ဉာဏ္ပန္းေမႊးလိႈင္ၾကဴ – 27

Share

အခန္း (၉)

စိတ္ႏွင့္ ဉာဏ္ကို ရွင္းလင္းျခင္း

(အဆက္)

ထပ္မံဖြင့္ဆိုရေသာ္ အသိတရားျခင္းတူေသာ္လည္း ဉာဏ္ပညာ အေျမာ္အျမင္ျဖင့္  ဆင္ျခင္၍ ဓမၼဓိ႒ာန္က်က် သိျမင္လိုေသာ အသိသည္ လြန္စြာမွ တန္ဖိုးႀကီးမားလွသည္။ ကိုယ့္အတၱအတြက္ လိပ္သတၱ၀ါ၊ ႏြားသတၱ၀ါမ်ားကဲ့သို႔ သိတတ္ေသာ အသိတရားမ်ဳိးသည္ တန္ဖိုးမရွိလွပါ။ ဤအခ်က္မွာ စိတ္သိႏွင့္ ဉာဏ္သိတို႔၏ ကြဲျပား ျခားနားျခင္း အခ်က္တစ္ခ်က္ပင္ျဖစ္သည္။

စိတ္သိႏွင့္ ဉာဏ္သိတို႔၏ ကြဲျပားျခားနားခ်က္ကို မိတ္ဆက္နိဒါန္းပ်ဳိး ေဖၚျပၿပီးေနာက္ အဆိုပါစိတ္သိကို ႏွစ္ပိုင္း ႏွစ္က႑ ခြဲျခားစိတ္ျဖာ တင္ျပပါဦးမည္။ ၎တို႔မွာ အေတြ႕သိ ႏွင့္ အေတြးသတို႔ပင္ျဖစ္သည္။

အေတြ႕သိဆိုသည္မွာ အာ႐ုံငါးပါး တံခါးငါးေပါက္မွ  ျပင္ပေလာကႏွင့္ တိုက္႐ုိက္ေတြ႕ၾကံဳ သိရွိရေသာ အသိပင္ျဖစ္သည္။ ၎ကို ဗဟိဒၶ အသိဟုေခၚသည္။

အေတြးသိ ဆိုသည္မွာ အာ႐ုံငါးပါး တံခါးငါးေပါက္မွ ေတြ႕သိရသည္မဟုတ္။ မ်က္စိ၊ နား၊ ႏွာ၊ လွ်ာ၊ ကိုယ္တို႔ကို ဥေပကၡာျပဳ လစ္လွ်ဴ႐ႈလွ်က္ မိမိ၏ အတြင္းမေနာေပါက္မွ ေတြးေခၚၾကံဆသျဖင့္ သိလာရေသာ အသိတရားပင္ျဖစ္သည္။ ၎ကို အဇၩတၱ အသိဟုေခၚသည္။

အဆိုပါ အေတြ႕သိႏွင့္ အေတြးသိ (သို႔မဟုတ္) ဗဟိဒၶ အသိႏွင့္ အဇၩတၱအသိတို႔သည္ စိတ္သိမ်ားခ်ည္း သာျဖစ္ရာ စိတ္ခ်ယံုၾကည္ကိုးစားအပ္ေသာ အသိတရားမ်ား မဟုတ္ေပ။ ဤေနရာ၌ စိတ္သိမ်ားသည္ အဘယ့္ေၾကာင့္ ယံုၾကည္ကိုးစားျခင္း မခံထိုက္ေၾကာင္း ရွင္းျပပါမည္။

စိတ္သည္ အႏုတၱရတည္းဟူေသာ ဒိ႒ိ၊ ၀ိစိကိစၧာ၊ ေဒါသ၊ ေလာဘ၊ ေမာ၊ မာန၊ ထိန၊ ဥဒိၶစၥ၊ အဟီရိက၊ အေနာတပၸတို႔ကို ထိုစိတ္သေဘာက ၾကံေဆာင္ၿပီးေနာက္ ၀စီကံ၊ ကာယကံေျမာက္ေစခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ႐ုပ္နာမ္တစ္ခုသည္ အထက္ေဖၚျပပါ ကိေလသာ ၁၀ ပါး မကုန္ခန္းသေ႐ြ႕ ကာလပတ္လံုး စိတ္ခ်ယံုၾကည္ကိုးစား၍ မျဖစ္ဟု ေဟာျပေနရျခင္းသည္။

တရားသေဘာႏွင့္ ေျပာရလွ်င္ စိတ္သည္ အကုသိုလ္ တရားမ်ားႏွင့္ ယွဥ္တြဲေနေသာေၾကာင့္ အ႐ႈခံတရားဟု သတ္မွတ္ရသည္။  ဤဉာဏ္ကို ရရွိေအာင္ ျမတ္စြာဘုရားသခင္ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ႀကီးသည္ ရွာၾကံေတာ္မူခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ေပၚလာသမွ်ေသာ စိတ္တို႔ကို ႐ႈသတ္ႏိုင္ပါမွ ဉာဏ္အရာ အင္အားေကာင္းလာမည္ ျဖစ္သည္။       

  ျမတ္စြာဘုရားသခင္ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ႀကီးမွအစ အဂၢသာ၀က၊ မဟာသာ၀က စေသာ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ ႀကီးမ်ား တရားရွင္မ်ား သစၥာ၀ါဒီမ်ား ပုဂၢဳိလ္ထူး ပုဂၢဳိလ္ျမတ္မ်ား ဘုန္းထူး ကံထူး ပါရမီထူး ပုဂၢဳိလ္မ်ားသည္ ဤဉာဏ္သေဘာကို သိေစႏိုင္ရန္ အဆင့္ဆင့္ ၾကံေဆာင္ေတာ္မူခဲ့ၾကရာ၌ အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ ဆင္းရဲဒုကၡ ပင္ပန္းမႈမ်ားႏွင့္ ရင္ႏွီးေက်ာ္ျဖတ္ခဲ့ရသည္သာျဖစ္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ဤေနရာတြင္ ကိေလသာႏွင့္ယွဥ္ေသာ ပုဂၢလိက ဆႏၵစြဲႏွင့္ ယွဥ္ေသာ အကုသိုလ္ အညစ္အေၾကးႏွင့္ ယွဥ္ေသာ ေပၚစိတ္မ်ားကို လြယ္လင့္တကူ ဟုတ္ၿပီ မွန္ၿပီဟု လက္ခံယံုၾကည္ျခင္း မရွိမူ၍ ဤအသိစိတ္မ်ားသည္ မည္ကဲ့သို႔ေသာ အညစ္အေၾကးမ်ားႏွင့္ ယွဥ္တြဲေနပါသနည္းဟု ဆင္ျခင္ကာ ၎ေပၚစိတ္ႏွင့္ ယွဥ္တြဲေနေသာ အကုသိုလ္တရားမ်ားကို စီစစ္ စစ္ေဆး ႐ႈသတ္ပိုင္းျဖတ္ျခင္းအမႈ ျပဳရသည္။

ဤသို႔ ႐ႈသတ္ပိုင္းျဖတ္ရာတြင္ အကုသိုလ္ တရားမ်ားႏွင့္ ယွဥ္တြဲေနေသာ သိစိတ္ကို မစင္ၾကယ္ေသးေသာ သိစိတ္ဟု သတ္မွတ္ကာ မသန္႔ရွင္ေသးေသာ သိစိတ္သည္ မွန္ကန္၍ ယထာဘူတ က်ေသာ အသိမဟုတ္ေသး၊ ထိုအသိသည္ အမွန္တရားကို သိျခင္းမဟုတ္၊ ကိေလသာ ဆႏၵစြဲမ်ားႏွင့္ ယွဥ္တြဲ ခဲ့ရသျဖင့္ ဒုကၡသေဘာကို ေဆာင္သည္၊ ခ်မ္းသာစစ္ကို မေဆာင္ေသးဟု သတ္မွတ္ကာ ထိုေပၚစိတ္ ဒုကၡတရား၏ ျဖစ္ရပ္အမွန္ကို ဉာဏ္ျဖင့္ နက္နက္နဲနဲ ထိုးေဖါက္႐ႈုျမင္ ဆင္ျခင္လိုက္ရမည္။ ထိုအခါ ေပၚစိတ္ ဒုကၡတရားကေလး သည္ မိနစ္ပိုင္း၊ စကၠန္႔ပိုင္း အတြင္းမွာပင္ ပ်က္စီးခ်ဳပ္ေပ်ာက္သြားေၾကာင္းကို ဉာဏ္သေဘာတြင္ အထင္အရွားေတြ႕ျမင္ႏိုင္ေပမည္။

ဤသို႔ မဟုတ္ပါဘဲ ငါ့ျမင္း ငါစိုင္း ဘယ္တိုင္းေရာက္ေရာက္ ဟူေသာ သေဘာႏွင့္ မိမိ၏ အညစ္အေၾကး မစစ္ေဆးရေသးေသာ စိတ္သိ၏ အလိုကို လိုက္ပါလွ်င္ အလိုလိုက္ အမိုက္ေစာ္ကား ဆိုသကဲ့သုိ႔ အတၱႀကီးေသာ အျမင္ ငါတေကာ ေကာေသာ အျမင္တို႔ျဖင့္ ပုဂၢလိက ဆႏၵစြဲအသိမ်ား အားေကာင္းလွ်က္ ဓမၼဓိ႒ာန္က်ေသာ ဉာဏ္အေျမာ္အျမင္ႏွင့္ ဆင္ျခင္သိႏိုင္ေသာ စြမ္းရည္သည္ ဆိတ္သုဥ္းသြားေပေတာ့မည္။ တနည္းအားျဖင့္ ထို႐ုပ္နာမ္အဖို႔ ဉာဏ္ပညာစခန္း တခါးပိတ္သြားေတာ့မည္။

 

ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္

Admin (www.chitnge.com)

This entry was posted in Buddhism and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *