နိဗၺာန္၏အနက္အဓိပၸာယ္

Share

၏အနက္အဓိပၸာယ္

နိဗၺာန္၌ဘာမွမရွိဆိုရာ၌ ဘာဆိုေသာ စကားလံုးကို အဓိပၸာယ္ ဖြင့္ရန္လိုသည္။

-lotus-2ဥပမာ — နိဗၺာန္၌ ဘာဒုကၡမွ မရွိ၊ မွန္သည္။

ဘာတဏွာမွ မရွိ၊ မွန္သည္။

ဘာ႐ုပ္နာမ္မွ မရွိ၊ မွန္သည္။

ဘာေလာကဓံမွ မရွိ၊ မွန္သည္။ ဤသို႔ သံုးႏႈန္းလွ်င္ ရသည္။

သို႔ေသာ္ နိဗၺာန္၌ ဘာသုခမွ မရွိဆိုလွ်င္ မွားသည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ နိဗၺာနံ ပရမံ သုခံ ျဖစ္သည္။ စစ္မွန္ေသာ ခ်မ္းသာ ရွိသည္ဟု အဆိုရွိသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ နိဗၺာန္၌ ဘာမွမရွိဟူေသာ စကားသည္ ေတြေဝေစသည္။ ဘာဒုကၡမွ မရွိ၊ ဘာတဏွာမွ မရိွ၊ ဘာ႐ုပ္နာမ္မွ မရွိဟူ၍သာ သံုးႏႈန္းသင့္သည္။

နိဗၺာန္၌ ဘာလြတ္ေျမာက္ျခင္းမွ မရွိဟူ၍ မသံုးသင့္ေခ်။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ သမုဒၵရာ၏ေရသည္ ငန္ေသာအရသာရွိသကဲ့သို႔ နိဗၺာန္သည္ လြတ္ေျမာက္ေသာ အရသာရွိသည္ဟု အတိအလင္း ဖြင့္ဆိုထားသည္။ ထိိို႔ေၾကာင့္ နိဗၺာန္ကို ဖြင့္ဆိုရာ၌ အဓိပၸာယ္ မျပည့္စံုေသာ လြဲမွားေသာစကားမ်ားကို မသံုးသင့္ေခ် — နားလည္မႈ မွားယြင္းသြားႏိုင္ေလသည္။

ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားသည္ နိဗၺာန္၌ (Nothingness) ဆို၍ (Nothingness) အတြက္ေတာ့ ဘာတစ္ခုမွ မစြန္႔စားလိုဘူးဟု တုန္႔ျပန္ေျပာဆိုခဲ့ဖူးၾကသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ နိဗၺာန္အေၾကာင္းေျပာရာ၌ စနစ္တက်ႏွင့္ တိတိက်က် ေျပာရန္လိုသည္။ မေျပာတတ္လွ်င္ ေလ့လာဖို႔လိုသည္။ မေျပာတတ္ဘဲေျပာလွ်င္ အမ်ားသူငါ အဓိပၸာယ္အေကာက္ လြဲႏိုင္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ နိဗၺာန္၌ ဘာမွမရွိဟူေသာ စကားအား မသံုးသင့္ေခ် —

ဘာဒုကၡမွ မရွိ၊ ဘာကိေလသာမွ မရွိ၊ ဘာတဏွာမွ မရိွ (တဏွာနိေယာေဓါ နိဗၺာနံ) ၊ ဘာ႐ုပ္နာမ္မွ မရွိ (ခႏၶာ့နိေယာေဓါ နိဗၺာနံ)  သာ သံုးသင့္သည္။ နိဗၺာန္သည္ ခ်မ္းသာျခင္း၊ လြတ္ေျမာက္ျခင္းရွိသည္။ နိဗၺာန္သည္ ႏူးညံ့သည္၊ သိမ္ေမြ႕သည္၊ အသိခက္သည္၊ နက္႐ိႈင္းသည္၊ ႏိႈင္းခိုင္စရာ ဥပမာ ထပ္တူထပ္မွ် ဤေလာက၌ မရွိဘဲ ကင္းဆိတ္သည္ — ဤသို႔ ဖြင့္ဆိုႏိုင္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ နိဗၺာန္အေၾကာင္းကို အမ်ားသူငါ အထင္လြဲေအာင္ ဘာမွမရွိဟူ၍ မသံုးႏႈန္းသင့္ေၾကာင္း သတင္းေကာင္း ေပးအပ္ပါသည္။

ဗုဒၶစာေပဆုရ

ေဒါက္တာခ်စ္ငယ္(ဒႆန)

This entry was posted in Buddhism and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *