ဉာဏ္ပန္းေမႊးလိႈင္ၾကဴ -36

Share

အခန္း (၁၀)

သစၥာ၀ါဒီ ပီသသူတို႔အတြက္ သတိေပးခ်က္မ်ား

(ဇ) ဒုကၡတရားကို ရင္၀ယ္မပိုက္စေကာင္း

ျမတ္စြာဘုရားသခင္ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ႀကီးက ခပ္သိမ္းေသာ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ဒုကၡတရားမ်ားသည္ အျမဲမရွိပါဟု ေအာက္ေမ့ေတာ္မူခဲ့ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဒုကၡကို ျမဲသည္ဟု ရင္၀ယ္ပိုက္ စြဲမွတ္မွားေသာ ပုဂၢဳိလ္တို႔သည္ ေဟာေတာ္မူေသာ တရားေတာ္ႏွင့္ မကိုက္ညီ ျမတ္ဗုဒၶက မျမဲပါဟု ေဟာေတာ္မူပါလွ်က္ႏွင့္ ျမဲေနပါသည္ဟု မွတ္ယူေနလွ်င္ ဘုရားျမတ္စြာအား ကန္႔လန္႔တိုက္ရာ က်ပါလိမ့္မည္။

ဒုကၡတရားကို အျမဲရွိသည္ဟု မမွတ္ယူဘဲ အပ်က္တရားဟု မွတ္ယူပါလွ်င္ အဆိုပါ ဒုကၡတရားတို႔သည္ ႀကီးရာမွ ေသးသြားရသည္။ ေသးငယ္ရာမွ ပေပ်ာက္သြားရသည္။ ဒုကၡတရားကို ျမဲ၏။ ခိုင္၏။ ပိုင္၏။ ဆိုင္၏ဟု မွတ္ယူပါလွ်င္ အမွန္တရားႏွင့္ ဆန္႔က်င္ဘက္ တိုက္ရာျဖစ္၍ မရွိေသာ ဒုကၡတရားမ်ားကို ရွိေအာင္လုပ္ရာက်မည္။

ေသးငယ္ေသာဒုကၡတရားကို ႀကီးက်ယ္ေအာင္ လုပ္ရာက်မည္။ ဒုကၡတရားဟူသည္ မလြဲမေသြ ပ်က္စီး ရသည္သာျဖစ္ေၾကာင္း မမွိတ္မသုန္ ယံုယံုၾကည္ၾကည္ ခံယူလွ်က္ ထိုဒုကၡေတာင္ႀကီးကို အနိစၥတည္းဟူေသာ မျမဲျခင္း လက္နက္ႏွင့္ အခက္အခဲ ဟူသမွ်တို႔ကို ဇြဲသတၱိႏွင့္ ၿဖိဳဖ်က္တိုက္ခိုက္ပါ။ ေအာင္ျမင္ျခင္းသည္ ဤဒုကၡ အဆံုး၌ မလြဲမေသြ တည္ရွိေနသည္သာ ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဒုကၡတရားကို ရင္၀ယ္မပိုက္ပါႏွင့္ဟု သတိေပးရျခင္း ျဖစ္ပါေၾကာင္း။

ဤသို႔ သတိေပးပါလွ်က္ႏွင့္ ဒုကၡကို ရင္၀ယ္ပိုက္ေနပါလွ်င္ ဒုကၡ၀ဋ္မွ ကၽြတ္စရာလမ္း မျမင္ေတာ့ပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ ဥပါဒါန္ေၾကာင့္ ဥပါဒ္မေရာက္ေစလိုေၾကာင္း ထပ္ေလာင္းမွာၾကားလိုက္ပါသည္။

မီးခဲတစ္ခဲကို ကိုင္မိေသာအခါ ပူမွန္းသိေသာ္လည္း ဆက္လက္၍ ဆုပ္ကိုင္ထားလွ်င္ အပူျပင္းထန္၍ ေလာင္ကၽြမ္းမႈဒဏ္ ခံရမည္မဟုတ္ပါေလာ။ မီးခဲကိုကိုင္မိ၍ ပူမွန္းသိလွ်င္ လႊတ္ခ်ႏိုင္ရမည္။ ဒုကၡကို ဒုကၡမွန္း သိပါလွ်က္ ရင္၀ယ္ပိုက္ေနလွ်င္ ဒုကၡတရားသည္ ပိုမိုႀကီးထြားလာလိမ့္မည္ မဟုတ္ပါေလာ။

အမွန္တရားလည္းျဖစ္ေသာ ျမတ္ဗုဒၶကလည္း ေဟာေတာ္မူခဲ့ၿပီးျဖစ္ေသာ မိမိလည္း အက်ဳိးရွိၿပီး ျဖစ္ေသာ ဒုကၡတရားတို႔၏ မျမဲျခင္းသေဘာတို႔ကို အဘယ္ေၾကာင့္ မ႐ႈသတ္ မပိုင္းျဖတ္ဘဲ ငံု႔စံုပစ္ ခံေနရပါမည္နည္း။ လိပ္သတၱ၀ါႏွင့္ ဖားသတၱ၀ါတို႔အား ကုန္းေပၚတြင္ တစ္စံုတစ္ခုတို႔ႏွင့္ ထိတို႔လိုက္ပါေသာ္ အဘယ္ကဲ့သို႔ ရွိၾကပါသနည္း။

လိပ္သတၱ၀ါသည္ ေခါင္းမွအစ ေျခစံုလက္စံုကိုင္၍ ငံု႔စံုပစ္ခံလွ်က္ ရန္သူလက္၀ကြက္ အပ္ႏွင္းလိုက္သည္ မဟုတ္ပါေလာ။ ဖားသတၱ၀ါမွာမူ ထို႔ထိလိုက္သည္ႏွင့္ တၿပိဳင္နက္ ခုန္ေပါက္ပ်ံလႊား အလြတ္ႀကိဳးစားသည္ မဟုတ္ပါေလာ။

ေလာကဓံႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရေသာ္ ငံုးစံုပစ္ခံရျခင္းသည္ အသိဉာဏ္ မရွင္ျခင္း၏ အထိမ္းအမွတ္ပင္ ျဖစ္ေနေပ၏။ အသိဉာဏ္ရွင္သူသည္ ဤေလာကဓံ၏ အနိစၥတရားကို သိျမင္လွ်က္ ေက်ာ္လႊားျဖတ္သန္း ေအာင္ျမင္ႏိုင္ေသာ နည္းနိသွ်ေကာင္းမ်ားႏွင့္ လမ္းစဥ္အမွန္အကန္တို႔ကို ရွာေဖြဆည္းပူး က်င့္သံုးလိုက္နာရမည္ မဟုတ္ပါေလာ။

 

ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္

Admin (www.chitnge.com)

 

This entry was posted in Buddhism and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *