၀မ္းသာအပ္သည္ကို ၀မ္းသာရျခင္း

Share

၀မ္းသာအပ္သည္ကို ၀မ္းသာရျခင္း

-lotus-2ရွင္သာရိပုတၱရာကိုယ္ေတာ္ျမတ္ႀကီးသည္ ဥာဏ္တက္လွ်င္ တက္ေၾကာင္း သိအပ္၏၊ ဥာဏ္မွိန္လွ်င္ မွိန္ေၾကာင္း သိအပ္၏ဟု အဆိုအဆံုးမ ရွိေတာ္မူခဲ့ဖူးသည္။ သစၥာ၀ါဒီမ်ား တရားတက္လွ်င္ တက္ေၾကာင္း သိရမည္။ ကိုယ္က်င့္တာ မွန္လွ်င္ မွန္ေၾကာင္း သိရမည္၊ ရဲရင့္ရမည္။ မွန္ေသာအေပၚမွာ ရဲရင့္ျခင္းသည္ သတၱိပင္ ျဖစ္သည္။

ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဟုတ္တိုင္းမွန္စြာ ေၾကြးေၾကာ္ခဲ့ဖူးသည္။ ျမတ္စြာဘုရားသည္ “အျမတ္ဆံုး၊ အေအာင္ျမင္ဆံုး” ဟု ေၾကြးေၾကာ္ေတာ္ မူခဲ့ဖူးသည္။

မိမိတို႔လည္း မွန္ေသာက်င့္စဥ္ကို က်င့္သည့္အခါ မွန္ေသာ က်င့္စဥ္ကို က်င့္သည္ဟု ေၾကြးေၾကာ္ခြင့္ရွိသည္။ ႐ႈျခင္းသည္ မွန္ေသာ အက်င့္ပင္ ျဖစ္သည္။ ယခု သစၥာ၀ါမ်ားက်င့္ေနေသာ အပ်က္တရားသည္ မွန္ကန္ေသာ က်င့္စဥ္ျဖစ္သည္။ ျမတ္စြာဘုရားႏွင့္ ရဟႏာၱကိုယ္ေတာ္ျမတ္ႀကီးမ်ား၊ သူေတာ္ေကာင္းမ်ား ေဟာမိန္႔ေတာ္မူေသာ က်င့္စဥ္ပင္ ျဖစ္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ က်င့္ပါ ျပတ္ျပတ္သားသား က်င့္ပါ၊ ပို၍ပို၍ က်င့္ပါ၊ က်င့္ျခင္းကို ဂုဏ္ယူပါ။ ဂုဏ္ယူျခင္းဆိုသည္မွာ မာနရွိျခင္းမဟုတ္ မွန္ကန္ျခင္းအေပၚ၌ ရဲရင့္ျခင္း ျဖစ္သည္။ အခ်ဳိ႕က အဓိပၸာယ္အေကာက္လြဲေနၾကသည္။ မွန္ကန္ျခင္းအေပၚ မရဲရင့္ရဟု ယူဆၾကသည္။ ထိုသို႔မဟုတ္ပါ။ နိ၀ါတတရား ရွိသည္မွာ မွန္ေသာ္လည္း မွန္ကန္ျခင္းအေပၚ၌ ရရဲရင့္ဖို႔ လိုေသာအခါ ရဲရင့္ရမည္သာ ျဖစ္သည္။

အဓိကမွာ သူေတာ္ေကာင္းမ်ား အဆိုအဆံုးမအတိုင္း ဟုတ္သည္၊ မွန္သည္၊ ထို႔ေနာက္ အက်ဳိးရွိသည္ဆိုလွ်င္ ေဆာင္႐ြက္ လုပ္ကိုင္ ေၾကြးေၾကာ္ရမည္သာ ျဖစ္သည္။ ေယာဂီမ်ားသည္ ယခု မွန္ေနသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မွန္သည္ကို မွန္သည့္အတိုင္း ေၾကြးေၾကာ္ႏုိင္သည္၊ က်င့္သံုးႏုိင္သည္၊ ေဆာက္တည္ႏုိင္သည္၊ ရဲရင့္ႏုိင္သည္၊ သတၱိရွိႏုိင္သည္၊ ယံုၾကည္ႏိုင္သည္။

ဤနည္းျဖင့္ မိမိ၏ တရားဥာဏ္ရည္လည္း ပိုမို၍ တက္လာလိမ့္မည္။ ယခုကို ထူးထူးကဲကဲ တက္ေနသည္၊ ဒီထက္ဒီ တက္ဦးမည္သာ ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းေကာင္း ေပးအပ္ပါသည္။

ဗုဒၶစာေပဆုရ

ေဒါက္တာခ်စ္ငယ္(ဒႆန)

This entry was posted in Buddhism and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *