ကာလသံုးပါးမွလြတ္သည္

Share

ကာလသံုးပါးမွလြတ္သည္

Bism4 ကာလသံုးပါးမွလြတ္သည္ ဆိုေသာစကားသည္ လြန္စြာစိတ္ဝင္စားစရာ ေကာင္းသည္။ အတိတ္မွ လြတ္လိုက လြတ္ႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးစားႏိုင္ခြင့္ ရွိပါသည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ —

အတိတ္သို႔ ျပန္မေတြးႏွင့္ – ဤကိစၥသည္ပင္လွ်င္ လြန္စြာခက္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ အတိတ္ကို ျပန္မေတြးႏွင့္ ျဖစ္လိုက ျဖစ္ႏိုင္သည္။

အနာဂတ္မွ လြတ္သည္ဟုဆိုရာ၌ အတိတ္ကိုလည္း မေခၚႏွင့္ အနာဂတ္ကိုလည္း မေမွ်ာ္ႏွင့္ ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ခက္ပါသည္။

ထို႔ထက္ အခက္ဆံုးမွာ ပစၥဳပၸန္ကာလမွ လြတ္ေျမာက္ရန္ပင္ ျဖစ္သည္။ ပစၥဳပၸန္ကာလ၌ လြတ္ေျမာက္ရန္ မလြယ္ေခ်- အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ပစၥဳပၸန္သည္ ျဖစ္၍ ျဖစ္၍ လာသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လြတ္ေျမာက္ရန္ မလြယ္ေခ်။ ထို မလြယ္ေသာ ကိစၥအား လြတ္ေျမာက္သည္ဟု ဆိုသျဖင့္ နိဗၺာန္သည္ လြန္စြာ အံၾသဖြယ္ရာ ေကာင္းသည္။

လြတ္ေျမာက္သည္ ဆိုသည္မွာ ပစၥဳပၸန္႐ုပ္နာမ္ကို ခ်ဳပ္ေအာင္႐ႈသျဖင့္ ႐ုပ္နာမ္ ျဖစ္ပ်က္ဆံုးေသာအခါ “ခႏၶာ့နိေယာေဓါ နိဗၺာနံ” ဟူ၍ မ်က္ေမွာက္ျပဳကာ ႐ုပ္နာမ္ႏွင့္ မပတ္သက္ေတာ့ေခ်။ ႐ုပ္နာမ္ႏွင့္ မပတ္သက္လွ်င္ အတိတ္လည္းမရွိ၊ အနာဂတ္လည္းမရွိ၊ ပစၥဳပၸန္လည္း မရွိဘဲ ႐ုပ္နာမ္မွ အားလံုး လြတ္ေျမာက္သြားသည္။ ဉာဏ္ပညာျဖင့္ ျဖင့္ နိဗၺာန္ကို မ်က္ေမွာက္ျပဳျခင္း ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကာလသံုးပါးမွ လြတ္ေျမာက္သည္ ဆိုေသာစကားသည္ လြန္စြာ စိတ္ဝင္စားဖြယ္ ေကာင္းသည္။

နိဗၺာန္၌ ႐ုပ္နာမ္မရွိေခ် – “ခႏၶာ့နိေယာေဓါ နိဗၺာနံ” ဟူေသာ အဆိုရွိသည္။ အေျမာ္အျမင္ မရွိေသာ ဗဟုသုတ မရွိေသာ  ေရႊတံဆိပ္ရ အဘိဓမၼာဆရာမ်ိဳးကသာလွ်င္ နိဗၺာန္၌ ခ်မ္းသာေသာ စိတ္ကေလးဟု စာတစ္ေဆာင္ ေပတစ္ဖြဲ႕အျဖစ္ တင္ျပခဲ့ဖူးျခင္း ျဖစ္သည္။ လြန္စြာ မွားယြင္းေသာ အယူအဆ ျဖစ္သည္။ ေနာက္ေႏွာင္းသူငါမ်ား  အဘိဓမၼာလိုက္စားလွ်င္ လမ္းလႊဲသို႔ ညႊန္ရာက်သည္။ အဘိဓမၼာသမားမ်ား ထိုကဲ့သို႔ေသာ အမွားလမ္းညႊန္မႈအား အမွန္ဟုထင္လွ်င္ လဲေသစရာေကာင္းသည္။ ျမတ္စြာဘုရားတရား ၾကည္ညိဳ၍လိုက္ပါသည္ အမွားအယြင္းေတြ အသင္ခံရသည္ ဆိုသည္မွာ လဲေသဖို႔ပင္ေကာင္းသည္။

ယခုအခါ သိပၸံပညာက တြင္းမည္းႀကီးမ်ားရွိရာ ထိုတြင္းမည္းႀကီးမ်ား (Black Holes) ထဲသို႔က်လွ်င္ အခ်ိန္မွလြတ္ေျမာက္သည္ဟု သံုးလာၾကသည္။ (End of the Time) ဟု သ႐ုပ္ေဖာ္ၾကသည္။ တြင္းမည္းႀကီးထဲသို႔ က်ေသာအခါ အခ်ိန္၏ အဆံုးကို ေရာက္ျခင္းဆိုသည္မွာ ၎၌ ႐ုပ္နာမ္ ပ်က္စီးသြားေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ႐ုပ္နာမ္ ပ်က္စီးေသာ္လည္း တစ္ေနရာရာ၌ ႐ုပ္နာမ္သည္ ျပန္ေပၚေပလိမ့္မည္။ ဒီဘဝ ပ်က္စီး႐ံုႏွင့္ မရေခ်။ နိဗၺာန္ဆိုသည္မွာ ဒီဘဝ ျဖစ္သြား႐ံုႏွင့္မရေခ် – ႐ုပ္နာမ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဘာတစ္ခုမွ ေနာက္ထပ္တဖန္ ထပ္မျဖစ္ေတာ့မွသာလွ်င္ ရႏိုင္သည္။ “ခႏၶာ့နိေယာေဓါ နိဗၺာနံ” ျဖစ္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ အခ်ိဳ႕က နိဗၺာန္ႏွင့္ တြင္းမည္းႀကီးမ်ား ႏိႈင္းယွဥ္လိုၾကေသာ္လည္း အမွန္ေတာ့မူ ျပည့္ျပည့္ဝဝ ႏိႈင္းယွဥ္ရန္ မျဖစ္ႏိုင္ေခ်။ နိဗၺာန္၌ ဝင္စား၍ ရသည္၊ နိဗၺာန္၌ဂုဏ္ရည္ေတြရွိသည္။ ထိုဂုဏ္ရည္မ်ားကို မဂ္ဉာဏ္ ဖိုလ္ဉာဏ္မ်ားက ထိုးထြင္းဆင္ျခင္ ဉာဏ္သက္ဝင္ႏိုင္ေၾကာင္း သတင္းေကာင္း ေပးအပ္ပါသည္။

 

ဗုဒၶစာေပဆုရ

ေဒါက္တာခ်စ္ငယ္(ဒႆန)

This entry was posted in Buddhism and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *