ဉာဏ္ပန္းေမႊးလိႈင္ၾကဴ -28

Share

အခန္း (၉)

စိတ္ႏွင့္ ဉာဏ္ကို ရွင္းလင္းျခင္း

(အဆက္)

(ခ) ဒိ႒ိႏွင့္ ၀ိစိကိစၧာ ပယ္သတ္နည္း

            ပုဂၢလိက ဆႏၵစြဲႏွင့္ယွဥ္ေသာ စိတ္မွာ အကုသိုလ္ အညစ္အေၾကးမ်ား ယွဥ္တြဲေန၍ မလိုလားအပ္ေၾကာင္း ေဖၚျပခဲ့သည္။ ထိုစိတ္သည္ ဒုကၡတရားကေလးမ်ား အျဖစ္ျဖင့္ ျဖစ္ေပၚလာ ရေၾကာင္းကိုလည္း ရွင္းျပခဲ့ၿပီ။

ဤေနရာတြင္ ထိုဒုကၡ စိတ္သိကေလး၏ ျဖစ္ရပ္မွန္ကို ႐ႈဉာဏ္ႏွင့္ အတူေဖၚျပရေပမည္။ ႐ႈဉာဏ္ဆိုသည္မွာ ကိေလသာႏွင့္ ယွဥ္တြဲ ျဖစ္ေပၚလာေသာ စိတ္၏ ဒုကၡတရားေလး၏ အလိုကို အလြယ္တကူ မလိုက္မူ၍ ထိုဒုကၡတရားေလး၏ ျဖစ္ရပ္အမွန္ကို ပညာသားပါပါ ထိုးေဖါက္ သံုးသပ္ စီစစ္ေသာ စြမ္းရည္ျဖစ္သည္။

ထိုအခါ ေဖၚျပပါ ဒုကၡ တရားကေလးသည္ ၎၏ သဘာ၀ ဓမၼအတိုင္း ပ်င္စီးသြားျခင္း၏ အျဖစ္ကို ဉာဏ္သက္၀င္ မိေပမည္။ ထိုဉာဏ္ကို ရသည္ႏွင့္ တၿပိဳင္နက္ ၎ဉာဏ္အသိသေဘာကုိ လက္မလြတ္ဘဲ ျဖစ္ေပၚသိရွိလာသမွ်တို႔အား – – –

ေအာ္ . . . ဤအခ်င္းအရာကေလးမ်ားသည္ ဒုကၡတရားကေလးမ်ား ျဖစ္ၾက၏။ ဤဒုကၡတရား ကေလးမ်ားသည္ မျမဲၾက အနိစၥ သဘာ၀ရွိသည္။ အပ်က္တရားကေလးမ်ား ျဖစ္သည္ဟု ႐ႈသတ္ဆင္ျခင္ရမည္။

ထိုအခါ ႐ႈသတ္ေနေသာ ဉာဏ္ပညာ၏ ေအာက္၀ယ္ အဆိုပါ ဒုကၡတရား ကေလးမ်ားသည္ အမွန္တကယ္ပ်က္စီးသြားၾကေပမည္။ ထိုအခါ . . .

ေအာ္ . . . ဤအခ်င္းအရာကေလးမ်ားအား ပိုင္ဆိုင္လို၍ မျဖစ္ႏိုင္ပါတကား။ ၎တို႔သည္ အပ်က္တရားကေလးမ်ားသာျဖစ္၍ ထိုအပ်က္တရားကေလးမ်ားကို ဟန္႔တားႏိုင္ျခင္း၊ လႊမ္းမိုးႏိုင္ျခင္း၊ ပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ျခင္း မရွိပါတကားဟူ၍ သံုးသပ္ရမည္။

ဤသို႔ သံုးသပ္ျခင္းျဖင့္ အဇၩတၱ ႐ုပ္နာမ္တို႔၏ ဒုကၡသေဘာ မျမဲျခင္းသေဘာ မပိုင္ဆိုင္ျခင္းသေဘာတို႔ကို အထပ္ထပ္ ဆင္ျခင္မိလွ်က္ ဒိ႒ိျပဳတ္ကာ ယံုမွားကင္းကြာလွ်က္ ဉာဏ္သေဘာကို သိသာထင္ရွားစြာ ထိုးထြင္းဆင္ျခင္ႏိုင္မည္ ျဖစ္ေလသည္။

စိတ္သည္ ကိေလသာ သေဘာမ်ား ယွဥ္တြဲကပ္ၿငိေန၍ ထံုထိုင္း၊ မႈံမႈိင္း ေသာသေဘာ ေလးလံေသာ မၾကည္မလင္ေသာသေဘာ ခႏၶာကိုယ္ အလိုလိုက္ခ်င္ေသာသေဘာမ်ားရွိသည္။ ဉာဏ္သည္ၾကည္လင္ ႐ႊင္လန္းေသာသေဘာ သန္႔စင္ေသာသေဘာ ထိုးထြင္းဆင္ျခင္ေသာ သေဘာမ်ားရွိသည္။

ကိေလသာ တရားမ်ားႏွင့္ ယွဥ္တြဲေနေသာ စိတ္သည္ အကုသိုလ္တရားမ်ားကို အေဖၚလုပ္၍ ေတြးေတာလိုက္သျဖင့္ အ၀ိဇၨာတည္းဟူေသာ မသိမႈမွ ေပၚေပါက္လာကာ အမွန္တရား ဖံုးကြယ္သြားေလသည္။

စိတ္သည္ ကိေလသာတရားမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းလိုက္သျဖင့္ အမွန္တရားကို မသိ၊ ထိုသို႔ အမွန္ကို မသိေသာစိတ္သည္ သူ၏ ပင္ကိုယ္သတၱိကေလးျဖင့္ ၾကံဆလိုက္ေသာအခါ အမွန္တရားသည္ ပို၍ပို၍ ကြယ္ေပ်ာက္သြားရေလေတာ့သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ အမွန္တရား မကြယ္ေပ်ာက္လိုသူတို႔သည္ ရင္တြင္းမွာ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ေတြးေတာၾကံဆ စိတ္မ်ားကို လကၡဏာေရးသံုးပါးျဖင့္ ေဆးေၾကာ စီစစ္ သန္႔ရွင္းေစရမည္။ ဤကဲ့သို႔ေသာ တခုတည္းေသာ နည္းနိသွ်ျဖင့္ စိတ္ဓာတ္မ်ား အညစ္အေၾကး ကင္းစင္ရန္၎၊ ကိေလသာတရားမ်ား ေလ်ာ့ပါးရန္၎၊ အမွတ္စြဲ အယူလြဲမွားမႈမ်ား ခ်ဳပ္ၿငိမ္း႐ုပ္သိမ္းေစရန္၎၊ က်င့္ေဆာင္ႏိုင္ေပသည္ ။ အခ်ဳပ္အားျဖင့္ . . .

  ေပၚစိတ္ကို အလိုမလိုက္ဘဲ အနိစၥ႐ႈပါ ဟူသတည္း။

ဤနည္းျဖင့္ ပုဂၢလိက ဆႏၵစြဲမ်ား ေလ်ာ့နည္း ေခါင္းပါးကင္စင္သြားလွ်က္ ဓမၼဓိ႒ာန္က်ေသာ အသိအျမင္ အဆံုးအျဖတ္မ်ားကို ပိုင္ဆိုင္လာပါလိမ့္မည္။

 

ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္

Admin (www.chitnge.com)

This entry was posted in Buddhism and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *