နိဗၺာန္နီးသလား ???

Share

နိဗၺာန္နီးသလား ???

Nibbanaဤေမးခြန္းမွာ နိဗၺာန္အေၾကာင္း ဗဟုသုတ မရွိေသး၍ ေပၚေပါက္လာရျခင္း ျဖစ္ေပလိမ့္မည္။

အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ နိဗၺာန္သည္ နီးသည္ ေဝးသည္ကို မေျပာအပ္ေခ် —

နိဗၺာန္သည္ အသခၤတဓာတ္ျဖစ္သည္။ (၃၁) ဘံုမွာ သခၤတဓာတ္ျဖစ္သည္။ (၃၁) ဘံုမွာ ရွိေသာ အရာမ်ားသည္ နိဗၺာန္ကိုထပ္တူထပ္မွ် ႏိႈင္းခိုင္းစရာ ျပစရာ မရွိေခ်။ တင္စား၍ ေျပာလိုက ေျပာႏိုင္ေသာ္လည္း ထပ္တူထပ္မွ်ေတာ့မူ ဥပမာ မရွိေခ်။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ နိဗၺာန္သည္ အသခၤတဓာတ္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

ဓာတ္အမ်ိဳးအစားျခင္း မတူေခ်။ နိဗၺာန္သည္ အစားမထိုးေသာ ျပဳျပင္စီရင္ျခင္းကင္းေသာ ဓာတ္ျဖစ္၍၊ (၃၁) ဘံုသည္ အစားထိုးေသာ၊ ျပဳျပင္စီရင္ေနရေသာ ဓာတ္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သခၤတႏွင့္ အသခၤတ ကြဲကြဲျပားျပား ခြဲျခားနားလည္ ႏိုင္ေလသည္။

သခၤတ၌ရွိေသာ အရာမ်ားျဖင့္ အသခၤတဓာတ္ အေၾကာင္းကို တိတိက်က် တိုက္႐ိုက္ ႏိႈင္းခိုင္းေျပာျပရန္ မျဖစ္ႏိုင္ေခ်။

နိဗၺာန္သည္ ႏွင့္ သြား၍မရေသာ သေဘာလည္း ရွိသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ နီးသည္ ေဝးသည္ဟူ၍ မေျပာအပ္ေခ်။ ျမတ္စြာဘုရားသခင္ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ႀကီးသည္ တရားေဟာၾကားေတာ္မူစဥ္ စကားတစ္လံုးႏွင့္ တစ္လံုးအၾကားတြင္ နိဗၺာန္သို႔ မ်က္ေမွာက္ျပဳသည္ ဟူေသာအဆိုရွိသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ နိဗၺာန္သည္ နီးသလား ေဝးသလားဟူ၍ ဝင္စားစရာမလိုေခ်။ ကိုယ္ကိေလသာကို သတ္ႏိုင္ေသာဉာဏ္ ဘယ္ေလာက္အထိ အစြမ္းထက္သလဲ ဟူေသာ သေဘာ၌သာ တည္သည္။ အနီးအေဝးသည္ (၃၁) ဘံု သခၤတဓာတ္မ်ား၌ သံုးႏႈန္းအပ္ေသာ္လည္း ႏွင့္ပတ္သက္၍ မသံုးႏႈန္းအပ္ေခ်။ နိဗၺာန္သည္ ေဝးသည္ နီးသည္ မရွိေခ်။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ဓာတ္သဘာဝျခင္း မတူေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ နိဗၺာန္ကို ႐ုပ္နာမ္ႏွင့္ သြား၍မရ မဂ္ဉာဏ္ ႏွင့္သာ ဝင္စား၍ မ်က္ေမွာက္ျပဳႏိုင္ေၾကာင္း သတင္းေကာင္း ေပးအပ္ပါသည္။

ဗုဒၶစာေပဆုရ

ေဒါက္တာခ်စ္ငယ္(ဒႆန)

This entry was posted in Buddhism and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *