဒုကၡ မျဖစ္ေစရ။ သုချဖစ္ရမည္။ ငါမဟုတ္၍ ငါ၏စိတ္ႀကိဳက္ မျဖစ္ေစရျခင္းျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဤ႐ုပ္နာမ္အျဖစ္ဆိုးသည္ ငါမဟုတ္ဟုသာတည္း။ ထိုဒုကၡသည္မျမဲ အနိစၥသေဘာ ပ်က္ရ၏။ ဒုကၡ၏ အပ်က္တရားသည္ ထင္ရွားေန၏။ ဒုကၡျဖစ္ေနရသည္သာ အမွန္ျဖစ္ပါလွ်က္ႏွင့္ ဤဒုကၡသည္ ပ်က္စီးသြားရသျဖင့္ ဤဒုကၡကိုမပိုင္ေၾကာင္း။

ဤဒုကၡသည္ ကိုယ္ပိုင္ပစၥည္းမဟုတ္ေၾကာင္း ဒုကၡသည္ ဒုကၡမ်ားသာျဖစ္၍ မပိုင္ဆိုင္ေသာ အပ်က္ တရား အမ်ဳိးအစားမ်ားသာတည္း။ ဒုကၡကိုမပိုင္ဆိုင္၊ ႐ုပ္နာမ္ကို မပိုင္ဆိုင္ ႐ုပ္နာမ္၏ အပ်က္တရားကိုလည္း မလြန္ဆန္ႏို္င္။ ပိုင္ဆိုင္သည္မွာ ႐ုပ္နာမ္ဒုကၡကို အပ်က္တရားအျဖစ္ ႐ႈသတ္ေနေသာ ဉာဏ္သာျဖစ္သည္။

ထိုဒုကၡသည္ မပိုင္မဆိုင္အပ္သည္သာျဖစ္ေၾကာင္း ႏွလံုသြင္း ဆင္ျခင္ေနေသာ ဉာဏ္ပင္ျဖစ္သည္။ ဤသို႔ ဒုကၡ၏ မျမဲေသာ မပိုင္ဆိုင္ေသာ သေဘာကို ဉာဏ္သံုးသပ္မိ၍ ထိုဒုကၡအား သိမ္းပိုက္လ္ိုမႈ၊ ပိုင္ဆိုင္ သည္ဟု မွတ္ယူမႈတို႔ကို စြန္႔ပယ္ပစ္လိုက္ရာ ထြက္ေပၚလာေသာ အနတၱဉာဏ္အရာသည္ ႐ုပ္နာမ္ကို သက္သာေစႏိုင္ေပေတာ့သည္။ ဤသေဘာသည္ အနတၱဉာဏ္ျဖင့္ ႐ုပ္နာမ္ကို ခ်မ္းသာေစႏိုင္ေသာ သေဘာပင္တည္း။

၊ အနတၱဟုႏႈတ္မွ တဖြဖြ ႐ြတ္ဖတ္ေနျခင္းျဖင့္လည္း အနတၱဉာဏ္ ေပၚေပါက္ႏိုင္မည္မဟုတ္။ အနတၱဉာဏ္ကို ေပၚေပါက္ႏိုင္ရန္ ေရွးဦးစြာ ဒုကၡဉာဏ္ကို ပိုင္ပိုင္ႏိုင္ႏိုင္ အေျခခံ ထားဘို႔လိုသည္။ ႐ုပ္နာမ္သည္ ဒုကၡျဖစ္ေၾကာင္း ႏိႈက္ႏိႈက္ ခၽြတ္ခၽြတ္ ႏွစ္ႏွစ္ကာကာ ေလးေလးနက္နက္ ဉာဏ္သေဘာျဖင့္ ဆင္ျခင္မိၿပီးကာမွ ထိုဒုကၡ၏ မျမဲမႈကို အနိစၥလကၡဏာ တင္႐ႈရမည္။ အနိစၥလကၡဏာ ဉာဏ္အျမင္ ေပၚေပါက္လာေတာ့လွ်င္ ေအာ္ `ဤဒုကၡတရားသည္ မျမဲပါတကား၊ မျမဲေသာအရာကို မပိုင္မဆိုင္ႏိုင္ပါတကား’ဟု ဆင္ျခင္သံုးသပ္ျခင္းျဖင့္သာ ဒုကၡအနိစၥမွ အနတၱဉာဏ္သို႔ ဆိုက္ေရာက္ႏိုင္သည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း။

 

ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္

Admin (www.chitnge.com)

 

 

This entry was posted in Buddhism and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *