ဉာဏ္ပန္းေမႊးလိႈင္ၾကဴ – 34

Share

အခန္း (၁၀)

သစၥာ၀ါဒီ ပီသသူတို႔အတြက္ သတိေပးခ်က္မ်ား

(စ) ဟုတ္ရာ မွန္ရာ အက်ဳိးရွိရာ

            တစ္စံုတစ္ခုကို လုပ္ေဆာင္ရန္ ရွိေသာအခါ ဟုတ္၏ေလာ အက်ဳိးရွိ၏ေလာဟု ဆန္းစစ္ရမည္။ ဟုတ္ေန မွန္ေန အက်ဳိးရွိေနပါက မည္သူ မည္၀ါ မည္သို႔ပင္ ထင္ၾက ျမင္ၾက ေျပာၾကပါေစ ျပတ္ျပတ္သားသား လုပ္ေဆာင္ရမည္သာတည္း။ ဟုတ္ရာ မွန္ရာ အက်ဳိးရွိရာဆိုသည္မွာ မည္ကဲ့သို႔ေသာ အခ်င္းအရာပါနည္း။

႐ုပ္နာမ္တရားကေလးမ်ားသည္ အပ်က္တရားမ်ား ျဖစ္ၾကပါေပ၏ဟု ႐ႈသတ္ႏိုင္ျခင္းသည္ ဟုတ္တိုင္းမွန္စြာ ႐ႈသတ္လုပ္ေဆာင္သင့္သည္သာ မည္၏။

မွန္ရာဆိုသည္မွာ ႐ုပ္နာမ္သည္ ဒုကၡျဖစ္၏။ ႐ုပ္နာမ္ရွိေန၍ ဒုကၡရွိေနျခင္းျဖစ္သည္။ ႐ုပ္နာမ္ ခ်ဳပ္ဆံုးမွသာလွ်င္ ဒုကၡခ်ဳပ္ဆံုးမည္။ ႐ုပ္နာမ္သည္ ဘယ္နည္း ဘယ္ပံုျဖစ္လွ်င္ ဒုကၡကင္းလြတ္လိမ့္မည္ ဟူ၍ မေမွ်ာ္လင့္ထိုက္ေပ။

႐ုပ္နာမ္လံုးလံုး ခ်ဳပ္မွသာလွ်င္ ဒုကၡလံုးလံုး ခ်ဳပ္ႏိုင္မည္။ ႐ုပ္နာမ္၌ ကိေလသာစြဲကပ္ေနလွ်င္ ကိေလသာမ်ား ကပ္ၿငိေနေသးသမွ် ကာလပတ္လံုး ဒုကၡသည္ အရွိန္မသတ္ႏိုင္ဘဲ နည္းမ်ဳိးစံုလွည့္၍ ခံေနရမည္သာျဖစ္သည္။

ရဟႏၲာ သူေတာ္စင္မ်ားသည္ ခႏၶာ၏၀န္ လြန္စြာေလးေၾကာင္း ဖြင့္ေဖၚမိန္႔ႃမြက္ ေလ့ရိွၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ခႏၶာ၀န္ခ်မည္ျဖစ္ေသာအခါ သူေတာ္စင္တို႔အတြက္ ေအာင္ျမင္ခ်က္ ၿပီးျပည့္စံုၿပီဟု နာယူမွတ္သား ရျခင္းျဖစ္သည္။ ႐ုပ္နာမ္သည္ ဒုကၡပင္ျဖစ္သည္မွာ တကယ့္အမွန္တရားပင္ျဖစ္ပါေတာ့သည္။

အက်ဳိးရွိရာဆိုသည္မွာ ႐ုပ္နာမ္အေပၚ ဉာဏ္ပညာျဖင့္ ႐ႈသတ္ေနျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ အက်င့္သည္ အက်ဳိးရွိေသာ အက်င့္ျဖစ္သည္။ ဤအက်င့္ျဖင့္ ႐ုပ္နာမ္၌ ကပ္ၿငိေနေသာ ကိေလသာမ်ားကို ေလ်ာ့ပါးေစႏို္င္ သည္။ ကိေလသာ ေလ်ာ့ပါးေစျခင္းသည္ အက်ဳိးရွိရာကို လုပ္ေဆာင္ေနျခင္းပင္ျဖစ္သည္။

႐ုပ္နာမ္တို႔သည္ ျဖစ္ေပၚလာၿပီးေနာက္ ပ်က္စီးရသည္သာတည္း။ ႐ုပ္နာမ္၏ အပ်က္တရားကို ႐ႈျမင္ႏိုင္ေသာအခါ ထို႐ုပ္နာမ္အေပၚ၌ သမုဒယ ကပ္ၿငိမႈ ေလ်ာ့နည္းေစၿပီး သမုဒယအင္အား ေလ်ာ့နည္းေလေလ ဒုကၡအင္အား ေလ်ာ့နည္းေလေလျဖစ္သည္။ ဤအက်င့္သည္သာ ဟုတ္ရာမွန္ရာ အက်ဳိးရွိရာကို လုပ္ေဆာင္ ေနေသာ အက်င့္ျဖစ္သည္။

ဟုတ္ရာမွန္ရာ အက်ဳိးရွိရာကို လုပ္ေဆာင္သည္ ဆိုရာ၌ ဇြဲသတၱိရွိရန္မူ လိုအပ္ေပသည္။ မဟုတ္မမွန္ရာ အက်ဳိးယုတ္ရာကို လုပ္ေဆာင္လိုသည့္ ပုဂၢဳိလ္မ်ားႏွင့္ လည္း ဆန္႔က်င္ဘက္ ျဖစ္ေနတတ္ေသာေၾကာင့္ မိမိ၏ အမွန္တရားကို ဟုတ္တိုင္းမွန္စြာ ေဖၚထုတ္ႏိုင္ရန္ ရဲ၀ံ့ျပတ္သားျခင္း၊ ဇြဲသတၱိရွိျခင္းမ်ား မေရွာင္မလြဲႏိုင္ေအာင္ လိုအပ္ေနသည္သာ ျဖစ္ပါေတာ့သတည္း။

ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္

Admin (www.chitnge.com)

This entry was posted in Buddhism and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *