တစ္ေယာက္တည္းမဟုတ္ပါ .. ..

Share

တစ္ေယာက္တည္းမဟုတ္ပါ .. ..

အမ်ားအားျဖင့္ တရားအားထုတ္ေသာအခါ  တစ္ေယာက္တည္းသေဘာပဲ အဓိပၸာယ္ သက္ေရာက္သည္ကို ေတြ႕ရသည္ –

ဥပမာ —- အမ်ားသူငါ သစၥာ၀ါဒီတို႔ တရားအားထုတ္ေသာအခါ မိမိတစ္ေယာက္တည္း မိမိခႏၶာကိုယ္ကို မိမိ ၾကည့္ရေသာ သေဘာျဖစ္သျဖင့္ အမ်ားကို စိတ္၀င္စားျခင္း မျပဳႏိုင္ပါ၊ ထို႔ေၾကာင့္ တရားအားထုတ္ေသာအခါ တစ္ေယာက္တည္းဟု သတ္မွတ္ယူဆရသည္။

တစ္ေယာက္တည္း အားထုတ္လွ်င္လည္း တစ္ေယာက္တည္း ျဖစ္သည္၊ အမ်ားႏွင့္ အားထုတ္သည္ ဆိုေသာ္လည္း တရားအားထုတ္ေသာအခါ တစ္ေယာက္တည္းကဲ့သို႔ မိမိခႏၶာကိုယ္ကိုသာ မိမိဉာဏ္ယွဥ္ရျခင္း သေဘာျဖစ္သည္ ထို႔ေၾကာင့္ တရားအားထုတ္လွ်င္ တစ္ေယာက္တည္းဟု သေဘာပိုက္ခဲ့မိသည္။

သို႔ေသာ္ တျဖည္းျဖည္းႏွင့္ တရားအားထုတ္ၾကည့္ေသာအခါ တရားအားထုတ္ရင္း အားထုတ္ရင္း၊ တစ္ေယာက္တည္းသေဘာ အားထုတ္ရင္း အားထုတ္ရင္း တစ္ေယာက္တည္း မဟုတ္ေၾကာင္းကို သိရွိနားလည္  ခံစားလာရသည္။

အဓိပၸာယ္မွာ – “If you are not alone .. .. with whom .. ..  you are.. .. ” ဆိုတာမ်ိဳးေပါ့ .. ..

တစ္ေယာက္တည္း မဟုတ္ဘူးဆိုေတာ့ ဘယ္သူနဲ႔ အားထုတ္သလဲ ဒီသေဘာေလ့လာလွ်င္ ေမးခြန္းထြက္ႏိုင္သည္။ အဓိပၸာယ္မွာ တစ္ေယာက္တည္း မဟုတ္္ျခင္းဆိုသည္မွာ ေရွ႕သြား ျမတ္စြာဘုရားသခင္ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ႀကီး အမွဴးျပဳၿပီး ရဟႏာၱမ်ား အရိယာမ်ား အားထုတ္ေတာ္မူၾကေသာ ေရွ႕သြားမ်ား ရွိသျဖင့္၊ ထိုေရွ႕သြားမ်ားေနာက္သို႔ မိမိတို႔သည္ ေကာက္ေကာက္ပါေအာင္ လိုက္ရသည္ျဖစ္ရာ မိမိတို႔၌ ေရွ႕သြားရွိသျဖင့္ မည္သို႔ေသာ အခါမွ် တစ္ေယာက္တည္း မဟုတ္ဘဲ ေရွ႕သြားမ်ား၏ ေနာက္ကို လိုက္၍ အားထုတ္ရသကဲ့သို႔ ခံစားမိသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ တရားအားထုတ္ေသာအခါ တစ္ေယာက္တည္း ျဖစ္ေသာ္လည္း၊ တစ္ေယာက္တည္း မဟုတ္သကဲ့သို႔ တရားအမွန္တကယ္ ႀကိဳးစားအားထုတ္ ရင့္က်က္လာေသာအခါ မိမိ၌ သူေတာ္ေကာင္းမ်ား ေရွ႕သြားရွိေၾကာင္းကို ခံစားနားလည္ရသည္။ ဤအေတြ႕အႀကံဳကို တျဖည္းျဖည္းႏွင့္ သိရွိလာေသာအခါ တစ္ေယာက္တည္း မဟုတ္ေၾကာင္းကို သေဘာေပါက္လာသည္။ ေရွ႕သူေတာ္ေကာင္းမ်ားသည္ တစ္ေၾကာင္းတည္း တစ္ေျဖာင့္တည္း သစၥာတရားအတြက္ သာသနာအတြက္ နိဗၺာန္အတြက္ ေဆာင္ရြက္ေတာ္မူၾက  က်င့္ႀကံအားထုတ္ေတာ္မူၾကရာ မိမိတို႔လည္း ထိုကဲ့သို႔ပင္ ေနာက္ကလိုက္၍ က်င့္ႀကံ အားထုတ္ရမည္ ျဖစ္သျဖင့္ အားရွိဖြယ္ရာေကာင္းေၾကာင္း သတင္းေကာင္း ေပးအပ္ပါသည္။

ဗုဒၶစာေပဆုရ

ေဒါက္တာခ်စ္ငယ္(ဒႆန)

ျမန္မာႏိုင္ငံ

 

This entry was posted in Buddhism and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *