ဉာဏ္ပန္းေမႊးလိႈင္ၾကဴ – 33

Share

အခန္း (၁၀)

သစၥာ၀ါဒီ ပီသသူတို႔အတြက္ သတိေပးခ်က္မ်ား

(င) ၿခိဳးျခံျခင္းဆိုင္ရာ ေကာက္ခ်က္မ်ား

ၿခိဳးျခံျခင္း အမ်ဳိးမ်ဳိးတို႔တြင္ အအိပ္အေန ၿခိဳးျခံျခင္းသည္ သူေတာ္စင္တို႔ အားခဲတိုက္တြန္းၾကေသာ  ၿခိဳးျခံျခင္း အမ်ဳိးအစားပင္ျဖစ္သည္။ အိပ္ျခင္းသည္ ေသျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ တသံသရာလံုးက အိပ္ခဲ့ေသာ အခ်ိန္ေပါင္းမ်ားၿပီဟု မွတ္ယူရေပမည္။

  အိပ္စက္ေသာ အခ်ိန္မ်ားမွ ခိုးယူ၍ မိမိ၏ အမွားအမွန္ ေ၀ဖန္ပိုင္းျခားႏိုင္ေသာ ဉာဏ္အေျမာ္အျမင္ တိုးတက္သည္ထက္ တိုးတက္ေအာင္ၾကံဆရမည္သာ ျဖစ္သည္။ မိမိသည္ သူေတာ္စင္တို႔၌ ရွိအပ္ေသာ အရည္အခ်င္းမ်ားကို ပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ရန္ ႀကိဳးစား ေမြးျမဴ ေလ့က်င့္ တည္ေဆာက္ေနသည္ျဖစ္ရာ အဆိုပါ အရည္အခ်င္းမ်ား ျပည့္စံုသည္ထက္ ျပည့္စံုေအာင္ တိုးတက္စရာ နည္းလမ္းကို ၾကံဆရန္အတြက္ အခ်ိန္လံုလံုေလာက္ေလာက္ ေပးႏိုင္စြမ္း ရွိရမည္သာျဖစ္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ သာမန္ပုဂၢဳိလ္တို႔ အိပ္စက္နားေနခ်ိန္၌ အိပ္စက္ျခင္းကို ၿခိဳးျခံလွ်က္ ကိေလသာမာရ္ကို အၿပီးအပိုင္ ေအာင္ပြဲခံေရး၊ ပုဂၢဳိလ္တို႔၏ စ႐ုိက္အေလ်ာ့အတင္းမ်ားကို ယထာဘူတက်က် သိနားလည္ေစေရး၊ သာသနာေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးႏွင့္ အဓြန္႔ရွည္ေရး တို႔အတြက္အိပ္စက္ခ်ိန္ကို ၿခိဳးျခံလွ်က္ အားႀကိဳးမာန္တက္ ၾကံဆတည္ထြင္ ႏိုင္ရမည္ျဖစ္ေလသည္။

ဟဒယၾကည္လင္ ဉာဏ္ၾကည္လင္ ေမာဟေလ်ာ့နည္းသည္ျဖစ္ရာ အရာရာကို လုပ္ေဆာင္ရာ၌ စိတ္ၾကည္ၾကည္ ဉာဏ္ၾကည္ၾကည္ထား၍ စိတ္ေကာင္းႏွလံုးေကာင္းႏွင့္ ခ်မ္းခ်မ္းေျမ့ေျမ့ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရမည္ သာျဖစ္သည္။ ေမာဟသည္ ေလာဘႏွင့္ ယွဥ္တြဲလွ်က္ရွိရာ အစားအေသာက္ဆိုင္ရာ ေလာဘကို ေလ်ာ့နည္းပယ္သတ္ေစႏိုင္လွ်င္ေသာ္၎။ အစားအေသာက္ မွီ၀ဲရာ၌ လကၡဏာေရး သံုးပါးျဖင့္ ဆင္ျခင္ႏိုင္လွ်င္ ေသာ္၎၊ ေမာဟသည္ ပိုမိုေလ်ာ့နည္း လာရမည္သာျဖစ္သည္။

အိပ္ခ်ိန္ၿခိဳးျခံမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ တရားဓမၼ က်င့္ၾကံႀကိဳးစားျခင္း ေဆြးေႏြးညိွႏႈိင္း တိုင္ပင္ျခင္း သာသနာအက်ဳိး သတၱ၀ါအက်ဳိးကို ေမွ်ာ္ကိုး၍ ၾကံဆျခင္းတို႔ေၾကာင့္ အိပ္ခ်ိန္ေလ်ာ့နည္းရျခင္းတို႔သည္ ပြဲလမ္း သဘင္ၾကည့္႐ႈျခင္း ေပ်ာ္ပါးလည္ပတ္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ အိပ္ခ်ိန္ေလ်ာ့နည္းရျခင္းထက္ ပိုမိုၾကည္လင္၍ အျပစ္ကင္း ေၾကာင္း ေကာင္းစြာသေဘာေပါက္ေပသည္။

အခါအားေလ်ာ္စြာ တရားဓမၼ က်င့္ၾကံအားထုတ္ျခင္း၊ သာသနာကိစၥ ေဆာင္႐ြက္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ အအိပ္အေန ေလ်ာ့နည္းရျခင္းသည္ ႐ုပ္နာမ္ခႏၶာကို ထိခိုက္ နစ္နာမႈ မေပးႏိုင္ေသာ္လည္း ပြဲလမ္းသဘင္ ၾကည့္႐ႈျခင္းေၾကာင့္ အိပ္ေရးပ်က္ပါလွ်င္ ႐ုပ္နာမ္ခႏၶာထိခိုက္ေစေၾကာင္း သူသူကိုယ္ကို သိရွိနားလည္ၾကၿပီး ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ ထို႔ေၾကာင့္ တရားဓမၼျဖင့္ အအိပ္အေနၿခိဳးျခံေသာအက်င့္ကို အေလ့အက်င့္ ျပဳေပးအပ္သည္သာ ျဖစ္ပါေၾကာင္း။

 

 

ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္

Admin (www.chitnge.com)

This entry was posted in Buddhism and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *