ဗုဒၶဘာသာ၀င္တိုင္းသည္ နိဗၺာန္ကိုသာ ဆုေတာင္းသည္

Share

၀င္တိုင္းသည္ နိဗၺာန္ကိုသာ ဆုေတာင္းသည္

ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားသည္ ဗုဒၶဘာသာကို အျမတ္တနိုး တန္ဖိုးထားၾကသည္။ ဗုဒၶဘာသာတို့၏ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္ နိဗၺာန္ကို အထူးျမတ္နိုးတန္ဖိုးထား၍ ေရာက္လိုၾကသည္။ အားလံုးေသာ ဗုဒၶဘာသာ၀င္တို႕သည္ ”နိဗၺာန္ေရာက္ရပါလို၏” ဟူ၍ဆုေတာင္းၾကသည္။ နိဗၺာန္သည္ကား ဗုဒၶဘာသာတို႕၏ ပန္းတိုင္ အဆံုးပင္ျဖစ္သည္။ ဗုဒၶဘာသာ၀င္တိုင္းသည္ ထိုပန္းတိုင္ အဆံုးကိုသာ ဆုေတာင္းသည္။ ယခုအခါ ”ေသာတာပန္ကို ဆုေတာင္းပါ” ဟူ၍ ၾကားေပါက္ၾကီး အသံထြက္ေနသည္မွာ မ်ားစြာ အံ့ၾသဖြယ္ရာေကာင္းသည္။ ဗုဒၶဘာသာကို ကိုးလိုးကန္႕လန္႕စိတ္ကူးေစသကဲ့သို့ လမ္းလဲြကို တိုက္တြန္းဟန္ေပါက္ေနသည္။ အမွန္မွာမူ ဆုေတာင္းလွ်င္မူ နိဗၺာန္ကိုသာ ဆုေတာင္းရမည္။ အမွန္တကယ္ ဆုေတာင္းလွ်င္ ရဟနၱာျဖစ္ဖို့သာ ဆုေတာင္းရမည္။ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ရဟနၱာျဖစ္ေစခ်င္သည္ မဟုတ္ပါလား။ ျမတ္စြာဘုရားသည္ နိဗၺာန္စံေစခ်င္သည္ မဟုတ္ပါလား။ ဗုဒၶဘာသာမ်ားအား လမ္းခုလတ္၌ ဆုေတာင္းျခင္းသည္ တခိ်န္လံုး ဗုဒၶဘာသာ၏ အစဥ္အလာ၌ မရိွခဲ့ေခ်။ ယခုအခါ ”ေသာတာပန္ကို ဆုေတာင္းပါ” ဟူေသာ စကားမ်ားသည္ အသံက်ယ္လာသည္။ ယင္းသို့ ဆုေတာင္းရန္ ဆနၵျပဳရသည္မွာ ဗုဒၶဘာသာတို႕၏ အစဥ္အလာေတာ့မဟုတ္ေခ်။ နိဗၺာန္ကိုသာဆုေတာင္းရမည္။  ရဟနၱာအျဖစ္သာ ဆုေတာင္းရမည္။

 

”ရုပ္နာမ္သည္ မေကာင္းဘူး” ဟု ဗုဒၶဘာသာ၏အဆိုအမိန္႕၌ အတိအက်ေဖာ္ျပထားရာ သံသရာလည္ျခင္းသည္လည္း မေကာင္းေခ်။ ထိုအခါ ”သံသရာမွ ထြက္မွသာလွ်င္ ေကာင္းမည္” ဟု ဗုဒၶဘာသာတိုင္း သိနားလည္ယံုၾကည္ရသည္။ ”နိဗၺာန္စံမွသာလွ်င္ေကာင္းမည္” ဟု ဗုဒၶဘာသာတိုင္း သေဘာေပါက္ထားသည္။ ယခုအခါ ”ေသာတာပန္ျဖစ္လွ်င္ေတာ္ပါျပီ” ဟူေသာ စကားသည္ မည္သို့ေသာအဓိပၸာယ္ကို ေဆာင္ေနပါသနည္း။ အစဥ္အလာအားျဖင့္ ဗုဒၶဘာသာတို့သည္ ရဟနၱာျဖစ္ရန္သာ ဆုေတာင္းေလ့ရိွၾကသည္။ ယင္းသို့ ရဟနၱာျဖစ္ရန္ ဆုေတာင္းျခင္းမွာ အဓိပၸာယ္မ်ားစြာ ရိွေလသည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ဗုဒၶဘာသာ၏ မူ၀ါဒ ပင္ကိုယ္၌ကိုက ရုပ္နာမ္သည္ ”ဒုကၡ” ဟုေဟာေတာ္မူထားျခင္းျဖစ္သည္။ ရုပ္နာမ္တရားသည္ ဒုကၡသစၥာျဖစ္သည္။ နိဗၺာန္သည္သာ နိေရာဓသစၥာ ျဖစ္သည္။ ယခုအခါ ”ဒုကၡကို မခ်ဳပ္ဆံုးရင္ေနပါေစ” ဟူေသာစကားမွာ ဗုဒၶဘာသာကို အေႏွာင့္အယွက္ေပးသလို ျဖစ္ေနသည္။

 

မသိနားမလည္၍ျဖစ္ေစ၊ သိနားလည္၍ျဖစ္ေစ ဗုဒၶဘာသာ၏ အစဥ္အဆက္ကို ခ်ဳပ္ျခယ္ျခင္းသည္ မေကာင္းေခ်။ ၏နားထဲ၌ ကိုးလိုးကန္႕လန္႕လိမ့္မည္။ နိဗၺာန္ကိုသာ ဆုေတာင္းရမည္။ ရဟနၱာအျဖစ္သာ ဆုေတာင္းရမည္။ မေရာက္ေသာ္မွ ေနပါေစ ဆုေတာင္းရမည္မွာ အထြဋ္အထိပ္ပင္ျဖစ္သည္။ ယင္းကား ဗုဒၶဘာသာတို့၏ မူလဘူတအယူအဆပင္ ျဖစ္သည္။ ၾကားျဖတ္၍ ”ေသာတာပန္ျဖစ္ရပါလို၏” သာလွ်င္ဆုေတာင္းဖို့အတြက္ လံွဳ႕ေဆာ္ေနျခင္းသည္ မွားယြင္းေနသည္။ ထိုသို့ မလံွဳ႕ေဆာ္အပ္ေျခ။ မိမိကိုယ္တိုင္ကလည္း စံနမူျပစြာ နိဗၺာန္ကို ဆုေတာင္းျပမွသာလွ်င္ သဘာ၀က်ေပလိမ့္မည္။

 

ဗုဒၶဘာသာအမွန္ၾကည္ညိုလွ်င္ နိဗၺာန္သို့ ဆိုက္ေရာက္ရန္ ဆုေတာင္းမွသာလွ်င္ သဘာ၀ က်ေပလိမ့္မည္။ ထို့ေၾကာင့္ အစဥ္အလာကင္းမဲ့ေသာ ”ေသာတာပန္ဆု ဆုပန္ပါ” ဟူေသာ အစကားသည္ လဲြမွားေနေသာ အဓိပၸာယ္ကိုေဆာင္သည္။ ထို့ေၾကာင့္ျပဳျပင္ေပးလိုပါသည္။ နိဗၺာန္ကိုသာ ဆုေတာင္းပါ။ ရဟနၱာအျဖစ္ကိုသာ ဆုေတာင္းပါ။ ရုပ္နာမ္ဒုကၡမွ လြတ္ေအာင္သာ ဆုေတာင္းပါ။ သံုးဆယ့္တစ္ဘံုမွ ထြက္ေျမာက္ေအာင္သာ ဆုေတာင္းပါ။ ယင္းမွသာလွ်င္ ဗုဒၶဘာသာတို႕၏ ပန္းတိုင္ကို ဆိုက္ေရာက္၍ ဗုဒၶဘာသာ ပီသေပလိမ့္မည္။ သို့မဟုတ္က ဗုဒၶဘာသာေသြးမရိွသကဲ့သို့ ျဖစ္ေနမည္ကို စိုးရေလသည္။ ဤကားသတိထားသင့္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားေပတည္း ။

 

သူေတာ္ေကာင္းမ်ားသည္ နိဗၺာန္ေရာက္ရန္သာ ဆုေတာင္းေတာ္မူၾကသည္။ သူေတာ္ေကာင္းမ်ားသည္ ရုပ္နာမ္ဒုကၡလံုး၀ကုန္ဆံုး ခ်ဳပ္ျငိမ္းရန္သာ ဆုေတာင္းေတာ္မူၾကသည္။ ဗုဒၶဘာသာ၀င္တိုင္းသည္ ရဟနၱာျဖစ္ရန္သာ ဆုေတာင္းအပ္ေလသည္။ သူေတာ္ေကာင္းမ်ား၏ ဆုေတာင္းခ်က္ကို မၾကားဘူး၊ မနာဘူး၊ ဗဟုသုတမရိွေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားသဖြယ္ ေသာတာပန္ဆုကိုသာေတာင္းျခင္းသည္ ဗုဒၶဘာသာအား အဆင့္ႏွိမ့္၍ ေဖာ္ျပသကဲ့သို့ျဖစ္ေနသည္။ ထို့ေၾကာင့္ သတိျပဳရမည္ျဖစ္သည္။ သူေတာ္ေကာင္းမ်ားကို ေပါင္းသင္းဆက္ဆံၾကည့္ပါ။ ဗုဒၶဘာသာသည္ စိတ္ကူးယဥ္၍ မွန္းတုတ္ရမ္းတုတ္ ေၾကြးၾကာ္ေအာ္ဟစ္ေန၍ မရေခ်။ ဗုဒၶဘာသာအျဖစ္ အစစ္အမွန္ ဆရာေကာင္းသမားေကာင္းနွင့္ ခ်ဥ္းကပ္ကာ တိတိက်က်ေလ့လာလိုက္စား က်င့္ၾကံအားထုတ္မွသာလွ်င္ ေတာ္ပါလိမ့္မည္။ ထိုအခါ အထူးပဲထူးခြ်န္ပါလိမ့္မည္။ သို႕မွမဟုတ္ပါက သူေတာ္ေကာင္းမ်ား၏ ဆုေတာင္းခ်က္ကို မိမိက ကန္႕လန္႕တိုက္သကဲ့သို့ ျဖစ္ေနမည္ကို သတိျပဳသင့္ေၾကာင္း ေရးသားအပ္ေပသည္။

ဗုဒၶစာေပဆုရ ေဒါက္တာခ်စ္ငယ္(ဒႆန)

ျမန္မာႏုိင္ငံ

This entry was posted in Buddhism and tagged , , , . Bookmark the permalink.