ဉာဏ္ပန္းေမႊးလိႈင္ၾကဴ -35

Share

အခန္း (၁၀)

သစၥာ၀ါဒီ ပီသသူတို႔အတြက္ သတိေပးခ်က္မ်ား

  (ဆ) အသခၤတဓာတ္ ျမတ္ေသာနိဗၺာန္

            တဏွာ မကုန္ေသးသမွ် ကာလပတ္လံုး ႐ုပ္နာမ္ရွိသူတို႔သည္ ဒုကၡတရားမ်ား ျဖစ္ေပၚ ေနၾကဦးမည္ျဖစ္သည္။ အတိတ္ဘ၀ ဘ၀မ်ားစြာက သံသရာ က်င္လည္ခဲ့ရစဥ္ `အေယာနိေသာ မနသီကာယ´ ေခၚ ႏွလံုးသြင္းမွားမႈေၾကာင့္ ဒုကၡတရားကေလးမ်ား ျဖစ္ေပၚေနၾကရသည္။

တနည္းအားျဖင့္ အ၀ိဇၨာ တဏွာ၏ လႊမ္းမိုးမႈဒဏ္ ခံရသျဖင့္ ဒုကၡျဖစ္ေနၾကရျခင္း ျဖစ္သည္။ အ၀ိဇၨာဆိုသည္မွာ အမွန္ကို မသိျခင္းျဖစ္၍ တဏွာဆိုသည္မွာ ဒုကၡျဖစ္ေစသည့္ အရာကို လိုခ်င္ေနျခင္းျဖစ္သည္။

ဤတရားႏွစ္ပါး လႊမ္းမိုးထားသမွ် ကာလပတ္လံုး ႐ုပ္နာမ္တို႔သည္ ဒုကၡနယ္ပယ္အတြင္းမွ မလြတ္ ကင္းႏိုင္။ တနည္းအားျဖင့္ သမုဒယ အေၾကာင္းခံခဲ့၍ ဒုကၡအက်ဴိး ျဖစ္ေပၚေနရသည္။ လူတို႔၌ အတြင္းအဇၩတၱ ႐ုပ္နာမ္ဒုကၡသည္ ဘ၀င္ ဟဒယအေပၚ၌ ေပၚလာသည္။ ထိုအဇၩတၱ႐ုပ္နာမ္ ဒုကၡကေလးမ်ားသည္ သခၤတတရား မ်ားျဖစ္ၾကသည္။ သခၤါရ အစားထိုးမႈေၾကာင့္ သခၤတတရားမ်ား ျဖစ္ေပၚလာရသည္။ သခၤါရ အစားထိုးစရာ မရွိလွ်င္ သခၤတတရားမ်ား ကုန္ခန္း၍ အသခၤတဓာတ္ေခၚ ျမတ္ေသာနိဗၺာန္သို႔ မ်က္ေမွာက္ျပဳရသည္။

သခၤါရ အစားထိုးသည္ဆိုရာ၌ အေၾကာင္းအက်ဳိးလွည့္လည္ ျဖစ္ေပၚေနျခင္းျဖစ္သည္။ အေၾကာင္းတရားကို မပယ္သတ္လွ်င္ အက်ဳိးတရား ျဖစ္ေပၚမည္။ အက်ဳိးတရားကို မလိုခ်င္ရေကာင္းမွန္း မသိလွ်င္ အေၾကာင္းခံၿပီး ျဖစ္လိမ့္မည္။ အေၾကာင္းမွ အက်ဳိးသို႔ အက်ဳိးမွ အေၾကာင္းသို႔ လွည့္လည္လွ်က္ ရွိသည္။

ဤ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ စက္၀ိုင္းတြင္ အေၾကာင္းကိုသတ္လွ်င္ အက်ဳိးမေပၚႏိုင္ေတာ့။ အက်ဳိးကိုသတ္လွ်င္ အေၾကာင္းမခံရာ က်ေသာေၾကာင့္ အက်ဳိးထပ္မံမျဖစ္ႏိုင္၊ အက်ဳိးကို လိုသျဖင့္ အေၾကာင္းျပဳသည္၊ အေၾကာင္းျပဳ သည္ကို အေၾကာင္းျပဳမွန္း မသိမႈေၾကာင့္ အက်ဳိးျဖစ္ေပၚလာရသည္။

ဤနည္းအားျဖင့္ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ လွည့္လည္လွ်က္ရွိသည္။ အသခၤတဓာတ္ ျမတ္ေသာနိဗၺာန္၌ ေၾကာင္းက်ဳိး မရွိေတာ့။ ေၾကာင္းက်ဳိး ခ်ဳပ္ၿငိမ္း႐ုပ္သိမ္းသြားသည္။ ေၾကာင္းက်ဳိးမရွိေတာ့ အသခၤတဓာတ္သို႔ မ်က္ေမွာက္ျပဳႏိုင္ေစရန္ သံသရာလည္ေစေသာ အရာတို႔ကို ျဖတ္ေတာက္ရသည္။

သခၤတတရားမ်ားကို ႐ႈသတ္ရသည္။ ႐ႈသတ္ပါမ်ား၍ အ႐ႈသတ္ခံသခၤါရ တရားတို႔ ခ်ဳပ္ဆုံးေသာ္ အသခၤတဓာတ္ ျမတ္ေသာ နိဗၺာန္၌ အျဖစ္ကင္းေသာ အပ်က္ကင္းေသာ ျဖစ္ပ်က္ဆံုးရာ ဒုကၡခ်ဳပ္ဆံုးရာ သႏၲိသုခသို႔ မ်က္ေမွာက္ျပဳရမည္။

ထို႔ေၾကာင့္ သခၤါရ တရားတို႔၏အဆံုးတြင္ အသခၤတဓာတ္ရွိသည္။ သံသရာ၏ အဆံုးတြင္ နိဗၺာန္ရွိသည္။ အတၱတို႔၏ အဆံုးတြင္ အနတၱရွိသည္။ ဒုကၡ၏ အဆံုးတြင္ သုခရွိသည္။ သုခရလိုလွ်င္ ဒုကၡရရာရေၾကာင္းကို မျပဳႏွင့္ သခၤါရတရားမ်ားကို ၿငီးေငြ႕လွ်င္ အသခၤတသို႔ မ်က္ေမွာက္ျပဳႏိုင္ေစရန္ သခၤါရ အစားထိုးမႈမ်ား ကုန္ဆံုးခ်ဳပ္ၿငိမ္းရန္ ႀကိဳးစားပါ။ ျဖစ္ေပၚလာသမွ်ေသာဒုကၡကို အနိစၥလက္နက္ျဖင့္ ၿဖိဳဖ်က္႐ႈသတ္ပါ။ အသခၤတဓာတ္ ျမတ္ေသာနိဗၺာန္သည္ ႐ုပ္နာမ္ဒုကၡအဆံုး၌ အမွန္တကယ္တည္ရွိေနပါေတာ့သည္။

ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္

Admin (www.chitnge.com)

 

This entry was posted in Buddhism and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *