ဉာဏ္ပန္းေမႊးလိႈင္ၾကဴ -32

Share

အခန္း (၁၀)

သစၥာ၀ါဒီ ပီသသူတို႔အတြက္ သတိေပးခ်က္မ်ား

(ဃ) အေကာင္းဆံုးေသာ သည္းခံျခင္း

            သည္းခံလွ်င္ ေရာက္သည္ဆိုေသာ စကားရွိသည္။

သည္းခံသည္ဆိုရာ၌ မိမိ၏ ေလာဘ၊ ေဒါသ၊ ေမာဟမ်ားကို သည္းခံရမည္ျဖစ္သည္။ မိမိ၏ အဇၩတၱ ဘ၀င္တြင္ ေလာဘတရား ျဖစ္ေပၚလာခ်င္ပါလွ်င္ ထိုေလာဘတရားကို သည္းခံႏိုင္ရမည္။ ေလာဘစိတ္ျဖစ္ေပၚလာေသာ္လည္း အလိုမလိုက္ဘဲ သည္းခံႏိုင္ရမည္ဟု ဆိုလိုသည္။ ေဒါသတရား၊ ေမာဟတရားမ်ားသည္လည္း ထို႔အတူပင္ ၎တို႔ကို အလိုမလိုက္ဘဲ သည္းခံရမည္သာ ျဖစ္သည္။

သူေတာ္ေကာင္းမ်ားသည္ သူေတာ္မွ ကိုယ္ေကာင္းသည္ဟု ဆို႐ုိးစကားရွိၾကသည္။ ျပင္ပေလာက၏ မတရား ေစာ္ကားမႈမ်ားကို သည္းခံရာ၌ ႏွစ္မ်ဳိး ႏွစ္စားရွိသည္။ ပထမ အမ်ဳိးအစားမွာ ေစာ္ကားခ်င္သလို စိတ္တိုင္းက် ေစာ္ကားခြင့္ေပး၍  သည္းခံျခင္းျဖစ္သည္။ ဒုတိယ အမ်ဳိးအစားမွာ ေစာ္ကားမႈမ်ားကို သည္းမခံႏိုင္၍ မဟုတ္ေသာ္လည္း ေစာ္ကားသူမ်ားအား ပညာေပးေသာ အေနႏွင့္ သည္းမခံဘဲ ျဖစ္သင့္ ျဖစ္ထိုက္ ရာရာတို႔ကို အေၾကာင္းအက်ဳိး ရွင္းလင္းဆံုးမ ညႊန္ၾကားျပသသည္။ မျဖစ္သင့္သည္တို႔ကို ေနာင္မျဖစ္ရေအာင္ ပြင့္ပြင့္ လင္းလင္း ဓမၼဓိ႒ာန္က်က် ဆံုးမသြန္သင္ ေဟာေျပာရသည္။

ဤေနရာတြင္ ခြင့္မလႊတ္ႏိုင္၍ တံု႔ျပန္ေျပာဆိုျခင္းႏွင့္ ခြင့္လႊတ္ႏိုင္ပါေသာ္လည္း သိပါေစ၊ တတ္ပါေစ၊ နားလည္ပါေစ ဟူေသာသေဘာႏွင့္ အေၾကာင္းအက်ဳိး ရွင္းလင္းေဖာ္ျပ ဆံုးမျခင္းတို႔သည္ အဓိပၸါယ္အားျဖင့္ ကြဲျပားျခားနားပါသည္။ ခြင့္မလႊတ္ႏိုင္ေသာ ပုဂၢဳိလ္၊ သည္းမခံႏိုင္ေသာ ပုဂၢဳိလ္မ်ားသည္ သစၥာ၀ါဒီ မပီသၾကပါ။ ခြင့္လႊတ္ႏိုင္၍ ဆိတ္ဆိတ္ေနေသာ ပုဂၢဳိလ္မ်ားသည္ ပတ္၀န္းက်င္ကို ဆံုးမရန္ တာ၀န္မရွိၾကပါ။ ခြင့္လႊတ္ႏိုင္ပါ ေသာ္လည္း၊ သည္းခံႏိုင္ပါေသာ္လည္း၊ ခြင့္လႊတ္ျခင္း သည္းခံျခင္းျပဳၿပီးမွ အက်ဳိးအေၾကာင္း ရွင္းလင္းေဖာ္ျပေသာ ပုဂၢဳိလ္မ်ားသည္ ပတ္၀န္းက်င္ကို ဆံုးမရန္ တာ၀န္ရွိေသာ တရားရွင္မ်ားပင္ ျဖစ္ၾကပါသည္။

အထက္ပါ ၃ မ်ဳိး ၃ စားအနက္မွ ပတ္၀န္းက်င္ကို ဆံုးမရန္ တာ၀န္ရွိေသာ အမ်ဳိးအစားမ်ားသည္ပင္ လိုအပ္ေသာအခါ ဆိတ္ဆိတ္ေနလွ်က္ ပတ္၀န္းက်င္ကို ဥေပကၡာျပဳ လစ္လ်ဴ႐ႈၾကသည္။ လစ္လ်ဴ႐ႈျခင္း ဥေပကၡာျပဳျခင္းသည္ အေကာင္းဆံုးေသာ သည္းခံမႈ တစ္ရပ္ပင္ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ တရားရွင္ဆိုသည္မွာ ေမတၱာရွင္ ျဖစ္ရသည္ျဖစ္၍ မိမိကို ေစာ္ကားေနသူကိုပင္ ေမတၱာျဖန္႔ေ၀ ပို႔သႏိုင္ရပါသည္။

ေလာကႀကီးသည္ မိမိအတြက္ မလိုလားအပ္ရာ မေက်နပ္စရာမ်ားခ်ည္း ဆက္တိုက္ျဖစ္ေပၚလာသည္ ထားဦး ထိုေလာကႀကီးအေပၚ အထူးေမတၱာ ပို႔သလွ်က္ အနတၱဉာဏ္ကို ခႏၶာေပၚ ႏွလံုးသြင္း ဆင္ျခင္ႏိုင္ရမည္။ ဤက်င့္စဥ္မွာ တရားရွင္တို႔အတြက္ လက္ေတြ႕က်င့္စဥ္ တစ္ရပ္ပင္ ျဖစ္ေနပါေတာ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ တရားရွင္တို႔အတြက္ သည္းခံျခင္း၊ ခြင့္လႊတ္ျခင္း၊ ေမတၱာျဖန္႔ေ၀ျခင္းတို႔သည္ မလြဲမေသြ က်င့္သံုးေဆာက္တည္ ရေသာ အက်င့္လမ္းစဥ္ တရားမ်ားသာ ျဖစ္ပါသည္။

ထပ္မံ ဖြင့္ဆိုရပါေသာ္ သာသနာေတာ္အား အကူအညီ အေထာက္အပံ့ ျပဳေနေသာ ရဟန္းပုဂၢဳိလ္ လူပုဂၢဳိလ္တို႔ႏွင့္ ပတ္သက္၍ သာသနာ၏ မ်က္ႏွာကိုေထာက္ကာ အထူးသျဖင့္ သည္းခံႏိုင္ရျခင္း၊ ခြင့္လႊတ္ႏိုင္ရျခင္း၊ ေမတၱာျဖန္႔ေ၀ႏိုင္ရျခင္းမ်ားကို ေျခသုပ္ပုဆိုး ေႃမြစြယ္က်ဳိးသို႔ ဟူေသာ စကားတမွ်ပင္ က်င့္သံုးတည္ေဆာက္ရပါသည္။

ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္

Admin (www.chitnge.com)

This entry was posted in Buddhism and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *